Karayolunda Tehlikeli Madde

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların tanımları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar terörist bir olayda kötü amaçlı kullanılma potansiyeline sahip ve kitle ölümleri, kitle yaralanmaları veya özellikle Sınıf 7 için, kitlesel sosyo-ekonomik yıkımlar gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli mallardır.

Sınıf 7 haricindeki ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli malların listesi aşağıda Tablo 1.10.3.1.2’de verilmiştir ve burada belirtilen miktarlardan daha fazla taşınırlar.

Tablo 1.10.3.1.2: Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların listesi

Sınıf

Bölüm

Madde veya nesne

Miktar

Tank (l)c

Dökme (kg)d

Ambalajlar (kg)

1

1.1

Patlayıcılar

a

a

0

1.2

Patlayıcılar

a

a

0

1.3

Uyumluluk grubu C patlayıcılar

a

a

0

1.4

Patlayıcılar, UN No. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289,

0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500

a

a

0

1.5

Patlayıcılar

0

a

0

2

 

Alevlenir gazlar (Yalnızca F harfi içeren sınıflandırma kodları )

3000

a

b

Zehirli gazlar (T, TF, TC, TO, TFC veya TOC harflerini içeren sınıflandırma kodları) aerosoller hariç

0

a

0

3

 

Paketleme grubu I ve II’deki alevlenir sıvılar

3000

a

b

Duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

0

a

0

4.1

 

Duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar

a

a

0

4.2

 

Paketleme grubu I’deki maddeler

3000

a

b

4.3

 

Paketleme grubu I’deki maddeler

3000

a

b

5.1

 

Paketleme grubu I’deki yükseltgen sıvılar

3000

a

b

Perkloratlar, amonyum nitrat, amonyum nitrat gübreler ve amonyum nitrat emülsiyonlar veya süspansiyonlar veya jeller

 

3000

 

3000

 

b

6.1

 

Paketleme grubu I’deki zehirli maddeler

0

a

0

6.2

 

Kategori A'daki bulaşıcı maddeler (UN No. 2900 ve UN No.2814 hayvansal malzemeler hariç)

a

0

0

      8

 

Paketleme grubu I’deki aşındırıcı maddeler

3000

a

b

  1.  
  2. a İlgili değil.
    b Miktar ne olursa olsun, 1.10.3 hükümleri uygulanmaz.
    c Bu sütunda belirtilen bir değer, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (12) uyarınca, tanklarda taşıma için izin verilmişse geçerlidir. Bu sütundaki talimat, tanklarda taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.
    d Bu sütunda belirtilen bir değer, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (17) uyarınca, dökme halinde taşıma için izin verilmişse geçerlidir. Bu sütundaki talimat, dökme halinde taşınmasına izin verilmeyen maddeler ile ilgili değildir.

Sınıf 7 tehlikeli malları için, ciddi sonuçlar doğurabilecek radyoaktif malzeme, aşağıdaki Tablo 1.10.3.1.3’de taşıma güvenlik eşiği verilen radyonüklidler hariç olmak üzere, tek bir ambalaj başına taşıma güvenliği eşiği 3000 A2 veya daha fazla olan (2.2.7.2.2.1’e de bakınız) aktiviteli radyoaktif malzemedir.
 
Tablo 1.10.3.1.3: Belirli radyonüklidler için taşıma güvenlik eşiği
 

Element

Radyonüklid

Taşıma güvenlik eşiği (TBq)

Amerikyum

Am-241

0.6

Altın

Au-198

                      2

Kadminyum

Cd-109

200

Kaliforniyum

Cf-252

0.2

Kuryum

Cm-244

0.5

Kobalt

Co-57

7

Kobalt

Co-60

0.3

Sezyum

Cs-137

1

Demir

Fe-55

8000

Cermanyum

Ge-68

7

Gadolinyum

Gd-153

10

İridyum

Ir-192

0.8

Nikel

Ni-63

600

Paladyum

Pd-103

900

Prometyum

Pm-147

400

Polonyum

Po-210

0.6

Plutonyum

Pu-238

0.6

Plutonyum

Pu-239

0.6

Radyum

Ra-226

0.4

Ruthenyum

Ru-106

                     3

Selenyum

Se-75

                     2

Stronsiyum

Sr-90

10

Talyum

Tl-204

200

Tulyum

Tm-170

200

İterbiyum

Yb-169

                     3

 

Radyonüklid karışımları için, taşıma güvenlik eşiğine gelindiği veya aşıldığı her bir radyonüklidin aktivitesinin o radyonüklidin taşıma güvenlik eşiğine bölümünden çıkan oranların toplamıdır. Bölümlerin toplamı 1’den azsa, taşıma güvenlik eşiğine gelinmemiş veya aşılmamıştır.
Bu hesaplama aşağıdaki formül ile yapılabilir:
 
Burada:
Ai= ambalajdaki i radyonüklidinin aktivitesi (TBq)
Ti= i radyonüklidi için taşıma güvenlik eşiği (TBq).

 

Radyoaktif malzeme diğer sınıfların ek risklerine sahipse, Tablo 1.10.3.1.2’nin kriterleri de dikkate alınmalıdır (1.7.5’e de bakınız).

Güvenlik planları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif malzemelerin (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) taşınmasına dahil olan, 1.4.2’de ve 1.4.3’te belirtilen taşıyıcılar, gönderenler ve diğer taraflar, en azından 1.10.3.2.2’de belirtilen öğeleri yerine getiren bir güvenlik planı benimsemeli, yürürlüğe koymalı ve bu plana uymalıdır.

Güvenlik planı, en azından aşağıdaki öğelere sahip olmalıdır:
(a) Sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak kuruma sahip yetkin ve nitelikli kişiler için güvenlik ile ilgili sorumluluk dağılımı;
(b) İlgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtları;
(c) Taşıma işlemi sırasında duraklamalar; yolculuk öncesinde, esnasında veya sonrasında tehlikeli malların araçta, tankta veya konteynerde tutulması ve bazı durumlarda araçlar arası taşıma veya aktarım işlemi sırasında tehlikeli malların geçici olarak depolanması dahil olmak üzere güvenlik riskleri ile ilgili değerlendirmenin ve mevcut işlemlerin incelemesi;
(d) Tarafların sorumluluk ve görevleri ile orantılı olarak güvenlik risklerini azaltmak için alınan önlemlerin doğru beyanı. Bu beyan aşağıdakileri içerir:
- Eğitim;
- Güvenlik politikaları (örn. daha ciddi tehlike durumlarına müdahale, yeni bir çalışan/istihdamın onayı, vb.);
- İşletme uygulamaları (örn. bilinen yerlerde güzergah seçimi/kullanımı, tehlikeli malların geçici deposuna erişim ((c)'de tanımlandığı üzere), hassas altyapıya yakınlığı, vb.);
- Güvenlik risklerini azaltmak için kullanılan teçhizat ve kaynaklar;
(e) Güvenlik tehditlerinin, güvenlik ihlalinin veya güvenlikle ilgili olayların raporlanmasına ve ele alınmasına dair etkili ve güncel prosedürler;
(f) Güvenlik planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine dair prosedürler ve planların periyodik incelenmesine ve güncellenmesine dair prosedürler;
(g) Güvenlik planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel açından güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler;
(h) Güvenlik planında bulunan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle paylaşılmasını sağlamaya yönelik önlemler. Bu önlemler, ADR’nin diğer bölümleri uyarınca uygulanması gereken bilgi hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
NOT: Taşıyıcılar, gönderenler ve alıcılar, tedbirlerle ilgili bilgileri paylaşmak, gerekli güvenlik önlemlerini uygulamak ve güvenlik olaylarına müdahale etmek amacıyla birbirileri ile ve yetkili kurumlar ile işbirliği yapar.

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.3.1.2) veya ciddi sonuçlara neden olabilecek radyoaktif malzemelerin (bkz. Tablo 1.10.3.1.3) taşıyan aracın ve kargosunun çalınmasını engellemek üzere aygıtlardan, teçhizatlardan veya düzenlemelerden yararlanılır ve bunların her zaman kullanılabilir ve etkili durumda olması sağlanır. Bu koruyucu önlemlerin uygulanması, acil durumda müdahaleyi tehlikeye sokmaz.
NOT: Gerekli durumlarda veya varsa, taşıma telemetrisi veya diğer izleme yöntemleri veya aygıtları ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların (bkz. Tablo 1.10.5) dolaşımını izlemek amacıyla kullanılmalıdır.

1.1.3.6 hükümleri uyarınca, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunlulukları, UN No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500 ve aktivite seviyesi A2 değerini aşarsa UN No. 2910 ve 2911 (bkz 1.1.3.6.2'nin ilk satırı) haricinde, bir taşıma ünitesindeki ambalajlarda taşınan miktar 1.1.3.6.3’te belirtilen miktarı aşmadığında geçerli değildir. Ayrıca, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 ve 8.1.2.1 (d) zorunlulukları, bir taşıma ünitesinde tanklarda veya dökme halinde taşınan miktar 1.1.3.6.3’te belirtilen miktarı aşmadığında uygulanmaz. Bununla beraber işbu Bölüm hükümleri UN No. 2912 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL AKTİVİTE (LSA-I) ve UN No. 2913 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ BOZULMUŞ CİSİMLER (SCO-I) taşımacılığı için uygulanmaz.

Radyoaktif malzemeler için, işbu Bölüm hükümlerine, Nükleer Malzemelerin Fiziksel anlamda Korunmasına dair Sözleşme 1 ve "Nükleer Malzemenin ve Nükleer Tesislerin Fiziksel anlamda Korunması" 2 ile ilgili IAEA sirküleri hükümleri uygulandığında uygunluk gösterildiği kabul edilir.

2

Sınıflandırma

2.1

GENEL HÜKÜMLER

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018