Karayolunda Tehlikeli Madde

3.1

GENEL

Giriş

İşbu Kısımda verilen hükümler veya tablolara ek olarak, her bir Kısımın, Bölümün ve/veya Başlığın genel hükümlerine uyulmalıdır. Bu genel zorunluluklara tablolarda yer verilmemiştir. Genel bir zorunluluk özel bir hüküm ile ters düşüyorsa, özel hüküm uygulanır.

Uygun sevkiyat adı

NOT: Numunelerin taşınmasında kullanılan tam sevkiyat isimleri için, bkz. 2.1.4.1.

Uygun sevkiyat adı Bölüm 3.2 Tablo A'daki maddelerin en doğru olarak tarif edildiği kayıt kısmına denir ve bu isimler büyük harfler ile gösterilmiştir. (ayrıca, isimin bir parçasını oluşturan herhangi bir numara, yunan harfleri, "sec", "tert", ve "m", "n", "o", "p" harfleri). Maddenin uygun sevkiyat adıni müteakip alternatif bir sevkiyat ismi parantez içinde gösterilebilir [örneğin ETANOL (ETİL ALKOL)]. Küçük harfle gösterilen bir kayıtın parçası uygun sevkiyat adınin bir parçası olarak düşünülmez.

"ve" veya "veya/yada" bağlaçları ve benzerleri küçük harf olduğu zaman veya isim parçaları virgülle işaretlendiği zaman kayıt isminin tamamının taşıma dokümanı veya ambalaj işaretlerinde gösterilmesi zorunlu değildir. Bu durum özellikle birkaç farklı kayıt kombinasyonunun tek bir UN Numarası altında sıralandığı zamanlarda görülür. Bu tip kayıtlar için uygun sevkiyat adınin seçimi gösteren örnekler aşağıda verilmiştir:
(a) UN 1057 ÇAKMAKLAR veya ÇAKMAK YEDEKLERİ – Uygun sevkiyat adı için en uygunu aşağıdaki muhtemel kombinasyonlardır;
ÇAKMAKLAR
ÇAKMAK YEDEKLERİ;
(b) UN 2793 DEMİR (III) METAL TALAŞLARI, KIRPINTILARI, HURDALARI veya KIYMIKLARI kendiliğinden ısınan biçime yatkın. Uygun sevkiyat adı, aşağıdaki kombinasyonların en uygun olanıdır:
DEMİR (III) METAL TALAŞLARI
DEMİR (III) METAL KIRPINTILARI
DEMİR (III) METAL HURDALARI
DEMİR (III) METAL KIYMIKLARI

Uygun sevkiyat adı gerektiği durumlarda tekil veya çoğul olabilir. Ayrıca, uygun sevkiyat adınin bir parçası olarak niteleyici kelimeler kullanıldığı zaman doküman veya ambalaj işaretlerinde arka arkaya gelmeleri isteğe bağlıdır. Örneğin; "DİMETİLAMİN SULU ÇÖZELTİ ismine alternatif olarak "DİMETİLAMİN'in SULU ÇÖZELTİSİ" şeklinde gösterilebilir. Uygun sevkiyat adıni içeren Sınıf I'deki ticari veya askeri maddeler için ek tanımlama metni kullanılabilir.

Birçok maddenin hem sıvı hem de katı hali (bkz. 1.2.1'deki sıvı ve katı için tanımlar) veya katı ve solüsyon için kaydı vardır. Bunlar, birbirine yakın olmayabilen ayrı UN numaraları ile verilmiştir 1.

 

1 Ayrıntılar alfabetik indekste (Bölüm 3.2 Tablo B) verilmiştir. Örn.:
NİTROKSİLENLER, SIVI 6.1 1665;
NİTROKSİLENLER, KATI 6.1 3447.

Bölüm 3.2 Tablo A'da belirtilen isim büyük harflerle belirtilmişse niteleyici kelime "ERİMİŞ" 1.2.1'deki açıklamaya göre katı bir maddenin uygun sevkiyat adınin bir parçası olarak eklenir, bu erişim durumundaki taşımalar için önerilir (örneğin: ALKİLFENOL, KATI, B.B.B., ERİMİŞ).

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve organik peroksitler haricindekiler ve Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2)'de belirtilen büyük harfler kullanılmamışlar için "KARARLILAŞTIRILMIŞ" kelimesi, taşıma sırasında karşılaşılan normal koşullar altında tehlikeli davranabilmelerinden dolayı 2.2.x.2 paragraflarına göre taşımadan men edilmiş dengelenmiş bir maddenin uygun sevkiyat adınin bir parçası olarak eklenir. (örn.: "ZEHİRLİ SIVI, ORGANİK, B.B.B., KARARLILAŞTIRILMIŞ")
Sıcaklık kontrolü böyle maddelerde herhangi bir tehlikenin gelişmesini önlemek için dengeleyici olarak kullanıldığında;
(a) Sıvılar için: KHDS'nin 50 °C'den az olduğu veya buna eşit durumlarda, 2.2.41.1.17'deki hükümler Bölüm 7.2 V8'deki özel hükümler, Bölüm 8.5 S4'deki özel hükümler ve Bölüm 9.6'daki zorunluluklar uygulanır; IBC'lerde ve tanklarda taşıma için UN No: 3239'a tüm hükümler uygulanır (özellikle bkz. 4.1.7.2, ambalajlama talimatı IBC'ler 520, 4.2.1.13);
(b) Gazlar için: Taşıma koşulları, yetkili makam tarafından onaylanır.

Hidratlar, susuz madde için uygun sevkiyat adı altında taşınabilir.

Genel veya "başka biçimde belirtilmedikçe" (B.B.B.) isimler

Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)'da özel hüküm 274'te veya 318’de belirtilen genel ve “başka biçimde belirtilmedikçe" tam sevkiyat isimleri, kontrollü bir madde ise açılması ulusal bir kanun veya uluslararası sözleşmelerce yasaklanmadıkça maddelerin teknik ismine eklenir. Sınıf 1'deki patlayıcılar için ticari veya askeri isimlerin belirtildiği ilave tanımlama testi ile tehlikeli maddelerin tanımlanması eklenebilir. Teknik isimler uygun sevkiyat adınin hemen ardından parantez içine alınır. Uygun değişmeler "ihtiva eden" veya "ihtiva ediyor" veya diğer niteleyici kelimeler "karışım"", "çözelti" vb. gibi ve teknik içerik yüzdesi ayrıca kullanılabilir. Örneğin: "UN 1993 ALEVLENİR SIVI, B.B.B. (KSİLEN ve BENZEN içeren ), 3, II"

Teknik isim, kimyasal veya biyolojik isim veya bilimsel ve teknik elkitaplarında, gazetelerde ve metinlerde mevcut olarak kullanılan başka bir isimdir. Ticari isimler bu amaçla kullanılmaz. Pestisitlerde, sadece Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) Pestisitlerin Sınıflandırma Yönetmeliğinde yer alan Tehlike ve Sınıflandırma Talimatları ile belirtilen ISO genel ismi (isimleri), diğer isim(ler) veya aktif maddenin (maddelerin) ismi (isimleri) kullanılabilir.

Tehlikeli maddelerin bir karışımı, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (6)’da belirtilen özel hüküm 274 sayılı kayıtlarındaki "genel" veya "B.B.B."nin biriyle tanımlandığında, bir karışım tehlikeleri veya tehlikeye çok baskın olarak katılan ikiden daha fazla olmayan bileşenlerin gösterilmesi gereklidir. Kontrollü maddeler hariç bunların açılması ulusal kanunlar veya uluslararası sözleşmelerle yasaklanır.Ambalaj bir karışım içeriyorsa, herhangi bir ikincil risk etiketleri ile etiketlenir, parantez içerisinde gösterilen iki teknik isimden biri ikincil risk etiketinin zorunlu kullanıldığı bileşenin ismi olur.
NOT: Bkz. 5.4.1.2.2.

Bu gibi B.B.B. kayıtları için maddelerin teknik isimlerine eklenen uygun sevkiyat adınin seçimini gösteren örnekler:
UN 2902 PESTİSİT, SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. (drazoksolon);
UN 3394 ORGANOMETALİK MADDE, SIVI, PİROFORİK, SU İLE REAKSİYONA GİREN (trimetilgalyum).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018