Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip onayı

Tip onayları ile, onayın geçerli olduğu süre boyunca basınçlı haznelerin, tankların, tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC’lerin üretimi için yetki verilir.

Başvuru sahibi aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Basınçlı hazneler ile ilgili olarak, ilgili kurumun temsilcisine üretimi öngörülen ürünün numunelerini sunar. İlgili kurum, test programı için gerekliyse daha fazla numune talep edebilir.
(b) Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC’ler ile ilgili olarak, tip testi için prototipe erişim olanağı sağlar.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Tasarımın ilgili ADR hükümlerine uygun olduğunu, prototipin veya prototip partisinin teknik belgelere uygun üretildiğini ve tasarımı temsil ettiğini doğrulamak amacıyla 1.8.7.7.1’de belirtilen teknik belgeleri inceler;
(b) Hükümlerin uygulandığını ve yerine getirildiğini ve üreticinin yürüttüğü prosedürlerin zorunlulukları karşıladığını saptamak amacıyla ADR’de belirtilen denetimleri yerine getirir ve testleri gözlemler;
(c) İlgili ADR hükümleri doğrultusunda malzeme üreticisinin (üreticilerinin) verdiği sertifikayı (sertifikaları) kontrol eder;
(d) Geçerli durumlarda, parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesi ile ilgili prosedürleri inceler veya bu parçaların önceden onaylanmış olmasını kontrol eder ve parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesinden ve tahribatsız testlerden sorumlu personelin nitelikli veya onaylı olduğunu doğrular;
(e) Denetimlerin ve gerekli testlerin yürütüleceği yer ve test tesisleri konusunda başvuru sahibi ile mutabakata varır;
İlgili kurum, başvuru sahibi için bir tip incelemesi raporu düzenler.

Tipin, geçerli tüm hükümleri yerine getirdiği durumlarda yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu, başvuru sahibine tip onay sertifikası verir.
Bu sertifikada aşağıdakiler yer alır:
(a) Sertifikayı düzenleyenin adı ve adresi;
(b) Üreticinin ve başvuru sahibinin (başvuru sahibi, üretici olmadığı durumlarda) adı ve adresi;
(c) Tip incelemeleri için kullanılan ADR versiyonunun ve standartların referansı; (d) İnceleme sonucu ortaya çıkan herhangi bir gereklilik;
(e) İlgili standartta belirtildiği üzere, tipi ve varyasyonu tanımlayan gerekli veriler;
(f) Tip inceleme raporuna (raporlarına) referans ve
(g) Tip onayının azami geçerlilik süresi.
Teknik belgelerin ilgili kısımlarının listesi, sertifikaya eklenir (bkz. 1.8.7.7.1).

Tip onayı, azami on yıl geçerlidir. Bu süre zarfında ilgili ADR teknik zorunlulukları (referans standartlar dahil) değişirse ve onaylanan tip bu değişikliklere uymuyorsa, tip onayını veren ilgili kurum bu onayı iptal eder ve tip onayının sahibini bu konuda bilgilendirir.
NOT: Mevcut tip onaylarının iptal edilmesi ile ilgili kesin tarihler için, bkz. geçerli olması halinde 6.2.4 ve 6.8.2.6 veya 6.8.3.6'da yer alan tablolar sütun (5).
Bir tip onayı sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tip onayına bağlı olarak basınçlı haznelerin, tankların, tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC’lerin üretimine izin verilmez.
Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tip onayına dahil basınçlı haznelerin, tankların, tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin kullanımına, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili hükümler, tip onayının sona ermesinden veya iptal edilmesinden önce üretilen bu basınçlı hazneler, tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC’ler için geçerli olmaya devam eder (bunlar kullanılmaya devam edilecekse).
Bunlar, ADR zorunluluklarına uygun oldukları sürece kullanılmaya devam edilebilirler. ADR zorunluluklarına uygun olmadıkları takdirde, Bölüm 1.6'daki ilgili geçici önlemler ile böyle bir kullanıma izin verilirse, kullanılmaya devam edilebilirler.
Yenilenmenin gerçekleştiği zaman geçerli olan ADR hükümlerine uygunluğu açısından tam bir gözden geçirme ve uygunluk değerlendirmesi ile tip onayları yenilenebilir. Tip onayı geri çekildikten sonra yenileme mümkün değildir. Mevcut bir tip onayında uygulanan ara değişiklikler (örn. basınçlı haznelerin uygunluğunu etkilemeyen, boyutunu veya hacmini arttıran ek gibi küçük değişiklikler veya tanklarla ilgili değişiklikler için, bkz. 6.8.2.3.2), sertifikanın özgün geçerlilik tarihini uzatmaz veya değiştirmez.
NOT: Özgün tip onayını veren kurumdan başka bir kurum, uygunluğu gözden geçirebilir veya değerlendirebilir.
Onayı veren kurum, varsa yenilemelerle birlikte, bütün geçerlilik süresi boyunca tip onayı ile ilgili tüm belgeleri (bkz. 1.8.7.7.1) muhafaza eder.

 

Basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin geçerli, süresi dolmuş veya geri çekilmiş tip onayı ile tadilatı durumunda, test edilme, muayene ve onay sadece bu basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadil edilmiş parçaları ile sınırlıdır. Tadilat o sırada geçerli olan ADR hükümlerine uygun olmalıdır. Basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadilattan etkilenmeyen bütün parçaları için, ilk tip onayı belgesi geçerlidir.
Bir tip onayının kapsamında bir veya birkaç basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadilatı yapılabilir.
ADR’ye taraf ülkenin yetkili otoritesi veya otorite tarafından bu konuda yetkilendirilen bir kurum tarafından, tadilatı onaylamak için başvurana bir sertifika verilir. Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC için bir kopya tank kaydının bir parçası olarak saklanmalıdır.
Tadilat için onay sertifikasyonunun her başvurusu, başvuran tarafından tekbir yetkili otoriteye veya bu otorite tarafından yetkilendirilen bir kuruma sunulmalıdır.

Üretim denetimi

Üretim süreci, ürünün tip onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olmak için ilgili kurumun teftişine tabidir.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli ADR hükümlerine, tip onayı sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 1.8.7.7.2’de belirtilen teknik belgelere uygunluğu doğrular;
(b) Üretim sürecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun bir biçimde ürün ürettiğini doğrular;
(c) Malzemelerin izlenebilirliğini doğrular ve özellikleri konusunda malzeme sertifikasını
(sertifikalarını) kontrol eder;
(d) Geçerli durumlarda, parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesinden ve tahribatsız testlerden sorumlu personelin nitelikli ve bu personele onay verilmiş olduğunu doğrular;
(e) İncelemelerin ve gerekli testlerin yürütüleceği yer konusunda başvuru sahibi ile mutabakata varır;
(f) Teftiş sonuçlarının kaydını tutar.

 

İlk muayene ve testler

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) ADR’de belirtilen işaretleri takar ve
(b) 1.8.7.7’de belirtilen teknik belgeleri ilgili kuruma sunar.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Ürünün tip onayına ve ilgili hükümlere göre üretildiğini onaylamak amacıyla gerekli muayeneleri ve testleri yerine getirir;
(b) Hizmet teçhizatı ile ilgili olarak hizmet teçhizatı üreticilerinin sunduğu sertifikaları kontrol eder;
(c) Yürütülen ayrıntılı testler ve doğrulamalar, doğrulanan teknik belgeler ile ilgili olarak başvuru sahibine ilk muayene ve test raporu verir;
(d) Üretim hükümleri yerine getirildiyse, üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika düzenler ve tescilli markasını takar;
(e) Tip onayı ile ilgili ADR hükümleri (referans alınan standartlar dahil) değiştikten sonra tip onayının halen geçerli olup olmadığını kontrol eder.
(d)’deki sertifika ve (c)’deki rapor, aynı tipteki birçok parçayı kapsayabilir (grup sertifikası veya raporu).

Aşağıda sertifikada asgari olarak bulunması gerekenler verilmiştir:
(a) İlgili kurumun adı ve adresi;
(b) Üreticinin ve başvuru sahibinin (başvuru sahibi, üretici olmadığı durumlarda) adı ve adresi;
(c) İlk muayeneler ve testler için kullanılan ADR versiyonunun ve standartların referansı;
(d) Muayenelerin ve testlerin sonuçları;
(e) Muayene edilen ürünün (ürünlerin) tanımlanması ile ilgili veriler, en azından seri numarası veya yeniden doldurulamaz silindirlerin seri numarası;
(f) Tip onayı numarası.

Düzenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018