Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar.
Gaz:
(a) 50 °C'de buhar basıncı 300 kPa'dan (3 bar) büyük olan veya
(b) 101,3 kPa standart basıncında 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir.
NOT 1: Bununla birlikte, UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ Sınıf 8'de sınıflandırılır.
NOT 2: Saf bir gaz, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer bileşenleri, bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını (örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemesi kaydıyla içerebilir.
NOT 3: 2.2.2.3 B.B.B. kayıtları karışımların yanı sıra saf gazları da kapsayabilir.

Sınıf 2 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
1. Sıkıştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandıklarında -50 °C’de tamamen gazdır; kritik sıcaklıkları -50 °C’ye eşit veya -50 °C’den az olan tüm gazlar bu kategoriye dahildir.
2. Sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında -50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır. Aşağıdakiler arasında ayrım yapılmıştır:
Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı -50 °C’nin üzerinde ve +65 °C’ye eşit veya +65 °C’den küçük olan gazdır;
Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı +65 °C’nin üzerinde olan gazdır.
3. Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için ambalajlandığında, düşük sıcaklığından ötürü kısmen sıvı hale getirilen gaz.
4. Çözülmüş gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında sıvı fazlı bir çözücüde çözündürülen gazdır.
5. Küçük, gaz içeren (gaz kartuşu), aerosol püskürtücüler ve hazneler.
6. Basınç altında gaz içeren diğer nesneler.
7. Özel zorunluluklara tabi basınçsız gazlar (gaz numuneleri).
8. Basınç altındaki kimyasallar: itici gaz ile basınçlandırıldığı için sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz ve karışımların tanımına uyan sıvılar, bulamaçlar veya tozlar.
9. Adsorbe gaz: taşıma için paketlendiğinde 20 °C'de 101.3 kPa'dan az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az bir iç kap basıncı verecek şekilde katı gözenekli bir malzeme üzerine adsorbe edilen gazdır.

Sınıf 2’deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basınç altındaki kimyasallar hariç), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenir;
T Zehirli;
TF Zehirli, alevlenir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Kriterlere göre birden çok tehlike grubu ile ilgili tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımları için, T harfi ile gösterilen gruplar, tüm diğer grupların üstünde önceliğe sahiptir. F harfi ile gösterilen gruplar, A veya O harfi ile gösterilen grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.
NOT 1: UN Model Yönetmeliğinde, IMGD Kodunda ve ICAO Teknik Talimatlarında, birincil tehlike temeline dayalı olarak gazlar aşağıda belirtilen 3 bölümden birine atanır:
Bölüm 2.1: Alevlenir gazlar (büyük F harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir);
Bölüm 2.2: Alevlenir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Büyük A veya O harfleri ilegösterilen gruplara karşılık gelir);
Bölüm 2.3: Zehirli gazlar (büyük T harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir; TT, TF, TC, TO, TFC ve TOC gibi).
NOT 2: Gaz içeren küçük hazneler (UN No. 2037) tehlikeli içeriklerine göre grup A ila TOC' ye atanır. Aerosoller için (UN No. 1950), bkz. 2.2.2.1.6. Basınç altındaki kimyasallar için (UN No. 3500 ila 3505), bkz. 2.2.2.1.7.
NOT 3: Aşındırıcı gazlar zehirli olarak düşünülür ve bu nedenle grup TC, TFC veya TOC’ye atanır.

 

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen Sınıf 2'deki bir karışım, 2.2.2.1.2’de ve 2.2.2.1.5’te bahsedildiği üzere farklı kriterleri karşılıyorsa, bu karışım kriterlere uygun bir şekilde sınıflandırılır ve uygun B.B.B. kaydına atanır.

Bölüm 3.2 Tablo A’da ismen belirtilmeyen Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosollar ve basınç altındaki kimyasallar hariç), 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 uyarınca, 2.2.2.3'te listelenen toplu bir kayıt altında sınıflandırılır. Aşağıda belirtilen kriterler geçerlidir:

Asfiksant (Boğucu) gazlar
Yükseltgen olmayan, alevlenir olmayan ve zehirli olmayan ve atmosferde normal olarak var olan oksijeni seyrelten veya yerine geçen gazlar.
Alevlenir gazlar
Aşağıdaki özelliklere sahip 101,3 kPa standart basınçtaki ve 20°C’deki gazlar:
(a) Hava ile hacim olarak %13'ü veya daha azı karışım halinde olduğu durumda tutuşabilen; yada
(b) Düşük yanabilirlik sınırını göz önüne alınmaksızın en az %12 miktarında hava ile bir alevlenir erimi olan.
Yanabilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yöntemler ile yapılır (bkz. ISO 10156:2010).
Bu yöntemleri kullanmak için yeterli veri yok ise, menşei ülkenin yetkili makamlarının kabul ettiği karşılaştırılabilir testler kullanılabilir.
Menşei ülke ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülke değilse, bu yöntemler sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR Anlaşmaya Taraf Ülke ülkesinin yetkili makamı tarafından onaylanır.
Yükseltgen gazlar
Genellikle oksijen sağlayarak, havadan daha fazla diğer materyallerin yanmasına sebep olabilen veya katkı sağlayabilen gazlar. Bu gazlar, ISO 10156:2010 standardında belirtilen bir yöntem ile saptandığı üzere yükseltgen gücü %23,5’ten büyük olan saf gazlar veya gaz karışımlarıdır.
Zehirli gazlar
NOT: Kısmen zehirlilik veya aşındırıcı özelliklerinden ötürü tamamen zehirli gazlar zehirli olarak sınıflandırılır. Ayrıca, olası ikincil bir aşındırıcı risk için, bkz. "Aşındırıcı gazlar" başlığı altındaki kriterler.
Aşağıdaki özelliklere sahip gazlar:
(a) İnsanların sağlığı için tehlike arz edecek derecede zehirli veya aşındırıcı olduğu bilinen veya
(b) 2.2.61.1 uyarınca test edildiğinde, akut zehirlilik için LC50 değeri 5 000 ml/ m³ (ppm) veya daha az olduğundan dolayı, insanlar için zehirli veya aşındırıcı olduğu varsayılan.
Gaz karışımları için (diğer sınıflardan maddelerin buharları dahil) aşağıdaki formül kullanılabilir:
 
Bu denklemde: fi = Madde karışımındaki i. bileşenin mol fraksiyonu;
Ti = Madde karışımındaki i. bileşenin zehirlilik indeksi;
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Ti, LC50 değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır. LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test etmek ise test ile bulunur.
Aşındırıcı gazlar
Aşındırıcılıklarından dolayı zehirlilik kriterini tamamen sağlayan gaz ve gaz karışımları, ikincil derece aşındırıcı riskli zehirli olarak sınıflandırılır.
Aşındırıcılığın ve zehirliliğin birleşik etkisi sonucu zehirli kabul edilen bir gaz karışımının, karışımdaki aşındırıcı bileşenlerin LC50 değeri, aşağıdaki formül ile hesaplandığında, 5000 ml/m3 (ppm)'e eşit veya daha azsa veya deneyimlere dayanarak insanların derilerine, gözlerine ve mukoza zarlarına zarar verdiği biliniyorsa, ikincil aşındırıcı riski vardır:
 
 
Bu denklemde: fci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin mol fraksiyonu;
Tci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin zehirlilik indeksi;
 
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Tci, LC50 değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır.
LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test etmek ise test ile bulunur.
 

 

Aerosoller

Aerosoller (UN no. 1950), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
CO Aşındırıcı, yükseltgen;
FC Alevlenir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Sınıflandırma, aerosol püskürtücü üzerindeki içeriklerin yapısına bağlıdır.
NOT: 2.2.2.1.5’e göre zehirli gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı P200'’deki Tablo 2’nin c notu ile “Piroforik olarak kabul edilir” diye tanımlanan gazlar, aerosol püskürtücüde itici gaz olarak kullanılamaz. İçerikleri zehirlilik veya aşındırıcılık için Paketleme grubu I'in kriterlerine uyan aerosollar, taşıma için kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (f) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubunkriterlerine uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) 2.2.2.1.5'e göre aerosol, yükseltgen gaz içerdiğinde grup O'ya atama yapılır;
(c) İçerik, kütlece %85 veya daha fazla alevlenir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı 30 kJ/gr veya daha fazla olduğunda, grup F'ye atama yapılır.
İçerik, kütlece %1 veya daha aza alevlenir bileşen içerdiğinde veya yanmanın kimyasal ısısı 20 kJ/gr’dan az olduğunda, grup F’ye atanmaz.
Aksi takdirde, aerosol alevlenirlikle ilgili olarak Testler ve Kriterler Elkitabı'nda tanımlanan testler uyarınca test edilir. Aşırı alevlenir ve alevlenir aerosoller grup F’ye atanır;
NOT: Alevlenir bileşenler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 31.1.1, Notlar 1 ila 3’te tanımlanan alevlenir sıvılar, alevlenir katılar veya alevlenir gazlar ve gaz karışımlarıdır. Bu tanım, piroforik, kendiliğinden ısınan ve su ile reaksiyona giren maddeleri kapsamaz. Yanmanın kimyasal ısısı
ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B yöntemlerinden biri ile saptanır.
(d) Aerosol püskürtücülerinin iticisi dışındaki içerikler, Sınıf 6.1, paketleme grubu II veya III olarak sınıflandırıldığında grup T'ye atama yapılır;
(e) Aerosol püskürtücülerinin iticisi dışındaki içerikler, sınıf 8, paketleme grubu II veya III kriterlerini karşıladığında grup C' ye atama yapılır;
(f) O,F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden birden fazlası karşılandığında, ilgili olduğu grup CO, FC, TF, TO, TFC, TOC'ye atama yapılır.

 

Basınç altındaki kimyasallar

Basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500 ila 3505), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
F Alevlenir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
FC Alevlenir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenir;
Sınıflandırma, değişik fazlardaki bileşiklerin tehlike karakterlerine bağlıdır.
İtici;
Sıvı; veya
Katı
NOT1: 2.2.2.1.5’e göre zehirli gazların veya yükseltgen gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı P200'’deki Tablo 2’nin c notu ile “Piroforik olarak kabul edilir” diye tanımlanan gazlar, basınç altındaki kimyasallarda itici gaz olarak kullanılamaz.
NOT2: Zehirlilik veya aşındırıcılık için Paketleme grubu I kriterlerini karşılayan içerikleri olan veya zehirlilik için Paketleme grubu II veya III ve aşındırıcılık için paketleme grubu II ve III kriterlerinin ikisini de karşılayan içeriklere sahip olan için basınç altında kimyasalların bu UN No.ları altında taşınmalarına izin verilmez.
NOT3: Sınıf 1’in, Sınıf 3’ün sıvı duyarlılığı azaltılmış patlayıcıları, Sınıf 4.1’in kendilipğinden tepkimeye giren ve katı duyarlılığı azaltılmış patlayıcıları, Sınıf 4.2, Sınıf 4.3, Sınıf 5.1, Sınıf 5.2, Sınıf 6.2 veya Sınıf 7 özelliklerine sahip içerikleri olan basınç altındaki kimyasallar bu UN No.ları altında taşıma amçlı kullanılmazlar.
NOT4: Bir aerosol dağıtıcı içindeki bir basınç altındaki kimyasal UN No. 1950 altında taşınacaktır.
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (e) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) Grup F’ye atama, içeriklerden biri alevlenir olarak sınıflandırılması gereken bir saf madde veya karışım olduğunda yapılır. Alevlenir içerikler aşağıdaki kriterleri karşılayan alevlenir sıvılar ve sıvı karışımları, alevlenir katılar ve katı karışımları veya alevlenir gazlar veya gaz karışımlarıdır
(i) Bir alevlenir sıvı parlama noktası 93 ºC’den fazla olmayan bir sıvıdır.
(ii) Bir alevlenir katı 2.2.41.1’deki kriterleri karşılayan bir katıdır.
(iii) Bir alevlenir gaz 2.2.2.1.5’deki kriterleri karşılayan bir gazdır.
(c) Grup T’ye atama itici dışındaki içerikleri Sınıf 6.1’in , paketleme grubu II veya III olan tehlikeli mallar olarak sınıflandırıldığında yapılır;
(d) Grup C’ye atama itici dışındaki içerikleri Sınıf 8’in, paketleme grubu II veya III olan tehlikeli mallar olarak sınıflandırıldığında yapılır;
(e) F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden ikisi karşılandığında, ilgili olduğu grup FC veya TF olarak atama yapılır.

 

Taşıma için kabul edilmeyen gazlar

Sınıf 2'deki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda dekompozisyon, değişimler ve polimerizasyon gibi tüm tehlikeli reaksiyonların herhangi bir olasılığını engelleyecek önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI;
- UN No. 2421 AZOT TRİOKSİT;
- UN No. 2455 METİL NİTRİT;
- Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar;
- UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar;
- Gazları 2.2.2.1.5'e göre zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarına göre piroforik olan itici olarak kullanılan aerosoller;
- Zehirlilik veya aşındırıcılık açısından paketleme grubu I kriterlerinin karşılayan içeriğe sahip aerosoller (bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);
- 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200 uyarınca çok zehirli (200 ppm’den düşük LC50) piroforik olan küçük, gaz içeren hazneler.

Toplu kayıtların listesi

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

1 A

1956 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1 O

3156 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1 F

1964 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

1954 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

1T

1955 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

1 TF

1953 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.

1 TC

3304 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

1 TO

3303 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1 TFC

3305 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

1 TOC

3306 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Sıvılaştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 A

1058 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, alevlenir olmayan, karbondioksit, hava ve azot yüklü 1078 SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

R harfi ile gösterilen, aşağıda verilen gaz karışımları gibi:

70 °C’de buhar basıncı 1,3 MPa’yı (13 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,30 kg/l) daha düşük olmayan karışım F1;

70 °C’de buhar basıncı 1,9 MPa'yı (19 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,21 kg/l) daha düşük olmayan karışım F2;

70 °C’de buhar basıncı 3 MPa'yı (30 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,09 kg/l) daha düşük olmayan karışım F3;

NOT: Trikloroflorometan (Soğutucu R 11 ), 1.1.2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113 ), 1,1,1- trikloro-2,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113a) 1-kloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113b) Sınıf 2’ye ait maddelerden değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3 karışımları bileşimleri içerisine girer.

1968 İNSEKTİSİD GAZ, B.B.B.

3163 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2 O

3157 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 F

1010 1,3 BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ,

70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l’den daha düşük olmayan.

NOT: Bütadienler, kararlılaştırılmış ayrıca UN No. 1010 altında da sınıflandırılır, bkz. Bölüm 3.2 Tablo A.

1060 METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ

Aşağıda verilen hidrokarbonlu propadien ve metil asetilen karışımları gibi:

Hacimce, %63’ten daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 24’ten daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %14’ten daha az olmayan Karışım P1 ve

Hacimce, %48’den daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 50’den daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %5’ten

Sıvılaştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 A

1058 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, alevlenir olmayan, karbondioksit, hava ve azot yüklü 1078 SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

R harfi ile gösterilen, aşağıda verilen gaz karışımları gibi:

70 °C’de buhar basıncı 1,3 MPa’yı (13 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,30 kg/l) daha düşük olmayan karışım F1;

70 °C’de buhar basıncı 1,9 MPa'yı (19 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,21 kg/l) daha düşük olmayan karışım F2;

70 °C’de buhar basıncı 3 MPa'yı (30 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,09 kg/l) daha düşük olmayan karışım F3;

NOT: Trikloroflorometan (Soğutucu R 11 ), 1.1.2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113 ), 1,1,1- trikloro-2,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113a) 1-kloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113b) Sınıf 2’ye ait maddelerden değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3 karışımları bileşimleri içerisine girer.

1968 İNSEKTİSİD GAZ, B.B.B.

3163 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2 O

3157 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 F

1010 1,3 BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ,

70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l’den daha düşük olmayan.

NOT: Bütadienler, kararlılaştırılmış ayrıca UN No. 1010 altında da sınıflandırılır, bkz. Bölüm 3.2 Tablo A.

1060 METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ

Aşağıda verilen hidrokarbonlu propadien ve metil asetilen karışımları gibi:

Hacimce, %63’ten daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 24’ten daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %14’ten daha az olmayan Karışım P1 ve

Hacimce, %48’den daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 50’den daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %5’ten daha az olmayan Karışım P2 ve %1 ila 4 metilasetilen içeren propadien karışımları.

 

Sıvılaştırılmış gazlar (devamı)

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 F

(devamı)

1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.

Aşağıdaki gibi karışımlar:

Karışım A, 70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l'den düşük olmayan;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa'yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,516 kg/l) daha düşük olmayan karışım A01;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa’yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,505 kg/l) daha düşük olmayan karışım A02;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa’yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,495 kg/l) daha düşük olmayan karışım A0;

70 °C’de buhar basıncı 2,1 MPa’yı (21 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,485 kg/l) daha düşük olmayan karışım A1;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa’yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,474 kg/l) daha düşük olmayan karışım B1;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa’yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,463 kg/l) daha düşük olmayan karışım B2;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa (26 bar)'ı geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,450 kg/l) daha düşük olmayan karışım B;

70 °C’de buhar basıncı 3,1 MPa’yı (31 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,440 kg/l) daha düşük olmayan karışım C;

NOT 1: Yukarıda bahsedilen karışımlar için, maddeleri tanımlamak için piyasa da alışılmış olan aşağıda belirtilen isimlerin kullanılmasına izin verilmiştir: A, A01, A02 ve A0 karışımları içim: BUTAN; C karışımları için: PROPAN.

NOT 2: Deniz veya hava yoluyla taşınmadan önce veya sonra taşıma için UN No. 1075 PETROL GAZLARI, SIVILAŞTIRILMIŞ, UN No. 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI,

SIVILAŞTIRILMIŞ kaydının alternatifi olarak kullanılabilir.

3354 İNSEKTİSİD GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

3161 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

2 T

1967 İNSEKTİSİD GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

3162 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

2 TF

3355 İNSEKTİSİD GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR B.B.B.

3160 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.

2 TC

3308 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

2 TO

3307 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 TFC

3309 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

2 TOC

3310 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

3 A

3158 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, B.B.B.

3 O

3311 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B.

3 F

3312 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, ALEVLENİR, B.B.B.

Çözünmüş gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

4

Sadece Bölüm 3.2 Tablo A'da belirtilen maddeler taşıma için kabul edilir.

Aerosoller ve küçük, gaz içeren hazneler

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

5

1950 AEROSOLLER

2037 HAZNELER, KÜÇÜK, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞLARI) tahliye düzeneği

olmayan ve yeniden doldurulamayan

 

Basınç altında gaz içeren diğer nesneler

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

6A

2857 SOĞUTUCU MAKİNALAR, alevlenir olmayan, zehirsiz gazlar veya amonyak çözeltisi içeren (UN 2672)

3164 NESNELER, BASINÇLI, PNÖMATİK (alevlenir olmayan gaz içeren) veya 3164 NESNELER, BASINÇLI, HİDROLİK (alevlenir olmayan gaz içeren) veya

6F

3150 DÜZENEKLER, KÜÇÜK, HİDROKARBON GAZ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ veya

3150 KÜÇÜK DÜZENEKLER İÇİN HİDROKARBON GAZ YEDEKLERİ tahliye düzeneği

olan

3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren veya 3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, sıvılaştırılmış

alevlenir gaz içeren veya

3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, sıvılaştırılmış

alevlenir gaz içeren

3479 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, metal hidritte hidrojen içerene veya

3479 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, metal hidrit içinde

hidrojen içeren veya

3479 TEÇHİZAT İLE AMBALAJLANMIŞ YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, metal hidrit

içinde hidrojen içeren veya

Gaz numuneleri

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

7 F

3167 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ALEVLENİR, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7 T

3169 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7 TF

3168 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.,

soğutulmamış sıvı

 

Basınç altındaki kimyasallar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

8A

3500 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B.

8F

3501 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, B.B.B

8T

3502 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ZEHİRLİ, B.B.B

8C

3503 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, AŞINDIRICI, B.B.B

8TF

3504 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, ZEHİRLİ, B.B.B

8FC

3505 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B

Adsorbe Gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

9A

3511 ADSORBE GAZ, B.B.B.

9O

3513 ADSORBE GAZ, OKSİTLEYİCİ, B.B.B.

9F

3510 ADSORBE GAZ, YANICI, B.B.B.

9T

3512 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

9TF

3514 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.

9TC

3516 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TO

3515 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLEYİCİ, B.B.B.

9TFC

3517 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TOC

3518 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLEYİCİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar

Kriterler

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1’de “sıvılar” tanımının (a) bendine göre sıvı olarak tanımlanır;
- 50 °C sıcaklıkta, 300kPa’dan (3 bar) daha az buhar basıncına sahiptir ve 20 °C’de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz değildir;
- Parlama noktaları 60 °C’den daha düşüktür (ilgili test için, bkz. 2.3.3.1).
Sınıf 3 başlığı, aynı zamanda, parlama noktası 60 °C'nin üstünde olan sıvı maddeleri ve erimiş katı maddeleri de kapsar ve bunlar taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır. Bu maddeler UN No. 3256’ye atanmıştır.
Ayrıca, Sınıf 3 başlığı duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. Bölüm 3.2 Tablo A'daki bunun gibi kayıtlar UN No. 1204, 2059, 3064,3343, 3357 ve 3379’dur.
NOT 1: Parlama noktası 35 °C’nin üzerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 32.2.5'e göre yanmayı desteklemeyen maddeler, Sınıf 3'ün maddeleri değildir. Bununla birlikte bu maddeler parlama noktalarından daha yüksek veya parlama noktalarına eşit sıcaklıkta ısıtılırken taşıma için aktarılır ve taşıma edilirse, Sınıf 3 maddeleridir.
NOT 2: Yukarıdaki paragraf 2.2.3.1.1'den türetilerek, parlama noktaları 60 °C’den çok ve 100 °C’den az olan dizel yakıt, gazolin, sentetik olarak üretilen ürünler dahil olmak üzere ısıtmayağı (hafif) Sınıf 3, UN No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.
NOT 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda çok zehirli olan yanıcı sıvılar ile parlarlama noktası 23 °C ve üzeri olan zehirli maddeler Sınıf 6.1 içerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solunduğunda çok zehirli olan sıvılar Bölüm 3.2 Tablo A Sutun (2) de tam sevkiyat adı “Solunum yoluyla zehirli” veya Sutun (6)da Özel Hüküm 354 ile belirtilmiştir.
NOT 4: Yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23 °C veya üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar Sınıf 6.1 maddeleri içerisindedir (bkz. 2.2.61.1).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018