Karayolunda Tehlikeli Madde

Kontaminasyon

Kontaminasyon, bir yüzey üzerinde beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2 veya diğer alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2 değerinin üstünde radyoaktif malzeme bulunması anlamına gelir.
Sabit olmayan kontaminasyon, rutin taşıma şartları sırasında bir yüzeyden temizlenebilen kontaminasyon anlamına gelir.
Sabit kontaminasyon, sabit olmayan kontaminasyon dışındaki kontaminasyon anlamına gelir.

Belli terimlerin tanımları

A1 ve A2
A1, Tablo 2.2.7.2.2.1 'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2’den türetilmiş özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin etkinlik değeri anlamına gelir ve ADR için istenen etkinlik limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
A2, özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin haricinde Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmiş veya 2.2.7.2.2.2'den türetilmiş radyoaktif malzemelerin etkinlik değeri anlamına gelir ve ADR için istenen etkinlik limitlerinin belirlenmesinde kullanılır.
Bölünebilen nüklidler, uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239 and plütonyum-241 anlamına gelir. Bölünebilen malzeme, bu bölünebilen nüklidlerden herhangi birini içeren malzeme anlamına gelir. Bölünebilen malzemelerden aşağıda yer alanlar:
(a) Işın saçmayan doğal uranyum veya tükenmiş uranyum;
(b) Yalnızca termal reaktörlerde ışınıma uğramış doğal uranyum veya tükenmiş uranyum;
(c) Toplamda 0.25 gr'dan az bölünebilen nüklitler bulunan malzeme;
(d) Herhangi bir (a), (b) ve/veya (c) kombinasyonu.
Paketlenmemiş olarak gönderilmişse, sadece pakette ya da sevkiyatta bölünebilen nüklitler bulunan herhangi bir başka malzeme olmaması halinde bu istisnalar geçerlidir.
Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme, katı radyoaktif malzeme veya mühürlenmiş kapsül içindeki katı radyoaktif malzeme anlamına gelir. Bu malzeme sınırlı bir radyoaktif yayılıma sahip olup, toz halinde değildir.
Düşük özel etkinlik (DÖE) malzeme, doğası gereği sınırlı özgül etkinliği olan radyoaktif malzeme veya tahmini ortalama özgül etkinlik sınırlarının uygulandığı radyoaktif malzeme anlamına gelir. DÖE malzemesini çevreleyen koruyucu dış malzemeler, tahmini ortalama özgül etkinliğin saptanmasında göz önüne alınmaz.
Düşük zehirlilikteki alfa yayıcıları şunlardır: Cevherlerde veya fiziksel ve kimyasal konsantrelerde bulunan doğal uranyum, tükenmiş uranyum, doğal toryum, uranyum-235 veya uranyum-238, toryum-232, toryum-228 ve toryum-230 veya yarı ömrü 10 günden az olan alfa fırlatıcılar.
Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme aşağıdaki anlamlara gelir:
(a) Dağılmayan katı bir radyoaktif malzeme veya
(b) Radyoaktif malzeme içeren mühürlenmiş kapsül.
Bir radyonüklidin özgül etkinliği, o nüklidin birim kütlesi başına radyoaktif etkinlik anlamına gelir. Bir malzemenin özgül etkinliği, radyonüklidleri özellikle eşit olarak dağılmış o malzemenin birim kütlesi başına belirli etkinliği anlamına gelir.
Yüzeyi kirlenmiş cisim (YKC), kendisi radyoaktif olmayan ancak yüzeyine radyoaktif malzeme dağılmış olan katı bir cisim anlamına gelir.
Işın saçmayan toryum, bir gram toryum-232 başına 10-7 gramdan fazla uranyum-233
Işın saçmayan uranyum, bir gram uranyum -235 başına 2 x 103 Bq'dan fazla plutonyum, bir gram uranyum -235 başına 9 x 106 Bq'den fazla bölünebilen radyoaktif ürün ve bir gram uranyum başına 5x 10-7 gramdan daha fazla uranyum-236 içermeyen uranyum anlamına gelir.
Uranyum-doğal, tükenmiş, zenginleştirilmiş uranyum aşağıdaki anlamlara gelir:
Doğal uranyum, uranyum izotoplarının doğal dağılımını (yaklaşık, %99,28 uranyum- 238 ve %0,72 uranyum-235) içeren, uranyum (kimyasal olarak ayrılmış olabilir) anlamına gelir.
Tükenmiş uranyum, doğal uranyumdakinden daha az kütle yüzdesinde uranyum-235 içeren uranyum anlamına gelir.
Zenginleştirilmiş uranyum, %0,72 uranyumdan daha fazla kütle yüzdesinde uranyum- 235 içeren uranyum anlamına gelir.
Her durumda da çok küçük bir uranyum-234 kütle yüzdesi vardır.
 

Sınıflandırma

Genel hükümler

2.2.7.2.3’te belirtilen malzeme özellikleri hesaba katılarak 2.2.7.2.4 ve 2.2.7.2.5 doğrultusunda radyoaktif malzemeye Tablo 2.2.7.2.1.1’de belirlenen UN numaralarından biri atanacaktır.

Tablo 2.2.7.2.1.1 UN numaralarının atanması

UN No Uygun sevkiyat adı ve tanımı a

İstisnai ambalajlar (1.7.1.5)

UN 2908 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ – BOŞ AMBALAJ

UN 2909 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ- DOĞAL URANYUM veya TÜKENMİŞ URANYUM veya DOĞAL TORYUM’DAN YAPILMIŞ NESNELER

UN 2910 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-MALZEME MİKTARI SINIRLANDIRILMIŞ

UN 2911 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-ALETLER veya NESNELER

UN 3507 URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ

AMBALAJ paket başına 0.1 kg'dan daha az, bölünebilen olmayan ya da istisnai-bölünebilen b,c

Düşük özel etkinlikte radyoaktif malzeme (2.2.7.2.3.1)

UN 2912 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL ETKİNLİK (DÖE-I), bölünebilen olmayan

veya istisnai-bölünebilenb

UN 3321 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL ETKİNLİK (DÖE-II), bölünebilen olmayan

veya istisnai-bölünebilenb

UN 3322 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL ETKİNLİK (DÖE-III), bölünebilen

olmayan veya istisnai-bölünebilenb

UN 3324 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL ETKİNLİKTE (DÖE-II), BÖLÜNEBİLEN UN 3325 RADYOAKTİF MALZEME, DÜŞÜK ÖZEL ETKİNLİKTE (DÖE- III), BÖLÜNEBİLEN

Yüzeyi kirlenmiş cisim (2.2.7.2.3.2)

UN 2913 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ KİRLENMİŞ NESNELER (YKC-I veya YKC-II),

bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilenb

UN 3326 RADYOAKTİF MALZEME, YÜZEYİ KİRLENMİŞ NESNELER (YKC-I veya YKC-II), BÖLÜNEBİLEN

Tip A ambalajlar (2.2.7.2.4.4)

UN 2915 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, özel biçimde ambalajlanmamış, bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilenb

UN 3327 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, BÖLÜNEBİLEN, özel biçimde

ambalajlanmamış

UN 3332 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, ÖZEL BİÇİMDE AMBALAJLANMIŞ,

bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilenb

UN 3333 RADYOAKTİF MALZEME, TİP A AMBALAJ, ÖZEL BİÇİMDE AMBALAJLANMIŞ, BÖLÜNEBİLEN

Tip B(U) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 2916 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, bölünebilen olmayan veya istisnai bölünebilenbUN 3328 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(U) AMBALAJ, BÖLÜNEBİLEN

Tip B(M) ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 2917 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(M) AMBALAJ, bölünebilen olmayan veya istisnai- bölünebilenbUN 3329 RADYOAKTİF MALZEME, TİP B(M) AMBALAJ, BÖLÜNEBİLEN

Tip C ambalajlar (2.2.7.2.4.6)

UN 3323 RADYOAKTİF MALZEME, TİP C AMBALAJ, bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilenbUN 3330 RADYOAKTİF MALZEME, TİP C AMBALAJ, BÖLÜNEBİLEN

 
Özel düzenleme (2.2.7.2.5)
UN 2919 RADYOAKTİF MALZEME, ÖZEL ANLAŞMA İLE TAŞINAN, bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilenb UN 3331 RADYOAKTİF MALZEME, ÖZEL ANLAŞMA İLE TAŞINAN, BÖLÜNEBİLEN
 
 
Uranyum hekzaflorür (2.2.7.2.4.5)
UN 2977 RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLEN
UN 2978 RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilen olmayan veya
Istisnai-bölünebilenb
UN 3507 URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ
AMBALAJ paket başına 0.1 kg'dan daha az, bölünebilen olmayan veya istisnai-bölünebilen b,c
 

 

a Uygun sevkiyat adı, “uygun sevkiyat adı ve tanımı” tablosunda bulunmaktadır ve büyük harflerle gösterilen kısımla sınırlıdır. Alternatif uygun sevkiyat adlarının “ya da” sözcüğüyle ayrıldığı UN No. 2909, 2911, 2913 ve 3326 olması durumunda, sadece ilgili uygun sevkiyat adı kullanılacaktır.
b “istisnai bölünebilen” terimi sadece 2.2.7.2.3.5 kapsamında muaf tutulan malzemeye atıfta bulunur.

c UN No. 3507 için ayrıca Bölüm 3.3 teki özel hüküm 396’ ya bakınız.”.    

Temel Radyonüklit değerlerin saptanması

Her bir radyonüklid için aşağıdaki temel radyonüklid değerleri Tablo 2.2.7.2.2.1'de verilmiştir:
(a) TBq’de A1 ve A2;
(b) Muaf malzeme için (Bq/gr)’da etkinlik konsantrasyon sınınırları ve
(c) Muaf sevkiyatlar için Bq’da etkinlik limitleri.
 
Tablo 2.2.7.2.2.1: Her bir radyonüklid için aşağıdaki temel radyonüklid değerleri
 
Radyonüklid
(atom numarası)

A1

Bq)

A2

(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Aktinyum (89)
       

Ac-225 (a)

8 × 10-1

6 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Ac-227 (a)

9 × 10-1

9 × 10-5

1 × 10-1

1 × 103

Ac-228

6 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Gümüş (47)

       

Ag-105

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Ag-108m (a)

7 × 10-1

7 ×10-1

1 ×10(b)

1 × 10(b)

Ag-110m (a)

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Ag-111

2 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Aluminyum (13)

       

Al-26

1 × 10-1

1 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Amerikyum (95)

       

Am-241

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Am-242m (a)

1 × 101

1 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Am-243 (a)

5 × 100

1 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Argon (18)

       

Ar-37

4 × 101

4 × 101

1 × 106

1 × 108

Ar-39

4 × 101

2 × 101

1 × 107

1 × 104

Ar-41

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 109

Arsenik (33)

       

As-72

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

As-73

4 × 101

4 × 101

1 × 103

1 × 107

As-74

1 × 100

9 × 10-1

1 × 101

1 × 106

As-76

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 105

As-77

2 × 101

7 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Astatin (85)

       

At-211 (a)

2 × 101

5 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Altın (79)

       

Au-193

7 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 107

Au-194

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Au-195

1 × 101

6 × 100

1 × 102

1 × 107

Au-198

1 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Au-199

1 × 101

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Baryum (56)

       

Ba-131 (a)

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Ba-133

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Ba-133m

2 × 101

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Ba-140 (a)

5 × 10-1

3 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Berilyum (4)

       

Be-7

2 × 101

2 × 101

1 × 103

1 × 107

Be-10

4 × 101

6 × 10-1

1 × 104

1 × 106

Bizmut (83)

       

Bi-205

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Bi-206

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Bi-207

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Bi-210

1 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Bi-210m (a)

6 × 10-1

2 × 10-2

1 × 101

1 × 105

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Bi-212 (a)

7 × 10-1

6 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Berkelyum (97)

       

Bk-247

8 × 100

8 × 10-4

1 × 100

1 × 104

Bk-249 (a)

4 × 101

3 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Brom (35)

       

Br-76

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Br-77

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Br-82

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Karbon (6)

       

C-11

1 × 100

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

C-14

4 × 101

3 × 100

1 × 104

1 × 107

Kalsiyum (20)

       

Ca-41

Sınırsız

Sınırsız

1 × 105

1 × 107

Ca-45

4 × 101

1 × 100

1 × 104

1 × 107

Ca-47 (a)

3 × 100

3 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Kadmiyum (48)

       

Cd-109

3 × 101

2 × 100

1 × 104

1 × 106

Cd-113m

4 × 101

5 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Cd-115 (a)

3 × 100

4 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Cd-115m

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Keriyum (58)

       

Ce-139

7 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Ce-141

2 × 101

6 × 10-1

1 × 102

1 × 107

Ce-143

9 × 10-1

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Ce-144 (a)

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Kaliforniyum (98)

       

Cf-248

4 × 101

6 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Cf-249

3 × 100

8 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Cf-250

2 × 101

2 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Cf-251

7 × 100

7 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Cf-252

1 × 10-1

3 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Cf-253 (a)

4 × 101

4 × 10-2

1 × 102

1 × 105

Cf-254

1 × 10-3

1 × 10-3

1 × 100

1 × 103

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Klorin (17)

       

Cl-36

1 × 101

6 × 10-1

1 × 104

1 × 106

Cl-38

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Kuriyum (96)

       

Cm-240

4 × 101

2 × 10-2

1 × 102

1 × 105

Cm-241

2 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

Cm-242

4 × 101

1 × 10-2

1 × 102

1 × 105

Cm-243

9 × 100

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Cm-244

2 × 101

2 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Cm-245

9 × 100

9 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Cm-246

9 × 100

9 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Cm-247 (a)

3 × 100

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Cm-248

2 × 10-2

3 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Kobalt (27)

       

Co-55

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Co-56

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Co-57

1 × 101

1 × 101

1 × 102

1 × 106

Co-58

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Co-58m

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 107

Co-60

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Kromyum (24)

       

Cr-51

3 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 107

Sezyum (55)

       

Cs-129

4 × 100

4 × 100

1 × 102

1 × 105

Cs-131

3 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 106

Cs-132

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 105

Cs-134

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 104

Cs-134m

4 × 101

6 × 10-1

1 × 103

1 × 105

Cs-135

4 × 101

1 × 100

1 × 104

1 × 107

Cs-136

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Cs-137 (a)

2 × 100

6 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Bakır (29)

       

Cu-64

6 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

Cu-67

1 × 101

7 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Disporsiyum (66)

       

Dy-159

2 × 101

2 × 101

1 × 103

1 × 107

Dy-165

9 × 10-1

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Dy-166 (a)

9 × 10-1

3 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Erbiyum (68)

       

Er-169

4 × 101

1 × 100

1 × 104

1 × 107

Er-171

8 × 10-1

5 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Oropyum (63)

       

Eu-147

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Eu-148

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Eu-149

2 × 101

2 × 101

1 × 102

1 × 107

Eu-150(short lived)

2 × 100

7 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Eu-150(long lived)

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Eu-152

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Eu-152m

8 × 10-1

8 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Eu-154

9 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Eu-155

2 × 101

3 × 100

1 × 102

1 × 107

Eu-156

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Florin (9)

       

F-18

1 × 100

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Demir (26)

       

Fe-52 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Fe-55

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 106

Fe-59

9 × 10-1

9 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Fe-60 (a)

4 × 101

2 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Galyum (31)

       

Ga-67

7 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Ga-68

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Ga-72

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Gadolinyum (64)

       

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Gd-146 (a)

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Gd-148

2 × 101

2 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Gd-153

1 × 101

9 × 100

1 × 102

1 × 107

Gd-159

3 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Germanyum (32)

       

Ge-68 (a)

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Ge-71

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 108

Ge-77

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Hafniyum (72)

       

Hf-172 (a)

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Hf-175

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Hf-181

2 × 100

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Hf-182

Sınırsız

Sınırsız

1 × 102

1 × 106

Civa (80)

       

Hg-194 (a)

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Hg-195m (a)

3 × 100

7 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Hg-197

2 × 101

1 × 101

1 × 102

1 × 107

Hg-197m

1 × 101

4 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Hg-203

5 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 105

Holmiyum (67)

       

Ho-166

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 103

1 × 105

Ho-166m

6 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

İyot (53)

       

I-123

6 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 107

I-124

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

I-125

2 × 101

3 × 100

1 × 103

1 × 106

I-126

2 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

I-129

Sınırsız

Sınırsız

1 ×102

1 × 105

I-131

3 × 100

7 × 10-1

1 × 102

1 × 106

I-132

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

I-133

7 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

I-134

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

I-135 (a)

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

İndiyum (49)

       

In-111

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

In-113m

4 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

In-114m (a)

1 × 101

5 × 10-1

1 × 102

1 × 106

In-115m

7 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

Iridyum (77)

       

Ir-189 (a)

1 × 101

1 × 101

1 × 102

1 × 107

Ir-190

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Ir-192

1 × 100(c)

6 × 10-1

1 × 101

1 × 104

Ir-194

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Potasyum (19)

       

K-40

9 × 10-1

9 × 10-1

1 × 102

1 × 106

K-42

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 102

1 × 106

K-43

7 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Kripton (36)

       

Kr-79

4 × 100

2 × 100

1 × 103

1 × 105

Kr-81

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 107

Kr-85

1 × 101

1 × 101

1 × 105

1 × 104

Kr-85m

8 × 100

3 × 100

1 × 103

1 × 1010

Kr-87

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 102

1 × 109

Lantan (57)

       

La-137

3 × 101

6 × 100

1 × 103

1 × 107

La-140

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Lutesyum (71)

       

Lu-172

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Lu-173

8 × 100

8 × 100

1 × 102

1 × 107

Lu-174

9 × 100

9 × 100

1 × 102

1 × 107

Lu-174m

2 × 101

1 × 101

1 × 102

1 × 107

Lu-177

3 × 101

7 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Magnezyum (12)

       

Mg-28 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Manganez (25)

       

Mn-52

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Mn-53

Sınırsız

Sınırsız

1 × 104

1 × 109

Mn-54

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Mn-56

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Molibden (42)

       

Mo-93

4 × 101

2 × 101

1 × 103

1 × 108

Mo-99 (a)

1 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Nitrojen (7)

       

N-13

9 × 10-1

6 × 10-1

1 × 102

1 × 109

Sodyum (11)

       

Na-22

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Na-24

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Niobyum (41)

       

Nb-93m

4 × 101

3 × 101

1 × 104

1 × 107

Nb-94

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Nb-95

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Nb-97

9 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Neodimyum (60)

       

Nd-147

6 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Nd-149

6 × 10-1

5 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Nikel (28)

       

Ni-59

Sınırsız

Sınırsız

1 × 104

1 × 108

Ni-63

4 × 101

3 × 101

1 × 105

1 × 108

Ni-65

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Neptünyum (93)

       

Np-235

4 × 101

4 × 101

1 × 103

1 × 107

Np-236 (kısa-ömürlü)

2 × 101

2 × 100

1 × 103

1 × 107

Np-236 (uzun-ömürlü)

9 × 100

2 × 10-2

1 × 102

1 × 105

Np-237

2 × 101

2 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Np-239

7 × 100

4 × 10-1

1 × 102

1 × 107

Osmiyum (76)

       

Os-185

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Os-191

1 × 101

2 × 100

1 × 102

1 × 107

Os-191m

4 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Os-193

2 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Os-194 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Fosfor (15)

       

P-32

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 103

1 × 105

P-33

4 × 101

1 × 100

1 × 105

1 × 108

Protaktinyum (91)

       

Pa-230 (a)

2 × 100

7 × 10-2

1 × 101

1 × 106

Pa-231

4 × 100

4 × 10-4

1 × 100

1 × 103

Pa-233

5 × 100

7 × 10-1

1 × 102

1 × 107

Kurşun (82)

       

Pb-201

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Pb-202

4 × 101

2 × 101

1 × 103

1 × 106

Pb-203

4 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Pb-205

Sınırsız

Sınırsız

1 × 104

1 × 107

Pb-210 (a)

1 × 100

5 × 10-2

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Pb-212 (a)

7 × 10-1

2 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Paladyum (46)

       

Pd-103 (a)

4 × 101

4 × 101

1 × 103

1 × 108

Pd-107

Sınırsız

Sınırsız

1 × 105

1 × 108

Pd-109

2 × 100

5 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Prometyum (61)

       

Pm-143

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Pm-144

7 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Pm-145

3 × 101

1 × 101

1 × 103

1 × 107

Pm-147

4 × 101

2 × 100

1 × 104

1 × 107

Pm-148m (a)

8 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Pm-149

2 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Pm-151

2 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Polonyum (84)

       

Po-210

4 × 101

2 × 10-2

1 × 101

1 × 104

Praseodimyum (59)

       

Pr-142

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Pr-143

3 × 100

6 × 10-1

1 × 104

1 × 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyon sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Platin (78)

       

Pt-188 (a)

1 × 100

8 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Pt-191

4 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Pt-193

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 107

Pt-193m

4 × 101

5 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Pt-195m

1 × 101

5 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Pt-197

2 × 101

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Pt-197m

1 × 101

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Plutonyum (94)

       

Pu-236

3 × 101

3 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Pu-237

2 × 101

2 × 101

1 × 103

1 × 107

Pu-238

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Pu-239

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Pu-240

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 103

Pu-241 (a)

4 × 101

6 × 10-2

1 × 102

1 × 105

Pu-242

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Pu-244 (a)

4 × 10-1

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Radyum (88)

       

Ra-223 (a)

4 × 10-1

7 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Ra-224 (a)

4 × 10-1

2 × 10-2

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Ra-225 (a)

2 × 10-1

4 × 10-3

1 × 102

1 × 105

Ra-226 (a)

2 × 10-1

3 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Ra-228 (a)

6 × 10-1

2 × 10-2

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Rubidyum (37)

       

Rb-81

2 × 100

8 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Rb-83 (a)

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Rb-84

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Rb-86

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Rb-87

Sınırsız

Sınırsız

1 × 104

1 × 107

Rb(nat)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 104

1 × 107

Renyum (75)

       

Re-184

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Re-184m

3 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Re-186

2 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Re-187

Sınırsız

Sınırsız

1 × 106

1 × 109

Re-188

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Re-189 (a)

3 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Re(nat)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 106

1 × 109

Rodyum (45)

       

Rh-99

2 × 100

2 × 100

1 × 101

1 × 106

Rh-101

4 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 107

Rh-102

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Rh-102m

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Rh-103m

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 108

Rh-105

1 × 101

8 × 10-1

1 × 102

1 × 107

Radon (86)

       

Rn-222 (a)

3 × 10-1

4 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Rutenyum (44)

       

Ru-97

5 × 100

5 × 100

1 × 102

1 × 107

Ru-103 (a)

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Ru-105

1 × 100

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Ru-106 (a)

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Sülfür (16)

       

S-35

4 × 101

3 × 100

1 × 105

1 × 108

Antimon (51)

       

Sb-122

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 104

Sb-124

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Sb-125

2 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 106

Sb-126

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Skandiyum (21)

       

Sc-44

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Sc-46

5 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Sc-47

1 × 101

7 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Sc-48

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Selenyum (34)

       

Se-75

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Se-79

4 × 101

2 × 100

1 × 104

1 × 107

Silikon (14)

       

Si-31

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Si-32

4 × 101

5 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Samaryum (62)

       

Sm-145

1 × 101

1 × 101

1 × 102

1 × 107

Sm-147

Sınırsız

Sınırsız

1 × 101

1 × 104

Sm-151

4 × 101

1 × 101

1 × 104

1 × 108

Sm-153

9 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Kalay (50)

       

Sn-113 (a)

4 × 100

2 × 100

1 × 103

1 × 107

Sn-117m

7 × 100

4 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Sn-119m

4 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 107

Sn-121m (a)

4 × 101

9 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Sn-123

8 × 10-1

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Sn-125

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Sn-126 (a)

6 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Strontiyum (38)

       

Sr-82 (a)

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Sr-85

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Sr-85m

5 × 100

5 × 100

1 × 102

1 × 107

Sr-87m

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Sr-89

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Sr-90 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Sr-91 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Sr-92 (a)

1 × 100

3 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Trityum (1)

       

T (H-3)

4 × 101

4 × 101

1 × 106

1 × 109

Tantal (73)

       

Ta-178 (uzun-ömürlü)

1 × 100

8 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Ta-179

3 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 107

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Ta-182

9 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 104

Terbiyum (65)

       

Tb-157

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 107

Tb-158

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Tb-160

1 × 100

6 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Teknetyum (43)

       

Tc-95m (a)

2 × 100

2 × 100

1 × 101

1 × 106

Tc-96

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Tc-96m (a)

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Tc-97

Sınırsız

Sınırsız

1 × 103

1 × 108

Tc-97m

4 × 101

1 × 100

1 × 103

1 × 107

Tc-98

8 × 10-1

7 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Tc-99

4 × 101

9 × 10-1

1 × 104

1 × 107

Tc-99m

1 × 101

4 × 100

1 × 102

1 × 107

Teluryum (52)

       

Te-121

2 × 100

2 × 100

1 × 101

1 × 106

Te-121m

5 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Te-123m

8 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 107

Te-125m

2 × 101

9 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Te-127

2 × 101

7 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Te-127m (a)

2 × 101

5 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Te-129

7 × 10-1

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Te-129m (a)

8 × 10-1

4 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Te-131m (a)

7 × 10-1

5 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Te-132 (a)

5 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 107

Toryum (90)

       

Th-227

1 × 101

5 × 10-3

1 × 101

1 × 104

Th-228 (a)

5 × 10-1

1 × 10-3

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Th-229

5 × 100

5 × 10-4

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Th-230

1 × 101

1 × 10-3

1 × 100

1 × 104

Th-231

4 × 101

2 × 10-2

1 × 103

1 × 107

Th-232

Sınırsız

Sınırsız

1 × 101

1 × 104

Th-234 (a)

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Th(nat)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Titanyum (22)

       

Ti-44 (a)

5 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

Talyum (81)

       

Tl-200

9 × 10-1

9 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Tl-201

1 × 101

4 × 100

1 × 102

1 × 106

Tl-202

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Tl-204

1 × 101

7 × 10-1

1 × 104

1 × 104

Tulyum (69)

       

Tm-167

7 × 100

8 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Tm-170

3 × 100

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Tm-171

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 108

Uranyum (92)

       

U-230 (hızlı akciğer emilimi) (a)(d)

4 × 101

1 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

U-230 (orta hızda akciğer emilimi) (a)(e)

4 × 101

4 × 10-3

1 × 101

1 × 104

U-230 (yavaş hızda akciğer emilimi) (a)(f)

3 × 101

3 × 10-3

1 × 101

1 × 104

U-232 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 × 101

1 × 10-2

1 × 10(b)

1 × 10(b)

U-232 (orta hızda akciğer emilimi) (e)

4 × 101

7 × 10-3

1 × 101

1 × 104

U-232 (yavaş hızda akciğer emilimi) (f)

1 × 101

1 × 10-3

1 × 101

1 × 104

U-233 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 × 101

9 × 10-2

1 × 101

1 × 104

U-233 (orta hızda akciğer emilimi) (e)

4 × 101

2 × 10-2

1 × 102

1 × 105

U-233 (yavaş hızda akciğer emilimi) (f)

4 × 101

6 × 10-3

1 × 101

1 × 105

U-234 (hızlı akciğer emilimi) (d)

4 × 101

9 × 10-2

1 × 101

1 × 104

U-234 (orta hızda akciğer emilimi) (e)

4 × 101

2 × 10-2

1 × 102

1 × 105

U-234 (yavaş hızda akciğer emilimi) (f)

4 × 101

6 × 10-3

1 × 101

1 × 105

U-235 (tüm akciğer emilimi tipleri) (a)(d)(e)(f)

 

Sınırsız

 

Sınırsız

1 × 10(b)

1 × 10(b)

U-236 (hızlı akciğer emilimi) (d)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 101

1 × 104

U-236 (orta hızda akciğer emilimi) (e)

4 × 101

2 × 10-2

1 × 102

1 × 105

U-236 (yavaş hızda akciğer emilimi) (f)

4 × 101

6 × 10-3

1 × 101

1 × 104

U-238 (tüm akciğer emilimi tipleri) (d)(e)(f)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 10(b)

1 × 10(b)

U (nat)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 10(b)

1 × 10(b)

U (%20 veya daha az zenginleştirilmiş) (g)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 100

1 × 103

U (tükenmiş)

Sınırsız

Sınırsız

1 × 100

1 × 103

 

Radyonüklid (atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Vanadyum (23)

       

V-48

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 105

V-49

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 107

Tungsten (74)

       

W-178 (a)

9 × 100

5 × 100

1 × 101

1 × 106

W-181

3 × 101

3 × 101

1 × 103

1 × 107

W-185

4 × 101

8 × 10-1

1 × 104

1 × 107

W-187

2 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

W-188 (a)

4 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Xenon (54)

       

Xe-122 (a)

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 102

1 × 109

Xe-123

2 × 100

7 × 10-1

1 × 102

1 × 109

Xe-127

4 × 100

2 × 100

1 × 103

1 × 105

Xe-131m

4 × 101

4 × 101

1 × 104

1 × 104

Xe-133

2 × 101

1 × 101

1 × 103

1 × 104

Xe-135

3 × 100

2 × 100

1 × 103

1 × 1010

İtriyum (39)

       

Y-87 (a)

1 × 100

1 × 100

1 × 101

1 × 106

Y-88

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Y-90

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 103

1 × 105

Y-91

6 × 10-1

6 × 10-1

1 × 103

1 × 106

Y-91m

2 × 100

2 × 100

1 × 102

1 × 106

Y-92

2 × 10-1

2 × 10-1

1 × 102

1 × 105

Y-93

3 × 10-1

3 × 10-1

1 × 102

1 × 105

İterbiyum (70)

       

Yb-169

4 × 100

1 × 100

1 × 102

1 × 107

Yb-175

3 × 101

9 × 10-1

1 × 103

1 × 107

Çinko (30)

       

Zn-65

2 × 100

2 × 100

1 × 101

1 × 106

Zn-69

3 × 100

6 × 10-1

1 × 104

1 × 106

Zn-69m (a)

3 × 100

6 × 10-1

1 × 102

1 × 106

Zirkonyum (40)

       

Zr-88

3 × 100

3 × 100

1 × 102

1 × 106

Radyonükli d

(atom numarası)

 

A1(TBq)

 

A2(TBq)

Muaf malzeme için etkinlik konsantrasyo n sınırı (Bq/g)

 

Muaf sevkiyat için etkinlik limiti (Bq)

Zr-93

Sınırsız

Sınırsız

1 × 10(b)

1 × 10(b)

Zr-95 (a)

2 × 100

8 × 10-1

1 × 101

1 × 106

Zr-97 (a)

4 × 10-1

4 × 10-1

1 × 10(b)

1 × 10(b)

 

(a) Aşağıda listesi verildiği üzere, bu ana radyonüklidlerin A1 ve/veya A2 değerleri, yarı- ömrü 10 günden az olan türevlerinden katılımları içerir, :
Mg-28 Al-28
Ar-42 K-42
Ca-47 Sc-47
Ti-44 Sc-44
Fe-52 Mn-52m
Fe-60 Co-60m
Zn-69m Zn-69
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Sr-91 Y-91m
Sr-92 Y-92
Y-87 Sr-87m
Zr-95 Nb-95m
Zr-97 Nb-97m, Nb-97
Mo-99 Tc-99m
Tc-95m Tc-95
Tc-96m Tc-96
Ru-103 Rh-103m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110
Cd-115 In-115m
In-114m In-114
Sn-113 In-113m
Sn-121m Sn-121
Sn-126 Sb-126m
Te-118 Sb-118
Te-127m Te-127
Te-129m Te-129
Te-131m Te-131
Te-132 I-132
I-135 Xe-135m
Xe-122 I-122
Cs-137 Ba-137m
Ba-131 Cs-131
Ba-140 La-140
Ce-144 Pr-144m, Pr-144
Pm-148m Pm-148
Gd-146 Eu-146
Dy-166 Ho-166
Hf-172 Lu-172
W-178 Ta-178
W-188 Re-188
Re-189 Os-189m
Os-194 Ir-194
Ir-189 Os-189m
Pt-188 Ir-188
Hg-194 Au-194
Hg-195m Hg-195
Pb-210 Bi-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m Tl-206
Bi-212 Tl-208, Po-212
At-211 Po-211
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227 Fr-223
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235 Th-231
Pu-241 U-237
Pu-244 U-240, Np-240m
Am-242m Am-242, Np-238
Am-243 Np-239
Cm-247 Pu-243
Bk-249 Am-245
Cf-253 Cm-249
(b) Ana nüklidler ve onların nesillerini içeren uzun süreli denklik aşağıdaki gibi listelenir:
Sr-90 Y-90
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Ag-108m Ag-108
Cs-137 Ba-137m
Ce-144 Pr-144
Ba-140 La-140
Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, l208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239
(c) Miktar, ayrışma hızının ölçümünden veya yüzeyden belli uzaklıkta radyasyon seviyesinin ölçümünden tespit edilebilir.
(d) Bu değerler sadece taşımanın hem normal hem de kaza koşullarında kimyasal biçimi UF6, UO2F2 ve UO2(NO3)2 olan uranyum bileşiklerine uygulanır.
(e) Bu değerler sadece taşımanın hem normal hem de kaza koşullarında kimyasal biçimi
UO3, UF4, UCl4 olan uranyum bileşiklerine ve altı değerlikli bileşiklere uygulanır.
(f) Bu değerler yukarıda (d) ve (e) şıklarında belirtilenlerin dışında tüm uranyum bileşiklerine uygulanır.
(g) Bu değerler yalnıza ışın saçmayan uranyumlara uygulanır.

 

Tekil radyonüklitler için:
(a) Tablo 2.2.7.2.2.1'de listelenmeyenler için, 2.2.7.2.2.1'de atıfta bulunulan temel radyonüklit değerlerinin saptanması çok taraflı onay gerektirecektir. Bu radyonüklitler için, muaf malzemeye yönelik aktivite konsantrasyon sınırları ve muaf sevkiyatlara yönelik aktivite sınırları, İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma ve Radyoaktif Kaynakların Güvenliği için Temel Güvenlik Standartları, Güvenlik Serisi No.115, IAEA, Viyana (1996)'da tesis edilen ilkelere uygun olarak hesaplanacaktır. Her bir radyonüklitin kimyasal formları taşımanın hem normal hem de kaza koşullarında göz önünde bulunduruluyorsa, Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu tarafından önerildiği üzere uygun akciğer emilim tipine yönelik bir doz katsayısı kullanılarak hesaplanan bir A2 değerinin kullanılmasına izin verilebilir. Alternatif olarak, yetkili makamın onayını almadan Tablo 2.2.7.2.2.2'de yer alan radyonüklit değerleri kullanılabilir;
(b) Radyoaktif malzemenin içine koyulduğu ya da aletin bir bileşen parçası olarak dahil edildiği aletlerde ya da mallarda veya 2.2.7.2.4.1.3 (c)'yi karşılayacak şekilde imal edilmiş diğer mallarda, muaf bir sevkiyat için aktivite sınırına yönelik Tablo 2.2.7.2.2.1'de yer alanlara alternatif temel radyonüklit değerlerine izin verilir ve bunlar çok taraflı onay gerektirecektir. Muaf bir sevkiyata yönelik söz konusu alternatif aktivite sınırları, İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma ve Radyoaktif Kaynakların Güvenliği için Temel Güvenlik Standartları, Güvenlik Serisi No.115, IAEA, Viyana (1996)'da belirlenen ilkelere uygun olarak hesaplanacaktır.
.
Tablo 2.2.7.2.2.2: Bilinmeyen radyonüklidler veya karışımlar için temel radyonüklid değerleri
 

Radyoaktif içerikler

 

A1

 

A2

Muaf malzemeler için etkinlik konsantrasyon sınırı

Muaf sevkiyatlar için ekinlik

(TBq)

(TBq)

(Bq/g)

(Bq)

Yalnızca beta veya gama yayıcı nüklidlerin mevcut olduğu bilinir

0.1

0.02

1 × 10 

 

           4

1 × 10

Nötron yayıcılar hariç alfa yayıcı nüklidler mevcutttur

0.2

9 × 10-5

1 × 10-1

1 × 10 3

 

Nötron yayıcı radyonüklidler mevcuttur veya ilgili veri yoktur

 

0.001

9 × 10-5

1 × 10-1

 

            3

1 × 10

 

 

Tablo 2.2.7.2.2.1'de olmayan bir radyonüklid için A1 ve A2 değerlerinin hesaplanmasında radyonüklidlerin doğal oranlarında bulunduğu ve hiçbir ast nüklidin 10 günden veya ana nüklidin yarı-ömründen uzun yarı-ömrü bulunmadığı durumda, tek bir radyoaktif ayrışma zinciri tek bir radyonüklid gibi düşünülür ve dikkate alınan etkinlik ve uygulanacak A1 ve A2 değerleri zincirdeki ana nüklidin değerlerine karşılık gelir. Herhangi bir ast nüklidin 10 günden daha uzun veya ana nüklidin yarı- ömründen daha uzun bir yarı-ömre sahip olduğu radyoaktif ayrışma zincirleri için, ana nüklid ve bu ast nüklidler, farklı nüklidlerin karışımları olarak kabul edilecektir.

Radyonüklidlerin karışımları için, 2.2.7.2.2.1'de atıfta bulunulan temel radyonüklid değerleri aşağıdaki şekilde saptanabilir:

Bu denklemde:
f(i) karışımda i radyonüklidinin etkinlik kesri veya etkinlik konsantrasyonudur;
X(i) uygun olduğu üzere radyonüklid i için, A1 veya A2'nin uygun değeri veya muaf malzemenin etkinlik konsantrasyon sınırı veya muaf sevkiyat için etkinlik limitidir ve
Xm bir karışım olduğu durumda, A1 veya A2'nin türetilmiş değeri veya muaf malzemenin etkinlik konsantrasyon sınırı veya muaf sevkiyat için etkinlik limitidir.

Her radyonüklidin kimliği bilindiğinde ama bazı radyonüklidlerin tek tek etkinliklerinin bilinmediği durumlarda, radyonüklidler gruplara ayrılabilir ve uygun olduğu üzere her bir gruptaki radyonüklidler için en düşük radyonüklid değeri, 2.2.7.2.2.4’teki ve 2.2.7.2.4.4'teki formüllerin uygulanmasında kullanılabilir. Gruplarda toplam alfa etkinliği ve toplam beta/gama etkinliği bilindiği zaman, en düşük radyonüklid değerleri kullanılarak alfa yayınlayıcıları ve beta/gama yayınlayıcıları için, gruplar sırasıyla toplam alfa etkinliği ve toplam beta/alfa etkinliği temeline dayanabilir.

İlgili veri bulunmayan her bir radyonüklid veya radyonüklid karışımları için, Tablo 2.2.7.2.2.2'de gösterilen değerler kullanılır.

Diğer malzeme özelliklerinin saptanması

Düşük özel etkinlikte (DÖE) malzeme

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler