Karayolunda Tehlikeli Madde

Üretim denetimi

Üretim süreci, ürünün tip onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olmak için ilgili kurumun teftişine tabidir.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli ADR hükümlerine, tip onayı sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 1.8.7.7.2’de belirtilen teknik belgelere uygunluğu doğrular;
(b) Üretim sürecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun bir biçimde ürün ürettiğini doğrular;
(c) Malzemelerin izlenebilirliğini doğrular ve özellikleri konusunda malzeme sertifikasını
(sertifikalarını) kontrol eder;
(d) Geçerli durumlarda, parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesinden ve tahribatsız testlerden sorumlu personelin nitelikli ve bu personele onay verilmiş olduğunu doğrular;
(e) İncelemelerin ve gerekli testlerin yürütüleceği yer konusunda başvuru sahibi ile mutabakata varır;
(f) Teftiş sonuçlarının kaydını tutar.

 

İlk muayene ve testler

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) ADR’de belirtilen işaretleri takar ve
(b) 1.8.7.7’de belirtilen teknik belgeleri ilgili kuruma sunar.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Ürünün tip onayına ve ilgili hükümlere göre üretildiğini onaylamak amacıyla gerekli muayeneleri ve testleri yerine getirir;
(b) Hizmet teçhizatı ile ilgili olarak hizmet teçhizatı üreticilerinin sunduğu sertifikaları kontrol eder;
(c) Yürütülen ayrıntılı testler ve doğrulamalar, doğrulanan teknik belgeler ile ilgili olarak başvuru sahibine ilk muayene ve test raporu verir;
(d) Üretim hükümleri yerine getirildiyse, üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika düzenler ve tescilli markasını takar;
(e) Tip onayı ile ilgili ADR hükümleri (referans alınan standartlar dahil) değiştikten sonra tip onayının halen geçerli olup olmadığını kontrol eder.
(d)’deki sertifika ve (c)’deki rapor, aynı tipteki birçok parçayı kapsayabilir (grup sertifikası veya raporu).

Aşağıda sertifikada asgari olarak bulunması gerekenler verilmiştir:
(a) İlgili kurumun adı ve adresi;
(b) Üreticinin ve başvuru sahibinin (başvuru sahibi, üretici olmadığı durumlarda) adı ve adresi;
(c) İlk muayeneler ve testler için kullanılan ADR versiyonunun ve standartların referansı;
(d) Muayenelerin ve testlerin sonuçları;
(e) Muayene edilen ürünün (ürünlerin) tanımlanması ile ilgili veriler, en azından seri numarası veya yeniden doldurulamaz silindirlerin seri numarası;
(f) Tip onayı numarası.

Düzenli muayene, ara muayene ve istisnai kontroller

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Ürünü (ürünleri) tanımlar ve belgelere uygunluğunu doğrular;
(b) Zorunluluklara uyulduğunu kontrol etmek amacıyla muayeneler yapar ve testleri gözlemler;
(c) Muayenelerin ve testlerin sonuçlarını içeren (parça sayısı da dahil edilebilir) raporlar düzenler;
(d) Gerekli işaretlerin uygulandığından emin olur.

Basınçlı haznelerle ilgili periyodik muayenelerin ve testlerin raporları, en az bir sonraki periyodik muayeneye kadar başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.
NOT: Tanklar için, bkz. 4.3.2.1.7’deki tank kaydı hükümleri

Başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin teftişi

Başvuru sahibi aşağıdakilere uyar:
(a) 1.8.7.7.5’te belgelendirilen ve teftişe tabi olan muayeneler ve testler için kalite sistemi çerçevesinde bir kurum içi muayene hizmeti uygular;
(b) Onaylandığı üzere kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getir ve bunun yerine getirildiğinden emin olmak için yeterli ve etkin olmaya devam eder;
(c) Kurum içi muayene hizmeti için eğitimli ve yetkin kişileri atar; (d) Uygun yerlere muayene kurumunun tescilli markasını takar.

Muayene Kurumu, ilk denetimi gerçekleştirir. İlk denetim yeterli görülürse, muayene kurumu üç yılı aşmayan bir süre için yetki verir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) Bu denetim, ADR zorunluluklarına uygun olarak ürünle ilgili muayeneleri ve testleri onaylar;
(b) Muayene Kurumu, başvuru sahibinin kurum içi muayene hizmetinin onaylanan her ürüne muayene kurumunun tescilli markasını takmasına izin verebilir;
(c) İznin bitmesinden önceki yıl yapılan denetimin yeterli görülmesi üzerine yetki yenilenebilir. Yeni geçerlilik süresi, yetkinin bitiş tarihinden sonra başlar;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini yürütecek yetkinliktedir.

Muayene kurumu, başvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır:
(a) 12 aylık bir süre zarfında asgari iki denetim yapılır;
(b) Muayene Kurumu ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya yasaklamalar uygulayabilir.
(c) Muayene Kurumu, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir;
(d) Muayene kurumunun denetçileri, kalite sistemi dahilindeki ürünün uygunluk değerlendirmesini yürütecek yetkinliktedir;
(e) Muayene Kurumu başvuru sahibine bir ziyaret veya denetim raporu verir ve bir test yapılmışsa bir test raporu verir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018