Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyetler

Bu alt başlığın amacına uygun olarak, tehlikeli mallar, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (15)'te belirtildiği gibi, taşıma kategorisi 0, 1, 2, 3 veya 4'e atanmıştır. Taşıma kategorisi '0'a ait maddeleri taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajlar da taşıma kategorisi '0'a atanmıştır. Taşıma kategorisi '0' dışındaki maddeleri taşımış olan boş ve temizlenmemiş ambalajlar ise, taşıma kategorisi '4'e atanmıştır.

Belirtilen bir taşıma kategorisi için (taşıma biriminde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoride olduğunda) bir taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktarı Tablo 1.1.3.6.3 sütun (3)'te belirtilen değerlerin üstüne çıkmadığında veya bu 1.1.3.6.4 uyarınca hesaplanan değeri aşmadığında (taşıma biriminde taşınan tehlikeli mallar farklı bir taşıma kategorisinde olduğu zamanlar), bu tehlikeli mallar, aşağıdaki hükümlere tabi olmaksızın, ambalajlar içerisinde tek bir taşıma ünitesinde taşınabilir:

- Bölüm 1.10, şunlar hariç: UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500 Sınıf 1 patlayıcıları ve UN No. 2910 ve 2911 Sınıf 7 istisnai ambalajları çin aktivite seviyesi A2 değerini geçerse;
- Bölüm 5.3;
- Alt Bölüm 5.4.3;
- Bölüm 7.2, şunlar hariç: 7.2.4’ün V5 ve V8’i;
- 7.5.11' in CV1’ i;
- Kısım 8, şunlar hariç: 8.1.2.1 (a),
8.1.4.2’den 8.1.4.5’e,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5, Bölüm 8.4,
S1(3) ve (6),
S2(1),
S4,S5
S14’den S21’e ve
S24 (Bölüm 8.5);
- Kısım 9.

Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli mallar aynı kategoride olduklarında, taşıma ünitesi başına düşen en büyük toplam miktar aşağıdaki tabloda sütun (3)'te belirtilmiştir.

Taşıma Kategorisi

(1)

Maddeler ve nesneler, paketleme grubu, sınıflandırma kodu/grubu veya UN No.

(2)

Taşıma ünitesi başına düşen en fazla toplam miktar

(3)

0

Sınıf 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ve UN No. 0190

Sınıf 3: UN No. 3343

Sınıf 4.2: Paketleme grubu I'e ait maddeler

Sınıf 4.3: UN No. 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,

2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ve 3399

Sınıf 5.1: UN No. 2426

Sınıf 6.1: UN No. 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ve 3294

Sınıf 6.2: UN No. 2814 ve 2900

Sınıf 7: UN No. 2912 ila 2919, 2977, 2978 ve 3321ila 3333 Sınıf 8: UN No. 2215 (MALEİK ANHİDRİT, ERİMİŞ)

Sınıf 9: UN No.2315, 3151, 3152 ve 3432 ve bu tür maddeleri ve karışımları içeren aparat ve bu taşıma kategorisinde

sınıflandırılan maddeler içeren, UN No. 2908 altında sınıflandırılanlar haricinde temizlenmemiş boş ambalajlar.

0

1

Paketleme grubu I'e ait olan ve taşıma kategorisi 0'da sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler

ve aşağıdaki sınıfların maddeleri ve nesneleri:

Sınıf 1: 1.1B ila 1.1J /1.2B ila 1.2J /1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a

Sınıf 2: T, TC a, TO, TF, TOC ve TFC grupları

aerosoller: C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ve TOC grupları basınç altındaki kimyasallar: UN B.B.B. 3502, 3503, 3504 ve 3505

Sınıf 4.1: UN No. 3221ila 3224 ve 3231 ila 3240

Sınıf 5.2: UN No. 3101 ila 3104 ve 3111 ila 3120

20

2

Paketleme grubu II’ye ait olan ve taşıma kategorisi 0, 1 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler veya nesneler ve aşağıdaki sınıfların maddeleri:

Sınıf 1: 1.4B ila 1.4G ve 1.6N Sınıf 2: grup F

aerosoller: grup F

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3501 Sınıf 4.1: UN No. 3225 ila 3230

Sınıf 5.2: UN No. 3105 ila 3110

Sınıf 6.1: Paketleme grubu III’e ait olan maddeler ve nesneler Sınıf 9: UN No. 3245

333

3

Paketleme grubu III’e ait olan ve taşıma kategorisi 0, 2 veya 4'te sınıflandırılmamış maddeler ve nesneler ve aşağıdaki sınıfların maddeleri ve nesneleri:

Sınıf 2: grup A ve O

aerosoller: grup A ve O

basınç altındaki kimyasallar: UN No. 3500 Sınıf 3: UN No. 3473

Sınıf 4.3: UN No. 3476

Sınıf 8: UN No. 2794, 2795, 2800, 3028 ve 3477

Sınıf 9: UN No. 2990 ve 3072

1 000

4

Sınıf 1: 1.4S

Sınıf 4.1: UN No. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ve 2623

Sınıf 4.2: UN No. 1361 ve 1362 paketleme grubu III Sınıf 7: UN No. 2908 ila 2911

Sınıf 9: UN No. 3268, 3499 ve 3509

ve taşıma kategorisi 0'da listelenenler dışında tehlikeli mal taşınmış olan boş, temizlenmemiş ambalajlar

sınırsız

a UN No. 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için taşıma birimi başına en çok miktar 50 kg. olmalıdır.

Yukarıdaki tabloda, “taşıma ünitesi başına düşen en fazla toplam miktar” şu anlama gelir:
- Nesneler için, kilogram cinsinden brüt ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu ekte belirtilen makinedeki veya teçhizattaki tehlikeli mallar için, makine veya teçhizat içerisinde bulunan tehlikeli malların uygun olduğu şekliyle kilogram veya litre olarak toplam miktarı);
- Katılar, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık;
- Sıvılar için tehlikeli maddenin litre cinsinden toplam miktarı;
- Sıkıştırılmış gazlar, adsorbe edilmiş (emilmiş) gazlar ve basınç altındaki kimyasallar için litre cinsinden haznenin su kapasitesi;

Farklı taşıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı taşıma biriminde taşındığında, aşağıdakilerin toplamı “1000”i geçmemelidir:
- Taşıma kategorisi 1'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "50" katı;
- Taşıma kategorisi 1'in 1.1.3.6.3'teki tablonun (a) notunda belirtilmiş nesnelerin ve maddelerin miktarının "20" katı;
- Taşıma kategorisi 2'deki nesnelerin ve maddelerin miktarının "3" katı ve
- Taşıma kategorisi 3'teki nesnelerin ve maddelerin miktarı.

Bu alt başlık amacı dahilinde, 1.1.3.1 (a), (b) ve (d)’den (f)’ ye, 1.1.3.2’den 1.1.3.5’e, 1.1.3.7, 1.1.3.9 ve 1.1.3.10 uyarınca muaf tutulan tehlikeli mallar, dikkate alınmamalıdır.

Elektrik enerjisi depolama ve üretim sistemlerinin taşınmasıyla ilgili muafiyetler

ADR'de belirtilen bu hükümler elektrik enerjisi depolama ve üretim sistemleri (örneğin, lityum piller,elektrik kapasitörleri, asimetrik kapasitörler, metal hidrid depolama sistemleri, ve yakıt hücreleri) için geçerli değildir:
(a) Taşıma işlemi yapan aracın içine monte edilmiş, aracın sevki veya herhangi bir teçhizatının çalışması için gerekli olan;
(b) Taşıma esnasında kullanılan veya kullanılmak üzere tasarlanmış bir teçhizatın çalışması için cihaz içerisinde bulunan (örn. dizüstü bilgisayar).

(Rezerve edilmiş)

Taşıma sırasında soğutma veya klima amaçlı kullanılan tehlikeli mallarla ilgili muafiyetler

Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya klima amaçlı kullanıldığında, boğucu olan tehlikeli mallar (atmosferdeki oksijeni seyrelten veya okisjenin yerine geçen) sadece 5.5.3 başlığındaki hükümlere tabidir.

Tehlikeli madde içeren lambaların taşınmasıyla ilgili muafiyetler

Tehlikeli madde içeren lambaların taşınmasıyla ilgili muafiyetler
Bölüm 3.3’te yer alan Özel Hüküm 366’da belirtilen miktardan fazla radyoaktif madde ve civa içermeyen lambaların taşınmasında ADR hükümleri uygulanmaz.
(a) Bir toplama ya da geri dönüşüm tesisine taşındıklarında doğrudan bireylerden ve evlerden toplanan lambalar;
NOT: Bu, aynı zamanda bireyler tarafından birinci toplama noktasına getirilip ardından diğer bir toplama noktası, ara işleme ya da geri dönüşüm tesisine taşınan lambaları da kapsar.
(b) Her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli madde içeren ve paket başına 30 gramdan fazla tehlikeli madde olmayacak şekilde paketlenen lambalar, aşağıdaki koşula bağlı olarak:
(i) Lambaların onaylı bir kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmesi;
NOT: ISO 9001:2008 bu amaç için kullanılabilir.
ve
(ii) Her bir lambanın ayrı ayrı bir iç ambalaj içerisinde ambalajlanması, bölümlere ayrılmış veya koruyucu tampon malzemeyle çevrelenip bölüm 4.1.1.1 de yer alan genel hükümlere uygun ve en az 1.2 m. yükseklikten düşme testini geçen dayanıklı dış paketlere konması,
(c) Bir toplama ya da geri dönüşüm tesisinden taşındığında her biri 1 gramdan fazla olmayan tehlikeli madde içeren ve paket başına 30 gramdan fazla tehlikeli madde içermeyen kullanılmış, hasarlı ya da kusurlu lambalar. Lambalar, 4.1.1.1 genel hükümlerini karşılayan normal taşıma koşulları altında sızıntıyı önlemeye yeterli ve en az 1.2 m. yükseklikten düşürme testini geçecen dayanıklı dış paketlerde olacaktır.
(d) Lambaların kırılmasından kaynaklanan her hangi bir parçalanma etkilerinin ambalaj içerisinde kalacak şekilde paketlenmesi koşuluyla sadece A ve O grubu (2.2.2.1’e göre) gazlar içeren lambalar.
NOT: İçerisinde radyoaktif madde bulunan lambalar 2.2.7.2.2.2 (b)’ de belirtimiştir.

 

Diğer düzenlemelerin uygulanabilirliği

(Rezerve edilmiş)

Deniz veya hava taşımacılığı dahil taşıma zincirinde taşımacılık

ADR’nin ambalajlama, karışık ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya büyük etiket ve turuncu plaka takma konusunda gerektirdiği düzenlemeleri tamamen karşılamayan, ama IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi şartlarını sağlayan ambalajlar, konteynerler, portatif tanklar, tank konteynerler ve MEGC’ler aşağıdaki şartlara tabi olmak koşuluyla, deniz ve hava taşımacılığı dahil olmak üzere taşıma zincirinde taşıma işlemine kabul edilir:
(a) Ambalajlar ADR'ye uygun olarak işaretlenmemiş ve etiketlenmemişse, IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi zorunluluklarına uygun işaretleme ve tehlike etiketleri taşımalıdır;
(b) IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi zorunlulukları, tek bir ambalaj içinde karışık ambalajlamalar için de geçerlidir;
(c) Deniz taşımacılığını da içeren taşıma zinciri taşımalarında, konteynerler, portatif tanklar, tank konteynerler veya MEGC’ler bu Ek'in Bölüm 5.3'ü uyarınca işaretlenmemiş ve büyük etiketler takılmamışsa, IMDG Kodu’nun Bölüm 5.3'ü uyarınca işaretlenmeli ve büyük etiketler takılmalıdır. Bu gibi durumda, bu Ek'in yalnızca 5.3.2.1.1'i aracın işaretlenmesinde uygulanabilir. Boş, temizlenmemiş portatif tanklar, tank konteynerler ve MEGC’ ler için, bu şartlar temizleme istasyonuna ve istasyona kadar yapılan müteakip taşıma işlemleri için de geçerlidir.
Bu tedbir, ADR’nin sınıf 1 ila 9'unda tehlikeli mallar olarak sınıflandırılmış malların IMDG Kodu'nun veya ICAO Teknik Şartnamesi'nin uygulanabilir zorunluluklarına göre tehlikesiz mal sayılması durumunda uygulanmaz.

ADR’nin 5.3.1 hükümleri uyarınca levhalanmamış ancak IMDG Kodu Bölüm 5.3 uyarınca işaretlenmiş ve büyük etiketleri takılmış 1.1.4.2.1 (c)'de verildiği üzere konteynerleri, portatif tankları ,tank konteynerlerini veya MEGC’leri taşıyanlar haricindeki araç veya araçlardan oluşan taşıma üniteleri, ADR’nin 5.3.2 turuncu plaka ile işaretleme hükümlerine uygun olması kaydıyla deniz taşımacılığı dahil taşıma zincirinde taşınmak üzere kabul edilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018