Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1’de “sıvılar” tanımının (a) bendine göre sıvı olarak tanımlanır;
- 50 °C sıcaklıkta, 300kPa’dan (3 bar) daha az buhar basıncına sahiptir ve 20 °C’de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz değildir;
- Parlama noktaları 60 °C’den daha düşüktür (ilgili test için, bkz. 2.3.3.1).
Sınıf 3 başlığı, aynı zamanda, parlama noktası 60 °C'nin üstünde olan sıvı maddeleri ve erimiş katı maddeleri de kapsar ve bunlar taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır. Bu maddeler UN No. 3256’ye atanmıştır.
Ayrıca, Sınıf 3 başlığı duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. Bölüm 3.2 Tablo A'daki bunun gibi kayıtlar UN No. 1204, 2059, 3064,3343, 3357 ve 3379’dur.
NOT 1: Parlama noktası 35 °C’nin üzerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 32.2.5'e göre yanmayı desteklemeyen maddeler, Sınıf 3'ün maddeleri değildir. Bununla birlikte bu maddeler parlama noktalarından daha yüksek veya parlama noktalarına eşit sıcaklıkta ısıtılırken taşıma için aktarılır ve taşıma edilirse, Sınıf 3 maddeleridir.
NOT 2: Yukarıdaki paragraf 2.2.3.1.1'den türetilerek, parlama noktaları 60 °C’den çok ve 100 °C’den az olan dizel yakıt, gazolin, sentetik olarak üretilen ürünler dahil olmak üzere ısıtmayağı (hafif) Sınıf 3, UN No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.
NOT 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda çok zehirli olan yanıcı sıvılar ile parlarlama noktası 23 °C ve üzeri olan zehirli maddeler Sınıf 6.1 içerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solunduğunda çok zehirli olan sıvılar Bölüm 3.2 Tablo A Sutun (2) de tam sevkiyat adı “Solunum yoluyla zehirli” veya Sutun (6)da Özel Hüküm 354 ile belirtilmiştir.
NOT 4: Yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23 °C veya üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar Sınıf 6.1 maddeleri içerisindedir (bkz. 2.2.61.1).

Sınıf 3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
F Alevlenir sıvılar, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:
F1 Alevlenir sıvılar, parlama noktası 60 °C ve altında olan;
F2 Alevlenir sıvılar, parlama noktası 60 °C'den fazla olan, parlama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan;
F3 Alevlenir sıvılar içeren nesneler;
FT Alevlenir sıvılar, zehirli:
FT1 Alevlenir sıvılar, zehirli; FT2 Pestisitler;
FC Alevlenir sıvılar, aşındırıcı;
FTC Alevlenir sıvılar, zehirli, aşındırıcı;
D Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar.

Sınıf 3 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddeler 2.2.3.3'ün ilgili kaydına atanır ve bu bölümün hükümlerine uygun olarak ilgili paketleme grubuna atanır. Alevlenir sıvılar, taşıma için arz ettikleri tehlike derecelerine göre, aşağıdaki ambalajlama gruplardan birinde sınıflandırılır:

Paketleme grubu

Parlama noktası (Kapalı kap)

Başlangıç kaynama noktası

                I

--

≤ 35°C

II a

< 23°C

> 35°C

III a

≥ 23°C ≤ 60°C

> 35°C

 

a Ayrıca bkz. 2.2.3.1.4.
(a) ikincil riske (risklere) sahip bir sıvı için paketleme grubu, yukarıdaki tablo uyarınca belirlenir ve ikincil riskin (risklerin) önemi göz önünde bulundurularak sınıflandırma ve paketleme grubu, 2.1.3.10’daki tehlike önceliği tablosu uyarınca belirlenir.

Boya, emaye, lake, vernikler, yapıştırıcılar, cilalar gibi parlama noktaları 23 oC ‘nin altında olan viskoz yanıcı sıvı maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabı Kısım III alt başlık 32.3 te öngörülen aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda, paketleme grubu III ‘e atanabilirler:
(a) Vizkozitesi2 ve parlama noktası aşağıdaki tabloya uygun olan:
 

Kinematik vizkozite (tahmini) ν (sıfıra yakın kayma hızında) 23 °C’de mm2/sn

 

Akış süresi t

saniye

Ağız (akış) çapı (mm)

Parlama noktası, kapalı- kap (°C)

20 < ν ≤ 80

20 < t ≤ 60

4

17 üstü

80 < ν ≤ 135

60 < t ≤ 100

4

10 üstü

135 < ν ≤ 220

20 < t ≤ 32

6

5 üstü

220 < ν ≤ 300

32 < t ≤ 44

6

-1 üstü

300 < ν ≤ 700

44 < t ≤ 100

6

-5 üstü

700 < ν

100 < t

6

Limitsiz

 

(b) Çözücü ayırma testinde, şeffaf çözücü katmanın %3'ten azı ayrılıyor;
(c) Karışım ya da herhangi bir ayrılan çözücü Sınıf 6.1 ya da Sınıf 8 kriterlerini karşılamıyor;
(d) Maddeler kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar içerisinde ambalajlanmıştır.
NOT: Bu hükümler aynı zamanda kuru kütlece %12.6'yı aşmayan bir nitrojen içeriği bulunan %20'den fazla nitroselüloz içermeyen karışımlar için de geçerlidir. Kuru kütlece %12.6'yı aşmayan bir nitrojen içeriği bulunan %20'den fazla fakat %55'ten fazla olmayan nitroselüloz içeren karışımlar UN No. 2059 atanan maddelerdir.
Parlama noktası 23 °C'nin altında olan ve şunları içeren karışımlar:
- nitrojen içeriği ne olursa olsun %55'ten fazla nitroselüloz; ya da
- kuru kütlece %12.6 üzerinde bir nitrojen içeriği bulunan %55'ten fazla olmayan nitroselüloz;
Sınıf 1 (UN No. 0340 ya da 0342) veya Sınıf 4.1 (UN No. 2555, 2556 ya da 2557) maddelerdir.
2 Vizkozitenin saptanması: Maddenin Newton yasalarına uymadığı veya vizkozitenin saptanması için akış kabının aksi şekilde uygun olmadığı durumlarda, maddenin dinamik vizkozite katsayını belirlemek için
23 °C’de ve kayma hızı sayısında değişken kayma hızına sahip bir vizkometre kullanılır. Elde edilen değerler, kayma hızına karşı taslak olarak belirlenir ve daha sonra sıfır kayma hızına göre tahmini olarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen ve yoğunluğa bölünen dinamik vizkozite, sıfıra yakın kayma hızında görünür kinematik vizkoziteyi verir.

 

Aşağıdaki özelliklere sahip viskoz sıvılar:
- parlama noktası 23 °C ya da üstünde olup 60 °C'den az ya da eşit olan;
- zehirli, aşındırıcı ya da çevreye zararlı olmayan;
- nitroselülozun kuru kütlesinde %12.6'dan fazla nitrojen içermemesi koşuluyla %20'den fazla nitroselüloz içermeyen; ve
- kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar içerisinde ambalajlanan; şu koşullara bağlı olarak ADR'ye tabi değildir:
(a) çözücü ayırma testinde (bkz. Testler ve Kriterler El Kitabı, Kısım III, alt bölüm 32.5.1), ayrılan çözücü katmanının yüksekliği toplam yüksekliğin %3'ünden azsa; ve
(b) viskozite testinde akış süresi (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt bölüm 32.4.3), 6 mm ağız (akış) çapıyla aşağıdaki değerlere eşit ya da bunlardan büyükse:
(i) 60 saniye; ya da
(ii) viskoz sıvı Sınıf 3 maddelerin %60'ından fazlasını içermiyorsa 40 saniye.

Ek katkılar sonucu Sınıf 3 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.3.3.1’e ve 2.3.4'a uygun olarak test prosedürleri uyarınca ve 2.2.3.1.1'de verilen kriterler uyarınca, ismen belirtilen veya ismen belirtilen bir madde içeren, çözeltinin veya karışımın bu Sınıfın hükümlerine (bkz. 2.1.3) tabi olup olmayacağı belirlenebilir.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Kolayca peroksit oluşturmaktan sorumlu Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise taşınması kabul edilmez. Peroksit içeriği 2.3.3.3'te belirtildiği gibi belirlenmelidir.

Sınıf 3’teki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş olanlardan başka duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar
Sınıf 3 maddesi olarak taşıma için kabul edilmez.

Toplu kayıtların listesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018