Karayolunda Tehlikeli Madde

Sertifikaların geçerliliği ve yenilenmesi

Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde beş yıl süre ile uzatılabilir. Sınav, yetkili makam tarafından onaylanmalıdır.

Sınavın amacı, sertifika sahibinin 1.8.3.3’te belirtilen görevleri yürütmek için gerekli bilgiye sahip olduğundan emin olmaktır. İstenen bilgi düzeyi, 1.8.3.11 (b)’de belirtilmiştir ve son sertifikanın verildiği tarihten itibaren yönetmeliklerde gerçekleştirilen tadilleri de kapsamalıdır. Sınav, 1.8.3.10 ve 1.8.3.12 ila 1.8.3.14’te belirtilen şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Ancak, sertifika sahipleri 1.8.3.12.4 (b)’de belirtilen vaka incelemesini yapmak zorunda değildir.

(Silindi)

Sertifikanın biçimi

Tehlikeli malların taşınması için güvenlik danışmanı eğitim sertifikası
Sertifika No: .................................................................................................................................................. Sertifikayı düzenleyen devletin ayırt edici işareti: ........................................................................................ Soyadı: ........................................................................................................................................................... Adı: ................................................................................................................................................................ Doğum tarihi ve yeri: ....................................................................................................................................
Uyruğu: .......................................................................................................................................................... Sertifika sahibinin imzası: .............................................................................................................................
Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerini yürüten işletmeler için........................tarihine kadar geçerlidir:
□ karayolu ile □ demiryolu ile □ iç suyolu ile
Düzenleyen: ................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: .................................................................
Tarihine kadar uzatılmıştır.…………………...……… tarafından .........................................................
Tarih: .......................................................................... İmza: ..................

Yetkili makamların ve yetkili makamlar tarafından atanan kurumların listesi

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, her bir durumda ADR'nin ilgili hükmüne atıfta bulunarak ve gerekli başvurunun yapılması gereken adresi belirterek, ulusal yasaları uyarınca ADR'yi uygulamaya yetkili olan makamlar ile onlar tarafından yetkilendirilen kurumların adreslerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne bildirecektir.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği alınan bilgiler doğrultusunda bir liste yayımlayacak ve bu listeyi güncel tutacaktır. Bu birim listeyi ve değişiklikleri Anlaşmaya Taraf Ülkelere bildirecektir.

Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi

Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'de belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyici, doldurucu, taşımacı veya alıcı tarafından olaydan en geç bir ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.

Buna karşılık olarak Anlaşmaya Taraf Ülke, gerekli durumlarda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği'ne diğer Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bilgilendirmek amacıyla bir rapor hazırlayacaktır.

Tehlikeli mal sızıntısında veya ani ürün kaybı riski olduğunda, kişisel yaralanma, malzeme veya çevresel zarar oluştuğunda veya kurumlar olaya dahil olduğu durumlarda ve aşağıdaki ölçütlerden bir yada birkaçı oluştuğunda 1.8.5.1 uyarınca rapora tabi bir vaka oluşmuş demektir:
Kişisel yaralanma, taşınan tehlikeli mallar ile doğrudan ilgili olan ölüm veya yaralanma içeren vakanın meydana gelmesi anlamına gelir ve aşağıdaki yaralanmaları içerir;
(a) Yoğun tıbbi bakım gerektiren yaralanmalar;
(b) En az bir gün hastanede kalınmasını gerektiren yararlanmalar;
(c) En az ardışık üç gün çalışamama ile sonuçlanan yaralanmalar.
Ürün kaybı;
(a) Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli malların 50 kg / 50 l veya daha fazla miktarda;
(b) Taşıma kategorisi 2 olan tehlikeli malların 333 kg / 333 l veya daha fazla miktarda;
(c) Taşıma kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli malların 1000 kg / 1000 l veya daha fazla miktarda sızması/salınması anlamındadır.
Ürün kaybı kriteri, yukarıda belirtilen miktarlarda ani ürün kaybı riski varsa da geçerlidir. Kural olarak, yapısal bir zarar sebebiyle taşıma araçları artık taşıma işlemini devam ettirmeye müsait değilse veya herhangi bir sebepten dolayı yeterli güvenlik seviyesi artık sağlanamıyorsa bu durumun gerçekleştiği varsayılmak zorundadır. (Örnek: tank veya konteynerin tahribata uğraması, bir tankın devrilmesi veya yakınında yangın olması).
Taşınan maddeler Sınıf 6.2'nin tehlikeli maddelerini içeriyorsa, rapor verme yükümlülüğü miktar limiti olmadan uygulanır.
Radyoaktif malzemeleri içeren vakalarda, ürün kaybı ölçütü aşağıdaki gibidir:
(a) Ambalajlardan herhangi bir radyoaktif malzeme salınımı;
(b) Kamunun ve işçilerin iyonlaşan radyasyona karşı korunmasına ilişkin düzenlemelerde limit ihlaline neden olabilecek bir maruziyet (IAEA Güvenlik Yayınları No: 115 - "İyonlaşan radyasyon ve radyasyon kaynaklarının güvenliği için uluslararası temel güvenlik standartları") veya
(c) Herhangi bir ambalajın emniyet fonksiyonlarında ek güvenlik tedbirleri alınmadan, taşıma işlemine devam edilemeyecek duruma neden olabilecek ciddi bir bozulma olduğu (taşıma, muhafaza, termal koruma ya da kritiklik) düşünüldüğünde.
NOT: Teslim edilemeyen sevkiyatlar için bkz. 7.5.11.CV33 (6) zorunlulukları.
Tehlikeli mal sızıntısında, miktarına bakılmaksızın tahmin edilen zararın 50.000 Avro'yu aştığı durumlar maddesel veya çevresel zarar olarak nitelendirilir. Doğrudan tehlikeli malları taşıma aracına ve taşıma aracı altyapısına yönelik zararlar bu kapsamda göz önüne alınmayacaktır.
Tehlikeli mallara ilişkin vakalarda yetkili makamların olaya müdahil olması, yetkili makamların olaya doğrudan müdahil olması veya olay sırasında tehlike nedeniyle acil yardım servislerini ve kişilerin tahliyesi ya da kamu yollarının (karayolu/tren yolu) en az üç saat (karayolu/tren yolu) süreyle kapatılması anlamına gelir.
Gerektiğinde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.

 

Tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelecek olaylarda hazırlanacak rapor modeli

 

RID/ADR başlık 1.8.5'e göre tehlikeli malların taşınması sırasında meydana gelen olaylarda hazırlanacak rapor
Taşıyıcı/Demiryolu altyapı operatörü:
............................................................................................................................………………………………………….
Adres:
............................................................................................................................................................….…………………
İrtibat kişisi: .......................................………… Telefon: ............................ Faks: ................................………..……...
(Yetkili kurum raporu iletirken, bu kapak sayfasını kaldıracaktır)

 

 

1. Mod

 • Demiryolu

Vagon numarası (isteğe bağlı)

.........................................................………………………

 • Karayolu

Araç tescili (isteğe bağlı)

............................................................…………………...

2. Olayın tarihi ve yeri

Yıl: ………………….. Ay: …………………. Gün: …………………. Saat: …………………………...

Demiryolu

 • İstasyon

 • Tren manevra/Tahsif İstasyonu

 • Yükleme/Boşaltma/Aktarma Yeri

 • Açık Hat:

Yer / Ülke: …………………………………… veya

Hattın Tanımı: Kilometre:

………………………………….………...

Karayolu

 • Meskul Mahal

 • Yükleme/Boşaltma/Aktarma Yeri

 • Açık Yol

Yer / Ülke: ……………………………….…

3. Topografya

 • Meyil/Yokuş

 • Tünel

 • Köprü/Altgeçit

 • Geçit

4. Hava durumu

 • Yağmurlu

 • Karlı

 • Buzlu

 • Sisli

 • Gök gürültülü

 • Fırtına

Sıcaklık: ..... °C

5. Olayın tanımı

 • Derayman/Yoldan ayrılma

 • Çarpışma

 • Dönme/Yuvarlanma

 • Yangın

 • Patlama

 • Kayıp

 • Teknik hata

 

Olayın tarifi ile ilgili ek bilgi:

..........................................................................................................................................………………….......................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Olaya dahil olan tehlikeli mallar

UN Numarası (1)

Sınıfı

Paketleme Grubu

Ürün kaybının tahmini miktarı (kg veya l(2)

İhtiva edenin tanımı (3)

İhtiva edilen maddenin tanımı

İhtiva edilenin bozulma türü (4)

 

(1) Özel hüküm 274’ün uygulandığı toplu kayıtlara atanan tehlikeli mallar için teknik isim de belirtilmelidir.

(2) Sınıf 7 için, 1.8.5.3’teki kriterlere göre değerler belirtin

(3) İlgili numarayı belirtin

 1. 1 Ambalaj

 2. 2 IBC

 3. 3 Büyük ambalaj

 4. 4 Küçük konteyner

 5. 5 Vagon

 6. 6 Araç

 7. 7 Tank-vagonu

 8. 8 Tanker

 9. 9 Akülü vagon

 10. 10 Tüplü gaz tankeri

 11. 11 Sökülebilir tankları olan vagon

 12. 12 Sökülebilir tank

 13. 13 Büyük konteyner

 14. 14 Tank-konteyner

 15. 15 MEGC

 16. 16 Portatif tank

(4) İlgili numarayı belirtin

 1. Kayıp

 2. Yangın

 3. Patlama

 4. Yapısal hata

7. Olayın nedeni (Net olarak biliniyorsa)

 • Teknik hata

 • Yükün yanlış yüklenmesi

 • Operasyonel neden (demiryolu operasyonu)

 • Diğer:

.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Olayın sonuçları

Tehlikeli madde ile temastan kaynaklanan kişisel yararlanma:

□ Ölü (sayı: ......)

 • Yaralı (sayı: ......)

(1) Özel hüküm 274’ün uygulandığı toplu kayıtlara atanan tehlikeli mallar için teknik isim de belirtilmelidir.

(2) Sınıf 7 için, 1.8.5.3’teki kriterlere göre değerler belirtin

 

Ürünkaybı:

 • Evet

 • Hayır

 • Muhtemel ürün kaybı riski

Malzeme zararı/Çevresel zarar:

 • Tahmini zarar düzeyi <50.000 Avro

 • Tahmini zarar düzeyi > 50.000 Avro

Kurumların dahil edilmesi:

 • Evet □ Asgari 3 saat süreyle insanların olay yerinden uzaklaştırılması

  • Tehlikeli malların neden olduğu bir durumdan ötürü asgari 3 saat süreyle trafiğin kapatılması

 

 • Hayır

Gerektiğinde, yetkili makam daha fazla bilgi isteyebilir.

 

1.8.7’de tanımlanan uygunluk değerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve istisnai denetimlerin uygulanmasına yönelik idari kontroller

Muayene kurumlarının onayı

Yetkili kurum, 1.8.7’de belirtildiği üzere muayene kurumlarını uygunluk değerlendirmeleri, düzenli muayeneler, ara muayeneler, istisnai kontroller ve kurum içi muayene hizmetinin teftişi için onaylayabilir.

Yetkili kurumun, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yükümlülükleri

Yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz yüklerden uzak durarak uygun bir şekilde uygunluk değerlendirmelerini, düzenli muayeneleri ve istisnai denetimleri yürütür. Yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu; işletmelerin büyüklüğünü, sektörünü ve yapısını, teknolojinin göreceli karmaşıklığını ve seri üretimin biçimini göz önünde bulundurur.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018