Karayolunda Tehlikeli Madde

Belgeler

Teknik belgeler, değerlendirmenin ilgili zorunluluklara uygun bir biçimde yapılmasına olanak tanır.

Tip onayı için belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sağlar: (a) Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi;
(b) Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere tip tanımı;
(c) Bölüm 3.2 Tablo A’nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli malların listesi;
(d) Genel montaj çizimi veya çizimleri;
(e) Hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatın boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler;
(f) Hesaplama notları ve sonuçları;
(g) İlgili ise tahliye kapasitenin hesaplanması dahil güvenlik aletleri ile ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi;
(h) Her parça, alt parça, astar, hizmet ve yapısal teçhizat için üretimde kullanılan standartta istenilen malzemelerin ve eşdeğer malzeme niteliklerinin listesi veya ADR'ye uygunluğu gösteren eşdeğer beyan;
(i) Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği;
(j) Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı;
(k) Tip onayı ve üretim için standartlarda veya ADR’de listelenen tüm ilgili testlerin prosedürleri, tanımlar ve kayıtları.

Üretim denetimi ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) 1.8.7.7.1’de listelenen belgeler;
(b) Tip onayı sertifikasının bir nüshası;
(c) Test prosedürleri dahil üretim prosedürleri;
(d) Üretim kayıtları;
(e) Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(f) Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri;
(g) Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları;
h) Isıl işlem kayıtları;
(i) Kalibrasyon kayıtları.

İlk muayene ve testlerle ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) 1.8.7.7.1 ve 1.8.7.7.2’de listelenen belgeler;
(b) Ürünün ve alt parçalarının malzeme sertifikaları;
(c) Hizmet teçhizatının uygunluk ve malzeme sertifikalarının beyanları;
(d) Tip onayından uyarlanan ürünün ve tüm varyasyonlarının tanımı dahil uygunluk beyanı.

Düzenli muayeneler, ara muayeneler ve istisnai kontroller ile ilgili belgeler

Gerekli durumlarda, başvuru sahibi aşağıdakileri belgeleri sunar:
(a) Basınçlı hazneler için, üretim ve periyodik muayeneler ve test standartları gerektiriyorsa özel zorunlulukları belirtilen belgeler;
(b) Tanklar için:
(i) Tank kaydı ve
(ii) 1.8.7.7.1 ila 1.8.7.7.3’te belirtilen belgelerden biri veya birkaçı.

Kurum içi muayene hizmetinin değerlendirilmesi ile ilgili belgeler

Kurum içi muayene hizmeti ile ilgili olarak başvuru sahibi, gerekli kalite sistemi belgelerini bulundurur:
(a) Kurumsal yapı ve sorumluluklar;
(b) İlgili muayene ve test, kalite kontrolü, kalite güvence ve operasyon süreç talimatları ile yürütülecek sistematik eylemler;
(c) Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları;
(d) 1.8.7.6 uyarınca muayeneler sonucunda kalite sisteminin etkili çalışmasını sağlamak için idari gözden geçirmeler;
(e) Müşteri ve yönetmelik zorunluluklarının nasıl karşılandığını anlatan süreç;
(f) Belgelerin kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi ile ilgili süreç;
(g) Uygun olmayan ürünlerin nasıl ele alındığı ile ilgili prosedürler ve
(h) İlgili personelin eğitim programları ve niteliklerine ilişkin prosedürleri.

Standartlara göre üretilen, onaylanan, muayene edilen ve test edilen ürünler

Aşağıdaki ilgili standartların uygulanması halinde 1.8.7.7 zorunluluklarına uyulduğu kabul edilir:
 

Geçerli alt başlık ve paragraf

Referanslar

Belgenin başlığı

1.8.7.7.1 den 1.8.7.7.4’e

EN 12972:2007

Tehlikeli malların taşımasına yönelik tanklar - Metal tankların test edilmesi, incelenmesi ve işaretlenmesi

 

Gaz kartuşlarının uygunluk değerlendirmesine ilişkin prosedürler

Gaz kartuşlarının uygunluğu değerlendirilirken, aşağıdaki prosedürlerinde biri uygulanır:
(a) 1.8.7.5 istisnası ile UN tipi olmayan basınçlı hazneler için başlık 1.8.7’deki prosedür;
(b) Alt başlık 1.8.8.1 ila 1.8.8.7’deki prosedür.

Genel hükümler

Üretim denetimi, bir Xa kurumu tarafından yürütülür ve 6.2.6’da belirtilen testler Xa kurumu veya bu Xa kurumu tarafından onaylanan IS-kurumu tarafından yapılır; Xa ve IS kurumlarının tanımları için, bkz. 6.2.3.6.1’deki tanımlar. Uygunluk değerlendirmesi ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı, temsilcisi veya onaylı muayene kurumu tarafından yapılır.

1.8.8’in uygulanması ile, başvuru sahibi gaz kartuşlarının 6.2.6 hükümleri ve geçerli diğer tüm ADR hükümleri ile uyumlu olmasının kendi sorumluluğunda olduğunu gösterir ve beyan eder.

Başvuru sahibi aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 1.8.8.2'ye göre gaz kartuşlarının tüm tiplerinin (kullanılacak malzemeler ve o tipin varyasyonları dahil, örn. hacim, basınç, çizim ve kapama ve tahliye düzenekleri) tasarım tipi incelemesini yapar;
(b) 1.8.8.3 uyarınca tasarım, üretim, muayene ve test için onaylı bir kalite sistemi kullanır;
(c) 6.2.6’daki gerekli testler için 1.8.8.4 uyarınca onaylı bir test düzeni yürütür;
(d) Kendi tercih ettiği Anlaşmaya Taraf Ülkenin Xa kurumuna üretim denetimi ve testle ilgili kalite sistemi onayı için başvurur; başvuru sahibi Anlaşmaya Taraf Ülkede kurulmuş bir işletme değilse, Anlaşmaya Taraf Ülkeye ilk taşımadan önce Anlaşmaya Taraf Ülkenin bir Xa kuruluşuna başvurur;
(e) Gaz kartuşunun nihai montajı, başvuru sahibinin diğer bir veya birkaç işletmesi tarafından üretilen parçalarla yapılıyorsa, gaz kartuşlarını tip inceleme sertifikasının hükümlerine uygun olarak nasıl monte ettiğini ve doldurduğunu gösteren yazılı talimatlar sunar.

Başvuru sahibinin talimatları uyarınca gaz kartuşlarını monte eden veya dolduran başvuru sahibi ve işletmelerinin, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hariç olmak üzere 1.8.7.6 hükümlerine uygunluğunun yeterli olduğunu Xa kurumuna gösterdiği durumlarda, 6.2.6’da belirtilen muayenelerin ve testlerin bir kısmını veya tümünü gerçekleştirebilecek bir kurum içi muayene hizmeti kurabilirler.

Tasarım tipi incelemesi

Başvuru sahibi uygulanan teknik standart(lar) dahil olmak üzere gaz kartuşlarının tüm tipleri için teknik belgeleri düzenler. 6.2.6’da referans verilmeyen bir standart uygulamayı seçerse, uygulanan standardı belgelere ekler.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018