Karayolunda Tehlikeli Madde

Tıbbi veya klinik atıklar

Kategori A’daki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır. Kategori B’deki bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına atanır.
NOT: Değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı’na5 eklenen atıkların listesine göre, numara 18 01 03’e atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya havyan atıkları – doğum, tanı, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar – enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olan atıklar) veya numara 18 02 02'ye atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya havyan atıkları – araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar – enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olan atıklar), söz konu insanın veya hayvanın tıbbi tanısına dayalı olarak işbu paragrafta belirtilen hükümler uyarınca sınıflandırılır.

Bulaşıcı madde içerme olasılığının düşük olduğuna inanılan tıbbi veya klinik atıklar, UN No. 3291 kaydına atanır. Atama için, uluslararası, bölgesel veya ulusal atık katalogları göz önünde bulundurulabilir.
NOT 1: UN No. 3291 kaydının uygun sevkiyat adı “KLİNİK ATIK, TANIMLANMAMIŞ, B.B.B” veya “(BİYO) TIBBİ ATIK, B.B.B.” veya “DÜZENLENMİŞ TIBBİ ATIK, B.B.B.’dir.
NOT 2: Yukarıda belirtilen sınıflandırma kriterlerine bakılmaksızın, değiştirildiği şekliyle 2000/532/EC sayılı Komisyon Kararı’na 5 eklenen atıkların listesine göre, numara 18 01 04’e atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya havyan atıkları – doğum, tanı, tedavi veya insanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar – enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar) veya numara 18 02 03'e atanan tıbbi veya klinik atıklar (sağlık hizmetleri ve/veya ilgili araştırmalar için insan veya havyan atıkları – araştırma, tanı, tedavi veya hayvanlarda enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili hizmetler sonucu ortaya çıkan atıklar – enfeksiyonu engellemek için toplanması ve imhası özel zorunluluklara tabi olmayan atıklar), söz konu insanın veya hayvanın tıbbi tanısına dayalı olarak işbu paragrafta belirtilen hükümler uyarınca sınıflandırılır.

Öncesinde bulaşıcı madde içeren, ancak dezenfekte edilmiş tıbbi veya klinik atıklar, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

UN No. 3291'e atanan tıbbi veya klinik atıklar, paketleme grubu II'ye atanır.

Hastalık bulaşmış hayvanlar

Bulaşıcı madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, canlı hayvanlar böyle bir maddenin sevkiyatında kullanılmaz. Özellikle hastalık bulaştırıldığı veya bulaşıcı madde içerdiği bilenen canlı hayvanlar, yetkili makam tarafından onaylanmış şartlara ve koşullara göre taşınır6.

Kategori A’ya dahil olan patojenlerden veya yalnızca kültürler halinde Kategori A’ya atanan patojenlerden etkilenen hayvansal malzemeler, uygun olduğu üzere UN No. 2814 veya UN No. 2900 kaydına atanır. Kültürler halinde ise Kategori A’ya atananlar haricinde Kategori B’ye dahil olan patojenlerden etkilenen hayvansal malzemeler, UN No. 3373 kaydına atanır.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bulaşıcı bir ajanı taşıma etmek için, bu ajanın başka bir yolla taşınamadığı veya bu şekilde taşımaya yetkili makam tarafından izin verildiği durumlar haricinde, kullanılmaz.

Toplu kayıtların listesi

6 Canlı hayvanların taşınması ile ilgili düzenlemeler, örneğin, taşıma sırasında hayvanların korunmasına dair 91/628/EEC sayılı 19 Kasım 1991 tarihli Direktif’te (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 340 11.12.1991, sayfa 17) ve bazı hayvan türlerinin taşınmasına dair Avrupa Konseyi'nin Tavsiyeleri’nde Bakanlar Komitesi) bulunur.

Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler

Tanımlar

Radyoaktif malzemeler, 2.2.7.2.2.1 ila 2.2.7.2.2.6.'da belirtilen değerleri sevkiyatta hem etkinlik konsantrasyonu hem de toplam etkinlik olarak aşan radyonüklidleri içeren herhangi bir malzeme anlamına gelir.

Kontaminasyon

Kontaminasyon, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2 veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif malzeme bulunması anlamına gelir.
Sabit olmayan kontaminasyon, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen kontaminasyon anlamına gelir.
Sabit kontaminasyon, sabit olmayan kontaminasyon dışındaki kontaminasyon anlamına gelir.

Belli terimlerin tanımları

A1 ve A2
A1, Tablo 2.2.7.2.2.1 'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2’den türetilmiş özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin etkinlik değeri anlamına gelir ve ADR için istenen etkinlik limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
A2, özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2'den türetilmiş radyoaktif malzemelerin etkinlik değeri anlamına gelir ve ADR için istenen etkinlik limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Bölünebilen nüklidler, uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239 and plütonyum-241 anlamına gelir. Bölünebilen malzeme, bu bölünebilen nüklidlerden herhangi birini içeren malzeme anlamına gelir. Bölünebilen malzemelerden aşağıda yer alanlar:
(a) Işın saçmayan doğal uranyum veya tükenmiş uranyum;
(b) Yalnızca termal reaktörlerde ışınıma uğramış doğal uranyum veya tükenmiş uranyum;
(c) Toplamda 0.25 gr'dan az bölünebilen nüklitler bulunan malzeme;
(d) Herhangi bir (a), (b) ve/veya (c) kombinasyonu.
Paketlenmemiş olarak gönderilmişse, sadece pakette ya da sevkiyatta bölünebilen nüklitler bulunan herhangi bir başka malzeme olmaması halinde bu istisnalar geçerlidir.
Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme, katı radyoaktif malzeme veya mühürlenmiş kapsül içindeki katı radyoaktif malzeme anlamına gelir. Bu malzeme sınırlı bir radyoaktif yayılıma sahip olup, toz halinde değildir.
Düşük özel etkinlik (DÖE) malzeme, doğası gereği sınırlı özgül etkinliği olan radyoaktif malzeme veya tahmini ortalama özgül etkinlik sınırlarının uygulandığı radyoaktif malzeme anlamına gelir. DÖE malzemesini çevreleyen koruyucu dış malzemeler, tahmini ortalama özgül etkinliğin saptanmasında göz önüne alınmaz.
Düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları şunlardır: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan doğal uranyum, tükenmiş uranyum, doğal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232, toryum-228 ve toryum-230 veya yarı ömrü 10 günden az olan alfa fırlatıcılar.
Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme aşağıdaki anlamlara gelir:
(a) Dağılmayan katı bir radyoaktif malzeme veya
(b) Radyoaktif malzeme içeren mühürlenmiş kapsül.
Bir radyonüklidin özgül etkinliği, o nüklidin birim kütlesi başına radyoaktif etkinlik anlamına gelir. Bir malzemenin özgül etkinliği, radyonüklidleri özellikle eşit olarak dağılmış o malzemenin birim kütlesi başına belirli etkinliği anlamına gelir.
Yüzeyi kirlenmiş cisim (YKC), kendisi radyoaktif olmayan ancak yüzeyine radyoaktif malzeme dağılmış olan katı bir cisim anlamına gelir.
Işın saçmayan toryum, bir gram toryum-232 başına 10-7 gramdan fazla uranyum-233
Işın saçmayan uranyum, bir gram uranyum -235 başına 2 x 103 Bq'dan fazla plutonyum, bir gram uranyum -235 başına 9 x 106 Bq'den fazla bölünebilen radyoaktif ürün ve bir gram uranyum başına 5x 10-7 gramdan daha fazla uranyum-236 içermeyen uranyum anlamına gelir.
Uranyum-doğal, tükenmiş, zenginleştirilmiş uranyum aşağıdaki anlamlara gelir:
Doğal uranyum, uranyum izotoplarının doğal dağılımını (yaklaşık, %99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) içeren, uranyum (kimyasal olarak ayrılmış olabilir) anlamına gelir.
Tükenmiş uranyum, doğal uranyumdakinden daha az kütle yüzdesinde uranyum-235 içeren uranyum anlamına gelir.
Zenginleştirilmiş uranyum, %0,72 uranyumdan daha fazla kütle yüzdesinde uranyum- 235 içeren uranyum anlamına gelir.
Her durumda da çok küçük bir uranyum-234 kütle yüzdesi vardır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018