Karayolunda Tehlikeli Madde

1.1

KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

Yapı

ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm de başlıklara ve alt başlıklara ayrılmıştır. Her kısımda o kısmın numarası, bölüm, başlık ve alt başlık numaraları da yer alır. Örneğin Kısım 4, Bölüm 2, Başlık 1 "4.2.1" şeklinde numaralandırılır.

Kapsam

ADR Madde 2’nin amaçları bakımından, A Eki şunları belirler:
(a) Uluslararası taşınması yasaklanmış tehlikeli mallar;
(b) Aşağıdaki şartların sağlanması koşuluyla (muafiyetler dâhil) Uluslararası taşınmasına izin verilmiş tehlikeli mallar;
- Sınıflandırma kriterleri ve gerekli test yöntemleri dâhil olmak üzere maddelerin sınıflandırılması;
- Ambalajların kullanımı (karışık ambalajlama da dâhil);
- Tankların kullanımı (dolumu dâhil);
- Sevkiyat yöntemleri (gerekli dokümantasyon ve bilgilerle birlikte, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesi, taşıma araçlarının büyük etiketlerle etiketlenmesi ve işaretlenmesi ile aynı zamanda dokümantasyon ve gerekli bilgiler);
- Ambalajların ve tankların üretimine, testine ve onayına ilişkin koşullar;
- Taşıma araçlarının kullanımı (yükleme, karışık yükleme ve boşaltma dâhil).

A Eki, ADR Madde 2’ye göre, B Ekine veya hem A Ekine hem B Ekine ait olan aşağıdaki belli başlı koşulları içerir:
1.1.1 Yapı
1.1.2.3 (B Ekinin kapsamı)
1.1.2.4
1.1.3.1 Taşıma faaliyetinin niteliğiyle ilgili muafiyetler
1.1.3.6 Taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyetler
1.1.4 Diğer düzenlemelerin uygulanabilirliği
1.1.4.5 Karayolu dışındaki taşımalar
Bölüm 1.2 Tanımlar ve ölçü birimleri
Bölüm 1.3 Tehlikeli malların taşınmasında yer alan kişilerin eğitimi
Bölüm 1.4 Tarafların emniyet yükümlülükleri
Bölüm 1.5 Muafiyetler
Bölüm 1.6 Geçici önlemler
Bölüm 1.8 Emniyet zorunluluklarına uygunluğa yönelik denetimler ve diğer destekleyici önlemler
Bölüm 1.9 Yetkili makamlar tarafından belirlenen taşıma kısıtlamaları
Bölüm 1.10 Güvenlik hükümleri
Bölüm 3.1 Genel
Bölüm 3.2 Sütun (1), (2), (14), (15) ve (19) (Kısım 8’in ve 9'un hükümlerinin tek tek maddelere ve nesnelere uygulanması)

ADR Madde 2’ye uygun olarak, B Eki, taşınması onaylanan tehlikeli malları taşıyan araçların yapısına, teçhizatına ve çalışma şekline ilişkin koşulları ve şunları belirler:

- Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar;
- Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

ADR'nin 1(c) maddesindeki, 'araçlar' sözcüğü tek ve aynı araca atıfta bulunmuyor olabilir. Uluslararası bir taşıma işlemi, ADR'ye göre en az iki Anlaşmaya Taraf Ülkenin topraklarında gerçekleşmesi koşuluyla, taşıma belgelerinde belirtilen gönderen ve alıcı arasında çeşitli farklı araçlarla sağlanabilir.

Muafiyetler

Taşıma faaliyetinin niteliğiyle ilgili muafiyetler
ADR'de belirtilen hükümler aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel veya evsel kullanım amaçlı ya da kişilerin hobi veya spor faaliyetleri amaçlı, normal taşıma koşullarında sızıntıyı engelleme önlemlerinin alındığı tehlikeli malların taşınması. Bu maddeler, özel bir kişi tarafından veya bu kişi için tekrar doldurulabilir haznelere doldurulmuş alevlenir sıvalar olduğunda, toplam miktar hazne başına 60 litreyi ve taşıma ünitesi başına 240 litreyi geçmez. IBC'lerdeki tehlikeli mallar, büyük ambalajlar ve tanklar perakende satış için ambalajlanmış olarak kabul edilmez;
(b) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engelleme önlemlerinin alındığı, bu Ek'te belirtilmemiş ve içinde veya işlevsel teçhizatında tehlikeli mallar içeren, makinenin veya teçhizatın taşınması;
(c) İşletmeler tarafından bina veya inşaat alanına sevkiyat gibi veya keşif, onarım ve bakım ile ilgili ve ambalaj başına 450 litreyi geçmeyen, orta hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil olmak üzere ve 1.1.3.6'da belirtilen en fazla miktarlar dahilinde olan ve kendi faaliyet alanlarına bağlı yapılan taşımalar. Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmalıdır. Bu muafiyetler Sınıf 7 için geçerli değildir.
Bu tür işletmeler tarafından kendi gereksinimleri veya dış veya iç dağıtımları için yürütülen taşıma işlemleri, bu muafiyetin kapsamına dahil değildir;
(d) Aşağıdakilerle ilgili olarak acil durum müdahalesi veya yetkili makamların gözetimi altında ve taşıma koşulları izin verdiği ölçüde, yetkili makamlar tarafından acil durum müdahalesi amacını taşıyan veya yetkili makamların gözetimi altındaki taşıma:
- Kazaya karışmış veya arızalanmış tehlikeli mallar taşıyan araçların taşınması;
- Bir olaya veya kazaya maruz kalan tehlikeli malların yayılmasını önlemek amacıyla toplanarak en yakın uygun güvenli bir yere taşınması;
(e) Taşımanın tamamen güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm önlemlerin alındığı, insan hayatını veya çevreyi korumaya yönelik acil durum taşıması;
(f) Sınıf 2 gazları, A, O veya F gruplarını, Sınıf 3 veya Sınıf 9 maddeleri paketleme grubu II’ye veya III’e ait maddeleri , Sınıf 6.1 pestisitleri Paketleme grubu II veya III içeren ve aşağıdaki koşullara tabi olan temizlenmemiş boş sabit depolama kaplarının taşınması için:
- Basınç tahliye düzenekleri (varsa) hariç tüm çıkışlar sızdırmaz bir biçimde kapatılmış olmalıdır;
- Normal taşıma koşulları dahilinde sızıntıyı engellemek için önlemler alınmış olmalıdır; ve
- Yük, normal taşıma koşulları esnasında gevşemeyecek veya kaymayacak şekilde kızaklara veya sandıklara veya diğer taşıma cihazlarına veya araçlara veya konteynere sabitlenmiş olmalıdır.
Bu muafiyet, ADR tarafından taşınması yasaklanmış olan içerisinde duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar veya maddeler içermiş statik depolama kaplarına uygulanmaz.
NOT: Radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. 1.7.1.4

 

Gazların taşınması ile ilgili muafiyetler

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi gerçekleştiren ve kendi veya kendi teçhizatının çalışması için yönlendirilmiş, bir aracın depolarındaki gazlar (örneğin soğutma teçhizatı);
(b) Taşınan araçların yakıt depolarındaki gazlar. Gaz deposu ile motor arasındaki yakıt valfı kapalı ve marş bağlantısı açık olmalıdır;
(c) Grup A ve O gazları (2.2.2.1'e göre) Kaptaki veya tanktaki basınç 20 °C'de 200 kPa’yı (2 bar) aşmıyorsa ve gaz sıvılaştırılmış veya soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz halinde değilse, Bu her tür hazne ve tankı, ayrıca makinelerin ve aparatların parçalarını da kapsar;
NOTE: Bu muafiyet lambalara uygulanmaz. Lambalar için Bkz. 1.1.3.10.
(d) Aracın işletimi için kullanılan teçhizatlarda taşınan gazlar (örn. yangın söndürücüler) yedek parçalar (örn. şişirilmiş pnömatik araç lastikleri) dahil; bu muafiyet yük olarak taşınan şişirilmiş pmömatik araç lastikleri için de geçerlidir;
(e) Araçların özel teçhizatında bulunan ve bu özel teçhizatın taşıma sırasında çalışması için gerekli gazlar (soğutma düzenekleri, akvaryumlar, ısıtıcılar, vb.) ile aynı taşıma ünitesinde taşınan bu teçhizat için olan yedek hazneler veya temizlenmemiş boş değiştirme hazneleri;
(f) Karbonatlı meşrubatlar dahil, gıda maddelerinde ve içeceklerde bulunan gazlar
(UN1950 hariç),
(g) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazlar ve
(h) (Silindi)

Sıvı yakıtların taşınması ile ilgili muafiyetler

ADR tarafından konulan hükümler aşağıdakilerin taşınması için geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın tankında bulunan ve kendi sevki için yönlendirilmiş veya aracın herhangi bir teçhizatının çalışması veya taşıma sırasında kullanılmasına yönelik yakıt.
Yakıt, aracın motoruna doğrudan ve/veya ek teçhizata bağlı olarak ve ilgili yerel hükümlere uygun sabit yakıt tanklarında veya portatif yakıt konteynerlerinde (bidon gibi) taşınabilir.
Sabit tankların kapasitesi taşıma ünitesi başına 1500 litreyi geçemez ve bir römorka bağlı bir tankın kapasitesi 500 litreyi geçemez. Taşıma ünitesi başına en çok 60 litre portatif yakıt konteynerlerinde taşınabilir. Bu kısıtlamalar acil servislerce kullanılan araçlara uygulanmaz:
(b) Araçların veya başka bir tür taşıma aracının (tekne gibi) tanklarında yük olarak taşınan, sevki için yönlendirilmiş veya teçhizatlarının herhangi birinin çalışması için gerekli yakıtlar. Motor teçhizatı ve yakıt deposu arasındaki herhangi bir valf, teçhizatın çalışır durumda kalması için gerekli değilse, kapalı olmalıdır. Uygun olan yerlerde, araçlar veya diğer taşıma araçları dikey olarak yüklenmeli ve devrilmeye karşı sağlamlaştırılmalıdır.
(c) Karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin1 tahriki veya herhangi bir teçhizatının çalışması için tanklarında yük olarak taşınan yakıt. Bu yakıt, doğrudan taşıt motoru ve/veya ekipmanına bağlanan ve yasal gereklilikleri karşılayan sabit yakıt depolarında taşınabilir. Uygun olan durumlarda, makineler dikey olarak yüklenmeli ve devrilmeye karşı güvence altına alınmalıdır.

Özel hükümler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmış tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler
NOT: Radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. 1.7.1.4.

Bölüm 3.3'ün belli başlı özel hükümleri, bazı özel tehlikeli malların taşınmasını ADR’nin zorunluluklarından kısmen ya da tamamen muaf tutar. Bahsi geçen tehlikeli malların kaydına karşı, Kısım 3.2 Tablo A Sütun (6)'da belirtilen özel hükme atıfta bulunulduğunda bu muafiyet uygulanır.

Bölüm 3.4'teki koşulların sağlanması durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Bölüm 3.5'teki koşulların sağlanması durumunda, belli tehlikeli mallar muafiyete tabi tutulabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018