Karayolunda Tehlikeli Madde

Karşılıklı idari destek

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, ADR'nin uygulanması için karşılıklı idari destek konusunda mutabıktır.

Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin, kendi bölgesindeki tehlikeli mal taşıma güvenliğinin, başka bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin bölgesinde merkezi bulunan bir şirket tarafından ciddi veya tekrarlanan ihlaller nedeniyle tehlikeye atıldığını gözlemleyecek nedenlere sahip olması durumunda, bu Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamlarını söz konusu ihlaller konusunda bilgilendirir. Bölgesinde ciddi veya tekrarlı ihlallerin gözlendiği Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamları, şirketin merkezinin bulunduğu bölgedeki Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamlarından, ihlalde bulunan taraflara karşı uygun önlemleri almasını talep edebilir. Tekrar eden veya ciddi ihlaller konusunda kişilere ait bilgiler yasal bir davada kullanılması gerekmedikçe iletilemez.

Bildiride bulunulan kurumlar, ihlallerin gözlemlendiği ve gerekliyse işletme ile ilgili önlemlerin alındığı bölgedeki Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamları ile irtibata geçer.

Güvenlik danışmanı

Her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları aşağıdaki zorunlulukların işletmelere uygulanmamasını ön görebilir:
(a) Taşıma miktarı ile ilgili olarak, her taşıma ünitesinin; 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5'te belirtilenden daha küçük olduğu faaliyetlerde veya
(b) Asıl veya ikincil faaliyetleri tehlikeli malların taşınması ya da yüklenme ve boşaltılması ile ilgili olmayan ancak bazen çok az tehlike veya kontaminasyon riski içeren tehlikeli malların yurtiçinde taşınmasında ya da yüklenip boşaltılmasında.

Danışmanın asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.
İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:
- Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;
- Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;
- Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.
Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;
- Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;
- Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;
- Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;
- Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;
- Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması;
- Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;
- Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;
- Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;
- Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;
- Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;
- Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;
- Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;
- 1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.

 

Bu kişi, danışmanın görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip bir işletme lideri, işletmede başka görevlere sahip biri ya da işletmede doğrudan bir çalışan olarak yer almayan biri olabilir.

İlgili her işletme, talep üzerine, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamlarına ya da bu amaçla belirlenen kurumlara, danışmanlarının künyesi hakkında bilgi verir.

Söz konusu işletmede taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın, kişileri, mülkü ya da çevreyi etkilemesi ya da bunlara zarar vermesi durumunda danışman, kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ya da bir kamu kurumuna bir kaza raporu vermelidir. Bu rapor uluslararası ya da ulusal düzenlemeler kapsamında talep edilmesi halinde işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

Danışman karayoluyla taşıma için geçerli olan bir mesleki eğitim sertifikasına sahip olmalıdır.
Bu sertifika yetkili makam ya da her bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin bu amaç için oluşturduğu
bir organ tarafından hazırlanacaktır.

Adayın bir sertifikaya sahip olmak için, bir eğitimden geçerek Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanan bir sınavı geçmesi gerekir.

Eğitimin temel amacı; adayları, tehlikeli malların taşınması konusundaki riskler ve taşıma işleminin türüne bağlı olarak geçerli olan, yasalar, yönetmelikler ve idari hükümler ile 1.8.3.3'te sıralanan görevler hakkında yeterli miktarda bilgilendirmektir.

Sınav yetkili makam ya da yetkili makamın oluşturduğu bir sınav organı tarafından organize edilir. Test kurumu, eğitim sağlayan bir kuruluş olamaz.
Test kurumu, yazılı olarak belirlenmelidir. Bu onay kısıtlı süreye sahip olabilir ve aşağıda sıralanan kriterleri temel alabilir:
- Test kurumunun yetkinliği;
- Test etme kuruluşunun sunduğu sınav biçiminin özellikleri;
- Sınavların tarafsızlığından emin olabilmek için alınan önlemler;
- Güvenlik danışmanlarını seçecek organın adaylarla doğal ya da kanuni bir bağının olmaması.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018