Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 başlığı aşağıdakileri kapsar:
(a) Patlayıcı maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları).
Piroteknik maddeler: Patlayıcı olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere tasarlanmış maddeler veya madde karışımları;
NOT 1: Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek maddeler, Sınıf 1'in maddeleri değildir.
NOT 2: Ayrıca, şu maddeler de Sınıf 1 dışındadır: Su veya alkol içeriği belirtilen sınırları aşan su ya da alkol emdirilmiş patlayıcılar ile plastikleştirici içeren patlayıcılar (bu patlayıcılar Sınıf 3'e veya Sınıf 4.1'e atanır) ve gösterdikleri baskın tehlike nedeniyle Sınıf 5.2'ye atanan patlayıcılar.
(b) Patlayıcı nesneler: Bir veya daha fazla patlayıcı veya piroteknik madde içeren nesneler;
NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ateş alması veya taşıma sırasında tepkimenin başlaması sonucunda, alete, fırlama, ateş, duman, ısı veya yüksek ses ile hiç bir dış hasar vermeyecek kadar düşük miktarda ya da özellikle patlayıcı ve/veya piroteknik madde içeren aygıtlar, Sınıf 1 zorunluluklarına tabi değildir.
(c) Patlama yoluyla pratik bir etki veya bir piroteknik etki oluşturmak üzere imal edilmiş ve yukarıda söz edilmeyen maddeler ve nesneler.
Sınıf 1 amaçları uyarınca, aşağıdaki tanım geçerlidir:
Flegmatize edilmiş ifadesi, elleçleme ve taşıma sırasında emniyetini arttırmak için bir patlayıcıya eklenen bir madde (veya “flegmatizör”) anlamına gelir. Flegmatizör, patlayıcıyı şunlara karşı duyarlılığı azaltılmış veya daha az hassas hale getirir: Isı, şok, darbe, çarpma veya sürtünme. Tipik flegmatize edici ajanlar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şunlardır: Mum, kağıt, su, polimerler (klorofloropolimerler gibi), alkol ve yağlar (petrol jelatini ve parafin gibi).

Patlayıcı özelliklere sahip olan veya olduğu düşünülen herhangi bir maddenin veya nesnenin, Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım I'de tanımlanan testler, prosedürler ve kriterlere göre Sınıf 1'de tanımlanması düşünülür.
Sınıf 1'e atanan bir madde veya nesne, Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B. kaydına veya isme atanmış ve Testler ve Kriterler Elkitabı kriterlerini sağlıyorsa taşıma için kabul edilir.

Sınıf 1'deki maddeler ve nesneler UN Numarasına ve bir isim veya Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B.’de listelenen bir kayda atanır. Bölüm 3.2 Tablo A'daki nesneleri ve maddelerin isimlerinin yorumunda 2.2.1.4'deki sözlük temel alınır.
Test etme, sınıflandırma, araştırma ve geliştirme kalite kontrolünü geliştirmek amacı ile veya ateşleme patlayıcısı hariç, ticari numune olarak taşınan yeni veya mevcut patlayıcı maddelerin veya nesnelerin örnekleri UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kısmında belirtilebilir.
Bölüm 3.2 Tablo A'daki gibi ismen belirtilmeyen nesneler ve patlayıcı maddeler, Sınıf 1'in B.B.B. kaydı veya UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI olarak belirtilir. Bunun dışında Bölüm 3.2 Tablo A'nın sütun (6)’da değinilen özel hükümlere göre yetkili makam tarafından özel bir izne bağlı olan taşınacak belli maddelerin belirtilmesi menşei ülkenin yetkili makamı tarafından yapılır. Bu yatkili makam ayrıca, bu maddelerin ve nesnelerin taşıma koşullarını yazılı olarak onaylar. Menşei ülke ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülke değilse, taşıma koşulları ve sınıflandırma sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR Anlaşmaya Taraf Ülke ülkesinin yetkili makamı tarafından belirlenir.

Sınıf 1'in maddeleri ve nesneleri, 2.2.1.1.5 uyarınca bir bölümde ve 2.2.1.6 uyarınca bir uyumluluk grubunda sınıflandırılır. Bu bölüm, 2.2.1.1.5'teki tanımlar kullanılarak ve 2.3.0 ve2.3.1'de belirlenmiş olan test sonuçlarına göre yapılır. Uyumluluk grubu 2.2.1.1.6'da verilen tanımlara göre saptanır. Sınıflandırma kodu, bölüm numarası ve uyumluluk grubu harfinden oluşur.

Bölümlerin tanımı

 
Bölüm 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).
Bölüm 1.2 Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Bölüm 1.3 Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisibirden olan, ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler. Bu madde ve nesneler:
(a) Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya
(b) Birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturur.
Bölüm 1.4 Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük bir patlama riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, büyük ölçüde, sadece paket ile sınırlıdır ve dikkate alınabilecek ölçüde büyük parçacıkların, dikkate alınabilecek uzaklıklara fırlatılması beklenmez. Dışarıda oluşacak bir yangın ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin bir anda patlamasına neden olmaz.
Bölüm 1.5 Kütle olarak patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşullarında, tepkimenin başlaması veya yanma halinden patlama haline geçme olasılığı çok az olacak kadar düşük düzeyde hassaslığı olan maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde patlamamaları gerekir.
Bölüm1.6 Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler. Bu nesneler, sadece aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki maddeler içerir ve kaza ile tepkimenin başlaması konusunda göz ardı edilebilecek bir olasılık düzeyi sergiler.
NOT: Bölüm 1.6’daki nesnelerinin oluşturduğu risk, sadece tek bir nesnenin patlaması ile sınırlıdır.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı
A Birincil patlayıcı madde.
B Birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan nesne. Birincil patlayıcı madde içermemelerine karşın, dinamit için tutuşturucular, dinamit için tutuşturucu bileşimleri ve başlık tipi kapsül bu gruba dahil edilir.
C İTİCİ patlayıcı madde veya diğer ani yanmalı patlayıcı madde veya benzeri patlayıcı madde içeren nesne.
D İkincil infilaklı patlayıcı madde veya kara barut veya ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren nesne, her durumda da, tepkimeyi başlatıcı düzenek ve itici yükü olmayan veya birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkili koruyucu özelliği olan nesne.
E Tepkime başlatacak düzeneği olmadan itici barutu olan (alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren nesne.
F Kendi kendine tepkime başlatma sistemi olan bir ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren, itici barutu (alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), olan veya olmayan nesne.
G Piroteknik madde veya bir ısıl teknik madde içeren nesne veya hem patlayıcı bir madde hem de bir aydınlatıcı, yangın çıkartıcı, gözyaşı veya duman yapıcı madde içeren nesne (su ile etkinleşen bir nesne veya beyaz fosfor, bir piroforik madde, alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren bir nesne dışında).
H Hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne.
J Hem patlayıcı madde hem de alevlenir bir sıvı veya jel içeren nesne.
K Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesne.
L Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıların, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bu nedenle her türün birbirinden yalıtılması gereken nesne.
N Sadece aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki maddeleri içeren nesneler.
S Kaza ile işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin ambalaj içinde sınırlı kalacağı bir biçimde (ambalaj yangın nedeniyle bozulmadığı takdirde) ambalajlanmış veya tasarlanmış ve tehlike oluşması halinde tüm patlama veya fırlatma etkilerinin sınırlı olup ambalajın hemen yakınında yapılacak yangınla mücadele veya diğer acil durum müdahale çabalarını engellemeyen madde veya nesne.
NOT 1: Belirli bir ambalaj içinde ambalajlanmış her madde veya nesne sadece bir tek uyumluluk grubuna atanabilir. S uyumluluk grubunun kriteri ampirik olduğundan, bu gruba atanma mutlaka bir sınıflandırma kodunun atanması için yapılacak testlere bağlıdır.
NOT 2: Uyumluluk grubu D’nin veya E’nin nesneleri, kendi tepkime başlatma sistemleri ile birlikte yerleştirilebilir veya ambalajlanabilir, ancak bu sistemlerin, sistemin kaza ile işlemesi durumunda bir patlamayı engelleyecek en az iki etkin koruyucu özelliği bulunmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış maddeler ve ambalajlar uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 3: Uyumluluk grubu D’nin veya E’nin nesneleri, Başlık 4.1.10'daki MP 21 karışık ambalajlama hükümlerine uygun olmaları kaydıyla, iki etkin koruma sistemi olmayan kendi kendine tepkime başlatma sistemleri (yani, uyumluluk grubu B içerisinde sınıflandırılmış tepkime başlatma sistemleri) ile birlikte ambalajlanabilir. Bu şekilde hazırlanmış ambalajlar, uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 4: Nesneler kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir, ancak bu ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmamalıdır.
NOT 5: Uyumluluk grubu C, D ve E'de bulunan nesneler birlikte ambalajlanabilir. Bu şekilde hazırlanmış ambalajlar uyumluluk grubu E içinde sınıflandırılır.

 

Havai fişeklerin bölümlere atanması

Genellikle havai fişekler, Testler ve Kriterler Elkitabı Test Serisi 6’dan yola çıkarak elde edilen test verilerine dayanılarak bölüm 1.1, 1.2, 1.3, ve 1.4’e atanır. Ancak, bu nesnelerin kapsamının geniş ve test olanaklarının az olması nedeniyle, 2.2.1.1.7.2’deki prosedüre göre de bölümlere atama yapılabilir.

Havai fişeklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayıtlarına ataması, 2.2.1.1.7.5’teki varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu uyarınca, test etmek için Test Serisi 6'ya gerek duyulmadan, benzerliklere dayanılarak yapılabilir. Böyle bir atama, yetkili makam ile mutabakata varılarak yapılır. Tabloda belirtilmeyen maddeler, Test Serisi 6’dan yola çıkılarak elde edilen test verilerine dayanılarak sınıflandırılır.
NOT 1: Diğer hava fişek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 1’e UN Tehlikeli malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite'ye sunulan tam test verileri göz önünde bulundurularak eklenebilir.
NOT 2: Tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 4’te belirtilen havai fişeklerin sütun 5’teki bölümlere atanmasını onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafından elde edilen test verileri, bilgi vermek amacıyla UN Tehlikeli Malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite’ye sunulmalıdır.

Bir bölümden fazla bölümde yer alan havai fişekler aynı ambalaj içerisinde ambalajlandığında, Test Serisi 6’dan yola çıkarak elde edilen test verileri aksini göstermedikçe, en tehlikeli bölüme göre sınıflandırılır.

2.2.1.1.7.5’teki tabloda gösterilen sınıflandırma, yalnızca karton kutularda (4G) ambalajlanan maddeler için geçerlidir.

Varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu1
NOT 1: Aksi belirtilmedikçe, tablodaki yüzdelere referanslar, tüm piroteknik maddelerin (örn. roket motorları, kaldırma yükü, fırlatma yükü, etki yükü) kütlesine yapılır.
NOT 2: Bu tabloda“parlama bileşimi” ibaresi, Testler ve Kriterler Elkitabı Ek 7 içerisinde HSL Parlama Bileşimi Testinde basınç yükselişi için geçen zaman 0.5 gr piroteknik madde için 6 ms’den fazla olarak gösterilmediği takdirde, bir işitsel etki oluşturmak için kullanılan ya da patlama barutu ve ya sevk barutu olarak kullanılan toz haldeki ya da havai fişekte olduğu gibi piroteknik birimler şeklindeki piroteknik maddelere atıfta bulunur.
NOT 3: mm olarak boyutlar şu anlamlara gelir:
- Dairesel ve fıstık şeklindeki roketler için, roketin yuvarlak kısmının çapıdır;
- Silindir roketler için, silindirin uzunluğudur;
- Havan, Roma kandili, atım tüplü havai fişekler veya torpil için, havai fişek içeren tüpün iç çapıdır;
- Çanta torpili veya silindir torpil için, torpil içeren havanın iç çapıdır.
 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir

Küre gök bombası: Havai roket, renkli roket, boyalı roket, çok patlamalı roket, çok efektli roket, deniz roketi, paraşüt roket, sis roketi, yıldız roketi, top sesi roketi: Kestane, selam, ses roketi, gök gürültüsü, havai roket kiti

itici yükü olan veya olmayan, gecikme fünyesi ve fırlatma yükü olan, piroteknik ünitesi (üniteleri) veya gevşek piroteknik maddesi olan ve havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi ile < 180 mm , gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: < 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Renkli roket: < 50 mm veya ≤ 60 gr piroteknik madde, ≤ %2 parlama birleşimi ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.4G

Peanut roketi

Ayrı harici gecikme fünyesi olan ancak aynı itici yükü ile itilen, bir araya sarılmış iki veya daha fazla küre şeklinde havai roketten oluşan düzenek

En tehlikeli küre şeklindeki havai roket, sınıflandırmayı belirler

Önyüklemeli havan, havan içerisinde roket

Roketin fırlatılması için havan içerisinde küre veya silindir biçiminde roket bulunan tertibat

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: > 50 mm ve < 180 mm

1.2G

Renkli roket: < 50 mm veya ≤ 60 gr piroteknik madde, ≤ %25 parlama birleşim ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandır

 

Roketlerin roketi (küre)

(Roketlerin roketi ile ilgili yüzde referansları, havai fişek nesnesinin brüt kütlesine yapılır)

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, sesli roketler ve tepkisiz malzemeler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 120 mm

1.1G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, sesli roketleri top sesi ünitesi başına ≤ 25gr parlama birleşimi, ≤ %33 parlama birleşimi ile

≥ %60 tepkisiz malzemeler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 120 mm

1.3G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 300 mm

1.1G

itici yükü olmayan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ≤ 70 mm ve/veya piroteknik üniteler ile ≤ %25 parlama birleşimi ile ≥ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 200 mm ve ≤ 300 mm

1.3G

itici yükü olan, gecikme ve fırlatma yükü olan, renkli roketler ≤ 70 mm ve/veya piroteknik üniteler, ≤ %25 parlama birleşimi ile ≥ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 200 mm

1.3G

Batarya/ kombinasyon

Baraj, bombardıman, kek, final kutusu, çiçek yatağı, hibrit, çoklu tüp, roket kekleri, fırlatıcı bataryaları, hızlı fırlatıcı bataryaları

Bir veya iki tutuşma noktası ile, her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen çeşitli tiplerde veya aynı tipte çeşitli öğeler içeren tertibat

En tehlikeli havai fişek tipi sınıflandırmayı belirler

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roma kandili

Gösteri kandili, kandil, bomba

Sıralı piroteknik madde, itici yükü ve aktarım fünyesi içeren piroteknik ünitesi dizisi içeren tüp

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içeren veya > %25 parlama birleşimi ile < 50 mm

1.1G

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içermeyen

1.2G

≥ 50 mm iç çap ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, her piroteknik ünite ≤ 25 gr ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Atım tüpü

Tek atımlık Roma kandili, küçük ön yüklemeli havan

Piroteknik madde, aktarım fünyesi olan veya olmayan itici yükü içeren piroteknik ünite içeren tüp

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite

≤ 25 gr veya > %5 ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite

≤ 25 gr ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Roket

Çığ roketi, işaret roketi, ıslık roketi, küçük işaret fişeği, havai fişek, füze tipinde roket, masa roketi

Piroteknik madde ve/veya piroteknik üniteler içeren, çubuk(lar) ile veya havada yükselmeyi sabitleyecek diğer araçlar bulunan ve havaya fırlatılmak üzere tasarlanan tüp

Yalnızca parlama birleşimi efektleri

1.1G

Piroteknik maddenin > %25 parlama birleşimi

1.1G

> 20 gr piroteknik madde ve

≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 20 gr piroteknik madde, kara barut fırlatma yükü ve sesli roketi başına ≤ 0,13 gr ve toplamda ≤ 1 gr parlama birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Torpil

Pot-a-feu, yer mayını, çanta torpili, silindir torpil

itici yükü ve piroteknik üniteler içeren, yere yerleştirilmek veya sabitlenmek için tasarlanmış tüp Ana etki, havada görsel ve/veya havai geniş dağılımlı etki yaratan tek bir patlamada tüm piroteknik ünitelerin fırlamasıdır veya:

itici yükü veya piroteknik üniteler içeren, havan içine yerleştirilmek ve torpil gibi patlamak için tasarlanmış bez veya kağıt bir torba veya bez veya kağıt silindir

> %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

≥ 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

< 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

≤ 150 gr piroteknik madde, ≤ %5 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak Piroteknik ünite başına ≤ 25 gr, ses efekti başına < 2gr, varsa, ıslık başına ≤ 3 gr

1.4G

Şelale

Volkanlar, gerb, yağmurlar, püskürtmeler, Bengal alevi, kıvılcımlar, silindirik şelaleler, konik şelaleler, aydınlatma meşalesi

Kıvılcımlar ve alevler üreten basınçlı veya birleştirilmiş piroteknik madde içeren metal olmayan kılıf

≥ 1 kg piroteknik madde

1.3G

< 1 kg piroteknik madde

1.4G

Maytaplar

Elle tutulan maytaplar, elle tutulmayan maytaplar, tel maytaplar

Tutuşma ucu olan veya olmayan, yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir uç boyunca) kaplı sert tel

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına > 5 gr veya paket başına >

1.3G

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına ≤ 5 gr veya paket başına ≤ 10 adet

Nitrat bazlı maytaplar: Adet

1.4G

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Bengal çubuğu

Daldırma çubuğu

Elde tutulmak için tasarlanmış ve yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir uç boyunca) kaplı metal olmayan çubuk

Perklorat bazlılar: Adet başına > 5 gr veya paket başına > 10 adet

1.3 G

Perklorat bazlılar: Adet başına ≤ 5 gr ve paket başına ≤ 10 adet; nitrat bazlılar: Adet başına ≤ 30 gr

1.4G

Düşük tehlikeli havai fişekler ve yenilikler

Table bomb, throwdown, patlayan tanecikler, dumanlar, sisler, yılanlar, snakes, kıvrık havai fişekler, çıt çıtlar, konfetiler

Küçük miktarlarda piroteknik ve/veya patlayıcı birleşim içeren sınırlı bir görünür ve/veya duyulur efekt üretmek için tasarlanmış düzenek.

Throwdown ve çıt çıtlar, 1,6 mg’a kadar gümüş fulminat içerebilir; çıt çıtlar ve konfetiler 16 mg’a kadar potasyum klorat/kırmızı fosfor karışımı içerebilir; diğer nesneler parlama birleşimi olmadan 5 gr’a kadar piroteknik madde içerebilir

1.4G

Topaç

Hava topacı, helikopter, chaser, yer topacı

Gaz veya kıvılcım üreten piroteknik madde içeren, ses üreten birleşimi olan veya olmayan, kanat eklenmiş veya eklenmemiş, metal olmayan tüp veya tüpler

Adet başına >20 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak

≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 gr ıslık birleşimi içeren

1.3G

Adet başına ≤ 20 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak

≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 gr ıslık birleşimi içeren

1.4G

Fırıldaklar

Catherine fırıldağı, Sakson

Piroteknik madde içeren sürücülerin dahil olduğu ve dönmesini sağlayan araçların iliştirildiği tertibat

≥ 1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti yok, ıslık başına (varsa) ≤ 25 gr ve fırıldak başına ≤ 50 gr ıslık birleşimi

1.3G

<1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti yok, ıslık başına (varsa) ≤ 5 gr ve fırıldak başına ≤ 10 gr ıslık birleşimi

1.4G

 

 

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Havai fırıldak

Uçan Sakson, UFO, yükselen taç

itici yükü ve kıvılcım, alev ve/veya ses üreten piroteknik maddeler, halkayı desteklemek için yerleştirilmiş tüpler içeren tüpler

> 200 gr toplam piroteknik madde veya sürücü başına > 60 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa)

≤ 25 gr ve fırıldak başına ≤ 50 gr ıslık birleşimi

1.3G

≤ 200 gr toplam piroteknik madde ve sürücü başına ≤ 60 gr piroteknik madde, top sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa)

≤ 5 gr ve fırıldak başına ≤ 10 gr ıslık birleşimi

1.4G

 

Karışık paket

Gök karışık kutu, gök karışık paket, bahçe karışık kutu, iç mekan karışık kutu; çeşitli

Her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen bir havai fişek tipi içeren paket

En tehlikeli havai fişek tipi sınıflandırmayı belirler

 

Kestane fişeği

Kutlama fişeği, kutlama rulosu, tel fişek

Piroteknik fünye ile bağlanmış, her tübün havai bir efekt yaratması istenen, tüp (kağıt veya karton) tertibatı

Tüp başına ≤ 140 mg parlama birleşimi veya ≤ 1 gr kara barut

1.4G

Hızlı fırlatıcı

Karşılama, hızlı fırlatıcı, kız kaçıran

Havai bir efekt yaratmak amacıyla top sesi birleşimi içeren metalik olmayan tüp

Adet başına > 2 gr parlama birleşimi

1.1G

 

1.3G

Adet başına ≤ 2 gr parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤

Adet başına ≤ 1 gr parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 gr veya adet başına ≤ 10 gr

1.4G

 

Sınıf 1’den Çıkarılma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamının onayıyla test sonuçları ve Sınıf 1 tanımı hükmünce Sınıf 1’den çıkarılabilir. ADR anlaşmasına taraf ülke, verdiği onayın RID, ADR, ADN , IMDG Kod veya ICAO Teknik Talimatları ile uyumlu prosedürlere uygun bir şekilde sağlandığının teminatını veren ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da kabul edebilir.

Ambalajlanmamış üç nesne, her biri tasarım modunda çalışmak üzere, kendi araçlarıyla ateşleme veya tutuşma veya dış araçlarla aktive edilerek aşağıdaki test kriterlerini karşıladığı taktirde Bölüm 2.2.1.1.8.1 uyarınca yetkili makam onayı ile Sınıf 1 den çıkarılabilir.
(a) Hiçbir dış yüzey 65 oC’den daha fazla bir sıcaklığa sahip olmamalıdır. Sıcaklıkta 200 oC’ye kadar anlık bir sıçrama kabul edilebilir;
(b) Dış kaplamada hiçbir çatlak veya parçalanma olmamalı veya nesnenin veya ayrı parçalarının herhangi bir yönde bir metreden daha uzağa hareket etmemelidir;
NOT: Nesnenin bütünselliği bir dış ateş ile etkilendiğinde, bu kriterler ISO 12097-3’de belirtildiği gibi bir yangın testi ile incelenmelidir.
(c) Bir metre uzaklıkta 135 dB(C)’yi aşan duyulabilir bir rapo olmamalıdır;
(d) Nesne ile temas halinde olan 80±10 g/m2 kağıt gibi bir malzemeyi yakabilen bir parlama veya alev olmamalıdır;
(e) Karşılıklı duvarların orta noktasına yerleştirilmiş sabit ışık kaynağından bir metre uzağa yerleştirilmiş kalibre edilmiş bir ışık (lux) ölçer veya radyometre ile ölçülen hava üfleme panelleri konulan bir metre küplük bir odada görünürlük % 50 azalacak kadar duman, sis veya toz çıkmamalıdır. ISO 5659-1’deki Optik Yoğunluk Testinin genel kılavuzu ve ISO 5659-2’nin Bölüm 7.5’inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel kılavuzu kullanılabilir veya aynı amaçlı benzer bir optik yoğunluk ölçüm metodu da kullanılabilir. Saçılma veya sızdırma ile kaynaktan doğrudan ışık emilimini asgari seviyede tutmak için, ışık ölçerin ön ve arka taraflarına uygun bir koruma başlığı kullanılmalıdır.
NOT 1: Eğer (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hiç veya çok az duman gözlemlenirse, (e)’de bahsedilen testten vazgeçilebilir.
NOT 2: Ambalaj halinde taşındığında nesnenin daha fazla risk taşıyabileceği anlaşıldıysa,
2.2.1.1.8.1’deki yetkili makam ambalaj formunda test yapılmasını isteyebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018