Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 9 başlığı, taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

Sınıf 9 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler;
M2 Yangın durumunda dioksinleri oluşturabilen maddeler ve aparatlar;
M3 Alevlenir buhar yayan maddeler;
M4 Lityum piller;
M5 Cankurtaran araç/gereçleri;
M6-M8 Çevresel açıdan tehlikeli mallar:
M6 Sulu çevre kirleticisi, sıvı;
M7 Sulu çevre kirleticisi, katı;
M8 Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar;
M9-M10 Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri:
M9 Sıvı;
M10 Katı;
M11 Başka bir sınıftaki tanımlara karşılık gelmeyen ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler.

Tanımlar ve sınıflandırma

Sınıf 9 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin Tablo A'daki ilgili kayda veya alt başlık 2.2.9.3’e atanması aşağıdaki 2.2.9.1.4 ila 2.2.9.1.14 uyarınca yapılır.

İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler

İnce tozlar şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler asbestler ve asbest içeren karışımları içerir.

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen maddeler ve aparatlar

Yangın durumunda dioksin oluşturabilen madde ve aletler, poliklorinlenmiş bifeniller (PCB’ler) ve terfeniller (PCT’ler), polihalojenlenmiş bifeniller ve terfeniller ile bu maddeleri içeren karışımlar ve bu madde ve karışımları içeren trafoları, yoğuşturucuları ve aygıtları kapsar.
NOT: PCB veya PCT içeriği 50 mg/kg'dan fazla olmayan karışımlar, ADR hükümlerine tabi değildir.

Alevlenir buhar yayan maddeler

Alevlenir buhar yayan maddeler parlama noktası 55 oC'yi geçmeyen alevlenir sıvıları içeren polimerleri kapsar.

Lityum piller

Lityum içeren herhangi bir şekildeki hücreler ve piller, ekipmanın içindeki hücreler ve piller veya ekipmanla beraber ambalajlanan hücreler ve piller uygun olduğu şekilde UN No. 3090, 3091, 3480 veya 3481’e atanırlar. Aşağıdaki hükümlere uymaları halinde bu kayıtlar altında taşınabilirler:
(a) Her bir hücre veya pil, Testler ve Kriterler Elkitabı, kısım III, alt başlık 38.3 zorunluklarını karşılıyan tipte;
NOT: Oluştukları hücrelerin test edilmiş tiplerinden bağımsız olarak, piller, Testler ve Kriterler Elkitabı, kısım III, alt başlık 38.3 zorunluklarını karşılıyan tipte olmalıdır.
(b) Normal taşıma koşullarında, her bir hücre veya pil, güvenlik hava tahliye vanasını bünyesinde bulundurmalıdır veya şiddetli bir parçalanma olmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır;
(c) Her bir hücre veya pil, dış kısa devrelerin olmasını engelleyecek şekilde donatılmalıdır.
(d) Hücreler veya paralele bağlanmış hücre serileri içeren her bir pil, tehlikeli ters akışın olmasını engelleyecek şekilde etkili araçlarla donatılmalıdır (diyotlar, fünyeler, vb.);
(e) Hücreler ve piller aşağıdakileri içeren bir kalite yönetim programı ile üretilmelidir:
(i) Tasarım ve üretim kalitesi bağlamında organizasyon yapısının ve sorumlu olacak personelin tanımı;
(ii) Kullanılacak gerekli denetim ve test, kalite kontrol, kalite güvencesi ve süreç işletim
talimatları;
(iii) Hücrelerin üretimi sırasında, iç kısa devrele hatalarını belirlemeyi ve engellemeyi içeren süreç kontroleri;
(iv) Denetim raporları, test verisi, kalibrasyon verisi ve sertifikalar gibi kalite kayıtları.
Test verisi saklanmalı ve yetkili makamın isteği üzerine sunulmalıdır;
(v) İdare kalite yönetim programının etkili işletiminden emin olmak için inceleme yapar;
(vi) Belgelerin ve onların güncellenmesinin kontrolü için süreç kontrolü;
(vii) Yukarıda (a)’da belirtildiği gibi tipi test edilen hücreler ve pillere uymayan, pil ve hücrelerin kontrol yöntemleri;
(viii) Gerekli personel için eğitim programları ve kalite yöntemleri; ve
(ix) Son üründe bir a olmadığından emin olma yöntemleri.
NOT: Kurum içi kalite yönetim programları kullanılabilir. Üçüncü taraf sertifikalandırması gerekli değildir fakat yukarıda (i) ila (ix) içinde listelenen prosedürler uygun bir şekilde kayıt altına alınmalıdır ve izlenebilmelidir. Kalite yönetim programının bir kopyası yetkili makamın isteği halinde sunulmalıdır.
 
Lityum piller, Bölüm 3.3 özel hüküm 188 zorunluluklarını karşılıyorlarsa, ADR hükümlerine tabi değildirler.
NOT: UN 3171 Pille-güçlendirilmiş araç veya UN 3171 Pille-güçlendirilmiş ekipman kayıdı sadece ıslak piller, sodyum pilleri, lityum metal pilleri veya lityum iyon pilleri ile güçlendirilmiş araçlara ve ıslak pillerle veya sodyum pilleriyle güçlendirilmiş pillerin monte edildiği araçlara uygulanır.
Bu UN numarasının amacı için, araçlar mal veya bir veya daha fazla kişiyi taşımak için tasarlanmış kendiliğinden çalışan aygıtlardır. Bu araçlara elektrikle çalışan arabalar, motorsikletler, küçük motorsikletler (scooter), üç ve dört tekerlekli araçlar veya motorsikletler, elektrikli bisikletler, tekerlekli sandalyeler, çim makineleri, botlar ve hava araçları örnek olarak verilebilir.
Motorlu çim biçme makineleri, temizleme makinesi veya model botları ve model hava araçları ekipman örnekleridir. Lityum metal pilleri veya lityum ion pilleri ile kuvvetlendirilen ekipmanlar UN 3091 EKİPMAN İÇİNDE LİTYUM METAL PİLLERİ veya UN 3091 EKİPMANLA AMBALAJLANAN LİTYUM METAL PİLLERİ veya UN 3481 EKİPMAN İÇİNDE İYON METAL PİLLERİ veya UN 3481 EKİPMANLA AMBALAJLANAN İYON METAL PİLLERİ uygun olduğu şekilde kayıtları altında gönderilmelidir.
İç yakımlı motor ve ıslak piller, lityum metal piller veya lityum iyon pillerin ikisiyle de güçlendirilmiş, monte edildiği pil(ler) ile taşınan hibrid elektrikli araçlar uygun olduğu şekilde UN 3166 araç, alevlenir gazla güçlendirilmiş veya UN 3166 araç, yakıt hücresi, alevlenir sıvıyla güçlendirilmiş kayıtları altında sınıflandırılır.

 

Can kurtaran tertibatlar

Cankurtaran tertibatlar, cankurtaran tertibatları ve Bölüm 3.3 235 veya 296 özel hükümlerindeki tanımlara karşılık gelen cankurtaran araç/gereçlerini ve motorlu araçları kapsar.

Çevre için tehlikeli mallar

(Silindi)

Sulu çevre kirleticileri

Çevre için tehlikeli mallar (sulu çevre)

Genel tanımlar

Çevre için tehlikeli mallar, sulu çevreyi kirleten sıvı veya katı maddelerin yanı sıra bu maddeleri çözeltilerini ve karışımlarını (müstahzarlar ve atıklar gibi) da kapsar.

Amaçları uyarınca, “madde” ürünün veya kullanılan işlemden doğan katışkıların kararlılığını korumak için gerekli katkılar dahil, maddenin kararlılığını etkilemeden veya bileşimini değiştirmeden ayrılabilecek çözücüler hariç olmak üzere üretim işlemi sırasında elde edilen veya doğal haldeki kimyasal öğeler ve bu öğelerin bileşikleri anlamına gelir.

Sulu çevre söz konusu olduğunda, suda yaşayan organizmalar ve parçası oldukları su ekosistemi düşünülebilir11. Bu nedenle, tehlikenin tanımlanması için maddenin veya karışımın su zehirliliği temel alınır, ancak bozunma ve biyolojik birikim davranışı ile ilgili daha fazla bilgiye dayanarak bu değişebilir.

Aşağıdaki sınıflandırma prosedürü, tüm maddelere ve karışımlara uygulanır, ancak bazı durumlarda (örn., metaller veya suda az çözünen inorganik bileşikler) özel kılavuz gereklidir12

11 İnsanlar sağlığına etkisi gibi sulu çevreye etkilerinin dışında etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiği sulu çevre kirleticileri için geçerli değildir.
12 Bkz. GHS Ek 10.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018