Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıflandırma prensipleri

Sınıflardan birinde bulunan tehlikeli mallar, ilgili sınıfın alt başlık 2.2.x.1 uyarınca temel özelliklerine göre tanımlanmıştır. Tehlikeli maddenin bir sınıfa ve bir paketleme grubuna atanması, aynı alt başlık 2.2.x.1’de belirtilen kriterlere göre yapılır. Tehlikeli bir madde veya nesnenin riskinin veya çeşitli risklerinin ataması, ilgili alt başlık(lar) 2.2.x.1'de belirtildiği üzere bu risklere karşılık gelen sınıf veya sınıfların kriterlerine göre yapılır.

Tüm tehlikeli malların kayıtları Bölüm 3.2 Tablo A'da UN Numaralarına göre listelenmiştir.
Bu tablo listelenmiş maddeler hakkında, örneğin, isim, sınıf, paketleme grubu (grupları), etiket(ler), ambalaj ve taşıma hükümleri grubu, vb. gibi bilgileri içerir1.

Bir madde, sınıflandırmasını etkilemeyen, kararlılık veya diğer amaçlar için teknik katışkılar (örneğin, üretim sürecinden kaynaklananlar) veya katkı maddeleri içerebilir. Ancak, sınıflandırmasını etkileyen, kararlılık veya diğer amaçlar için teknik katışkılar veya katkı maddeleri içeren, ismen belirtilen bir madde (yani Bölüm 3.2 Tablo A’da tek bir kayıt olarak listelenen), çözelti veya karışım (bkz. 2.1.3.3) olarak düşünülür.

Sınıfların alt başlık 2.2.x.2'sinde listelenen veya tanımlanan tehlikeli mallar, taşıma için kabul edilemez.

İsmen belirtilmeyen, yani Bölüm 3.2 Tablo A'da tek kayıt şeklinde listelenmeyen ve yukarıda bahsedilen alt başlık 2.2.x.2'de listelenmemiş veya tanımlanmamış olan maddeler, Bölüm 2.1.3'deki prosedürü uyarınca ilgili bir sınıfa atanır. Bununla birlikte, ikincil risk (varsa) ve paketleme grubu (varsa) belirlenir. Sınıf, ikincil risk (varsa) ve paketleme grubu (varsa) oluşturulduktan sonra, ilgili UN numarası belirlenir. Her sınıfın sonundaki alt başlık 2.2.x.3'teki (toplu kayıt listesi) karar ağaçları, ilgili toplu kayıt (UN No.) seçimine yönelik için ilgili parametreleri belirtir. Tüm durumlarda, maddenin veya nesnenin özelliklerini kapsayan en belirleyici toplu kayıt, 2.1.1.2’de B, C ve D harfleri ile belirtilen hiyerarşiye göre seçilir. Madde veya nesne, 2.1.1.2'ye göre B tipi veya C kayıt ile sınıflandırılamazsa, o zaman ve ancak o zaman, D tipi kayıtla sınıflandırılır.

Bölüm 2.3'ün test prosedürlerine ve sınıfların alt başlıkları 2.2.x.1'inde belirtilen kriterlere dayanarak, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen belirli bir sınıftaki madde, çözelti veya karışım o sınıftaki kriteri karşılamıyor olabilir. Böyle bir durumda, maddenin, çözeltinin veya karışımın bu sınıfa dahil olmadığı varsayılır.

Sınıflandırma amacıyla, 101,3 kPa basınçta 20°C veya daha düşük ilk erime noktasına veya erime noktasına sahip maddeler, sıvı olarak kabul edilir. Spesifik bir erime noktası belirlenemeyen bir akmaz madde için, ASTM-D 4359-90 testi veya 2.3.4'te tanımlanan akışkanlığını hesaplama testi (penetrometre testi) uygulanır.

Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren, ismen belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması

İsmen belirtilmeyen çözeltileri ve karışımları içeren maddeler, alt başlık 2.2.x.1'in çeşitli sınıflarında belirtilen kriterlere dayanılarak tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Bir madde ile temsil edilen tehlike(ler), fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik özelliklerine dayanılarak belirlenir. Bu karakterler ve özellikler, böyle bir deneyim daha kısıtlayıcı atamalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen, tek bir tehlike arz eden, tehlikeli bir madde, o sınıfın alt başlık 2.2.x.3’ünde listelenen toplu kaydın altındaki ilgili sınıf ile sınıflandırılır.

Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilmeyen tek bir baskın maddeden ve ADR’ye tabi olmayan bir veya daha fazla maddeden veya eser halde Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden oluşan, ADR’nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir çözelti veya karışım, aşağıdakilerin olmaması kaydıyla Bölüm 3.2. Tablo A’da ismen belirtilen baskın maddenin UN numarasına ve uygun sevkiyat adıne atanır:
(a) Çözelti veya karışım, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmiştir;
(b) Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen ismi ve tanımı, yalnızca saf maddeye uygulanabileceklerini özellikle belirtir;
(c) Çözeltinin veya karışımın sınıfı, sınıflandırma kodu, paketleme grubu veya fiziksel hali, Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen maddeninkinden farklıdır veya
(d) Çözeltinin veya karışımın tehlike özellikleri, Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen madde için gereken acil durum müdahale önlemlerinden farklı olan acil müdahale önlemleri gerektirir.
(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, çözelti veya karışım, ADR’ye tabi olmadığı durumlarda herhangi bir sınıfın kriterlerini karşılamadıkça, o çözelti veya karışım tarafından temsil edilen, varsa ikincil risklerin göz önünde tutulduğu o sınıfın alt başlık 2.2.x.3'ünde toplu bir kayıt altında ilgili sınıfta ismen belirtilmeyen madde olarak sınıflandırılır.

2.1.3.4.1’de veya 2.1.3.4.2’de belirtilen kayıtlardan birine ait olan maddeleri içeren çözeltiler ve karışımlar, bu paragraflardaki hükümler uyarınca sınıflandırılır.

2.1.3.5.3’te belirtilen tehlike özelliklerine sahip olmamaları kaydıyla, aşağıda ismen belirtilen maddelerden birini içeren çözeltiler ve karışımlar, her zaman içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3
UN No. 1921 PROPİLENİMİN, KARARLILAŞTIRILMIŞ;UN NO. 3064 NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE, %1'den fazla ancak %5’ten az nitrogliserin içeren;
- Sınıf 6.1
UN No. 1051 HİDROJEN SİYANÜR, KARARLILAŞTIRILMIŞ, %3'ten az su içeren, UN No. 1185 ETİLENİMİN, KARARLILAŞTIRILMIŞ; UN No. 1259 NİKEL KARBONİL; UN No. 1613 HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ (HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ), %20'den az hidrojen siyanür içeren; UN No. 1614 HİDROJEN SİYANÜR, KARARLILAŞTIRILMIŞ, %3'ten az su içeren ve gözenekli, tepkimesiz bir maddeye emdirilmiş; UN No. 1994 DEMİR PENTAKARBONİL; UN No. 2480 METİL İZOSİYANÜR; UN No. 2481 ETİL İZOSİYANÜR; UN No. 3294 HİDROJEN SİYANÜR, ALKOLDE ÇÖZELTİ, %45’ten az hidrojen siyanür içeren;
- Sınıf 8
UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ; UN No. 1744 BROM veya UN No. 1744 BROM ÇÖZELTİSİ; UN No. 1790 HİDROFLORİK ASİT %85’ten fazla hidrojen florür içeren; UN No. 2576 FOSFOR OKSİBROM, ERİMİŞ;

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018