Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel emniyet önlem

Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri almalıdır. Taraflar, ilgili alanlarındaki bütün olaylarda ADR'nin zorunluluklarına uymak zorundadır.

Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil servislerine haber vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

ADR çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyebilir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden biri mevcut güvenliğin azaltılmadığını düşünürse, 1.4.2’nin ve
1.4.3'ün yükümlülükleri sağlandığı takdirde, kendi yerel mevzuatlarıyla belirli bir katılımcıya düşen yükümlülükleri başka bir veya birkaç katılımcıya aktarabilir. Anlaşmaya Taraf Ülke, bu muafiyetleri, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin dikkatine sunacak olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği’ne bildirmelidir.
Tarafların ve tarafların münferit yükümlülüklerinin tanımlarıyla ilgili 1.2.1, 1.4.2 ve 1.4.3'te belirtilen zorunluluklar, bu katılımcıların tüzel kişi, serbest meslek mensubu ya da işveren tarafından istihdam edilen bir çalışan vb. olmasından kaynaklanan yasal sonuçlarla (cezai niteliği, yükümlülüğü, vb.) ilgili yerel kanunların hükümlerini etkilememelidir.

Esas tarafların yükümlülükleri

NOT 1: İşbu başlıkta emniyet yükümlülüklerinin verildiği çeşitli taraflar tek ve aynı işletme olabilir. Ayrıca, bir tarafın faaliyetleri ve uyması gereken emniyet yükümlülükleri çeşitli işletmeler tarafından üstlenilebilir.
NOT 2: Radyoaktif malzemeler için bkz. 1.7.6.

Gönderen

Tehlikeli malları gönderen, sadece ADR zorunluluklarına uyan sevkiyatlar için teslimat yapmalıdır. 1.4.1 bağlamında, bu taraf aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve yetkilendirilmiş olmasını sağlamak;
(b) Özellikle Bölüm 5.4’teki ve Bölüm 3'teki tabloların zorunluluklarını göz önünde bulundurarak, taşıyıcıya gerekli bilgi ve verileri izlenebilir bir formu ve gerekirse taşıma için gerekli belgeleri ve taşıma sırasında bulundurulan belgeleri (yetkiler, onaylar, bildiriler, sertifikalar, vs) ibraz etmek;
(c) ADR tanımlarına uygun şekilde onaylanmış, taşınacak maddelerin taşınmasına uygun ve ADR'de tanımlanan işaretleri taşıyan ambalajları, büyük ambalajları, orta boy hacimli konteynerleri (IBC'ler) ve tankları (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) kullanmak;
(d) Sevkiyat araçlarının ve gönderme kısıtlamalarının zorunluluklarına uymak;
(e) Boş, temizlenmemiş ve gazı boşaltılmamış tankların (tankerler, sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, MEGC'ler, portatif tanklar ve tank konteynerler) veya boş, temizlenmemiş araçların ve büyük ve küçük dökme konteynerlerin bile uygun olarak işaretlenmiş ve etiketlenmiş olduğundan emin olmak ve boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak.

Gönderen kimse diğer tarafların hizmetlerini kullanıyorsa (ambalajlayıcı, yükleyici, doldurucu, vb.), sevkin ADR zorunluluklarını sağladığından emin olmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Gönderen, 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) ve (e) için, kendisine diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere de güvenebilir.

Gönderen üçüncü bir taraf için çalıştığında, üçüncü taraf taşınacak tehlikeli mallar hakkında madde göndereni yazıyla bilgilendirmeli ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün bilgi ve belgeleri sağlamalıdır.

Taşıyıcı

1.4.1 bağlamında uygun olan her durumda taşıyıcı aşağıdakilere uymalıdır:
(a) Taşınacak tehlikeli malların taşımasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek;
(b) Tehlikeli malların taşınması ile ilgili ADR’de öngörülen tüm bilgilerin taşınmadan önce gönderene sağlandığını, taşıma ünitesinde kanunda öngörülen belgelerin olduğunu veya kağıt belgeler yerine elektronik bilgi işlem (EDP) veya elektronik veri değişimi (EDI) yöntemleri kullanılıyorsa, bu verilerin kağıt belgelere eşdeğer olacak biçimde taşıma sırasında bulunduğunu temin etmek;
(c) Taşıyıcı araçlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik teçhizatı olup olmadığını araştırarak tespit etmek;
(d) Tankerlerin, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tankların, portatif tankların, tank konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki testinin geçerlilik tarihinin geçmediğini araştırarak tespit etmek;
NOT: 4.1.6.10 (eleman olarak basınçlı hazneler içeren tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler durumunda), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 veya 6.7.4.14.6 koşulları altında işbu geçerlilik tarihinin sonra ermesinden sonra da tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler taşınabilir.
(e) Araçların olması gerekenden daha fazla yüklenmediğini doğrulamak;
(f) Tanımlanmış plakartların ve işaretlerinin araçlara iliştirildiğini temin etmek;
(g) Yazılı talimatlarda sürücü için tanımlanan teçhizatın araçta olduğunu temin etmek.
Bu hususlar, ilgili durumlarda taşıma belgeleri ve eşlik eden belgeler esas alınarak, aracın veya konteynerin veya uygun olduğunda yükün görsel olarak muayene edilmesi suretiyle gerçekleştirilmelidir.

Taşıyıcı 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) ve (f)’deki durumların geçerli olması halinde diğer taraflarca sağlanan bilgilere ve verilere güvenebilir.

Taşıyıcı, madde 1.4.2.2.1 uyarınca ADR zorunluluklarında bir ihlal gözlemlerse, bu durum düzeltilene kadar sevkiyatı göndermemelidir.

Yolculuk boyunca, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik güvenliği, sevkiyatın güvenli bir şekilde dolaşımının engellenmesi ve halk güvenliği göz önünde bulundurularak, sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulmalıdır. Taşıma işlemi sadece gönderilen madde mevcut düzenlemelerle uyum içindeyse devam ettirilebilir. Yolculuğun geri kalanından sorumlu yetkili makam(lar) taşıma işleminin devam etmesi için onay verebilir.
Yolculuğun kalan kısmı için gerekli riayet ve onay sağlanamazsa, yetkili makam(lar) taşıyıcıya gerekli idari yardımı sağlamalıdır. Aynı durum, taşıyıcı, taşınan maddelerin tehlikeli niteliği hakkında madde gönderen tarafından bilgilendirilmediğini yetkili makama (kurumlara) bildirdiğinde ve özellikle taşıma anlaşmasındaki yasa gereğince maddeleri indirmeyi, yok etmeyi ya da zararsız kılmayı istediği durumda da geçerlidir.

(Rezerve edilmiş)

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018