Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınavlar

Sınav sözlü bir mülakatla da tamamlanacak yazılı bir testten oluşur.

Uluslararası veya ulusal yönetmelikler haricinde belgelerin yazılı testte kullanılması yasaktır.

Elektronik ortam, test kuruluşu temin ediyorsa kullanılabilir. Adayın, verilen elektronik ortama daha fazla veri yüklemesine olanak sağlayacak bir araç bulunmamalıdır; aday yalnızca yöneltilen soruları cevaplayabilir.

Yazılı sınav iki bölümden oluşur:
(a) Adaylara bir soru kağıdı dağıtılır. Soru kağıdı, madde 1.8.3.11'deki listede bulunan konuları içeren en az 20 açık uçlu soru içermelidir. Ama çoktan seçmeli sorular da uygulanabilir. Bu durumda, iki çoktan seçmeli soru, bir açık uçlu soru olarak değerlendirilir. Bu konular içerisinde önem verilmesi gereken belirli konular aşağıda sıralanmıştır:
- Genel koruyucu ve güvenlik önlemleri;
- Tehlikeli malların sınıflandırılması;
- Tankları, tank konteynerleri, tankerleri vb. kapsayan, genel ambalajlama hükümleri;
- Tehlike işaretleri ve etiketleri;
- Taşıma belgesindeki bilgiler;
- Elleçleme ve istifleme;
- Ekip, mesleki eğitim;
- Araç belgeleri ve taşıma sertifikaları;
- Yazılı talimatlar;
- Taşıma teçhizatına ilişkin zorunluluklar;
(b) Adaylar madde 1.8.3.3'de belirtilen danışmanın görevlerini kapsayacak bir vaka incelemesi
yaparak, bir danışmanda olması gereken özellikleri taşıdıklarını ispat etmelidir.

 

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, belirli tipteki maddelerin taşınması konusunda, işletmedeki faaliyetlere uygun uzman aday bulmak için sadece çalıştıkları tipteki maddeler hakkında sorular hazırlayabilir. Bu madde tipleri aşağıdaki verilmiştir:
- Sınıf 1;
- Sınıf 2;
- Sınıf 7;
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9;
- UN No. 1202, 1203, 1223, 3475 ve UN No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtı.
1.8.3.7'de tanımlanan sertifika, işbu alt başlıkta atıfta bulunulan ve danışmanın 1.8.3.12’deki koşullar kapsamında sorulara tabi tutulduğu tehlikeli malların tek tipi için geçerli olduğunu açıkça belirtir.

Yetkili kurum ya da test organı sınavın içerdiği soruların bulunduğu bir akış şeması bulunduracaktır.

Madde 1.8.3.7.'de anlatılan sertifika, madde 1.8.3.18'de sunulan formda olacaktır ve tüm Anlaşmaya Taraf Ülkelerce tanınacaktır.

Sertifikaların geçerliliği ve yenilenmesi

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde beş yıl süre ile uzatılabilir. Sınav, yetkili makam tarafından onaylanmalıdır.

Sınavın amacı, sertifika sahibinin 1.8.3.3’te belirtilen görevleri yürütmek için gerekli bilgiye sahip olduğundan emin olmaktır. İstenen bilgi düzeyi, 1.8.3.11 (b)’de belirtilmiştir ve son sertifikanın verildiği tarihten itibaren yönetmeliklerde gerçekleştirilen tadilleri de kapsamalıdır. Sınav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila 1.8.3.14’te belirtilen şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahipleri 1.8.3.12.4 (b)’de belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda değildir.

(Silindi)

Sertifikanın biçimi

Tehlikeli malların taşınması için güvenlik danışmanı eğitim sertifikası
Sertifika No: .................................................................................................................................................. Sertifikayı düzenleyen devletin ayırt edici işareti: ........................................................................................ Soyadı: ........................................................................................................................................................... Adı: ................................................................................................................................................................ Doğum tarihi ve yeri: ....................................................................................................................................
Uyruğu: .......................................................................................................................................................... Sertifika sahibinin imzası: .............................................................................................................................
Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerini yürüten işletmeler için........................tarihine kadar geçerlidir:
□ karayolu ile □ demiryolu ile □ iç suyolu ile
Düzenleyen: ................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: .................................................................
Tarihine kadar uzatılmıştır.…………………...……… tarafından .........................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: ..................

Yetkili makamların ve yetkili makamlar tarafından atanan kurumların listesi

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, her bir durumda ADR'nin ilgili hükmüne atıfta bulunarak ve gerekli başvurunun yapılması gereken adresi belirterek, ulusal yasaları uyarınca ADR'yi uygulamaya yetkili olan makamlar ile onlar tarafından yetkilendirilen kurumların adreslerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne bildirecektir.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği alınan bilgiler doğrultusunda bir liste yayımlayacak ve bu listeyi güncel tutacaktır. Bu birim listeyi ve değişiklikleri Anlaşmaya Taraf Ülkelere bildirecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018