Karayolunda Tehlikeli Madde

Giriş

ADR’ye göre tehlikeli madde sınıfları aşağıdaki gibidir:
Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler
Sınıf 2 Gazlar
Sınıf 3 Alevlenir sıvılar
Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar
Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1 Yükseltgen (Oksitleyici) maddeler
Sınıf 5.2 Organik peroksitler Sınıf 6.1 Zehirli maddeler
Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler
Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler
Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler
Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Farklı sınıfların her birinin kaydı için bir UN numarası atanmıştır. Aşağıda belirtilen kayıt tipleri kullanılmıştır:
A. Bazı izomerleri kapsayan maddeler dahil iyi tanımlanan maddeler ve nesneler için tekli kayıtlar, örn.:
UN No. 1090 ASETON
UN No. 1104 AMİL ASETATLAR
UN No. 1194 ETİL NİTRİT ÇÖZELTİSİ
B. Maddelerin veya nesnelerin iyi tanımlanan grubunun b.b.b. kaydı olmayan genel kayıtları, örn.:
UN No. 1133 YAPIŞKANLAR
UN No. 1266 PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ
UN No. 2757 KARBAMAT PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ
UN No. 3101 ORGANİK PEROKSİT TİP B, SIVI
C. Aksi belirtilmedikçe, belli bir kimyasal veya teknik niteliğin maddelerinin veya nesnelerinin grubunu kapsayan belirli b.b.b. kayıtları, örn.:
UN No. 1477 NİTRATLAR, İNORGANİK, B.B.B. UN No. 1987 ALKOLLER, B.B.B.
D. Aksi belirtilmedikçe, bir veya daha fazla tehlikeli özelliği olan maddelerinin veya nesnelerinin grubunu kapsayan genel b.b.b. kayıtları, örn.:
UN No. 1325 ALEVLENİR KATI, ORGANIK, B.B.B. UN
UN No. 1993 ALEVLENİR SIVI, B.B.B.
B., C. ve D. altında tanımlanan kayıtlar toplu kayıtlar olarak tanımlanır.

Ambalajlama amacıyla, Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2 ve 7 haricindeki maddeler ve Sınıf 4.1’in kendiliğinden reaksiyona giren maddeleri haricindeki maddeler, çıkardıkları tehlike derecesine göre ambalajlama gruplarına atanır:
Paketleme grubu I: Yüksek derecede tehlikeli maddeler; Paketleme grubu II: Orta derecede tehlikeli maddeler; Paketleme grubu III: Düşük derecede tehlikeli maddeler;
Maddelerin atandığı ambalajlama grup(ları) Bölüm 3.2, Tablo A’da verilmiştir.
Nesneler paketleme grubuna atanmazlar. Ambalajlama amacıyla, herhangi bir özel paketleme performans seviyesine ihtiyaç, geçerli ambalajlama talimatında gösterilir.

 

Sınıflandırma prensipleri

Sınıflardan birinde bulunan tehlikeli mallar, ilgili sınıfın alt başlık 2.2.x.1 uyarınca temel özelliklerine göre tanımlanmıştır. Tehlikeli maddenin bir sınıfa ve bir paketleme grubuna atanması, aynı alt başlık 2.2.x.1’de belirtilen kriterlere göre yapılır. Tehlikeli bir madde veya nesnenin riskinin veya çeşitli risklerinin ataması, ilgili alt başlık(lar) 2.2.x.1'de belirtildiği üzere bu risklere karşılık gelen sınıf veya sınıfların kriterlerine göre yapılır.

Tüm tehlikeli malların kayıtları Bölüm 3.2 Tablo A'da UN Numaralarına göre listelenmiştir.
Bu tablo listelenmiş maddeler hakkında, örneğin, isim, sınıf, paketleme grubu (grupları), etiket(ler), ambalaj ve taşıma hükümleri grubu, vb. gibi bilgileri içerir1.

Bir madde, sınıflandırmasını etkilemeyen, kararlılık veya diğer amaçlar için teknik katışkılar (örneğin, üretim sürecinden kaynaklananlar) veya katkı maddeleri içerebilir. Ancak, sınıflandırmasını etkileyen, kararlılık veya diğer amaçlar için teknik katışkılar veya katkı maddeleri içeren, ismen belirtilen bir madde (yani Bölüm 3.2 Tablo A’da tek bir kayıt olarak listelenen), çözelti veya karışım (bkz. 2.1.3.3) olarak düşünülür.

Sınıfların alt başlık 2.2.x.2'sinde listelenen veya tanımlanan tehlikeli mallar, taşıma için kabul edilemez.

İsmen belirtilmeyen, yani Bölüm 3.2 Tablo A'da tek kayıt şeklinde listelenmeyen ve yukarıda bahsedilen alt başlık 2.2.x.2'de listelenmemiş veya tanımlanmamış olan maddeler, Bölüm 2.1.3'deki prosedürü uyarınca ilgili bir sınıfa atanır. Bununla birlikte, ikincil risk (varsa) ve paketleme grubu (varsa) belirlenir. Sınıf, ikincil risk (varsa) ve paketleme grubu (varsa) oluşturulduktan sonra, ilgili UN numarası belirlenir. Her sınıfın sonundaki alt başlık 2.2.x.3'teki (toplu kayıt listesi) karar ağaçları, ilgili toplu kayıt (UN No.) seçimine yönelik için ilgili parametreleri belirtir. Tüm durumlarda, maddenin veya nesnenin özelliklerini kapsayan en belirleyici toplu kayıt, 2.1.1.2’de B, C ve D harfleri ile belirtilen hiyerarşiye göre seçilir. Madde veya nesne, 2.1.1.2'ye göre B tipi veya C kayıt ile sınıflandırılamazsa, o zaman ve ancak o zaman, D tipi kayıtla sınıflandırılır.

Bölüm 2.3'ün test prosedürlerine ve sınıfların alt başlıkları 2.2.x.1'inde belirtilen kriterlere dayanarak, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen belirli bir sınıftaki madde, çözelti veya karışım o sınıftaki kriteri karşılamıyor olabilir. Böyle bir durumda, maddenin, çözeltinin veya karışımın bu sınıfa dahil olmadığı varsayılır.

Sınıflandırma amacıyla, 101,3 kPa basınçta 20°C veya daha düşük ilk erime noktasına veya erime noktasına sahip maddeler, sıvı olarak kabul edilir. Spesifik bir erime noktası belirlenemeyen bir akmaz madde için, ASTM-D 4359-90 testi veya 2.3.4'te tanımlanan akışkanlığını hesaplama testi (penetrometre testi) uygulanır.

Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren, ismen belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması

İsmen belirtilmeyen çözeltileri ve karışımları içeren maddeler, alt başlık 2.2.x.1'in çeşitli sınıflarında belirtilen kriterlere dayanılarak tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Bir madde ile temsil edilen tehlike(ler), fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik özelliklerine dayanılarak belirlenir. Bu karakterler ve özellikler, böyle bir deneyim daha kısıtlayıcı atamalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018