Karayolunda Tehlikeli Madde

Pestisitlerin taşınmasında kullanılan uygun sevkiyat adı, pestisitin aktif madde içeriği temelinde, fiziksel hali ve gösterebileceği olası bir ikincil riske (bkz. 3.1.2) göre seçilir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 6,1 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11 kriterleri temelinde, ismen belirtilen bir çözelti veya karışımın veya ismen belirtilen bir madde içeren karışımın yapısının, bu Sınıfın zorunluluklarına tabi olup olmadığı belirlenebilir.

Ekte verilen 67/548/EEC 3 veya 3/1999/EC 4 Direktiflerinin kriterlerini karşılamayan maddeler, çözeltiler ve karışımlar (pestisit olarak kullanılan müstahzarlar ve maddeler haricinde) ve bu nedenle bu yönergelere göre yüksek derecede zehirli, zehirli veya zararlı olarak sınıflandırılmayan bu maddeler, Sınıf 6.1'e ait olmayan maddeler olarak düşünülebilir.

Taşınmasına izin verilmeyen maddeler

Sınıf 6.1’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli dekompozisyonu önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 1051, 1613, 1614 ve 3294’teki tanımları karşılamayan susuz veya çözeltide hidrojen siyanür;
- UN No. 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'den başka 230C altında parlama noktasına sahip metal karboniller;
- 2.2.61.1.7 kriterlerine göre yüksek derecede zehirli konsantrasyonlarda olan 2,3,7,8- TETRAKLORODİBENZEN-P-DİOKSİN (TCDD);
- UN No. 2249 DİKLORODİMETİL ETER, SİMETRİK;
- Zehirli, alevlenir gazların açığa çıkmasını engelleyen katkı maddeleri içermeyen fosfitlerin müstahzarları.

Toplu kayıtların listesi

İkincil riski (riskleri) olmayan zehirli maddeler

a Pestisit olarak kullanılan ve alkaloitler veya nikotin içeren maddeler ve müstahzarlar, UN No. 2588
PESTİSİTLER, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B., UN NO. 2902 PESTİSİTLER, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. veya UN No.
2903 PESTİSİTLER, , SIVI, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B. altında sınıflandırılır.
b Laboratuar ve deney ve başka maddelerle ilaç ürünleri imalatı için kullanılma amaçlı olan aktif maddeler ve öğütülmüş madde karışımları, zehirlilik derecelerine (bkz. 2.2.61.1.7 ila 2.2.61.1.11) göre sınıflandırılır.
c KENDİLİĞİNDEN ISINAN maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler, Sınıf 4.2 maddeleridir.
d Su ile reaksiyona giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile reaksiyona giren organometalik bileşikler, Sınıf 4.3 maddeleridir.
 
e Kütlece en az %20 su ile veya alkol ve su karışımı ile ıslatılmış civa fulminat, Sınıf 1, UN No. 0135'e giren bir maddedir.
f Demir(III)siyanürler, ferrosiyanürler, alkalin tiyosiyanatlar ve amonyum tiyosiyanatlar, ADR hükümlerine tabi değildir.
g 0,07M hidroklorik asitle 1:1000 oranında karıştırılıp 23° +/- 2° C sıcaklıkta 1 saat karıştırıldığında %5 veya daha düşük bir erirlik gösteren kurşun tuzları ve kurşun pigmentleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
h Sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler doyurulmuş nesneler (karton levhalar, kağıt şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) ADR hükümlerine tabi değildir.
 
 
h Sızdırmaz biçimde kapalı olarak kaplanmış, bu pestisitler doyurulmuş nesneler (karton levhalar,kağıt şeritler, hidrofil pamuk topları, plastik metal tabakalar gibi) ADR hükümlerine tabi değildir.
i ADR hükümlerine tabi olmayan katı ve zehirli sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner veya taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, Sınıf 6.1'in sınıflandırma kriterleri uygulanmadan önce UN No. 3243 kapsamında taşınabilir. Her ambalaj, paketleme grubu II düzeyinde bir sızıntısızlık testinden geçmiş olan bir tasarım tipine karşılık gelmelidir. Bu kayıt, paketleme grubu I sıvı içeren katılar için kullanılmaz.
j 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9'da tanımlandığı üzere solunduğunda çok toksik olanlar hariç olmak üzere, 23 °C altında parlama noktasına sahip olan çok toksik ve toksik yanıcı sıvılar Sınıf 3 maddelerdir. Solunduğunda çok toksik olan sıvılar Bölüm 3.2. Tablo A içerisinde Sütun (2)’ de uygun sevkiyat adı “solunduğunda toksiktir” şeklinde yada sutun (6)’ da özel hüküm 354 ile belirtilmiştir.
k Pestisit olarak kullanılan maddeler ve müstahzarlar hariç olmak üzere, hafif derecede zehirli, parlama noktası 23° C ile 60° C (söz konusu sıcaklıklar da dahil) arasında olan alevlenir sıvılar, Sınıf 3 maddeleridir.
 
 
 
c KENDİLİĞİNDEN ISINAN maddeler, hafif derecede zehirli ve kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler, Sınıf 4.2 maddeleridir.
d Su ile reaksiyona giren maddeler, hafif derecede zehirli ve su ile reaksiyona giren organometalik bileşikler, Sınıf
4.3 maddeleridir.
l Yükseltgen maddeler, hafif derecede zehirli, Sınıf 5.1 maddeleridir.
m Hafif derecede zehirli ve hafif derecede aşındırıcı maddeler, Sınıf 8 maddeleridir.
n Metal fosfitler (UN No. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013) Sınıf 4.3 maddeleridir.
 
m Hafif derecede zehirli ve hafif derecede aşındırıcı maddeler, Sınıf 8 maddeleridir.

 

Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca, bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır.
NOT 1: Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlar, bu Sınıfın koşullarını karşıladıkları takdirde bu sınıfa atanır.
NOT 2: Hiçbir bulaşıcı madde veya organizma içermeyen veya bunlar içerisinde bulunmayan bitkisel, hayvansal veya bakteriyel kaynaklı toksinler Sınıf 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir..

Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I3 Klinik atık;
I4 Biyolojik maddeler

Tanımlar

ADR'nin amaçları uyarınca:
“Biyolojik ürünler” canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ulusal ilgili ulusal kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki bir hastalığın teşhisi için veya ilave geliştirmeler, deneysel veya tetkik amaçlarla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir;
"Kültürler" patojenlerin özellikle doyurulduğu işlem sonucunda meydana gelir. Bu tanım, işbu paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta örneklerini içermez.
“Tıbbi veya klinik atıklar” hayvanların veya insanların tıbbi tedavileri veya biyo-araştırma sonucu ortaya çıkan atıklardır;
"Hasta örnekleri” araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvılarını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan, insanlardan veya hayvanlarda doğrudan alınan insana ait veya hayvansal malzemedir.

Sınıflandırma

Bulaşıcı maddeler, Sınıf 6.2 altında sınıflandırılır ve uygun olduğu üzere UN No. 2814, 2900, 3291 veya 3373 kayıtlarına atanır.

Bulaşıcı maddeler, aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Kategori A: Maruz kalma durumunda sağlıklı insanlarda veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, hayati tehlikeye sahip veya ölümcül bir hastalığa neden olabileceği göz önünde bulundurularak taşınan bulaşıcı madde. Bu kriterleri karşılayan maddeleri gösteren örnekler, işbu paragraftaki tabloda verilmiştir.
NOT: Koruyucu ambalajının dışına çıkarılan bulaşıcı bir madde ile insanların veya hayvanların fiziksel teması sonucunda maruz kalma gerçekleşir.
(a) İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olabilecek, bu kriterleri karşılayan bulaşıcı maddeler, UN No. 2814 kaydına atanır. Yalnızca hayvanlarda hastalığa neden olabilecek bulaşıcı maddeler UN No. 2900 kaydına atanır;
(b) UN No. 2814 veya UN No. 2900’e atama, hastanın veya hayvanın bilinen tıbbi geçmişi, semptomları, yerel endemik koşullar veya hastanın veya hayvanın bireysel durumları ile ilgili mesleki yargı temelinde yapılır.
NOT 1: UN No. 2814 kaydının uygun sevkiyat adı, “BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN”dir. UN No. 2900 kaydının uygun sevkiyat adı, “BULAŞICI MADDE, yalnızca HAYVAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN”dir.
NOT 2: Aşağıdaki tablo ayrıntılı değildir. Tabloda bulunmayan, ancak aynı kriterlere uyan, yeni veya yeni geliştirilen patojenleri içeren, bulaşıcı maddeler Kategori A’ya atanır. Ayrıca, şüphe duyulması durumunda, bir madde Kategori A kriterlerine uysun veya uymasın, bu kategoriye atanır.
NOT 3: Aşağıdaki tabloda, italik olarak yazılmış mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya mantardır.
 
AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATEGORİ A’YA DAHİL
EDİLEN BULAŞICI MADDELERİ GÖSTEREN ÖRNEKLER (2.2.62.1.4.1)
UN Numarası ve
adı
Mikroorganizma
UN No. 2814
İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler
Bacillus anthracis (yalnızca kültürler)
Brucella abortus (yalnızca kültürler)
Brucella melitensis (yalnızca kültürler) Brucella suis (yalnızca kültürler)
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei – Glanders (yalnızca kültürler) Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (yalnızca kültürler) Chlamydia psittaci – kuş gribi virüsleri (yalnızca kültürler)
Clostridium botulinum (yalnızca kültürler)
Coccidioides immitis (yalnızca kültürler) Coxiella burnetii (yalnızca kültürler)
Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü
Dengue virüsü (yalnızca kültürler)
Doğu at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)
Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnızca kültürler) a
Ebola virüsü
Flexal virüsü
Francisella tularensis (yalnızca kültürler)
Guanarito virüsü
Hantaan virüsü
Renal sendromla beraber kanamalı ateşe neden olan hanta virüsü
Hendra virüsü
Hepatit B virüsü (yalnızca kültürler)
Herpes (uçuk) B virüsü (yalnızca kültürler)
İnsan immünyetmezlik virüsü (yalnızca kültürler) Yüksek patojeniteli kuş gribi virüsü (yalnızca kültürler) Japon Ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)
Junin virüsü
Kyasanur Ormanı hastalığı virüsü
Lassa virüsü
Maçupo virüsü Marburg virüsü Maymun çiçeği virüsü
Mycobacterium tuberculosis (mikobakteriyum tüberküloz) (yalnızca kültürler) a
Nipah virüsü
Omsk kanamalı ateş virüsü
Çocuk felci virüsü (yalnızca kültürler) Kuduz virüsü (yalnızca kültürler) Rickettsia prowazekii (yalnızca kültürler) Rickettsia rickettsii (yalnızca kültürler)
Rift Vadisi ateşi virüsü (yalnızca kültürler)
Rusya bahar-yaz enfalitisi virüsü (yalnızca kültürler) Sabia virüsü
Shigella dysenteriae (Shigella dizanteri) tip 1 (yalnızca kültürler) a
Keneyle taşınan ensefalit virüsü (yalnızca kültürler) Variola virüsü
Venezüella at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler) Batı Nil virüsü (yalnızca kültürler)
Sarı humma virüsü (yalnızca kültürler)
Yersinia pestis (vibonik veba) (yalnızca kültürler)
UN No. 2900
Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler
Afrika domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler)
Kuş gribi paramiksovirüs Tip 2 – Velojenik Newcastler hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)
Klasik domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler) Şap hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)
Yumrulu deri hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)
Mycoplasma mycoides – Bulaşıcı bovin plöropnömoni (yalnızca kültürler) Peste des petits ruminants virüsü (yalnızca kültürler)
Rinderpest virüsü (yalnızca kültürler) Koyun çiçek virüsü (yalnızca kültürler) Keçi çiçek virüsü (yalnızca kültürler)
Domuz veziküler hastalığı virüsü (yalnızca kültürler) Veziküler stomatit virüsü (yalnızca kültürler)

a Ancak yine de, kültürler tanı veya klinik amaçlar içinse, Kategori B'ye ait bulaşıcı madde olarak sınıflandırılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018