Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 7

IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1985 ve 1985 (1990 yılında düzeltilmiş) baskıları uyarınca yetkili makam onayı istenmeyen ambalajlar
Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınmasına Yönelik Yönetmelikler" (IAEA Güvenlik Yayınları No.6) yayının 1985 veya 1985 (1990 yılında düzeltilmş) baskılarındaki zorunlulukları yerine getiren ambalajlar hariç yetkili makamlarca tasarım onayına gerek olmayan (istisnai ambalajlar Tip IP-1, Tip IP-2, Tip IP3 ve Tip A ambalajlar) ADR’nin tüm şartlarına uymalıdır.
(a) 31 Aralık 2003 öncesinde taşımacılık için hazırlanmış olmaları koşuluyla ve uygulanabilir olması halinde 1.6.6.3 gerekliliklerine tabi olarak taşınmaya devam edilebilir.
(b) Aşağıdaki koşullarla kullanılmaya devam edilebilir:
(i) Uranyum heksaflorür içermek üzere tasarlanmış olmamaları;
(ii) 1.7.3'ün geçerli gerekliliklerinin uygulanması;
(iii) 2.2.7'de etkinlik sınırları ve sınıflandırmanın uygulanması;
(iv) Kısım 1, 3, 4, 5 ve 7'de taşımacılığa yönelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanması;
(v) Ambalajın 31 Aralık 2003'ten sonra imal edilmemesi ya da değiştirilmemesi;

IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1973, 1973 (tadil edilmiş), 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş) baskıları uyarınca onaylanan ambalajlar

Aşağıda yer alan koşullar karşılanmadığı takdirde, yetkili otoritenin tasarım onayını gerektiren ambalajlar ADR gerekliliklerini tamamen karşılayacaktır:
(a) Ambalajların, IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973 ya da 1973 (tadil edilen şekliyle) veya 1985 ya da 1985 (tadil edilen şekliyle 1990) Baskılarında yer alan hükümler kapsamında yetkili makam tarafından onaylanan bir paket tasarımına göre imal edilmesi;
(b) Paket tasarımının çok taraflı onaya tabi olması;
(c) 1.7.3'ün geçerli gerekliliklerinin uygulanması;
(d) 2.2.7'de aktivite sınırları ve sınıflandırmanın uygulanması;
(e) Kısım 1, 3, 4, 5 ve 7'de taşımacılığa yönelik gerekliliklerin ve kontrollerin uygulanması;
(f) (Revize edilmiş)
(g) IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973 ya da 1973 (tadil edilen şekliyle) Baskılarının gerekliliklerini karşılayan paketler için:
(i) IAEA Güvenlik Yayınları No:6' nın 1973 düzenlenmiş veya 1973 (tadil edilmiş) hükümleri uyarınca tanımlanan taşıma sırasındaki kaza şartlarında izin verilen maksimun radyasyon içeriğine sahip, yüzeydeki radyasyon seviyesi 1 m. mesafede 10 mSv/h geçmeyecek şekilde yeterince yüzey korumasının sağlandığı ambalajlar
(ii) Sürekli bir havalandırma sistemine sahip olmayan ambalajlar;;
(iii) Altbaşlık 5.2.1.7.5’ e göre her biri için bir seri numarası atanmış ve dış kısmında işaretlenmiş ambalajlar.

 

IAEA Güvenlik Serisi No.6'nın 1973, 1973 (tadil edilen şekliyle), 1985 ve 1985 (tadil edilen şekliyle 1990) Baskılarındaki hükümlere uygun olan ambalaj tasarımlarının yeni ambalajlama üretiminin yapılmasına izin verilmez

ADR'nin 2011 ve 2013 baskıları (IAEA Güvenlik Standardı Serisi No.TS-R-1 2009 Baskısı) kapsamında bölünebilen malzemelere yönelik gerekliliklerden muaf tutulan paketler
ADR'nin 2011 ve 2013 baskılarının 2.2.7.2.3.5 (a) (i) ya da (iii) hükmü uyarınca “Bölünebilen” olarak sınıflandırmadan muaf tutulan (IAEA Güvenli Radyoaktif Malzeme Taşıma Yönetmeliğinin 2009 Baskısı parag. 417 (a) (i) ya da (iii)), 31 Aralık 2014'ten önce taşımacılığa hazırlanan bölünebilen malzeme içeren paketlerin taşınmasına devam edilebilir ve bu baskıların 2.2.7.2.3.5 Tablosunda yer alan sevkiyat sınırlarının taşıt için geçerli olması hariç olmak üzere, bunlar bölünebilen olmayan ya da istisnai bölünebilen olarak sınıflandırılmaya devam edilebilir. Sevkiyat, münhasır kullanım kapsamında taşınacaktır.

IAEA Güvenlik Yayınları No:6'nın 1973, 1973 (tadil edilmiş), 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş) baskıları uyarınca onaylanan ambalajlar IAEA Güvenlik Standardı Seri no. TS-R-12 / 2009 Baskısı
IAEA Güvenlik Yayınları No. 6 1973, 1973 (tadil edilmiş) ve 1985 ve 1985 (1990 yılında tadil edilmiş) baskıları uyarınca yetkili otorite tarafından tek taraflı onay alan bir tasarıma göre üretilmiş olan özel biçimde radyoaktif malzemeler, 1.7.3’ün ilgili zorunluluklarına uygun olarak zorunlu yönetim sistemine uygunluk gösteriyorsa kullanılmaya devam edebilir. 31 Aralık 2003'ten sonra üretilen bütün özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler, ADR zorunluluklarına uygun üretilmelidir. Bu özel radyoaktif malzeme biçiminin yeni üretimine izin verilmeyecektir.

1.7

RADYOAKTİF MALZEMELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

Kapsam ve uygulama

NOT 1: Radyoaktif malzemelerin taşınması sırasında meydana gelen kazalar ve olaylarda, ilgili ulusal ve/veya uluslararası organizasyonlar tarafından belirlenen acil durum hükümleri, kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması amacıyla gözetilecektir. Bu gibi hükümler için uygun kılavuz ilkelere “Radyoaktif Malzemelerin dahil olduğu Taşıma Kazalarına Acil Müdahale Planı ve Hazırlığı” Güvenlik Standartları Serisi No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Viyana (2002)’den edinilebilir.
NOT 2: Acil durum prosedürleri, kaza durumunda sevkıyattaki ve etraftaki diğer içeriklerin reaksiyona girmesi sonucunda ortaya çıkabilecek diğer tehlikeli malların oluşumunu göz önünde bulundurmalıdır.

ADR, radyoaktif malzemelerin taşınması ile ortaya çıkan radyasyonun kabul edilebilir kontrol düzeyini, kritikliği ve maddeler ile çevrenin maruz kaldığı ısıl zararları ele alan güvenlik standartları belirlemektedir. Bu standartlar Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınmasına dair IEAE Yönetmelikleri, 2012 baskısı, Güvenlik Standartları Serisi No. SSR-6, IAEA, Viyana (2012) yayınını esas almaktadır. Açıklayıcı materyaller, “Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınması için IAEA Yönetmeliklerine Öneri Maddeleri” (2012 Baskısı), Güvenlik Standartları Yayınları, No. SSG-26, IAEA, Viyana (2014) yayınından edinilebilir.

ADR’nin amacı, güvenliği sağlayacak ve radyoaktif malzemelerin taşınmasında radyasyonun etkilerinden kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunmasını sağlayacak nitelikte zorunlulukları belirlemektir. Bu koruma aşağıdaki zorunluluklar ile sağlanır:
(a) Radyoaktif içeriklerin uhafazası;
(b) Dış radyasyon seviyelerinin ontrolü;
(c) Kritik durumların nlenmesi;
(d) Isının zarara neden olmasının nlenmesi.
Bu zorunluluk, öncelikle ambalajlar ve araçlara yönelik içerik sınırları ile radyoaktif içeriklerin tehlikesine bağlı olarak ambalaj tasarımları için geçerli olan performans standartlarına ilişkin dereceli bir yaklaşımın belirlenmesiyle karşılanır. Daha sonra, ambalajların tasarımı ve kullanımına ilişkin ve radyoaktif içeriğin niteliğinin de gözetilmesiyle ambalajların bakımına ilişkin dayatılan koşullar karşılanır. Son olarak, ilgili durumlarda yetkili makamların onayı da dahil olmak üzere idari kontrollerin getirilmesi ile karşılanır.

ADR, radyoaktif malzeme kullanımına bağlı olarak karayoluyla taşınan radyoaktif malzemeler için geçerlidir. Taşıma, radyoaktif malzemelerin dolaşımıyla ilgili ve buna dahil tüm işlemleri ve durumları içerir. Bunlar, ambalajların tasarımı, üretimi, bakımı, onarımı ve radyoaktif malzemelerin ve ambalajların hazırlanması, gönderilmesi, yüklenmesi, transit sırasındaki saklama da dahil olmak üzere taşınması, indirilmesi ve yükün teslimi şeklinde sıralanabilir. Üç genel ciddiyet düzeyi ile tanımlanan ADR performans standartları için derecelendirilmiş bir yaklaşım benimsenebilir:
(a) Rutin taşıma durumları (olaysız);
(b) Normal taşıma durumları (küçük aksilikler); (c) Taşıma sırasında kaza durumları.

ADR'de belirlenen hükümler aşağıdakilerin herhangi biri için geçerli değildir;
(a) Taşıma araçlarının ayrılmaz bir parçası olan radyoaktif malzemeler;
(b) Tesisin ilgili güvenlik yönetmeliklerine tabi olarak tesis içinde taşınan ve dolaşımın kamuya açık yolları ve demiryollarını kapsamayacağı şekilde taşınan radyoaktif malzemeler;
(c) Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana nakledilmiş veya birleştirilmiş radyoaktif malzemeler;
(d) Kişinin kazaen ya da kasıtlı olarak radyoaktif malzeme alımına ya da kontaminasyonuna maruz kalması nedeniyle tıbbi tedavi için taşınıyorken içerisindeki ya da üzerindeki radyoaktif malzeme
(e) Son kullanıcıya satışını takiben, düzenleyici onaya sahip içerisinde radyoaktif malzeme bulunan tüketim malları;
(f) Malzemenin aktivite konsantrasyonunun Tablo 2.2.7.2.2.1'de belirtilen ya da 2.2.7.2.2.2 (a) ve 2.2.7.2.2.3 ila 2.2.7.2.2.6 uyarınca hesaplanan değerlerin 10 katını aşmaması koşuluyla, doğal olarak oluşan radyonüklitler içeren doğal malzeme ya da cevherler (işlenmiş olabilecek). Zaman dengesi içerisinde olmayan doğal olarak oluşan radyonüklitler içeren doğal malzeme ya da cevherler konusunda, aktivite konsantrasyonu hesaplaması 2.2.7.2.2.4 uyarınca gerçekleştirilecektir;
(g) 2.2.7.1.2’deki “kontaminasyon” tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesneler.

 

İstisnai ambalajların taşınmasına dair özel hükümler

2.2.7.2.4.1’de belirtildiği üzere sınırlı miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya boş ambalajlar içeren istisnai ambalajlar sadece Kısım 5 ila 7'nin aşağıdaki hükümlerine tabidir:
(a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.9, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) den (5.4)’e kadar ve (6)’da belirtilen geçerli hükümler; ve
(b) 6.4.4'te belirtilen istisnai ambalajlara yönelik gereklilikler
Ancak radyoaktif malzemenin diğer tehlike özelliklerine sahip olması ve Bölüm 3.3. özel hüküm 290 ya da 369 uyarınca Sınıf 7'den farklı bir sınıfta sınıflandırılması gerekmesi hali ve yukarıda (a) ve (b)'de listelenen hükümlerin sadece ana sınıfla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak geçerli olması durumu hariçtir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018