Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme

Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme için tasarım, çok taraflı onay gerektirir. 6.4.8.14 hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, bir ambalajdaki bu düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin toplam miktarı aşağıdaki zorunluluklara uyacak şekildedir:
(a) Korumasız radyoaktif malzemeden 3 m. uzaklıkta radyasyon seviyesi 10 mSv/sa'yı geçmez;
(b) 6.4.20.3’te ve 6.4.20.4’te belirtilen testlere tabi tutulduğunda, 100 μm aerodinamik eşdeğer çapa kadar gaz ve partikül halinde havaya uçuşanlar 100 A2 değerini geçmez. Her test için ayrı bir örnek kullanılabilir;
(c) 2.2.7.2.3.1.4’te belirtilen teste tabi tutulduğunda, sudaki etkinliği 100 A2 değerini geçmez. Bu test uygulanırken, yukarıdaki (b)’de belirtilen testlerin zarar verici etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme aşağıdaki şekilde test edilir:
Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme içeren veya düşük yayılımlı radyoaktif malzemeye benzeyen bir örnek, 6.4.20.3’te belirtilen geliştirilmiş termal testine ve 6.4.20.4’te belirtilen darbe testine tabi tutulur. Her test için farklı bir örnek kullanılabilir; Örnek, her testin ardından 2.2.7.2.3.1.4’te belirtilen özütleme testine tabi tutulur. Her testten sonra, 2.2.7.2.3.4.1’ün geçerli zorunluluklarına uyulup uyulmadığı saptanır.

2.2.7.2.3.4.1’deki ve 2.2.7.2.3.4.2'deki performans standartlarıyla uyumluluğunun gösterimi 6.4.12.1 ve 6.4.12.2 ile uygun olmalıdır.

Bölünebilen malzeme

Aşağıda yer alan (a) ila (f) alt paragraflarının hükümlerinden biri tarafından muaf tutulmadığı ve 7.5.11 CV33 (4.3) gerekliliklerine tabi olarak taşınmadığı takdirde, bölünebilen malzeme ve bölünebilen malzeme içeren paketler, Tablo 2.2.7.2.1.1'e uygun olarak “BÖLÜNEBİLEN” şeklindeki ilgili girdi kapsamında sınıflandırılacaktır. Paketlenmemiş malzemeye hüküm içerisinde özel olarak izin verilmediği takdirde, tüm hükümler sadece 6.4.7.2 gerekliliklerini karşılayan paketler içerisindeki malzeme için geçerlidir.
(a) Bölünebilen nüklidlerin homojen bir şekilde malzemeye dağıtılması kaydıyla, kütlece azami %1’e kadar uranyum-235 içerisinde zenginleştirilmiş ve uranyum-235 kütlesinin %1'ini geçmeyen toplam plütonyum ve uranyum-233 içeriği olan uranyum. Ayrıca, uranyum-235 metalik, oksit veya karbür biçimde bulunuyorsa, kaplamalı bir düzenleme oluşturmaz;
(b) Kütlece azami %2’ye kadar uranyum-235 içerisinde zenginleştirilmiş ve uranyum kütlesi %0,002'yi geçmeyen toplam plütonyum ve uranyum-233 içeriği olan ve asgari azot ile uranyum (N/U) atomik oranı 2 olan uranil nitrat sıvı çözeltileri;
(c) Aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütlece maksimum %5 uranyum-235 zenginleştirmesi bulunan uranyum:
(i) Ambalaj başına 3.5 gr'dan fazla uranyum-235 olmaması.
(ii) Toplam plütonyum ve uranyum-233 içeriğinin ambalaj başına uranyum-235 kütlesinin %1'ini aşmaması.
(iii) Ambalajın taşınması 7.5.11 CV33 (4.3) (c)'de verilen sevkiyat sınırına tabidir;
(d) Ambalajın 7.5.11 CV33 (4.3) (d)'de verilen sevkiyat sınırına tabi olarak taşınması koşuluyla ambalaj başına toplam kütlesi 2.0 gr'dan fazla olmayan bölünebilen nüklitler;
(e) 7.5.11 CV33 (4.3) (e)'de verilen sınırlara tabi olarak taşınması koşulu ambalajlı ya da ambalajsız halde paket başına toplam kütlesi 45 gr'dan fazla olmayan bölünebilen nüklitler;
(f) 7.5.11 CV33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 ve 5.1.5.2.1 gerekliliklerini karşılayan bir bölünebilen malzeme.
 

2.2.7.2.3.5 (f) kapsamında “BÖLÜNEBİLEN” sınıflandırmasından muaf tutulan bir bölünebilen malzeme, aşağıdaki koşullar altında akümülasyon kontrolüne gerek olmaksızın alt kritik olacaktır:
(a) 6.4.11.1 (a) koşulları;
(b) Paketler için 6.4.11.12 (b) ve 6.4.11.13 (b)de belirtilen değerlendirme hükümleriyle tutarlı koşullar.

Ambalajların veya ambalajlanmamış malzemelerin sınıflandırılması

Bir ambalajdaki radyoaktif malzeme miktarı, ambalaj tipi için aşağıda belirtilen ilgili limitleri geçmemelidir.

İstisnai ambalajların sınıflandırılması

Aşağıdaki koşullardan birini karşılaması halinde, bir ambalaj istisnai ambalaj olarak sınıflandırılabilir:
(a) Radyoaktif malzeme içermiş olan boş bir ambalaj olması;
(b) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (2) ve (3) sütunlarında belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan aletler ya da nesneler içermesi;
(c) Doğal uranyum, seyreltilmiş uranyum ya da doğal toryumdan imal edilmiş nesneler içermesi;
(d) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan radyoaktif malzeme içermesi; ya da
(e) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan, 0.1 kg'dan daha az uranyum heksaflorür içermesi.

Dış yüzeyinin herhangi bir yerinde radyasyon seviyesi 5 μSv/sa’yı geçmiyorsa, radyoaktif malzeme içeren bir ambalaj, istisnai ambalaj olarak sınıflandırılabilir.
 
Tablo 2.2.7.2.4.1.2: İstisnai ambalajlar için etkinlik limitleri
 

İçeriklerin fiziksel hali

Araç/gereçler veya nesneler

Malzemeler Ambalaj sınırları a

Kalem sınırları a

Ambalaj sınırları a

(1)

(2)

(3)

(4)

Katılar

       

Özel biçimde

10-2 A1

A1

10-3 A1

             Diğer biçimlerde

10-2 A2

A2

10-3 A2

Sıvılar

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

Gazlar

     

trityum

2 × 10-2 A2

2 × 10-1 A2

2 × 10-2 A2

Özel biçimde

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

             Diğer biçimlerde

10-3 A2

10-2 A2

10-3 A2

  
 
a Radyonüklid karışımları için, bkz 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6.

Bir cihazın veya imal edilmiş başka bir nesnenin bir bileşenini veya ekini oluşturan radyoaktif malzeme, UN No. 2911 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ -ALETLER veya NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir, bunun için aşağıdakileri yerine getirmek koşuluyla:
(a) Herhangi bir ambalajlanmamış alet veya nesnenin dış yüzeyindeki herhangi bir noktadan itibaren 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi, 0,1 mSv/sa’dan fazla olmamalıdır;
(b) Aşağıda yer alanlar hariç olmak üzere dış yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan her alet ya da mamül nesne:
(i) radyolüminesan saat parçaları ya da cihazlar;
(ii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının paket ağzında görülebileceği şekilde iç yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan bir paket
içerisinde nakledilmesi koşuluyla, 1.7.1.4 (e) uyarınca mevzuat onayı almış olan ya da tekil olarak Tablo 2.2.7.2.2.1'de (sütun 5) yer alan muaf sevkiyata yönelik aktivite sınırını aşmayan tüketici ürünleri; ve
(iii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının paket ağzında görülebileceği şekilde iç yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan bir paket içerisinde nakledilmesi koşuluyla, “RADYOAKTİF” işaretini taşımak için çok küçük olan diğer aletler ya da nesneler;
(c) Etkin malzeme, etkin olmayan bileşenlerle tümüyle kapatılmış olmalıdır (tek işlevi radyoaktif malzemeleri içermek olan cihazlar, alet veya imal edilmiş nesne olarak kabul edilmemelidir);
(d) Her bir parça ve ambalaj, sırasıyla Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 2’de ve 3’te belirtilen limitlere uymalıdır.

 

Aşağıdakileri yerine getirmesi kaydıyla, 2.2.7.2.4.1.3’te belirtilenlerden farklı şekildeki ve Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 4’te belirtilen limitleri aşmayan etkinlikte radyoaktif malzeme, UN No. 2910 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-MALZEME MİKTARI SINIRLANDIRILMIŞ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Ambalaj, rutin taşıma koşullarında radyoaktif içeriğini dışarıya salmamalıdır ve
(b) Ambalaj, aşağıdaki yerlerden birinde “RADYOAKTİF” işaretini taşır:
(i) Radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının ambalaj ağzında görülebileceği şekilde bir iç yüzeyinde; ya da
(ii) Bir iç yüzeyin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumda ambalajın dış tarafında.

Aşağıda yer alan koşullara bağlı olarak, Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin 4. Sütununda belirtilen sınırları aşmayan uranyum heksaflorür, UN 3507 URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ paket başına 0.1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilen kapsamında sınıflandırılabilir:
(a) Paket içerisindeki uranyum heksaflorür kütlesinin 0.1 kg'dan az olması;
(b) 2.2.7.2.4.5.1 ve 2.2.7.2.4.1.4 (a) ve (b) koşullarının karşılanması.

Uranyum veya toryumun dış yüzeyinin metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış etkin olmayan bir kılıf içinde kapatılmış olması koşuluyla; .Doğal uranyumdan, tükenmiş uranyumdan veya doğal toryumdan üretilmiş nesneler ve tek radyoaktif malzemesi ışın saçmayan doğal uranyum, ışın saçmayan tükenmiş uranyum veya ışın saçmayan doğal toryum olan nesneler UN No. 2909 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ - DOĞAL URANYUM veya TÜKENMİŞ URANYUM veya DOĞAL TORYUM’DAN YAPILMIŞ NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir

Aşağıdakileri yerine getirmesi koşuluyla, önceden radyoaktif malzeme içeren boş bir ambalaj, UN No. 2908 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-BOŞ AMBALAJ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Bakımı iyi yapılmış ve emniyetli bir şekilde kapanmış olmalıdır;
(b) Yapısında herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dış yüzey, metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış etkin olmayan bir kılıfla çevrelenmiş olmalıdır;
(c) Ortalaması 300 cm2 üzerinde olduğunda, sabit olmayan iç kontaminasyon seviyesi aşağıdakileri geçmemelidir:
(i) Beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirleyicilikteki alfa yayıcıları için 400 Bq/cm2;
(ii) Diğer tüm alfa yayıcıları için 40 Bq/cm2;
(d) 5.2.2.1.11.1'e uygun olarak üzerinde gösterilmiş olan etiketlerin hiçbiri artık görünür durumda olmamalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018