Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarına hasar veren veya yok eden maddeler içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıcı bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duman üreten diğer maddeleri de kapsar.

Sınıf 8 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
C1-C11 Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:
C1-C4 Asitli maddeler:
C1 İnorganik, sıvı; C2 İnorganik, katı; C3 Organik, sıvı;
C4 Organik, katı;
C5-C8 Bazik maddeler:
C5 İnorganik, sıvı; C6 İnorganik, katı; C7 Organik, sıvı;
C8 Organik, katı;
C9-C10 Diğer aşındırıcı maddeler:
C9 Sıvı;
C10 Katı;
C11 Nesneler;
CF Aşındırıcı maddeler, alevlenir:
CF1 Sıvı;
CF2 Katı;
CS Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan:
CS1 Sıvı;
CS2 Katı;
CW Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan:
CW1 Sıvı;
CW2 Katı;
CO Aşındırıcı maddeler, yükseltgen: CO1 Sıvı;
CO2 Katı;
CT Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler:
CT1 Sıvı;
CT2 Katı;
CT3 Nesneler;
CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenir, sıvı, zehirli;
COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli.

Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarının atanması

Sınıf 8'deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç paketleme grubunda sınıflandırılır:
Paketleme grubu I: Yüksek derecede aşındırıcı maddeler
Paketleme grubu II: Aşındırıcı maddeler
Paketleme grubu III: Daha az derecede aşındırıcı maddeler
 

Sınıf 8 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Maddelerin ambalajlama gruplarından I, II ve III gruplarına dağılımı, solunum riski (bkz. 2.2.8.1.5) ve su ile tepkime verme özelliği gibi ek unsurları (tehlikeli dekompozisyon ürünlerinin oluşması dahil) göz önünde bulundurularak deneyim temelinde yapılır.

Sınıf 8'in kriterlerine uyan, paketleme grubu I'e ayrılan tozların ve dumanların solunma yoluyla zehirleme özelliğine sahip (LC50), ancak yalnızca paketleme grubu III veya daha düşük gruba ayrılan ağızdan alma yoluyla veya deri yoluyla zehirleme özelliğine sahip bir madde veya müstahzar Sınıf 8'e atanır.

 Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddeler, karışımlar da dahil alt başlık 2.2.8.3’teki ilgili kayda ve aşağıdaki (a) dan (c)'ye kadar olan şıklardaki kriterlere uygun olarak, insan derisinin tüm kalınlığını tahrip edecek temas süresi uzunluğu temelinde, ilgili paketleme grubuna ayrılabilir.

İnsan derisinin tüm kalınlığını tahrip edemeyeceğine karar verilen sıvıların ve taşıma sırasında sıvı hale gelen katıların, yine de belirli metal yüzeylerde aşınmaya neden olma potansiyeli olduğu düşünülür. Ambalajlama gruplarına atanırken kaza eseri temas durumlarına dair deneyimler göz önüne alınır. Deneyimin olmadığı durumda, gruplama OECD Test Kılavuzu 4047 veya 4358 uyarınca yapılan testlerden elde edilen veriler esas alınarak yapılır. OECD Test Kılavuzu 4309 veya 43110 uyarınca aşındırıcı olmadığı belirlenen bir maddenin, ADR amaçları uyarınca daha fazla teste gerek olmadan deri için aşındırıcılık özelliliği olmadığı düşünülebilir.
(a) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikalık veya daha az temas süresinin ardından 60 dakikaya kadar olan bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler, paketleme grubu I’e atanır.
(b) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikadan fazla fakat 60 dakikadan fazla olmayan bir temas süresinin ardından 14 günlük bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler, paketleme grubu II’ye atanır;
(c) Aşağıdaki maddeler paketleme grubu III’e atanır:
- Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 60 dakikadan fazla fakat 4 saatten fazla olmayan bir temas süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler veya
- Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına neden olmadığına karar verilen ancak çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55°C'lik test sıcaklığında yılda 6,25 mm'yi geçen bir aşınma hızı gösteren
maddeler. Çeliğin test edilmesi amacıyla, tip S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2),
S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574, Birleştirilmiş Sayılama Dizgesi (UNS) G10200 veya SAE 1020 ve alüminyumun test edilmesi amacıyla, kaplanmamış, tip 7075- T6 veya AZ5GU-T6 kullanılır. Kabul edilebilir bir test, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 37’de belirtilmiştir.
NOT: Çelik veya alüminyum üzerindeki ilk test, test edilen yüzeyin aşındırıcı olduğunu gösterirse, diğer malzemelerle ilgili testlere gerek yoktur.
7 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No 404 "Akut Dermal Tahriş/Aşınma'' (2002).
8 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 435 "Cilt Aşınması için In Vitro Bariyer Membran Test Yöntemi"
2006.
9 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 430 "In Vitro Deri Aşınması: Transkünayoz Elektrik Direnci Testi" 2004.
10 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 431 "In Vitro Deri Aşınması: İnsan Derisi Modeli Testi" 2004.
 
Tablo 2.2.8.1.6: 2.2.8.1.6 içindeki kriterleri özetleyen tablo

Paketleme Grubu

Temas Zamanı

Gözlem Periyodu

Etki

I

≤ 3 dak.

≤ 60 dak.

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

II

> 3 dak. ≤ 1 sa.

≤ 14 gün

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

III

> 1 sa. ≤ 4 sa.

≤ 14 gün

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

 

III

 

-

 

-

Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55°C'lik test sıcaklığında yılda 6,25 mm'yi geçen bir aşınma hızı

 

Ek katkılar sonucu Sınıf 8 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Paragraf 2.2.8.1.6’da belirtilen kriterler temelinde, ismen belirtilen bir çözeltinin veya karışımın veya ismen belirtilen bir madde içeren karışımın yapısının, bu Sınıfın hükümlerine tabi olup olmadığı belirlenebilir.

Şu özelliklere sahip:
- Değiştirildiği haliyle 67/548/EEC3 sayılı Direktif veya 1999/45/EC4 sayılı Direktif kriterlerine uymayan ve bu nedenle bu direktiflere göre aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan ve
- Çelik veya alüminyum üzerinde aşındırıcı etki göstermeyen, maddeler, çözeltiler ve karışımlar, Sınıf 8’e ait olmayan maddeler olarak düşünülebilir.
NOT: UN Model Yönetmelikleri’nde listelenen UN No. 1910 kalsiyum oksit ve UN No. 2812 sodyum aluminat ADR hükümlerine tabi değildir.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 8’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli dekompozisyonu önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT;
- Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları;
- Nitratlayıcı asitlerin kimyasal olarak kararsız karışımları veya denitratlanmamış sülfürik asit ile nitrik asit kalıntılarının karışımları;
- Kütlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu çözeltisi veya su dışındaki herhangi bir sıvı ile perklorik asit karışımları.
 
3 Tehlikeli malların sınıflandırılmasına, ambalajlanmasına ve etiketlenmesine ilişkin kanunsal yaklaşımlar, yönetmelikler ve idari hükümlere ilişkin 67/548/EEC sayılı, 27 Haziran 1967 tarihli Konsey Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Yayını, No L 196,16.08.1967).
4 Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili Üye Ülkelerinin kanunsal yaklaşımlarına, yönetmeliklerine ve idari hükümlerine ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 1999/45/EC sayılı ve 31 Mayıs 1999 tarihli Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi No. L200, 30 Temmuz 1999).

 

Toplu kayıtların listesi

Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:

a ADR hükümlerine tabi olmayan katı ve aşındırıcı sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner veya taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, Sınıf
8'in sınıflandırma kriterlerine tabi olmadan UN No. 3244 kapsamında taşınabilir. Her ambalaj,
Paketleme grubu II düzeyinde bir sızıntısızlık testinden geçmiş olan bir tasarım tipine karşılık gelmelidir.
 
Aşındırıcı maddeler, ikincil riski (riskleri) olan ve bu maddeleri içeren nesneler
b Su veya nemli hava ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan klorosilanlar, Sınıf 4.3 maddeleridir.
c Baskın olarak zehirli özellikler taşıyan kloroformatlar, Sınıf 6.1 maddeleridir.
d 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9’da tanımlandığı üzere soluma ile yüksek derecede zehirli özelliğe sahip olan aşındırıcı maddeler, Sınıf 6.1 maddeleridir.
e UN No. 2505 AMMONYUM FLORÜR, UN No. 1812 POTASYUM FLORÜR, UN No. 1690 SODYUM FLORÜR, UN No. 2674 SODYUM FLOROSİLİKAT ve UN No. 2856 FLOROSİLİKATLAR, B.B.B., UN No. 3415 SODYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ ve UN No. 3422 POTASYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ Sınıf 6.1 maddeleridir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018