Karayolunda Tehlikeli Madde

İstisnai ambalajların taşınmasına dair özel hükümler

2.2.7.2.4.1’de belirtildiği üzere sınırlı miktardaki radyoaktif malzemeler, aletler, mamul nesneler veya boş ambalajlar içeren istisnai ambalajlar sadece Kısım 5 ila 7'nin aşağıdaki hükümlerine tabidir:
(a) 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.9, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) den (5.4)’e kadar ve (6)’da belirtilen geçerli hükümler; ve
(b) 6.4.4'te belirtilen istisnai ambalajlara yönelik gereklilikler
Ancak radyoaktif malzemenin diğer tehlike özelliklerine sahip olması ve Bölüm 3.3. özel hüküm 290 ya da 369 uyarınca Sınıf 7'den farklı bir sınıfta sınıflandırılması gerekmesi hali ve yukarıda (a) ve (b)'de listelenen hükümlerin sadece ana sınıfla ilgili ve ilgili olanlara ek olarak geçerli olması durumu hariçtir.

İstisnai Aambalajlar, ADR’nin diğer kısımlarındaki ilgili hükümlere tabidir. İstisnai ambalaj bölünebilen malzeme içeriyorsa 2.2.7.2.3.5’te verilen istisnai bölünebilen olarak kabul edilecek ve 7.5.11 CV33 (4.3) gereklilikleri karşılanacaktır

Radyasyona karşı koruma programı

Radyoaktif malzeme taşıması, yeterli seviyede radyasyona karşı koruma önlemlerini içeren sistematik düzenlemelere yönelik bir Radyasyona karşı koruma programına tabi olacaktır.

Kişilerin aldığı dozajlar, ilgili doz limitlerinin altında olmalıdır. Münferit dozların büyüklüğü, maruz kalan kişi sayısı ve maruz kalma olasılığını olabildiğince düşük tutarak, ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak ve kişilerin aldığı dozajları ilgili doz limitlerinin altında tutarak, gereken korunma ve güvenlik optimize edilecektir. Taşıma ve diğer faaliyetler arasındaki etkileşimi de içeren yapısal ve sistematik bir yaklaşım benimsenir.

Programda uygulanacak olan tedbirlerin niteliği ve kapsamı, radyasyona maruziyetin büyüklüğü ve olasılığı ile orantılı olmalıdır. Program, 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 ve 7.5.11 CV33 (1.1) zorunlulukları ile uyumlu olmalıdır. Program belgeleri, istendiğinde, yetkili makamlar tarafından incelenebilmesi için ibraz edilecektir.

Taşıma işlemleri sırasında meydana gelen iş kazalarında, belirlenmiş etkin dozajın aşağıdakiler gibi olduğu değerlendirilirse:
(a) bir yıl içinde 1 mSv ile 6 mSv arasında olması muhtemelse, iş yeri veya bireysel kontrol yoluyla dozaj belirleme programı yürütülür; yada
(b) bir yıl içinde 6 mSv'yi aşması muhtemelse, bireysel kontrol gereklidir. Bireysel veya iş yeri kontrol programı yürütüldüğünde ilgili kayıtlar da tutulur.
NOT: Taşıma etkinliklerinden doğan mesleki maruziyetler için, etkili dozun bir yıl içerisinde 1 mSv’yi aşmasının çok muhtemel olmadığının değerlendirilmesi durumunda, özel iş şekilleri, detaylı denetim, doz değerlendirme programları veya münferit kayıt tutma işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur.

İşçiler (bkz. 7.5.11, CV33 Not 3) iş kazalarına maruz kalmalarını ve hareketlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin maruz kalmasını engellemek için alınması gereken önlemler dahil radyasyondan korunma konusunda gerekli şekilde eğitilmelidir.

Yönetim sistemi

ADR’nin ilgili hükümleriyle uyumluluğunu temin etmek amacıyla, 1.7.1.3’te tanımlanan ADR kapsamındaki tüm işlemlerde yetkili otorite tarafından kabul edilebilir uluslararası, ulusal veya diğer standartlara uygun yönetim sistemi kurulmalıdır. Tasarım şartnamesinin tamamen uygulandığını gösteren sertifika yetkili otoritenin kullanımına hazır tutulmalıdır. Üretici, gönderen veya kullanıcı aşağıdakilere hazırlıklı olmalıdır: :
(a) Üretim ve kullanım sırasındaki denetimlerde gerekli kolaylığı sağlamalıdır; ve
(b) Yetkili otoriteye ADR uygunluklarını göstermelidir.
Yetkili otorite onayı gerektiren yerlerde, söz konusu onay, yönetim sisteminin yeterliliğini hesaba katacak ve buna bağlı olacaktır.

Özel düzenleme

Özel düzenlemeyle, yetkili makamların onayladığı ve radyoaktif malzemeler için geçerli tüm ADR zorunluluklarını karşılamayan maddeler aşınabilir.
NOT: Özel düzenleme, 1.5.1 uyarınca geçici bir istisna olarak kabul edilmez.

Radyoaktif malzeme için geçerli olan bir hükümle herhangi bir uygunluğun mümkün olmadığı sevkiyatlar, özel düzenleme olmaksızın taşınamaz. Yetkili makama, ADR Sınıf 7 hükümleriyle uygunluğun uygulanamaz olduğunun kanıtlanması ve ADR’nin belirlediği güvenlik standartlarının alternatif yöntemlerle karşılandığının gösterilmesi koşuluyla, yetkili makam tek veya bir dizi planlı taşıma işlemlerine yönelik özel bir düzenlemeyi onaylayabilir. Taşıma işlemindeki genel güvenlik seviyesi, geçerli bütün zorunluluklar karşılandığında elde edilen seviyeye en azından eşit olmalıdır. Bu tür maddelerin uluslararası taşıması için çok taraflı onay gereklidir.

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler

ADR'nin tehlikeli maddelere ilişkin tüm ilgili zorunluluklarına uygunluğun sağlanması amacıyla, radyoaktif ve bölünebilen özelliklerinin yanı sıra, patlayıcılık, alev alabilme, kıvılcımlanma, kimyasal zehirlilik ve aşındırma dahil olmak üzere içeriklerin diğer ikincil riskleri, dokümantasyon, ambalajlama, etiketleme, işaretleme, levha takma, istifleme, ayırma ve taşıma işlemleri sırasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygunsuzluk

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018