Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 8’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli dekompozisyonu önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT;
- Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları;
- Nitratlayıcı asitlerin kimyasal olarak kararsız karışımları veya denitratlanmamış sülfürik asit ile nitrik asit kalıntılarının karışımları;
- Kütlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu çözeltisi veya su dışındaki herhangi bir sıvı ile perklorik asit karışımları.
 
3 Tehlikeli malların sınıflandırılmasına, ambalajlanmasına ve etiketlenmesine ilişkin kanunsal yaklaşımlar, yönetmelikler ve idari hükümlere ilişkin 67/548/EEC sayılı, 27 Haziran 1967 tarihli Konsey Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Yayını, No L 196,16.08.1967).
4 Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi ile ilgili Üye Ülkelerinin kanunsal yaklaşımlarına, yönetmeliklerine ve idari hükümlerine ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 1999/45/EC sayılı ve 31 Mayıs 1999 tarihli Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi No. L200, 30 Temmuz 1999).

 

Toplu kayıtların listesi

Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:

a ADR hükümlerine tabi olmayan katı ve aşındırıcı sıvı karışımları, maddenin yüklendiği anda veya ambalaj, konteyner veya taşıma ünitesi kapanırken görünür durumda serbest sıvı bulunmaması şartıyla, Sınıf
8'in sınıflandırma kriterlerine tabi olmadan UN No. 3244 kapsamında taşınabilir. Her ambalaj,
Paketleme grubu II düzeyinde bir sızıntısızlık testinden geçmiş olan bir tasarım tipine karşılık gelmelidir.
 
Aşındırıcı maddeler, ikincil riski (riskleri) olan ve bu maddeleri içeren nesneler
b Su veya nemli hava ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan klorosilanlar, Sınıf 4.3 maddeleridir.
c Baskın olarak zehirli özellikler taşıyan kloroformatlar, Sınıf 6.1 maddeleridir.
d 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9’da tanımlandığı üzere soluma ile yüksek derecede zehirli özelliğe sahip olan aşındırıcı maddeler, Sınıf 6.1 maddeleridir.
e UN No. 2505 AMMONYUM FLORÜR, UN No. 1812 POTASYUM FLORÜR, UN No. 1690 SODYUM FLORÜR, UN No. 2674 SODYUM FLOROSİLİKAT ve UN No. 2856 FLOROSİLİKATLAR, B.B.B., UN No. 3415 SODYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ ve UN No. 3422 POTASYUM FLORÜR ÇÖZELTİSİ Sınıf 6.1 maddeleridir.

 

Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Kriterler

Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

Sınıf 9 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler;
M2 Yangın durumunda dioksinleri oluşturabilen maddeler ve aparatlar;
M3 Alevlenir buhar yayan maddeler;
M4 Lityum piller;
M5 Cankurtaran araç/gereçleri;
M6-M8 Çevresel açıdan tehlikeli mallar:
M6 Sulu çevre kirleticisi, sıvı;
M7 Sulu çevre kirleticisi, katı;
M8 Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar;
M9-M10 Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri:
M9 Sıvı;
M10 Katı;
M11 Başka bir sınıftaki tanımlara karşılık gelmeyen ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler.

Tanımlar ve sınıflandırma

Sınıf 9 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin Tablo A'daki ilgili kayda veya alt başlık 2.2.9.3’e atanması aşağıdaki 2.2.9.1.4 ila 2.2.9.1.14 uyarınca yapılır.

İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler

İnce tozlar şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler asbestler ve asbest içeren karışımları içerir.

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve aparatlar

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen madde ve aletler, poliklorinlenmiş bifeniller (PCB’ler) ve terfeniller (PCT’ler), polihalojenlenmiş bifeniller ve terfeniller ile bu maddeleri içeren karışımlar ve bu madde ve karışımları içeren trafoları, yoğuşturucuları ve aygıtları kapsar.
NOT: PCB veya PCT içeriği 50 mg/kg'dan fazla olmayan karışımlar, ADR hükümlerine tabi değildir.

Alevlenir buhar yayan maddeler

Alevlenir buhar yayan maddeler parlama noktası 55 oC'yi geçmeyen alevlenir sıvıları içeren polimerleri kapsar.

Lityum piller

Lityum içeren herhangi bir şekildeki hücreler ve piller, ekipmanın içindeki hücreler ve piller veya ekipmanla beraber ambalajlanan hücreler ve piller uygun olduğu şekilde UN No. 3090, 3091, 3480 veya 3481’e atanırlar. Aşağıdaki hükümlere uymaları halinde bu kayıtlar altında taşınabilirler:
(a) Her bir hücre veya pil, Testler ve Kriterler Elkitabı, kısım III, alt başlık 38.3 zorunluklarını karşılıyan tipte;
NOT: Oluştukları hücrelerin test edilmiş tiplerinden bağımsız olarak, piller, Testler ve Kriterler Elkitabı, kısım III, alt başlık 38.3 zorunluklarını karşılıyan tipte olmalıdır.
(b) Normal taşıma koşullarında, her bir hücre veya pil, güvenlik hava tahliye vanasını bünyesinde bulundurmalıdır veya şiddetli bir parçalanma olmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır;
(c) Her bir hücre veya pil, dış kısa devrelerin olmasını engelleyecek şekilde donatılmalıdır.
(d) Hücreler veya paralele bağlanmış hücre serileri içeren her bir pil, tehlikeli ters akışın olmasını engelleyecek şekilde etkili araçlarla donatılmalıdır (diyotlar, fünyeler, vb.);
(e) Hücreler ve piller aşağıdakileri içeren bir kalite yönetim programı ile üretilmelidir:
(i) Tasarım ve üretim kalitesi bağlamında organizasyon yapısının ve sorumlu olacak personelin tanımı;
(ii) Kullanılacak gerekli denetim ve test, kalite kontrol, kalite güvencesi ve süreç işletim
talimatları;
(iii) Hücrelerin üretimi sırasında, iç kısa devrele hatalarını belirlemeyi ve engellemeyi içeren süreç kontroleri;
(iv) Denetim raporları, test verisi, kalibrasyon verisi ve sertifikalar gibi kalite kayıtları.
Test verisi saklanmalı ve yetkili makamın isteği üzerine sunulmalıdır;
(v) İdare kalite yönetim programının etkili işletiminden emin olmak için inceleme yapar;
(vi) Belgelerin ve onların güncellenmesinin kontrolü için süreç kontrolü;
(vii) Yukarıda (a)’da belirtildiği gibi tipi test edilen hücreler ve pillere uymayan, pil ve hücrelerin kontrol yöntemleri;
(viii) Gerekli personel için eğitim programları ve kalite yöntemleri; ve
(ix) Son üründe bir a olmadığından emin olma yöntemleri.
NOT: Kurum içi kalite yönetim programları kullanılabilir. Üçüncü taraf sertifikalandırması gerekli değildir fakat yukarıda (i) ila (ix) içinde listelenen prosedürler uygun bir şekilde kayıt altına alınmalıdır ve izlenebilmelidir. Kalite yönetim programının bir kopyası yetkili makamın isteği halinde sunulmalıdır.
 
Lityum piller, Bölüm 3.3 özel hüküm 188 zorunluluklarını karşılıyorlarsa, ADR hükümlerine tabi değildirler.
NOT: UN 3171 Pille-güçlendirilmiş araç veya UN 3171 Pille-güçlendirilmiş ekipman kayıdı sadece ıslak piller, sodyum pilleri, lityum metal pilleri veya lityum iyon pilleri ile güçlendirilmiş araçlara ve ıslak pillerle veya sodyum pilleriyle güçlendirilmiş pillerin monte edildiği araçlara uygulanır.
Bu UN numarasının amacı için, araçlar mal veya bir veya daha fazla kişiyi taşımak için tasarlanmış kendiliğinden çalışan aygıtlardır. Bu araçlara elektrikle çalışan arabalar, motorsikletler, küçük motorsikletler (scooter), üç ve dört tekerlekli araçlar veya motorsikletler, elektrikli bisikletler, tekerlekli sandalyeler, çim makineleri, botlar ve hava araçları örnek olarak verilebilir.
Motorlu çim biçme makineleri, temizleme makinesi veya model botları ve model hava araçları ekipman örnekleridir. Lityum metal pilleri veya lityum ion pilleri ile kuvvetlendirilen ekipmanlar UN 3091 EKİPMAN İÇİNDE LİTYUM METAL PİLLERİ veya UN 3091 EKİPMANLA AMBALAJLANAN LİTYUM METAL PİLLERİ veya UN 3481 EKİPMAN İÇİNDE İYON METAL PİLLERİ veya UN 3481 EKİPMANLA AMBALAJLANAN İYON METAL PİLLERİ uygun olduğu şekilde kayıtları altında gönderilmelidir.
İç yakımlı motor ve ıslak piller, lityum metal piller veya lityum iyon pillerin ikisiyle de güçlendirilmiş, monte edildiği pil(ler) ile taşınan hibrid elektrikli araçlar uygun olduğu şekilde UN 3166 araç, alevlenir gazla güçlendirilmiş veya UN 3166 araç, yakıt hücresi, alevlenir sıvıyla güçlendirilmiş kayıtları altında sınıflandırılır.

 

Can kurtaran tertibatlar

Cankurtaran tertibatlar, cankurtaran tertibatları ve Bölüm 3.3 235 veya 296 özel hükümlerindeki tanımlara karşılık gelen cankurtaran araç/gereçlerini ve motorlu araçları kapsar.

Çevre için tehlikeli mallar

(Silindi)

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018