Karayolunda Tehlikeli Madde

Yetkili kurumun, temsilcisinin veya muayene kurumunun operasyonel yükümlülükleri

Yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu, gereksiz yüklerden uzak durarak uygun bir şekilde uygunluk değerlendirmelerini, düzenli muayeneleri ve istisnai denetimleri yürütür. Yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu; işletmelerin büyüklüğünü, sektörünü ve yapısını, teknolojinin göreceli karmaşıklığını ve seri üretimin biçimini göz önünde bulundurur.

Ancak yine de yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu, ilgili durumlarda taşınabilir basınç teçhizatının kısım 4 ve 6 hükümlerine uygunluğu için gerekli olan koruma ve ihtimam seviyesine saygı duyar.

Yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu, üreticinin kısım 4 veya 6’da belirtilen zorunluluklara uymadığını fark ederse, üreticiden gerekli düzeltici önlemleri almasını talep edecek olup herhangi bir tip onayı sertifikası veya uyumluluk sertifikası düzenleyemez.

Bilgi yükümlülüğü

ADR’ye Anlaşmaya Taraf Ülkeler, muayene kurumlarının değerlendirilmesi, tayini ve izlenmesi ve bilgilerdeki değişikliklerin izlenmesi amacıyla ulusal prosedürlerini yayımlar.

Denetim görevlerinin dağılımı

NOT: 1.8.6.4 maddesi, 1.8.7.6 kapsamındaki kurum içi denetim hizmetlerini kapsamaz.

Bir muayene kurumunun, uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai kontrollerle ilişkili spesifik görevleri yürütmek amacıyla başka bir oluşumun (alt yüklenici, bağlı şirket vb.) hizmetlerinden yararlanması halinde, bu oluşum muayene kurumunun akreditasyonuna dahil edilecek veya ayrı olarak akredite edilecektir. Ayrı akreditasyon olması durumunda, bu oluşum EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre usulüne uygun olarak akredite edilecek ve denetim kuruluşu tarafından test işlemlerinin akreditasyonuna göre gerçekleştirilmesi için bağımsız ve tarafsız bir test laboratuvarı olarak tanınacak ya da EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardına göre akredite edilecektir. Muayene kurumu, bu kuruluşun kendisine verilen görevlerle ilgili zorunlulukları muayene kurumları için belirlenen yetkinlikte ve güvenirlikte (bkz. 1.8.6.8) yerine getirdiğinde emin olur ve muayene kurumu bu kuruluşu izler. Muayene kurumu, yukarıda belirtilen düzenlemelerle ilgili olarak yetkili makamı bilgilendirir.

Bu gibi kuruluşlar tarafından yerine getirilen görevlerin tüm sorumluluğu muayene kurumuna aittir.

Muayene Kurumu uygunluk değerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene veya istisnai denetimler görevinin tamamını temsilcisine devredemez. Her durumda, değerlendirme ve sertifikaların düzenlenmesi muayene kurumunun kendisi tarafından yapılır.

Başvuru sahibi ile mutabakat sağlanmadan faaliyetler temsilciye devredilemez.

Muayene kurumu, yukarıda belirtilen kuruluşlar tarafından niteliklerin değerlendirilmesine ve yürütülen işe ilişkin ilgili belgeleri yetkili kurumun incelemesine hazır bulundurur.

Muayene kurumlarının bilgi yükümlülükleri

Muayene kurumu, kendisini onaylamış olan yetkili makamı, aşağıdakilerle ilgili olarak bilgilendirir:
(a) 1.8.7.2.4 hükümlerinin uygulandığı durumlar haricinde, tip onay sertifikalarının reddi, sınırlandırılması, askıya alınması, iptal edilmesi;
(b) Yetkili kurum tarafından verilen onayın kapsam ve koşullarını etkileyen herhangi bir durum;
(c) 1.8.1 veya 1.8.6.6’ya göre uygunluğu izleyen yetkili kurumdan aldıkları ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerine ilişkin bilgi talebi;
(d) Talep üzerine, onayları kapsamında yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve görevlerin devredilmesi de dahil olmak üzere diğer faaliyetler.

Yetkili makam, muayene kurumlarının denetlenmesini temin eder ve onay verilen bir kurumun artık onaya ve 1.8.6.8 zorunluluklarına uygun olmadığını ve ADR hükümlerinde belirtilen prosedürlere uymadığını fark ederse, verilen onayı geri alabilir veya sınırlandırabilir.

Muayene kurumunun onayı geri alınır veya sınırlandırılırsa veya muayene kurumu faaliyetine son verirse, yetkili makam dosyaların başka bir muayene kurumu tarafından işlendiğinden veya erişilebilir halde tutulduğundan emin olmak için gerekli adımları atar.

Muayene kurumu aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
(a) Kurumsal bir yapı, teknik işlevlerini tatmin edici şekilde yerine getirebilecek, eğitimli, yetkin ve becerikli personel;
(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizata erişim;
(c) Tarafsız bir şekilde çalışma ve bu şekilde çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir etkiden uzak olma;
(d) Üreticinin ve diğer kurumların ticari ve şahsi faaliyetlerinin ticari gizliliğinin sağlanması;
(e) Muayene kurumunun asıl işlevleri ve ilgisiz işlevler arasında net bir çizginin belirlenmesi;
(f) Belgelenmiş bir kalite sistemi;
(g) İlgili standartta ve ADR’de belirtilen testlerin ve incelemelerin yapılmasının sağlanması;
(h) 1.8.7 ve 1.8.8 uyarınca etkin ve uygun bir rapor ve kayıt sisteminin tutulması.
Ayrıca, muayene kurumu 6.2.2.11, 6.2.3.6 ve 6.8.4'ün TA4 ve TT9’unda belirtildiği üzere EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardına göre akredite edilir.
Faaliyete yeni başlayan bir muayene kurumu, geçici olarak onaylanabilir. Geçici atamadan önce, yetkili makam muayene kurumunun EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 maddesi hariç) standardının zorunluluklarını yerine getirdiğinden emin olmalıdır. Muayene kurumu, faaliyete girdiği ilk yıl içerisinde bu yeni faaliyetine devam edebilmek için akredite edilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018