Karayolunda Tehlikeli Madde

Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren, ismen belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması

İsmen belirtilmeyen çözeltileri ve karışımları içeren maddeler, alt başlık 2.2.x.1'in çeşitli sınıflarında belirtilen kriterlere dayanılarak tehlike derecesine göre sınıflandırılır. Bir madde ile temsil edilen tehlike(ler), fiziksel ve kimyasal karakterlerine ve fizyolojik özelliklerine dayanılarak belirlenir. Bu karakterler ve özellikler, böyle bir deneyim daha kısıtlayıcı atamalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen, tek bir tehlike arz eden, tehlikeli bir madde, o sınıfın alt başlık 2.2.x.3’ünde listelenen toplu kaydın altındaki ilgili sınıf ile sınıflandırılır.

Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilmeyen tek bir baskın maddeden ve ADR’ye tabi olmayan bir veya daha fazla maddeden veya eser halde Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen bir veya daha fazla maddeden oluşan, ADR’nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir çözelti veya karışım, aşağıdakilerin olmaması kaydıyla Bölüm 3.2. Tablo A’da ismen belirtilen baskın maddenin UN numarasına ve uygun sevkiyat adıne atanır:
(a) Çözelti veya karışım, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmiştir;
(b) Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen ismi ve tanımı, yalnızca saf maddeye uygulanabileceklerini özellikle belirtir;
(c) Çözeltinin veya karışımın sınıfı, sınıflandırma kodu, paketleme grubu veya fiziksel hali, Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen maddeninkinden farklıdır veya
(d) Çözeltinin veya karışımın tehlike özellikleri, Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilen madde için gereken acil durum müdahale önlemlerinden farklı olan acil müdahale önlemleri gerektirir.
(a)'da belirtilen haricindeki durumlarda, çözelti veya karışım, ADR’ye tabi olmadığı durumlarda herhangi bir sınıfın kriterlerini karşılamadıkça, o çözelti veya karışım tarafından temsil edilen, varsa ikincil risklerin göz önünde tutulduğu o sınıfın alt başlık 2.2.x.3'ünde toplu bir kayıt altında ilgili sınıfta ismen belirtilmeyen madde olarak sınıflandırılır.

2.1.3.4.1’de veya 2.1.3.4.2’de belirtilen kayıtlardan birine ait olan maddeleri içeren çözeltiler ve karışımlar, bu paragraflardaki hükümler uyarınca sınıflandırılır.

2.1.3.5.3’te belirtilen tehlike özelliklerine sahip olmamaları kaydıyla, aşağıda ismen belirtilen maddelerden birini içeren çözeltiler ve karışımlar, her zaman içerdikleri madde ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3
UN No. 1921 PROPİLENİMİN, KARARLILAŞTIRILMIŞ;UN NO. 3064 NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE, %1'den fazla ancak %5’ten az nitrogliserin içeren;
- Sınıf 6.1
UN No. 1051 HİDROJEN SİYANÜR, KARARLILAŞTIRILMIŞ, %3'ten az su içeren, UN No. 1185 ETİLENİMİN, KARARLILAŞTIRILMIŞ; UN No. 1259 NİKEL KARBONİL; UN No. 1613 HİDROSİYONİK ASİT, SULU ÇÖZELTİ (HİDROJEN SİYANÜR, SULU ÇÖZELTİ), %20'den az hidrojen siyanür içeren; UN No. 1614 HİDROJEN SİYANÜR, KARARLILAŞTIRILMIŞ, %3'ten az su içeren ve gözenekli, tepkimesiz bir maddeye emdirilmiş; UN No. 1994 DEMİR PENTAKARBONİL; UN No. 2480 METİL İZOSİYANÜR; UN No. 2481 ETİL İZOSİYANÜR; UN No. 3294 HİDROJEN SİYANÜR, ALKOLDE ÇÖZELTİ, %45’ten az hidrojen siyanür içeren;
- Sınıf 8
UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ; UN No. 1744 BROM veya UN No. 1744 BROM ÇÖZELTİSİ; UN No. 1790 HİDROFLORİK ASİT %85’ten fazla hidrojen florür içeren; UN No. 2576 FOSFOR OKSİBROM, ERİMİŞ;

 

Aşağıdaki Sınıf 9 kayıtlarından birine ait madde içeren çözeltiler ve karışımlar:
UN No. 2315 POLİKLORİNLENMİŞ BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, SIVI;
UN No. 3151 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, SIVI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ BİFENİLLER, KATI;
UN No. 3152 POLİHALOJENLENMİŞ TERFENİLLER, KATI;
UN No. 3432 POLİKLORİNLENMİŞ BİFENİLLER, KATI;
Aşağıdakilerin yerine getirilmesi kaydıyla Sınıf 9’daki kayıt ile aynı kayıt altında sınıflandırılır:
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 veya 8’in paketleme grubu III bileşenleri haricinde ek tehlikeli bileşen içermezler;
- 2.1.3.5.3’te belirtilen tehlike özelliklerine sahip değildirler.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen ve birden fazla tehlikeli özelliğe sahip maddeler ve birçok tehlikeli maddde içeren, ADR’nin sınıflandırma kriterlerini karşılayan çözeltiler veya karışımlar, tehlike özelliğine göre ilgili sınıfın toplu bir kaydı (bkz. 2.1.2.5) ve paketleme grubu altında sınıflandırılır. Tehlike özelliklerine göre yapılan bu sınıflandırma, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Fiziksel ve kimyasal nitelikler ve fizyolojik özellikler, ölçüm veya hesaplama yoluyla saptanır ve madde, karışım ve çözelti çeşitli sınıfların alt başlık 2.2.x.1'de belirtilen kriterlerine göre sınıflandırılır.

Bu saptama oransız bir çaba veya maliyet ödemeden yapılamıyorsa (bazı tür atıklarda olduğu gibi), madde, çözelti veya karışım en yüksek tehlike gösteren bileşenin sınıfına yerleştirilir.

Maddenin, çözeltinin veya karışımın tehlike özelliği, aşağıda belirtilen madde sınıf veya gruplarından birden fazlasına denk geliyorsa, madde, çözelti veya karışım aşağıdaki öncelik sırası temel alınarak, en büyük tehlikeye eş olan sınıf veya madde grubuna göre sınıflandırılır:
(a) Sınıf 7’deki malzemeler (diğer tehlike özelliklerinin öncelik aldığı durumlarda, UN 3507 URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDELER,İSTİSNAİ AMBALAJLAR hariç olmak üzere Bölüm 3.3'teki 290 özel hükmün geçerli olduğu istisnai ambalajlardaki radyoaktif malzemeler dışında);
(b) Sınıf 1’deki maddeler;
(c) Sınıf 2’deki maddeler;
(d) Sınıf 3’teki sıvı duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar;
(e) Sınıf 4.1’deki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar;
(f) Sınıf 4.2’deki piroforik (kendiliğinden ateş alan) maddeler;
(g) Sınıf 5.2’deki maddeler;
(h) Paketleme grubu I’in soluma ile zehirlilik kriterlerini karşılayan Sınıf 6.1 maddeleri (Sınıf 8'in sınıflandırma kriterine uygun ve tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik derecesi (LC50) Paketleme grubu I aralığında olan ve ağızdan alma yoluyla veya deri teması yoluyla zehirlilik derecesi sadece paketleme grubu III ya da daha az olan maddeler, Sınıf 8'e göre sınıflandırılır);
(i) Sınıf 6.2’deki bulaşıcı maddeler.

 

Maddenin tehlike özellikleri yukarıda 2.1.3.5.3'te listelenmemiş birden fazla madde sınıfına veya grubuna denk geliyor ise, madde aynı prosedüre göre sınıflandırılır, ancak ilgili sınıf, 2.1.3.10'daki tehlike önceliği tablosuna göre seçilir.

Taşınacak madde, tam olarak bilinmeyen bileşime sahip bir atık ise, 2.1.3.5.2 uyarınca bir UN numarasına veya paketleme grubuna ataması, yürürlükteki emniyet ve çevre yasaları gereğince talep edilen mevcut tüm teknik ve emniyet verileri dahil gönderenin atık hakkındaki bilgisine dayanarak yapılabilir.2
Şüphe duyulması durumunda, en yüksek seviyede tehlikeye sahip olduğu düşünülür.
Ancak, atığın bileşiminin ve belirlenen bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak, atığın özelliklerinin paketleme grubu I özelliklerine denk düşmediği gösterilebilir, atık varsayılan olarak, paketleme grubu II'nin en uygun b.b.b. kaydına göre sınıflandırılır. Ancak atığın sadece çevresel tehlikeli özellikler taşıdığı biliniyorsa, paketleme grubu III altında UN No. 3077’ye veya 3082’e ayrılabilir.
Bu prosedür, 2.1.3.5.3’te belirtilen maddeleri, 2.1.3.7’te belirtilen durumdaki maddeleri veya 2.2.x.2 uyarınca taşıma için kabul edilmeyen maddeleri içeren atıklar için kullanılamayabilir.

En belirli geçerli toplu kayıt (bkz. 2.1.2.5) her zaman kullanılır, başka bir deyişle, genel bir kayıt veya belirli bir b.b.b. kaydı kullanılmıyorsa, sadece genel bir b.b.b. kaydı kullanılır.

Yükseltgen maddelerin çözeltileri ve karışımları veya yükseltgen ikincil riske sahip maddeler patlayıcı özelliklere sahip olabilir. Bu durumda, Sınıf 1'in zorunluluklarına uymadıkça bu maddeler taşıma için kabul edilmez.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018