Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınavın amacı; alt başlık 1.8.3.7'de anlatılan sertifikanın amaçları bakımından adayların, güvenlik danışmanının 1.8.3.3'te listelenen görevleri yerine getirmeleri için yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarını belirlemek olup, bunun yanında en az aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
(a) Tehlikeli mallar dolayısıyla oluşan bir kazanın ve ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri hakkında bilgi;
(b) Ulusal yasa zorunlulukları, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar hakkında önemli hususlar:
- Tehlikeli malların sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, madde listesinin yapısı, tehlikeli mal sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri);
- Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, yapım, ilk ve periyodik muayene ve test);
- İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajların işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi ve kaldırılması);
- Taşıma belgelerindeki bilgiler (bilgi gereklidir);
- Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir tanklarda taşıma;)
- Yolcuların taşınması;
- Karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;
- Malların ayrılması;
- Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri;
- Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme ve ayırma);
- Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya gazdan arındırma;
- Ekipler, mesleki eğitim;
- Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, eğer varsa cezaların kopyası, diğer belgeler);
- Yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma teçhizatlarının tamamlanması);
- Denetim gereklilikleri (park etme);
- Trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları;
- Tahliye işlemleri yada kirleticilerin kazara sızıntıları;
- Taşıma teçhizatları ile ilgili zorunluluklar.

 

Sınavlar

Sınav sözlü bir mülakatla da tamamlanacak yazılı bir testten oluşur.

Uluslararası veya ulusal yönetmelikler haricinde belgelerin yazılı testte kullanılması yasaktır.

Elektronik ortam, test kuruluşu temin ediyorsa kullanılabilir. Adayın, verilen elektronik ortama daha fazla veri yüklemesine olanak sağlayacak bir araç bulunmamalıdır; aday yalnızca yöneltilen soruları cevaplayabilir.

Yazılı sınav iki bölümden oluşur:
(a) Adaylara bir soru kağıdı dağıtılır. Soru kağıdı, madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konuları içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Ama çoktan seçmeli sorular da uygulanabilir. Bu durumda, iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:
- Genel koruyucu ve güvenlik önlemleri;
- Tehlikeli malların sınıflandırılması;
- Tankları, tank konteynerleri, tankerleri vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri;
- Tehlike işaretleri ve etiketleri;
- Taşıma belgesindeki bilgiler;
- Elleçleme ve istifleme;
- Ekip, mesleki eğitim;
- Araç belgeleri ve taşıma sertifikaları;
- Yazılı talimatlar;
- Taşıma teçhizatına ilişkin zorunluluklar;
(b) Adaylar madde 1.8.3.3'de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi
yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.

 

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, belirli tipteki maddelerin taşınması konusunda, işletmedeki faaliyetlere uygun uzman aday bulmak için sadece çalıştıkları tipteki maddeler hakkında sorular hazırlayabilir. Bu madde tipleri aşağıdaki verilmiştir:
- Sınıf 1;
- Sınıf 2;
- Sınıf 7;
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9;
- UN No. 1202, 1203, 1223, 3475 ve UN No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtı.
1.8.3.7'de tanımlanan sertifika, işbu alt başlıkta atıfta bulunulan ve danışmanın 1.8.3.12’deki koşullar kapsamında sorulara tabi tutulduğu tehlikeli malların tek tipi için geçerli olduğunu açıkça belirtir.

Yetkili kurum ya da test organı sınavın içerdiği soruların bulunduğu bir akış şeması bulunduracaktır.

Madde 1.8.3.7.'de anlatılan sertifika, madde 1.8.3.18'de sunulan formda olacaktır ve tüm Anlaşmaya Taraf Ülkelerce tanınacaktır.

Sertifikaların geçerliliği ve yenilenmesi

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde beş yıl süre ile uzatılabilir. Sınav, yetkili makam tarafından onaylanmalıdır.

Sınavın amacı, sertifika sahibinin 1.8.3.3’te belirtilen görevleri yürütmek için gerekli bilgiye sahip olduğundan emin olmaktır. İstenen bilgi düzeyi, 1.8.3.11 (b)’de belirtilmiştir ve son sertifikanın verildiği tarihten itibaren yönetmeliklerde gerçekleştirilen tadilleri de kapsamalıdır. Sınav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila 1.8.3.14’te belirtilen şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahipleri 1.8.3.12.4 (b)’de belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda değildir.

(Silindi)

Sertifikanın biçimi

Tehlikeli malların taşınması için güvenlik danışmanı eğitim sertifikası
Sertifika No: .................................................................................................................................................. Sertifikayı düzenleyen devletin ayırt edici işareti: ........................................................................................ Soyadı: ........................................................................................................................................................... Adı: ................................................................................................................................................................ Doğum tarihi ve yeri: ....................................................................................................................................
Uyruğu: .......................................................................................................................................................... Sertifika sahibinin imzası: .............................................................................................................................
Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerini yürüten işletmeler için........................tarihine kadar geçerlidir:
□ karayolu ile □ demiryolu ile □ iç suyolu ile
Düzenleyen: ................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: .................................................................
Tarihine kadar uzatılmıştır.…………………...……… tarafından .........................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: ..................
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018