Karayolunda Tehlikeli Madde

3.2

TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

Tablo A: Tehlikeli malların Listesi

Açıklamalar
Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı özel bir UN numarası tarafından kapsanır. Bununla birlikte, aynı UN numarasına dahil olan maddeler veya nesneler farklı kimyasal özellikler, fiziksel özellikler ve/veya taşıma koşullarına sahiplerse UN numarası için birkaç ardışık satır kullanılabilir.
Tablo A'daki her bir kolon aşağıda açıklayıcı notların belirtildiği özel bir konuya ayrılmıştır. Sütunların ve satırların (hücre) kesişimi, o sütunda yer alan konu ile ilgili bilgiyi içerir, bu satırdaki nesne(ler) veya madde(ler) için aşağıdakiler geçerlidir:
- İlk dört hücre, bu satıra ait maddeleri veya nesneleri tanımlar (bu konudaki ek bilgi Sütun (6)’da atıfta bulunulan özel hükümler ile verilebilir);
- Takip eden hücrelerde uygulanabilir özel hükümler, gerek bütün bilgi şeklinde gerekse kodlama şeklinde verilir. Kodlarda, aşağıdaki açıklayıcı notlarda belirtilen Kısım, Bölüm, Başlık ve/veya Alt Başlıkta bulunan detaylı bilgiye başvurulur. Boş hücre, özel bir hükmün olmadığı veya sadece genel zorunlulukların uygulandığı anlamına gelir veya mevcut olan açıklayıcı notlarda belirtilen taşımadaki sınırlamaları anlamına gelir. Bu tabloda kullanıldığında “SP” harfleriyle başlayan bir alfanümerik kod, Bölüm 3.3’ ün özel bir hükmünü belirtir.
Geçerli genel zorunluluklara, karşılık gelen hücrelerde atıfta bulunulmaz. Aşağıdaki açıklayıcı notlar bunların bulunduğu yerdeki Kısım(lar), Bölüm(ler), Başlık(lar) ve/veya Alt Başlıktaki (Alt Başlıklardaki) her sütun için belirtilir.
Her sütun için açıklayıcı notlar:
Sütun (1) “UN No.”
UN numarası aşağıdakileri içerir:
- Madde veya nesne kendine özel UN numarası ile belirtiliyorsa tehlikeli madde veya nesne veya
- Kısım 2'nin kriterlerine (“karar ağaçlarına”) uyarınca ismen belirtilmeyen tehlikeli maddelerin veya nesnelerin genel veya b.b.b.kaydı.
Sütun (2) “İsim ve tanım”
İsim ve tanım, madde veya nesne kendi özel UN numarası ile atanmışsa veya Kısım 2'nin kriterlerine (“karar ağaçlarına”) göre belirtilen genel veya b.b.b. kaydı varsa, nesnenin veya maddenin ismini büyük harf karakterler ile içerir. Bu isim uygun sevkiyat adı veya uygulanabilir olduğu zaman uygun sevkiyat adınin bir parçası olarak kullanılır (Uygun sevkiyat adı konusunda daha fazla detaylı bilgi için, (bkz.3.1.2).
Belirli durumlarda maddenin veya nesnenin sınıflandırma ve/veya taşıma koşulları farklıysa kaydın amacını netleştirmek için uygun sevkiyat adınden sonra küçük harflerle açıklayıcı bir metin eklenir.
Sütun (3a) "Sınıf"
Sınıf, tehlikeli madde veya nesne başlığı içeren sınıfın numarasını içerir. Bu sınıf numarası Kısım 2 prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır.
Sütun (3b) "Sınıflandırma kodu"
Sınıflandırma kodu, tehlikeli maddenin veya nesnenin sınıflandırma kodunu içerir.
- Sınıf 1'deki tehlikeli maddeler ve nesneler için, kod 2.2.1.1.4 kriterlerine ve prosedürlerine göre atanan bölüm numarası ve uyumluluk grubu harfi içerir;
- Sınıf 2’deki tehlikeli maddeler veya nesneler için, kod 2.2.2.1.2’de ve 2.2.2.1.3'de açıklanmış bir numara ve zararlı madde grubu içerir;
- Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9'daki tehlikeli maddeler ve nesneler için, kodlar 2.2.x.1.2 1’de açıklanır;
- Sınıf 7'deki tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıflandırma kodu yoktur.
Sütun (4) "Paketleme grubu"
Paketleme grubu, tehlikeli maddelere atanan paketleme grubu numarasını
(numaralarını) ( I, II veya III ) içerir. Bu paketleme grubu numaraları Kısım 2 prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır. Belli nesneler veya maddeler ambalajlama
gruplarına atanmaz.
Sütun (5) "Etiketler"
Etiketler, ambalajlara, konteynerlere, tank konteynerlere, portatif tanklara, MEGC' lere ve araçlara yapıştırılması gereken etiketlerin/levhaların model numaralarını (bkz.5.2.2.2 ve .3.1.7) içerir. Ancak, Sınıf 7 maddeleri veya nesneleri için 7X, kategoriye göre uygun olarak etiket model numarası 7A, 7B veya 7C (bkz. 5.1.5.3.4 ve 5.2.2.1.11.1) veya levha No. 7D (bkz. 5.3.1.1.3 ve 5.3.1.7.2) demektir.
Etiketleme/levha takma ile ilgili genel hükümler (örneğin etiketlerin numarası, yeri) ambalajlar için 5.2.2.1'de ve konteynerler, tank konteynerler, MEGC'ler, portatif tanklar ve araçlar için 5.3.1'de bulunur.
NOT: Sütun (6)'daki özel hükümler, yukarıdaki etiketleme hükümlerini değiştirebilir.
Sütun (6) "Özel hükümler"
Özel hükümler, yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin sayısal kodlarını içerir. Bu hükümler, çok sayıdaki konu ile ilişkili, başlıca Sütun (1) ila (5) içerikleri ile ilgilidir (örneğin, taşıma koşulları, zorunluluklardan muaf olanlar, tehlikeli maddelerle ilgili belli formların sınıflandırılması ile ilgili hükümler ve ilave etiketler veya işaretleme hükümleri) ve sayısal yöntemlerde Bölüm 3.3'te sıralanır. Sütun (6) uygulanmaz.
Sütun (7a) "Sınırlı Miktarlar"
Sınırlı miktarlar, Bölüm 3.4 uyarınca sınırlı miktarlarda taşınan tehlikeli malların taşınması için iç ambalaj veya nesne başına azami miktarı verir.
 
1 x = Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıf numarasıdır, uygulanabilir durumlarda bölme noktası yoktur.
Sütun (7b) "İstisnai Miktarlar"
İstisnai miktarlar, aşağıda verilen anlama gelen alfanümerik kodu içerir:
- "E0" istisnai miktarda tehlikeli malların ambalajlanması için mevcut ADR
hükümlerinden muaf olmadığını belirtir.
- “E” harfi ile başlayan diğer tüm alfanümerik kodlar, Bölüm 3.5’te belirtilen
koşullar yerine getirildiğinde ADR hükümlerinin geçerli olmayacağını
belirtir.
Sütun (8) "Ambalajlama talimatları"
Ambalajlama talimatları, geçerli ambalajlama talimatlarının alfanümerik kodlarını içerir:
- "P" harfi ile başlayan alfanümerik kodlar ambalaj ve hazneler için ambalajlama talimatını simgeler (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç) veya "R" harfi hafif metal ambalajlar için ambalajlama talimatını simgeler. Bunlar
sayısal yöntemler 4.1.4.1'de sıralanır ve onaylanmış ambalajlar ve haznelerdir. Ayrıca 4.1.4,4.1.2 ve 4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerini belirtir ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'da karşılaşılan özel ambalajlama hükümlerini belirtir. Sütun (8), "P" veya "R" harfi ile başlayan bir kod içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar ambalajlarda taşınmayabilir;
- "IBC" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar IBC için ambalajlama talimatını simgeler. Bunlar sayısal yöntemler 4.1.4.2'de sıralanır ve onaylanan IBC'leri belirtir. Ayrıca 4.1.4,4.1.2 ve 4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerini belirtir ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'da karşılaşılan özel ambalajlama hükümlerini belirtir. Sütun (8), "IBC" harfleri ile başlayan bir kod içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar IBC’lerde taşınmayabilir;
- "LP" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar büyük ambalajlar için ambalajlama talimatlarını simgeler. Bunlar sayısal yöntemler 4.1.4.3'te sıralanır ve onaylanan büyük ambalajları belirtir. Ayrıca 4.1.4,4.1.2 ve 4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerini belirtir ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'da karşılaşılan özel ambalajlama hükümlerini belirtir. Sütun (8), "LP" harfleri ile başlayan bir kod içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar büyük ambalajlarda taşınmayabilir;
NOT: Sütun (9a)'daki özel ambalajlama hükümleri, yukarıdaki ambalajlama talimatlarını değiştirebilir.
Sütun (9a) "Özel ambalajlama hükümleri"
Özel ambalajlama hükümleri, geçerli özel ambalajlama hükümlerinin alfanumerik kodlarını içerir:
- PP" veya "RR" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar, ilave olarak karşılaşılan ambalajlar ve hazneler (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç) için ek olarak yerine getirilmesi gerekli özel ambalajlama hükümlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.1'de Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("P" veya "R"harfiyle) sonunda bulunur. Sütun
(9a) "P" veya "R" harfleriyle başlayan bir kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz.
- "B" veya "BB" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar, ek olarak yerine getirilmesi gerekli IBC'ler için özel ambalajlama hükümlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.2'de Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("IBC" harfleriyle) sonunda bulunur. Sütun (9a) "B" veya "BB" harfleriyle başlayan bir kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz;
- "L" harfiyle başlayan alfanumerik kodlar, ek olarak yerine getirilmesi gereklibüyük ambalajlar için özel ambalajlama hükümlerini simgeler. Bunlar 4.1.4.3'te Sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("LP" harfleriyle) sonunda bulunur. Sütun (9a) "L" harfiyle başlayan bir kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel ambalajlama hükümlerininhiçbiri uygulanmaz.
Sütun (9b) "Karışık ambalajlama hükümleri"
Karışık ambalajlama hükümleri, geçerli karışık ambalajlama hükümlerinin “MP” harfleriyle başlayan alfanumerik kodlarını içerir. Bunlar sayısal sıra ile 4.1.10’da listelenmiştir. Sütun (9b) "MP" harfleriyle başlayan bir kod içermiyorsa sadece genel zorunluluklar uygulanır (bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6).
Sütun (10) "Portatif tank ve yığın konteyner talimatları"
Portatif tank talimatları, 4.2.5.2.1 ila 4.2.5.2.4ve 4.2.5.2.6'ya göre portatif tank talimatının atandığı alfanumerik kodu içerir. Bu portatif tank talimatı, portatif tanklarda maddenin taşınması için kabul edilen en az sıkılıktaki hükümlere karşılık gelir. Kodlar ayrıca 4.2.5.2.5'de yer alan maddelerin taşınmasına müsaade eden diğer
portatif tank talimatlarını tanımlar. Kod verilmemişse portatif tanklarda taşımaya 6.7.1.3’te ayrıntılı olarak verildiği üzere yetkili makam onayı kabul edilmedikçe izin verilmez.
Tasarım, yapı, teçhizat, tip onayı, portatif tankların işaretleri ve testleri için genel zorunluluklar Bölüm 6.7'de bulunmaktadır. Kullanım için (örn. doldurmak) genel zorunluluklar 4.2.1 ila 4.2.4'te bulunur.
“(M)” işareti, maddenin UN MEGC’lerinde taşınabileceğini gösterir.
NOT: Sütun (11)'teki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
7.3.1.1 (a) ve 7.3.2 uyarınca dökme maddelerin taşınması için kullanılabilecek Bölüm
6.11’de tanımlanan yığın konteynerlere atıfta bulunan “BK” harfleri ile başlayan alfanumerik kodları içerebilir.
Sütun (11) "Portatif tank ve yığın konteyner özel hükümleri"
Portatif tank ve yığın konteyner özel hükümleri, yerine getirilmesi gereken portatif tank özel hükümlerinin alfanumerik kodlarını içerir. "TP" harfleriyle başlayan bu kodlar bu portatif tankların yapısı veya kullanımı için özel hükümleri simgeler. Bunlar 4.2.5.3'te bulunur.
NOT: Teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (10)’da belirtilen portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.2.5.2.5’teki tablo uyarınca kullanılabilen portatif tanklar içinde geçerlidir.
Sütun (12) "ADR tankları için tank kodları"
ADR tankları için tank kodları, 4.3.3.1.1 (Sınıf 2 gazları için) veya 4.3.4.1.1 (Sınıf 3 ila Sınıf 9 maddeleri için) uyarınca tank tipini tanımlayan alfanumerik kodu içerir. Bu
tank tipi, ilgili maddenin ADR tanklarında taşınmasının kabul edilebilir olduğu en az sıkılıkta hükümlere karşılık gelir. İzin verilen diğer tank tiplerini tanımlayan kodlar 4.3.3.1.2’de (Sınıf 2 gazlar için) veya 4.3.4.1.2’de (Sınıf 3 ila Sınıf 9 maddeleri için) verilmiştir. Kod verilmemişse, ADR tanklarında taşımaya izin verilmez.
Bu sütunda bir tank kodu katıları (S) ve sıvıları (L) belirtiliyorsa, bu maddelerin katı veya sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği anlamına gelir. Genelde bu hüküm 20 °C ila 180 °C erime derecesine sahip maddeler için uygulanır.
Bu sütunda, bir katı için, yalnızca sıvılar için (L) bir tank kodu belirtiliyorsa, bu maddenin yalnızca sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği anlamına gelir.
Tank kodunda yapı, teçhizat, tip onayı, test etme ve işaretleme belirtilemeyenler için genel zorunluluklar 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ve 6.8.5'de bulunur. Kulanım için (örneğin maksimum dolma seviyesi, asgari test basıncı) genel zorunluluklar 4.3.1 den 4.3.4'e bulunur.
Tank kodundan sonraki "(M)" işareti maddenin ayrıca tüplü gaz tankerinde veya MEGC'lerde de taşınabileceği anlamına gelir.
Tank kodundan sonra (+) işareti, tip onayı belgesinde belirtilmesi koşuluyla tankların alternatif kullanımına izin verildiği anlamına gelir.
Elyaf takviyeli plastik tanklar için, bkz. 4.4.1 ve Bölüm 6.9, vakumla çalışan atık tankı için, bkz. 4.5.1 ve Bölüm 6.10.
NOT: Sütun (13)'teki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
Sütun (13) "ADR tankları için özel hükümler"
ADR tankları için özel hükümler, ADR tankları için ek olarak yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin alfanumerik kodlarını içerir.
- "TU" harfiyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların kullanımı için özel hükümleri simgeler. Bunlar 4.3.5'te bulunur.
- "TC" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların yapıları için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (a)’da bulunur.
- "TE" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların teçhizatlarının içeriği için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (b)’de bulunur.
- "TA" harfiyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların tip onayını için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (c)’de bulunur.
- "TT" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların testi için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (d)’de bulunur.
- "TM" harfleriyle başlayan alfanumerik kodlar bu tankların işaretlemesi için özel hükümleri simgeler. Bunlar 6.8.4 (e)’de bulunur.
NOT: Teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (12)’de belirtilen portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.3.3.1.2 ve 4.3.4.1.2’teki hiyerarşiler uyarınca kullanılabilen tanklar içinde geçerlidir.
 
Sütun (14) “Tankla taşıma için araç”
Tankla taşıma için araç (römork veya yarı römorkların çekme aracı dahil), 7.4.2 uyarınca tankta maddenin taşınması için kullanılacak aracı belirten (bkz. 9.1.1) kodu içerir. Yapı ve aracın onayı ile ilgili zorunluluklar Bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7 'de verilmiştir.
Sütun (15) Taşıma kategorisi / (Tünel sınırlamaları kodu)
Taşıma kategorisi, hücrenin en üstünde her taşıma ünitesinde taşınan miktarla ilgili muafiyetlik amaçları (bkz. 1.1.3.6) için maddelerin ve nesnelerin hangi taşıma kategorisine atandığını gösteren bir şekil içerir.
Hücrenin altında, parantez içinde, yollardaki tünellerden maddeyi veya nesneyi taşıyan aracın geçişiyle ilgili geçerli sınırlamalara atıfta bulunan tünel sınırlamaları kodu bulunur. Bunlar 8.6’da bulunur. Tünel sınırlamaları kodu atanmadığında, bu ‘(─)’ ile gösterilir.
Sütun (16) "Taşıma için özel hükümler - Ambalajlar"
Taşıma için özel hükümler – Ambalajlar, ambalajlarda taşıma için geçerli özel hükümlerin (varsa) "V" harfi ile başlayan alfanumerik kodunu (kodlarını) içerir. Bunlar 7.2.4'te listelenmiştir. Ambalajlarda taşıma ile ilgili genel hükümler Bölüm 7.1’de ve 7.2' de bulunur.
NOT: Ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili Sütun (18)’de belirtilen özel hükümlere uyulmalıdır.
Sütun (17) "Taşımacılığa yönelik özel hükümler – Dökme yük"
Dökme yük taşımacılığına yönelik uygulanabilir hükümlerin “VC” harfleriyle başlayan alfanümerik kodunu (kodlarını) ve “AP” harfleriyle başlayan alfanümerik kodunu (kodlarını) içerir. Bunlar 7.3.3’te listelenmiştir.Herhangi bir kod yada özel bir paragrafa referans verilmemişse, dökme yük taşımacılığına izin verilmez. Dökme yük taşımacılığına ilişkin genel ve ek hükümler Bölüm 7.1 ve 7.3’te bulunabilir.
Not: Ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili sütun (18)’ de belirtilen özel hükümlere uyulmalıdır.
Sütun (18) "Taşıma için özel hükümler – Yükleme ve Boşaltma"
Taşıma için özel hükümler – Yükleme ve boşaltma, yükleme, indirme ve elleçleme için geçerli özel hükümlerin "CV" harfleri ile başlayan alfanumerik kodunu (kodlarını) içerir. Bunlar 7.5.11’de listelenmiştir. Kod verilmemişse, sadece genel hükümler (bkz. 7.5.1 den 7.5.10) uygulanır.
Sütun (19) "Taşıma için özel hükümler - Operasyon"
Taşıma için özel hükümler – Operasyon, operasyon için geçerli özel hükümlerin "S" harfi ile başlayan alfanumerik kodunu (kodlarını) içerir. Bunlar Bölüm 5’teverilmiştir. Bölüm 8.1 den 8.4'teki zorunluluklara ek olarak bu hükümler uygulanır ama Bölüm 8.1 den 8.4’teki zorunluluklar ile uyuşmazlık durumunda özel hükümler öncelik hakkına sahiptir. Sütun 20) “Tehlike tanımlama numarası”
Tehlike tanımlama numarası, sınıf 2 ila 9 maddeleri ve nesneleri için iki veya üç rakamdan oluşan bir sayı (belirli durumlarda önünde "X" harfi vardır) ve Sınıf 1 maddeleri ve nesneleri için sınıflandırma kodu (bkz. Sütun (3b)) içerir. 5.3.2.1’detanımlanan durumlarda, bu sayı turuncu renkli işaret ile üst yarıda görünür. Tehlike tanımlama numaralarının anlamı 5.3.2.3'te açıklanır.

3.3

BAZI MADDELER VEYA NESNELER İÇİN GEÇERLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Bölüm 3.2'deki Tablo A'da yer alan Sütun (6)’nın, özel bir hükmün bir madde veya nesneyle ilgili olduğunu belirttiği durumlarda, söz konusu hükmün anlamı ve gereklilikleri aşağıda belirtildiği şekildedir.
16 Yeni veya mevcut patlayıcı madde veya nesne numuneleri, aşağıda belirtilen maksatlar için yetkili makamlarca (bkz. 2.2.1.1.3) belirtilen şekilde taşınabilir: test, sınıflandırma, araştırma ve geliştirme, kalite kontrol veya ticari numune olarak. Islatılmamış veya hassaslığı azaltılmamış patlayıcı numuneleri yetkili makamlar tarafından belirtildiği üzere 10 kg'lık küçük paketlerle sınırlı olmalıdır. Islatılmış veya hassaslığı azaltılmış patlayıcı numuneler 25 kg'la sınırlı olmalıdır.
23 Bu maddenin yanma tehlikesi bulunsa dahi, söz konusu tehlikeyi yalnızca kapalı mahallerde aşırı yangın tehlikesinin bulunduğu koşullarda teşkil etmektedir.
32 Bu madde herhangi başka bir haldeyken ADR gerekliliklerine tabi değildir.
37 Bu madde kaplandığında ADR gerekliliklerine tabi değildir.
38 Bu madde en fazla %0,1 kalsiyum karbür içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi değildir.
39 Bu madde %30’dan az veya en az %90 silikon içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi değildir.
43 Pestisit olarak taşınmaya sunulduğunda, bu maddeler ilgili pestisit girişi ile ilgili pestisit hükümlerine uygun olarak taşınmalıdır (bkz. 2.2.61.1.10 - 2.2.61.1.11.2).
45 Toplam kütle değerinin en fazla %0,5'i kadar arsenik içeren antimon sülfürler ve oksitler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
47 Ferrisiyanürler ve ferrosiyanürler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
48 %20’den fazla hidrosiyanik asit içerdiği durumlarda bu maddenin taşınması yasaktır.
59 Bu maddeler %50'den daha fazla magnezyum içermedikleri hallerde ADR zorunluluklarına tabi değildir.
60 Konsantrasyon değeri %72'den fazla ise bu maddenin taşınması yasaktır.
61 Uygun sevkiyat adıni tamamlaması gereken teknik isim, ISO genel adı (ayrıca bkz. tadil edildiği şekliyle 1750:1981 "Pestisitler ve diğer kimyasal tarım ilaçları – genel adlar"); Dünya Sağlık Örgütü’nün Pestisitlerin Tehlikeye Göre Sınıflandırılması ve Tavsiye Edilen Sınıflandırma İlkeleri dokümanında belirtilen başka bir isim veya etken maddenin adı olmalıdır (ayrıca bkz. 3.1.2.8.1 ve 3.1.2.8.1.1).
62 Bu madde en fazla %4 sodyum hidroksit içerdiği durumlarda ADR zorunluluklarına tabi değildir.
65 %8’den az hidrojen peroksit içeren sulu hidrojen peroksit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
66 Zincifre (antipas) ADR gerekliliklerine tabi değildir.
103 Amonyum nitritler ve bir inorganik nitrit ile amonyum tuzu karışımlarının taşınması yasaktır.
105 UN No. 2556 veya UN No. 2557 tanımlarını karşılayan nitroselülozlar Sınıf 4.1 içerisinde sınıflandırılabilir.
113 Kimyasal olarak kararsız karışımların taşınması yasaktır.
119 Soğutma makineleri, gıda veya diğer maddelerin kapalı bir bölmede düşük sıcaklıkta saklanması amacıyla tasarlanmış olan makineler veya diğer cihazlar ve iklimlendirme üniteleri içermektedir. Soğutma makineleri ve soğutma makinesi aksamları, 2.2.2.1.3 uyarınca 12 kg'dan az Sınıf 2, grup A veya O gazları yada 12 litreden az amonyak çözeltisi (UN No. 2672) içeriyorsa ADR zorunluluklarına tabi değildir.
122 İkincil riskler, varsa kontrol ve acil durum sıcaklıkları ve mevcut organik peroksit formüllerinin her birine verilen UN numarası (jenerik kayıt) 2.2.52.4'te belirtilmiştir. 4.1.4.2 ambalaj talimatı IBC520 ve 4.2.5.2.6 portatif tank talimatı T23.
123 (Rezerve edilmiş)
127 Diğer atıl malzemeler veya atıl malzeme karışımları, bu atıl malzemelerin aynı flegmatize özelliklere sahip olması durumunda kullanılabilir.
131 Flegmatize edilmiş maddeler kuru PETN'den belirgin biçimde daha az hassas olmalıdır.
135 Dikloroizosiyanürik asidin dihidratlanmış sodyum tuzu, Sınıf 5.1'e dahil edilme kriterlerini karşılamaz ve başka bir Sınıfa dahil edilme kriterlerini karşılamadığı takdirde ADR'ye tabi değildir.
138 p-Bromobenzilsiyanür, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
141 Taşıma esnasında tehlike teşkil etmemeleri için yeterli ısıl işlemden geçmiş olan ürünler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
142 En fazla %1,5 yağ ve %11 nem içeren soya küspesinden elde edilen ve alevlenir çözücüler içermeyen çözücüler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
144 Hacim olarak %24'ten daha fazla alkol içermeyen sulu çözeltiler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
145 250 litre veyadaha küçük kaplarda taşındığında, paketleme grubu III’te yer alan alkollü içecekler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
152 Bu maddenin sınıflandırılması, partikül büyüklüğüne veya ambalajlamaya bağlı olarak değişmektedir; ancak sınır değerleri deneysel olarak belirlenmemiştir. Uygun sınıflandırma 2.2.1'e uygun olarak yapılmalıdır.
153 Bu hüküm sadece, suyla temas eden maddelerin alevlenir hale gelmediği yada kendiliğinden tutuşma eğilimi göstermediği ve oluşan gaz karışımının alevlenir hale gelmediği testlerle kanıtlandığı durumlarda geçerlidir.
162 (Silindi)
163 Bölüm 3.2'deki Tablo A'da ismen belirtilen bir madde bu hükme göre taşınamaz. Bu hüküm kapsamında taşınan maddeler, en fazla %12,6 (kuru kütle olarak) nitrojen içermeyen nitroselülozlar olmak kaydıyla %20 veyadaha az nitroselüloz içerebilir.
168 Taşıma esnasında tehlikeli miktarlarda teneffüs edilebilen asbest liflerini ortama bırakmayacak şekilde doğal veya suni bir bağlayıcıya (çimento, plastik, asfalt, reçine veya mineral cevheri gibi) daldırılmış veya yedirilmiş asbest, ADR zorunluluklarına tabi değildir. Asbest içeren ve bu hükmü karşılamayan mamul mallar, taşıma esnasında tehlikeli miktarlarda teneffüs edilebilecek asbest lifleri ortama bırakmayacak şekilde ambalajlandığında ADR zorunluluklarına tabi değildir.
169 En fazla %0,05 maleik anhidrit içeren katı haldeki ftalik anhidrit ve tetrahidroftalik anhidritler, ADR zorunluluklarına tabi değildir. En fazla %0,05 maleik anhidrit içeren, parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıktaki erimiş ftalik anhidrit UN No. 3256 kapsamında sınıflandırılmalıdır.
172 Radyoaktif bir malzemenin tali risk(ler)e sahip olduğu durumda:
(a) Madde, uygunsa, baskın olan ilave riskin niteliğine karşılık gelen Kısım 2'de verilen ambalaj grubu kriterleri uygulanarak paketleme grubu I, II yada III'e atanacaktır;
(b) Ambalajlar, malzemenin gösterdiği her bir ilave riske karşılık gelen ilave risk etiketleri ile işaretlenecektir; ilave risk tabelaları 5.3.1'in ilgili hükümlerine uygun olarak taşıtlar yada konteynırlara iliştirilecektir;
(c) Dokümantasyon ve ambalaj işaretlemesi amaçları doğrultusunda, uygun sevkiyat adı, bu tali risk(ler)e en baskın olarak katkıda bulunan ve parantez içerisine alınacak olan içeriklerin adları ile tamamlanacaktır;
(d) Tehlikeli mal taşıma belgesi, Sınıf numarası “7”den sonra ve 5.4.1.1.1 (d)'nin gerektirdiği üzere paketleme grubu atanan yerlerde her bir ilave riske karşılık gelen etikel model numarasını (numaralarını) parantez içerisinde belirtecektir.
Ambalaj için ayrıca bkz. 4.1.9.1.5.
177 Baryum sülfat, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
178 Bu gösterim, sadece Bölüm 3.2'deki Tablo A'da uygun bir gösterim bulunmadığında ve menşeii ülkenin yetkili makamının onayı üzerine kullanılabilir (bkz. 2.2.1.1.3).
181 Bu türden madde içeren ambalajlar, Model No. 1’e uygun (bkz. 5.2.2.2.2) bir etiket taşımalıdır. Bunun için menşei ülkenin yetkilimakamı, test verilerinin bu ambalajdaki maddenin patlayıcı özellik göstermediğini kanıtlaması nedeniyle, bu etiketin kullanılan spesifik ambalajla dağıtılmasına izin vermemiş olmalıdır (bkz. 5.2.2.1.9).
182 Alkali metaller grubu içerisinde lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sezyum yer almaktadır.
183 Toprak alkali metaller grubu içerisinde magnezyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryum yer almaktadır.
186 Amonyum nitrat içeriği belirlenirken, amonyum iyonlarının moleküler eşdeğeri olarak karışımda bulunan tüm nitrat iyonları, amonyum nitrat olarak hesaplanır.
188 Taşımaya verilen lityum piller ve bataryalar aşağıda belirtilen koşulları karşıladığında ADR’nin diğer hükümlerine tabi olmaz:
(a) Lityum metal veya lityum alaşımlı piller için lityum içeriği en fazla 1 gr ve lityum iyon piller için Watt-saat oranı en fazla 20 Wh’dir;
(b) Lityum metal veya lityum alaşımlı batarya için toplam lityum içeriği en fazla 2 gr ve lityum iyon bataryalar için Watt-saat oranı en fazla 100 Wh’dir; Bu hükme tabi olan lityum iyon bataryalar, 1 Ocak 2009’dan önce üretilenler hariç dış mahfazalarında Watt-saat oranını taşıyacak şekilde işaretlenecektir.
(c) Tüm piller veya bataryalar, 2.2.9.1.7 (a) ve (e) maddelerinin gerekliliklerini karşılar.
(d) Piller ve bataryalar, teçhizata entegre oldukları durumlar haricinde, pili veya bataryayı tamamen saran iç ambalajlara yerleştirilecektir. Piller ve bataryalar, kısa devreleri önleyecek şekilde korunacaktır.
Buna, aynı ambalaj içerisinde iletken malzemelerle kısa devre oluşturabilecek şekilde temasa karşı koruma da dahildir. İç ambalajlar, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 hükümlerine uygunluk gösteren sağlam dış paketler içerisine yerleştirilecektir.
(e) Teçhizat içine monteli piller ve bataryalar, hasara ve kısa devreye karşı korunacak olup, teçhizata kazara etkinleşmeyi önleyecek etkili yöntemler donatılacaktır. Bu şart, taşıma sırasında bilerek çalışır durumdaki aygıtlara (Radyo frekansı tanımlama (RFID) vericileri, kol saatleri, sensörler vs.) ve tehlikeli ısı artışını karşılayacak özellikte olmayan aygıtlara uygulanmaz. Bataryalar teçhizata monteyse, bataryanın içinde yer aldığı teçhizat tarafından eşdeğer bir koruma ile donatılmaması halinde, bu teçhizat ambalajın kapasitesi ve amaçlanan kullanımı bakımından yeterli mukavemete ve tasarıma sahip uygun bir materyalden mamul sağlam dış paketlere yerleştirilecektir.
(e) Teçhizata monteli düğme pil bataryalar (devre kartıyla birlikte) veya en fazla dört adet teçhizata monteli pil veya en fazla iki adet teçhizata monteli batarya içeren ambalajlar dışında her ambalaj şunlarla işaretlenecektir:
(i) “lityum metal” veya “lityum iyon” pilleri veya bataryaları içerdiği ibaresi;
(ii) Ambalajın dikkatle taşınması gerektiği ve ambalajın hasar görmesi halinde alevlenme tehlikesi teşkil ettiği ibaresi;
(iii) Ambalajın hasar görmesi halinde, gerekirse muayene ve yeniden ambalajlama da dahil olmak üzere özel prosedürlerin izlenmesi gerektiği ibaresi ve
(iv) Ayrıntılı bilgi için telefon numarası;
(f) Paragraf (f) uyarınca işaretlenen bir veyadaha fazla ambalaj sevkiyatında aşağıdakileri içeren bir doküman bulundurulur:
(i) Ambalajın “lityum metal” veya “lityum iyon” pilleri veya bataryaları içerdiği ibaresi;
(ii) Ambalajın dikkatle taşınması gerektiği ve ambalajın hasar görmesi halinde alevlenme tehlikesi teşkil ettiği ibaresi;
(iii) Ambalajın hasar görmesi halinde, gerekirse muayene ve yenidenambalajlama da dahil olmak üzere özel prosedürlerin izlenmesi gerektiği ibaresi ve
(iv) Ayrıntılı bilgi için telefon numarası;
(g) Bataryaların teçhizata monte olduğu haller haricinde, her bir ambalaj, düzenlemesi ne
olursa olsun içindeki pillerin veya bataryaların hasar görmeyeceğini ve bataryaların (veya pillerin) birbirine temas etmesine neden olacak şekilde içindekilerin kaymayacağını kanıtlamak için 1,2 metreden düşme testine dayanabilecek nitelikte olmalıdır ve
(h) Bataryaların teçhizata kurulu veya teçhizatla birlikte ambalajlandığı durumlar haricinde, ambalajlar toplam 30 kg brüt kütleyi aşmamalıdır.
Yukarıda kullanılan ve ADR’nin herhangi bir kısmında anılan “lityum içeriği”, bir lityum metalin veya lityum alaşım pilin anodundaki lityum kütlesini ifade eder.
Bu bataryaların belirli taşıma modlarında taşınmasının sağlanması ve farklı acil durum müdahale eylemlerinin yürütülmesi amacıyla lityum metal bataryalar ve lityum iyon bataryalar için ayrı kayıtlar bulunmaktadır.
190 Aerosol püskürtücüler, yanlışlıkla akmaları engelleyecek bir korumayla birlikte taşınmalıdır. Sadece zehirli olmayan bileşenleri içeren ve 50 ml’yi aşmayan kapasitedeki aerosollar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
191 Sadece zehirli olmayan bileşenler içeren ve 50 ml’yi aşmayan bir kapasitedeki küçük kaplar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
194 Kendiliğinden reaktif maddelerin her biri için belirlenen, varsa kontrol ve acil durum sıcaklıkları ve UN numarası (jenerik ifade) 2.2.41.4'te belirtilmiştir.
196 Laboratuar testlerinde, baloncuk oluşumu safhasında infilak etmeyen ve alev alarak birden parlamayan, kapalı bir ortamda ısıtıldığında herhangi bir etki göstermeyen ve patlayıcı özellik göstermeyen formülasyonlar bu kayıt kapsamında taşınabilir. Formülasyonlar, aynı zamanda ısıl kararlılığa sahip olmalıdır (örneğin, 50 kg'lık ambalaj için KHDS sıcaklığı 60°C veyadaha yüksektir). Bu kriterleri karşılamayan formülasyonlar Sınıf 5.2 hükümleri uyarınca taşınmalıdır (bkz. 2.2.52.4).
198 En fazla %20 oranında nitroselüloz içeren nitroselüloz çözeltileri gerektiği takdirde boya veya baskı mürekkebi olarak taşınabilir (bkz. UN Numaraları 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 ve 3470).
199 1:1000 oranında, 0.07M hidroklorik asitle birleştirilip 23 °C ± 2 °C sıcaklığında bir saat boyunca karıştırıldığında, %5 veyadaha az oranda çözülebilirlik gösteren (bkz. ISO 3711:1990 “Kurşun kromat pigmentleri ve kurşun kromat- molibdat pigmentleri- Teknik özellikler ve test yöntemleri”) kurşun bileşiklerinin çözülemez olarak kabul edilmekte olup, diğer bir sınıfa dahil edilme kriterlerini karşılamamaları halinde ADR zorunluluklarına tabi değildir.
201 Çakmak ve çakmaz gazı doldurucuları, dolduruldukları ülkenin hükümlerine uygunluk gösterecektir. Bunlar, yanlışlıkla akmaları engelleyecek bir korumayla birlikte taşınmalıdır. Gazın sıvı kısmı 15°C’de kabın kapasitesinin %85’ini aşmayacaktır. Kapama kısımlarıyla birlikte kaplar, 55 °C’de sıvılaştırılmış petrol gazının basıncının iki katı oranındaki bir iç basınca dayanabilecek özellikte olacaktır. Valf mekanizmaları ve ateşleme gereçleri, güvenli bir şekilde mühürlenmeli, bantlanmalı veya sabitlenmeli veya taşıma sırasında çalışmayı veya içeriğin sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Çakmaklar en fazla 10 gr sıvılaştırılmış petrol gazı içermelidir. Çakmak gazı doldurucuları en fazla 65 gr sıvılaştırılmış petrol gazı içermelidir.
NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.
203 Bu kayda, poliklorlu bifeniller, UN No. 2315 ve poliklorlu bifeniller, katı, UN No. 3432 için başvurulamaz.
204 (Silindi)
205 Bu hükme UN No. 3155 kapsamındaki PENTAKLOROFENOL için başvurulmamalıdır.
207 Polimer boncuklar, plastikler ve kalıplama bileşikleri polistiren, poli(metil metakrilat) veya diğer polimerik malzemelerden yapılmış olabilir.
208 Kalsiyum nitrat gübrelerinin tecimsel niteliği, en fazla %10 miktarında amonyum nitrat ve en az %12 miktarında billurlaşma suyu içeren iki tuzdan (kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat) meydana gelmeleri halinde ADR zorunluluklarına tabi değildir.
210 Bulaşıcı maddeler içeren bitkisel, hayvansal ve bakteriyel kaynaklardan elde edilen toksinler veya bulaşıcı maddelerin içerisindeki toksinler Sınıf 6.2 olarak sınıflandırılmalıdır.
215 Bu kayıt, sadece teknik olarak saf maddeler veya 75°C'den yüksek KHDS’ye sahip türev formülasyonlar için geçerlidir; bu nedenle kendiliğinden reaktif maddelere karşılık gelen formülasyonlar için geçerli değildir (kendiliğinden reaktif maddeler için bkz. 2.2.41.4). Kütle olarak en fazla %35 oranında azodikarbonamit ile en az %65 oranında atıl madde içeren homojen karışımlar, diğer sınıfların kriterleri karşılanmıyorsa ADR zorunluluklarına tabi değildir.
216 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve alevlenir sıvılar, öncelikle Sınıf 4.1 sınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde yüklenirken veya ambalajlama anında serbest sıvı görülmemeli, araç veya konteyner kapalı olmalıdır. Katı bir malzemeye emdirilmiş 10 ml'den daha az olmak üzere paketleme grubu II’ye veya III’e ait alevlenir sıvı içeren sızdırmaz paketler ve nesneler, nesnede veya pakette serbest sıvı bulunmamak kaydıyla ADR zorunluluklarına tabi değildir.
217 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve zehirli sıvılar, öncelikle Sınıf 6.1 ınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde yüklenirken veya ambalajlama anında serbest sıvı görülmemeli, araç veya konteyner kapalı olmalıdır. Bu hükme, paketleme grubu I kapsamında bir sıvı içeren katılar için başvurulmamalıdır.
218 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ve korozif sıvılar, öncelikle Sınıf 8 sınıflandırma kriterleri uygulanmaksızın bu kayıt kapsamında taşınabilir; ancak madde yüklenirken veya ambalajlama anında serbest sıvı görülmemeli, araç veya konteyner kapalı olmalıdır.
219 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P904’e uygun şekilde ambalajlanan ve işaretlenen genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar (GDMO’lar) ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO’lar) ADR’nin başka hiçbir zorunluluğuna tabi değildir.
GDMO’ların veya GDO’ların Sınıf 6.1’e veya 6.2’ye dahil edilmeye yönelik kriterleri karşılaması halinde (bkz. 2.2.61.1 ve 2.2.62.1), zehirli maddelerin veya bulaşıcı maddelerin taşınmasına ilişkin ADR zorunlulukları geçerli olacaktır.
220 Bu çözeltinin veya karışımın alevlenir sıvı bileşeninin yalnızca teknik adı uygun sevkiyat adının hemen yanında parantez içinde gösterilmelidir.
221 Bu kayıt kapsamında yer alan maddeler paketleme grubu I’e ait olamaz.
224 Donmuş haldeki maddenin hassasiyetinin, sıvı haldekinden daha fazla olmadığı test edilerek kanıtlanamıyorsa normal taşıma koşulları esnasında madde sıvı kalmalıdır. Madde, -15°C üzerindeki sıcaklıklarda donmamalıdır.
225 Bu kayıt kapsamındaki yangın söndürücüler, yerleşik tahrik kartuşları (kartuşlar, 1.4C veya 1.4S sınıflandırma koduna sahip güç cihazlarıdır) içerebilir; ancak 2.2.2.1.3 uyarınca Sınıf 2, grup A veya O sınıflandırmasını değiştirmeden, toplam yanan (itici) patlayıcı miktarı, söndürücü birim başına 3.2 g’yi aşmamalıdır.Yangın söndürücüler imalat ülkesinde geçerli olan hükümlere göre imal edilecek, test edilecek onaylanacak ve etiketlenecektir.
NOT: “İmalat ülkesinde geçerli olan hükümler" ibaresi, imalat ülkesinde geçerli olan yada kullanım ülkesinde geçerli olan hükümler anlamına gelir.
Bu girdi kapsamındaki yangın söndürücüler şunları içerir:
(a) elle elleçlenen ve çalıştırılan portatif yangın söndürücüler;
(b) hava araçlarına yerleştirilen yangın söndürücüler;
(c) elle elleçleme için tekerlekler üzerine monte edilen yangın söndürücüler;
(d) tekerlekler yada tekerlekli platformlar veya (küçük) römorklara benzer taşınan üniteler üzerine monte edilen yangın söndürme ekipmanı yada makinesi, ve
(e) yuvarlanamayan basınçlı varil ve ekipmandan oluşan ve örneğin; yüklendiğinde yada boşaltıldığında forklift veya vinç ile elleçlenen yangın söndürücüler.
NOT: Yukarıda bahsedilen yangın söndürücülerde yada sabit yangınla mücadele donanımlarında kullanıma yönelik gazlar içeren basınçlı kaplar, Kısım 6.2'nin gerekliliklerini ve bu basınçlı kaplar ayrı olarak taşındığında ilgili gaz için geçerli olan tüm gereklilikleri karşılayacaktır.
226 Bu maddenin en az %30 miktarında buharlaşmayan, alevlenir olmayan ve flegmatize etkiye sahip bileşenler içeren formülasyonları ADR zorunluluklarına tabi değildir.
227 Su ve inorganik etkisiz malzemelerle flegmatize hale getirildiğinde, üre nitrat içeriği kütle olarak %75'i aşmamalıdır ve karışım Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım 1'deki Seri 1, tip (a) testinde infilak etme özelliği göstermemelidir.
228 Alevlenir gazlar için geçerli kriterleri karşılamayan karışımlar (bkz. 2.2.2.1.5) UN No. 3163 kapsamında taşınmalıdır.
230 Bu kayıt, lityum polimer ve lityum iyon piller ve bataryalar da dahil olmak üzere herhangi bir halde lityum içeren piller ve bataryalar için geçerlidir.
Lityum piller ve bataryalar 2.2.9.1.7’deki hükümleri karşıladıkları takdirde bu kayıt
kapsamında taşınabilir:
235 Bu girdi, Sınıf 1 patlayıcı maddeler içeren ve ayrıca diğer sınıflardaki tehlikeli malları içerebilecek olan nesneler için geçerlidir. Bu nesneler taşıtlar, gemiler yada hava araçlarında güvenliği artırmak için kullanılır – örneğin; hava yastığı şişiriciler, hava yastığı modülleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar.
236 Polyester reçine setleri iki bileşenden oluşmaktadır: taban malzemesi (Sınıf 3, paketleme grubu II veya III) ve aktivatör (organik peroksit). Organik peroksit, sıcaklık kontrolü gerektirmeyen D, E veya F tiplerinde olmalıdır. Paketleme grubu, taban malzemesi için geçerli Sınıf 3 kriterlerine uyarınca II veya III olmalıdır. Bölüm 3.2'deki Tablo A'da yer alan Sütun (7)’de anılan miktar sınırı, taban malzemesi için geçerlidir.
237 Taşımada bulunan kâğıt ayıraç, kaplama veya destek malzemeleri de dahil olmak üzere membran filtreler, Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Test serisi 1 (a)'da açıklanan testlerden biri ile test edilirken patlamaya neden olmamalıdır.
Buna ilave olarak yetkili makam, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 3.3.2.1'de bulunan standart testleri göz önünde bulundurarak uygun yanma hızı testlerinin sonuçları temelinde, oldukları halde taşınacak nitroselüloz membran filtrelerin Sınıf 4.1'deki alevlenir katılar için geçerli olan hükümlere tabi olmamasına karar verebilir.
238 (a) Aşağıda belirtilen titreşim ve diferansiyel basınç testlerine batarya sıvısını sızdırmaksızın dayanma yeteneği bulunan bataryaların akıtmaz olduğu düşünülebilir.
Titreşim testi: Batarya sağlam bir şekilde titreşim makinesinin platformuna bağlanır ve 0,8 mm (azami 1,6 mm toplam gezinti mesafesi) büyüklüğünde basit bir harmonik hareket uygulanır. Frekans, 10 Hz ve 55 Hz sınırları arasında 1 Hz/dk oranında değişme gösterir. Frekans ve dönüş aralığının tamamı, bataryanın her bir ayakta durma konumu (titreşim doğrultusu) için 95±5 dakika olarak karşılıklı olarak değiştirilir. Batarya eşit zaman aralıkları boyunca karşılıklı üç dikey konumda (varsa doldurma delikleri ve havalandırma testleri ile ters konumdaki testi içerir) test edilir.
Diferansiyel basınç testi: Batarya, titreşim testinden sonra en az 88 kPa fark basıncına maruz kalırken 24°C ± 4°C sıcaklıkta altı saat süre ile bekletilir. Batarya her bir konumda en az altı saat olmak üzere karşılıklı üç dikey konumda (varsa doldurma delikleri ve havalandırma testleri ile ters konumdaki testi içerir) test edilir.
(b) 55°C sıcaklıkta, elektrolit kırılan veya çatlayan bir muhafazadan dışarı akmazsa, akacak serbest bir sıvı bulunmuyorsa ve taşıma için ambalajlandığında terminal uçları kısa devreye karşı korunuyorsa akmayan bataryalar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
239 Bataryalar veya piller, sodyum, sülfür veya sodyum bileşikleri (örn. sodyum polisülfitler ve sodyum tetrakloroalüminat) dışında tehlikeli madde içeremez. Menşei ülkenin yetkili makamınca belirlenen koşullar kapsamında olmadıkça ve yine bu makam tarafından onaylanmadıkça, batarya veya piller sodyumun sıvı halde bulunacağı bir sıcaklıkta taşımaya kabul edilmemelidir. Menşei ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, onay ve taşıma koşulları sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR’ye Taraf Ülke’nin yetkili makamı tarafından belirlenir.
Piller, normal taşıma koşullarında tehlikeli maddelerin salınımını önlemek maksadıyla tehlikeli maddeleri tamamen kaplayacak şekilde sağlam ve kapalı, ısı olarak sızdırmazlığı sağlanmış metal muhafazalara sahip olmalıdır.
Bataryalar, normal taşıma koşullarında tehlikeli maddelerin salınımını önlemek maksadıyla sağlam ve kapalı olarak metal bir muhafaza tarafından kapatılmış ve sabitlenmiş pillere sahip olmalıdır.
240 (Bkz. 2.2.9.1.7’deki son NOT)
241 Formülasyon, taşıma esnasında homojen kalacak ve ayrılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Düşük nitroselüloz içeriğine sahip olan ve Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım I'deki Test serisi 1(a), 2 (b) ve 2 (c) testleri kapsamında belirtilen kapalı alanlarda ısıtıldığında patlama, parlama veya infilak testlerinde tehlikeli madde özelliği göstermeyen ve Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 3.3.2.1.4'teki test no. 1 uyarınca (gerekirse talaşlar 1,25 mm'den daha küçük parça büyüklüğüne parçalanır ve elekten geçirilir) test edildiğinde alevlenir bir katı haline gelmeyen formülasyonlar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
242 Sülfür, özel bir şekle (örneğin filiz, granül, küçük topak, pastil veya ince parça) getirilmiş haldeyse ADR zorunluluklarına tabi değildir.
243 Kıvılcım ateşlemeli motorlarda kullanıma yönelik gazolin, benzin ve petrol (örn. otomobillerde, sabit motorlarda ve diğer motorlarda), uçuculuktaki varyasyonlar ne olursa olsun bu kayda atanacaktır.
244 Bu kayıt, alüminyum cürufu, alüminyum sıyırıkları, kullanılmış katodlar, kullanılmış potliner ve alüminyum tuzu cürufu gibi maddeleri içermektedir.
247 Hacim olarak en az %24 fazla fakat en fazla %70 alkol içeren alkollü içecekler, üretim sürecinin bir kısmı olarak taşındığında, aşağıda belirtilen koşullarda, 4.1.1’in genel zorunluluklarını karşılayan en az 250 litre ve en fazla 500 litre kapasiteli ahşap fıçılar içerisinde taşınabilir:
(a) Doldurmadan önce ahşap fıçılar kontrol edilmeli ve sıkıştırılmalıdır;
(b) Sıvının genleşmesine izin verecek şekilde yeterli fire ( en az %3) bırakılmalıdır.
(c) Ahşap variller, ağzındaki delikler yukarı bakacak şekilde taşınmalıdır;
(d) Ahşap fıçılar CSC zorunluluklarını karşılayan konteynerlerde taşınmalıdır. Her bir ahşap fıçı özel yapılmış kızaklarla sabitlenmelidir ve taşıma esnasında yer değiştirmesine engel olacak uygun bir yöntemle sıkıştırılmalıdır.
249 Korozyona karşı kararlı, minimum %10 demir içeriğine sahip ferro-seryum ADR hükümlerine tabi değildir.
250 Bu kayıt sadece, Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'nin uygulanmasına bağlı olarak analizler için alınan kimyasal numuneler için kullanılabilir. Bu kayıt kapsamındaki maddelerin taşınması Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü tarafından belirtilen gözetim ve güvenlik usulleri zincirine uygun olmalıdır.
Kimyasal numuneler sadece yetkili makamın veya Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Genel Direktörünün önceden onay alındığında ve numuneler aşağıdaki hükümlere uygun olduğunda taşınabilir:
(a) ICAO Teknik Talimatlar belgesindeki ambalajlama talimatı 623'e uygun ambalajlanmalıdır (bkz. Ek, S-3-8); ve
(b) Taşıma esnasında, ambalajlama hükümlerini ve miktar sınırlamalarını gösteren bir taşıma onayının nüshası, taşıma belgesine eklenmelidir.
251 KİMYASAL SET veya İLK YARDIM SETİ kaydı, örneğin tıbbi, analitik veya test amaçlarına yönelik olarak kullanılan ve küçük miktarlarda çeşitli tehlikeli mallar içeren kutulara, muhafazalara vb. ilişkindir. Bu tür setler Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7)’de miktarın "0" koduyla gösterildiği tehlikeli malları içeremez.
Bileşenler tehlikeli şekilde reaksiyon göstermemelidir (bkz. 1.2.1, "tehlikeli reaksiyon"). Tek bir setteki toplam tehlikeli mal miktarı, 1 litre veya 1 kg’yi aşmamalıdır. Set için öngörülen paketleme grubu tamamen sette bulunan herhangi bir madde için ön görülen en sıkı paketleme grubundan olmalıdır.
Set sadece hiçbir paketleme grubuna atanmamış tehlikeli malları içeriyorsa, tehlikeli mal taşıma belgesinde paketleme grubunun belirtilmesi gerekmez.
İlk yardım veya çalıştırma amaçları için araç üzerinde taşınan setler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7)’de belirtilen münferit maddelere uygulanan sınırlı miktarlar için miktar sınırlarını aşmayan, iç ambalajlarında tehlikeli mal bulunan kimyasal setler ve ilk yardım setleri , Bölüm 3.4’e uygun olarak taşınabilir.
252 Tüm taşıma koşullarında amonyum nitratın çözelti halinde kalması şartıyla, en fazla %0,2 oranında yanabilir madde içeren ve %80’i aşmayan bir konsantrasyon içinde bulunan sulu amonyum nitrat çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
266 Bu madde belirtilenden daha az alkol, su veya reaksiyon yavaşlatıcı içerdiğinde, yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1).
267 Klorat içeren, C tipi infilaklı patlayıcılar, amonyum nitrat veya diğer amonyum tuzları içeren patlayıcılardan ayrı tutulmalıdır.
270 Sınıf 5.1 inorganik katı nitrat maddesinin sulu çözeltileri, taşıma esnasında maruz kalınan asgari sıcaklıkta çözeltideki madde konsantrasyonu, doyma sınırının en fazla %80’iyse Sınıf 5.1 kriterlerini karşılamadığı kabul edilir.
271 Laktoz veya glikoz veya benzeri maddeler, kütle olarak en az %90 oranında reaksiyon yavaşlatıcı içerdiğinde reaksiyon yavaşlatıcı madde olarak kullanılabilir. Yetkili makam bu karışımların, Testler ve Kriterler Elkitabı'nın Kısım I, Bölüm 16'daki taşıma için hazırlanan en az üç pakete ilişkin Seri 6(c) testi temelinde Sınıf 4.1 olarak sınıflandırılmasına izin verebilir. Kütle olarak en az %98 oranında reaksiyon yavaşlatıcı içeren karışımlar ADR zorunluluklarına tabi değildir. Kütle olarak en az %90 oranında reaksiyon yavaşlatıcı içeren karışımlara sahip paketlerin model No. 6.1'e uygun etiket taşımasına gerek yoktur.
272 Yetkili makam tarafından özel olarak izin verilmedikçe, bu madde Sınıf 4.1 hükümleri kapsamında taşınamaz (bkz. UN No. 0143 yada uygun şekilde UN No. 0150).
273 Test edildiğinde, 1 m3 kübik hacme sahip madde kendiliğinden ateşlenmiyor ve madde 24 saat süre ile en az 75°C ± 2°C sıcaklığında bekletildiğinde numunenin merkezindeki sıcaklık 200°C’yi aşmıyorsa, kendiliğinden ısınmaya karşı kararlı hale gelmiş maneb ve maneb müstahzarlarının Sınıf 4.2 kapsamında yer almasına gerek yoktur.
274 3.1.2.8'in hükümleri geçerlidir.
278 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, taşıma için hazırlanan paketler üzerindeki Seri 2 ve Seri 6(c) testlerinin sonuçları temelinde, yetkili makam tarafından onay verilmedikçe bu maddeler sınıflandırılmamalı ve taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1). Yetkili makam paketleme grubunu 2.2.3 kriterlerine ve Seri 6(c) testi için kullanılan ambalaj tipine göre belirlemelidir.
279 Bu maddenin sınıflandırması ve paketleme grubu, ADR'de belirlenen katı sınıflandırma kriterleri yerine insan tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.
280 Bileşen parçaları olarak taşındıklarında ve bu eşyaların taşımaya sunulduğunda Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım 1, Test Serisi 6(c) uyarınca test edilmiş olmaları, cihaz patlaması olmaması, cihaz kasası yada basınçlı kapta kırılma olmaması ve yakın çevrede yangınla mücadele yada acil durum müdahale çalışmalarını büyük ölçüde engelleyecek fırlama tehlikesi yada termal etki olmaması halinde, bu girdi Sınıf 1 yada diğer sınıflarda tehlikeli mallar içeren örneğin; hava yastığı şişiriciler, hava yastığı modülleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar gibi taşıtlar, gemiler yada hava araçlarına yönelik güvenlik cihazları için geçerlidir. Bu girdi, özel hüküm 296'da açıklanan can kurtarma araçları için geçerli değildir (UN No. 2990 ve 3072).
282 (Silindi)
283 Darbe emiciler de dahil olmak üzere, sarsım emici olarak işlev görmesi amaçlanmış gaz içeren maddeler veya pnömatik yaylar aşağıdaki koşullar sağlandığında ADR zorunluluklarına tabi değildir:
(a) Kapasite (litre) ve yüklenme basıncı (bar) bakımından, ürünün 80 değerini aşmadığı durumlarda, her bir madde en fazla 1,6 litrelik bir gaz boşluğuna ve en fazla 280 bar yüklenme basıncına sahiptir (örneğin, 0,5 litre gaz boşluğu ve 160 bar yüklenme basıncı, 1 litre gaz boşluğu ve 80 bar yüklenme basıncı, 1,6 litre gaz boşluğu ve 50 bar yüklenme basıncı, 0,28 litre gaz boşluğu ve 280 bar yüklenme basıncı);
(b) Her bir madde, 0,5 litrelik gaz boşluğu kapasitesini aşmayan ürünler için 20°C'de yüklenme basıncının minimum 4 katı; 0.5 litrelik gaz boşluğu kapasitesini aşan ürünler için yüklenme basıncının minimum 5 katı patlama basıncına sahiptir;
(c) Her bir madde, kırılma ile parçalanmayacak malzemeden üretilmiştir;
(d) Her bir madde, yetkili makamın kabul ettiği bir kalite güvence standardına uygun şekilde üretilmiştir; ve
(e) Tasarım tipi, maddenin parçalanmamasını ve fırlamamasını sağlayacak şekilde yangınla bozunabilir conta veya diğer bir basınç tahliye cihazı yoluyla basınç salınımı yaptığını kanıtlayan bir yangın testine tabi tutulmuştur.
Aracın çalıştırılmasında kullanılan teçhizat için ayrıca 1.1.3.2 (d)'ye bakın.
284 Oksitleyici maddeler içeren kimyasal oksijen üreticiler aşağıda belirtilen koşulları sağlamalıdır:
(a) Oksijen üretici, Paragraf 2.2.1.1.1 (b) altındaki NOT uyarınca Sınıf 1'den hariç utulduğunda, patlayıcı ile hareket eden bir cihaz içeriyorsa sadece bu hükme göre taşınmalıdır;
(b) Oksijen üretici, ambalajı olmaksızın sert, esnemez, düz ve yatay bir yüzeye, hasar vermesi muhtemel olan bir konumda 1.8 m yükseklikten düşme testine dayanarak içeriğini kaybetmemeli ve devreye girmemelidir;
(c) Oksijen üretici, tahrik cihazı ile donatıldıysa, istenmeyen devreye girmeleri önleyecek en az iki yönteme sahip olmalıdır.
286 Bu kayıt kapsamındaki kütle olarak her biri en fazla 0,5 gr olan nitroselüloz membran filtreler, tek başına bir maddede veya sızdırmaz bir paketteyken ADR zorunluluklarına tabi değildir.
288 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, taşıma için hazırlanan paketler üzerindeki Seri 2 ve Seri 6(c) testlerinin sonuçları temelinde, Yetkili Makam tarafından onay verilmedikçe bu maddeler sınıflandırılmamalı ve taşınmamalıdır (bkz. 2.2.1.1).
289 Taşıtlarda, vagonlarda veya gemilerde veya hava araçlarında elektrikle başlatılan ve piroteknik olarak başlatılan güvenlik cihazları veya direksiyon kolonu, kapı panelleri, oturaklar vb. gibi komple bileşenlerde bulunan güvenlik cihazları ADR'ye tabi değildir.
290 Bu madde, Kısım 2'de belirtilen diğer sınıf tanımlarını ve kriterlerini karşılıyorsa, aşağıdaki şekilde sınıflandırılacaktır:
(a) Madde, Bölüm 3.5’te öngörülen istisnai miktarlardaki tehlikeli mal kriterlerini arşılıyorsa, ambalajlar 3.5.2’ye uygun olacak ve 3.5.3 test zorunluluklarını karşılayacaktır. Radyoaktif malzemeler için geçerli olan diğer tüm zorunluluklar, 1.7.1.5'te öngörülen istisnai ambalajlar, diğer sınıf hesaba katılmayarak geçerli olacaktır;
(b) Miktar, 3.5.1.2’de öngörülen sınırları aşıyorsa, madde hakim olan ilave riske göre sınıflandırılacaktır. Taşıma belgesi, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (2) kapsamında radyoaktif istisnai ambalaj için geçerli olan isimle tamamlanmış şekilde, diğer sınıf için geçerli olan UN numarası ve uygun sevkiyat adıyle birlikte maddeyi açıklayacak olup, madde bu UN numarası için geçerli olan hükümlere uygun olarak taşınacaktır.
Taşıma belgesinde yer alan bilgilere bir örnek:
"UN 1993, Alevlenir sıvı, b.b.b. (etanol ve tolüen karışımı), Radyoaktif malzeme, istisnai ambalaj – sınırlı malzeme miktarı, 3, PG II". Ayrıca 2.2.7.2.4.1 zorunlulukları geçerli olacaktır;
(c) Sınırlı miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Bölüm 3.4 hükümleri, alt paragraf (b) kapsamında sınıflandırılmış maddeler için geçerli değildir;
(d) Madde, bu maddeyi diğer tüm sınıflara ilişkin tehlikeli mal hükümlerinden muaf tutan özel bir hükmü karşılıyorsa, bu madde UN numarası Sınıf 7 zorunlulukları ile 1.7.1.5’in tüm zorunlulukları kapsamında sınıflandırılacaktır.
291 Alevlenir sıvılaştırılmış gazlar, soğutucu makine aksamları içerisinde tutulmalıdır. Bu aksamlar makinenin çalışma basıncının en azından üç katına dayanacak şekilde tasarlanmalı ve buna göre test edilmelidir. Soğutucu makineler normal taşıma koşullarında sıvılaştırılmış gazı içerecek ve basınç tutan aksamların patlama veya kırılma riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.Soğutucu makineler ve soğutucu makine aksamları, 12 kg'dan daha az gaz içeriyorsa ADR zorunluluklarına tabi değildir.
292 (Silindi)
293 Aşağıdaki tanımlar kibritler için geçerlidir:
(a) İri başlı kibritler, başları sürtünmeye hassas ateşleyici bileşim ve küçük bir alevle veya alevsiz yanan fakat yoğun ısı veren piroteknik bileşim ile hazırlanmış kibritlerdir;
(b) Emniyet kibritleri, sadece hazırlanan bir yüzeyde sürtünme ile ateşlenebilen kutu, kitap veya karta iliştirilmiş veya birleştirilmiş kibritlerdir;
(c) Kolay tutuşan kibritler, sert bir yüzeyde sürtünme ile ateşlenen kibritlerdir;
(d) Wax Vesta kibritleri, hazırlanmış bir yüzey veya sert bir yüzeyde sürtünme ile ateşlenebilen kibritlerdir.
295 Palette uygun bir işaret ve etiket bulunuyorsa bataryaların her birinin işaretlenmesine veya etiketlenmesine ihtiyaç yoktur.
296 Bu kayıtlar, can salları, can yelekleri ve kendiliğinden şişen kızaklar için geçerlidir. UN No. 2990, kendiliğinden şişen aparatlar, UN No. 3072 ise, kendiliğinden şişmeyen can kurtarma aparatları için geçerlidir. Can kurtarma aparatları, şunları içerebilir:
(a) Kazara devreye girmelerini engelleyen ambalajlar içinde dumanlı ve aydınlatmalı işaret fişekleri içerebilen sinyal cihazları (Sınıf 1);
(b) Yalnızca UN No. 2990 için geçerli olmak üzere, Tehlike Bölümü 1.4, uyumluluk grubu S kapsamındaki güç cihazı kartuşları, kendiliğinden şişme mekanizmasının amaçları bakımından ve aparat başına patlayıcı miktarının 3.2 gramı geçmemesi kaydıyla taşınabilir;
(c) 2.2.2.1.3 kapsamında Sınıf 2, grup A veya O sıkıştırılmış yada sıvılaştırılmış gazlar;
(d) Elektrik depolama bataryaları (Sınıf 8) ve lityum piller (Sınıf 9);
(e) Küçük miktarlarda tehlikeli mal içeren ilk yardım setleri veya tamir setleri (örn. Sınıf 3, 4.1, 5.2, 8 veya 9); yada
(f) Kazara tutuşmalarını önleyen ambalajlara yerleştirilmiş kolay tutuşan kibritler.
Sınıf 2, Grup A veya Grup O’daki sıkıştırılmış yada sıvılaştırılmış gazlardan başka tehlikeli madde içermeyen, azami 40 kg.’a kadar brüt ağırlığı olan ve sağlam, sabit bir dış paket ile ambalajlanmış, kapasitesi 120 ml.’den daha fazla olmayan, sadece aletlerin aktivasyonu amacıyla kurulan hayat kurtarıcı aletler, ADR gerekliliklerine tabi değildir.
298 (Silindi)
300 Yüksek olan geçerli olacak şekilde sıcaklık, yükleme anında 35°C'yi aşarsa veya ortam sıcaklığının 5°C üzerindeyse balık, balık artıkları ve kril yüklenmez.
302 Başka tehlikeli mal içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri yalnızca 5.5.2 hükümlerine tabidir.
303 Kaplar (hazneler), içlerinde bulunan gazın veya gaz karışımlarının, 2.2.2 başlığı hükümleri uyarınca saptanan sınıflandırma koduna tahsis edilecektir.
304 Bu kayda yalnızca, kuru potasyum hidroksit içeren ve devreye alınmamış olmakla birlikte, münferit hücreler içine uygun miktarda su eklenerek kullanımdan önce devreye alınması amaçlanan bataryaların taşınması için başvurulacaktır.
305 En fazla 50 mg/kg konsantrasyonlar içerisindeyken bu maddeler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
306 Bu girdi, sadece Test Serisi 2 (bkz. Testler ve Kriterler Kılavuzu, Kısım I) uyarınca test edildiklerinde Sınıf 1’e kabul edilmek için çok duyarsız olan maddeler için kullanılabilir.
307 Bu hükme sadece, ana içerik olarak aşağıda belirtilen bileşim sınırları içerisinde amonyum nitrat içeren yeknesak karışımlar için başvurulabilir:
(a) Karbon olarak hesaplanan en fazla %0,2 oranında toplam yanabilir/organik malzemelere sahip en az %90 oranında amonyum nitrat ve varsa içerdiği inorganik ve amonyum nitrata karşı etkisiz katkı maddesi; veya
(b) Diğer inorganik maddelerle birlikte %90’dan az ama fakat %70'ten fazla amonyum
nitrat veya kalsiyum karbonat ve/veya dolomit ile karıştırılmış %80'den fazla fakat %90'dan az amonyum nitrat ve karbon olarak hesaplanan en fazla %0,4 oranında toplam yanabilir/organik malzeme; veya
(c) Amonyum nitrat ve %45'ten daha fazla fakat %70'ten daha az amonyum nitrat ile birlikte amonyum sülfat karışımları içeren nitrojen tipi amonyum nitrat esaslı gübre ve amonyum nitrat ve amonyum sülfat kompozisyon oranlarının toplamı %70'i aşan karbon olarak sayılan %0.4'ten daha fazla olmayan toplam yanabilir/organik malzeme.
309 Bu kayıt, kullanımdan önce yalnızca ilave işlemden geçtikten sonar Tip E infilaklı patlayıcı üretmesi amaçlanan, başlıca amonyum nitrat ve yakıt karışımı içeren duyarlılığı azaltılmış emülsiyonlar, süspansiyonlar ve jeller için geçerlidir.
Emülsiyon karışımları normal olarak aşağıda belirtilen bileşime sahiptir: %60-85 amonyum nitart, %5-30 su, % 2-8 yakıt, %0.5-4 emülgatör, %0-10 çözünebilir alev bastırıcılar ve eser katkısı. Diğer inorganik nitrat tuzları, amonyum nitratın bir kısmının yerine geçebilir.
Süspansiyon ve jel karışımları normal olarak aşağıda belirtilen bileşime sahiptir: %60-85 amonyum nitrat, %0-5 sodyum veya potasyum perklorat, %0-17 heksamin nitrat veya monometilamin nitrat, %5-30 su, %2-15 yakıt, %0,5-4 kalınlaştırıcı ajan, %0-10 çözünebilir alev bastırıcılar ve eser katkıları. Diğer inorganik nitrat tuzları, amonyum nitratın bir kısmının yerine geçebilir.
Maddeler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Bölüm 18'de yer alan Test Serisi 8'in 8 (a), (b) ve (c) testlerini tatmin edici olarak geçecek ve yetkili otorite tarafından onaylanacaktır.
310 Testler ve Kriterler Elkitabı'nın alt başlık 38.3'teki test zorunluluklarını, aşağıda belirtilen hallerde, en fazla 100 adet lityum pili ve bataryası içeren imalat grupları veya bu prototipler test için taşındığında imalat öncesi pil ve batarya prototipleri için geçerli değildir:
(a) Piller ve bataryalar metal, plastik veya kontrplak varil veya metal, plastik veya ahşap kutu olan bir dış pakette taşınıyorsa ve bu, paketleme grubu I kriterlerini karşılıyorsa ve
(b) Her bir pil ve batarya bir dış paket içindeki iç ambalaja yerleştirilmişse ve yanmayan ve iletken olmayan dolgu malzemesi ile çevrelenmişse.
311 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I kapsamındaki ilgili testlerin sonuçları temel alınarak yetkili makam tarafından onaylanmadıkça, maddeler bu kayıt kapsamında taşınamaz. Ambalajlar, taşıma işleminin hiçbir anında seyreltici oranının yetkili makam onayında belirtilen değerin altına düşmemesini sağlayacaktır.
312 (Rezerve edilmiş)
313 (Silindi)
314 (a) Bu maddeler, yüksek sıcaklıklarda egzotermik dekompozisyona meyillidir. Dekompozisyon, ısı veya katışkılar yoluyla başlayabilir (örn. toz halindeki metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bileşikleri);
(b) Taşıma sırasında, bu maddeler doğrudan güneş ışığına karşı korunacak ve yeterli havalandırmaya sahip bölgelere yerleştirilecektir.
315 Bu kayıt, 2.2.61.1.8’de tanımlanan paketleme grubu I’in solunum yoluyla toksisite kriterlerini karşılayan Sınıf 6.1 maddeleri için kullanılamaz.
316 Bu kayıt, yalnızca ufalanmayan tablet biçiminde taşınması halinde kuru kalsiyum hipoklorit için geçerlidir.
317 “Bölünebilen madde istisnalı” (Fissile-excepted) yalnızca 6.4.11.2’ye uygun ambalajlar için geçerlidir.
318 Dokümantasyon amaçları bakımından, uygun sevkiyat adı teknik isimle birlikte verilecektir (bkz. 3.1.2.8). Taşınan bulaşıcı maddelerin bilinmemesi fakat Kategori A’yadahil edilme ve UN No. 2814 veya 2900’a tahsis edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe duyulması halinde “şüpheli Kategori A bulaşıcı madde” ibaresi parantez içerisinde, taşıma belgesindeki uygun sevkiyat adının ardından gelecektir.
319 Ambalajlama talimatı P650 uyarınca işaretlenmiş olan ambalajlar ve paketli maddeler, ADR’nin diğer zorunluluklarına tabi değildir.
320 (Silindi)
321 Bu saklama sistemlerinin her zaman hidrojen içerdiği düşünülecektir.
322 Ufalanamaz tablet biçiminde taşınıyorlarsa, bu maddeler paketleme grubu III’e tahsis edilir.
323 (Rezerve edilmiş)
324 Bu maddenin, en fazla %99 oranındaki konsantrasyonlar içerisindeyse kararlaştırılması gerekir.
325 Bölünemeyen ve bölünebilen madde istisnalı uranyum hekzaflorür için, malzeme UN No. 2978 altında sınıflandırılacaktır.
326 Bölünebilen uranyum hekaflorür için, malzeme UN No. 2977 altında sınıflandırılacaktır.
327 5.4.1.1.3 kapsamında sevk edilen atık aerosoller, yeniden işleme alma veya imha amaçlarıyla bu kayıt altında taşınabilir. Bunların, basıncın ve tehlikeli atmosferlerin birikimini önlemeye yönelik tedbirler alınmışsa, kazara boşaltıma karşı korunmasına gerek yoktur. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş atık aerosoller, ambalajlama talimatı P207 ve özel hüküm PP87 kapsamında yada ambalajlama talimatı LP02 ve özel ambalajlama talimatı L2 kapsamında ambalajlanacaktır. Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş aerosoller, tehlikeli basınç birikiminin gerçekleşmemesini sağlamak üzere uygun önlemler alınması kaydıyla hurda ambalajlarında taşınacaktır.
NOT: Deniz taşımacılığında, atık aerosoller kapalı konteynerlerde taşınmaz.
328 Bu kayıt, teçhizat içerisinde yer aldıkları veya teçhizat ile paketlendikleri durumlar dahil olmak üzere yakıt hücresi kartuşları için geçerlidir. Bir yakıt hücresi sistemine monte veya bunun bir parçası olan yakıt hücresi kartuşlarının, teçhizat içerisinde yer aldığı kabul edilir. Yakıt hücresi kartuşu, yakıtın yakıt hücresine boşaltımını kontrol eden valf (valflar) yoluyla yakıt hücresine boşaltılmak üzere yakıt depolamış olan bir nesne anlamına gelir. Teçhizat içerisinde yer aldıkları haller de dahil olmak üzere yakıt hücresi kartuşları, normal taşıma koşulları altında yakıt sızıntısını önleyecek şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.
Yakıt hücresi kartuşlarının, sıvıları yakıt hücresi olarak kullanan tasarım tipleri, sızıntı yapmaksızın 100 kPa (gösterge) basınçta bir iç basınç testini geçecektir.
Özel hüküm 339’a uygunluk göstermekle yükümlü, metal hidrit içinde hidrojen içeren yakıt hücresi kartuşları hariç olmak üzere, her bir yakıt hücresi kartuşu tasarım tipi, saklama sisteminin arızasına neden olması en muhtemel yön düzeninde, hiçbir içerik kaybı göstermeksizin 1,2 metre yükseklikten sert bir yüzeye düşürme testini geçecektir.
Lityum metal yada lityum-iyon pilleri, yakıt hücre sistemine dahil edildiğinde, sevkiyat, UN3091 EKİPMANA DAHİL LİTYUM METAL PİLLER yada UN 3481 EKİPMANA DAHİL LİTYUM İYON PİLLER için bu madde ve uygun maddeler dahilinde göre yapılmalıdır.
329 (Rezerve edilmiş)
330 (Silindi)
331 (Rezerve edilmiş)
332 Magnezyum nitrat hekzahidrat, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
333 Kıvılcım ateşlemeli motorlarda kullanıma yönelik etanol, gazolin, benzin veya petrol karışımları (örn. otomobillerde, sabit motorlarda ve diğer motorlarda), uçuculuktaki varyasyonlar ne olursa olsun bu kayda tahsis edilecektir.
334 Yakıt hücresi kartuşu, bir aktivatör içerebilir; bunun için taşıma sırasında yakıtla kazara karışımları önleyecek iki bağımsız yöntemle donatılması gerekir.
335 ADR zorunluluklarına tabi olmayan katı karışımları ile çevreye zararlı sıvılar veya katılar, UN No. 3077 olarak sınıflandırılabilir ve bu kayıt kapsamında taşınabilir; bunun için maddenin yüklendiği veya ambalajın veya aracın yada konteynerin kapatıldığı anlarda, açıkta hiçbir serbest sıvının görülmemesi gerekir. Her araç veya konteyner, dökme halinde taşıma için kullanılırken sızdırmaz olacaktır. Karışımın yüklendiği ve ambalajın veya aracın yada konteynerin kapatıldığı sırada açıkta serbest sıvı varsa, karışım UN No. 3082 olarak sınıflandırılacaktır. Katı bir malzemeye yedirilmiş fakat ambalajda veya nesnede serbest sıvı görülmeyen mühürlü ambalajlar ve çevreye tehlikeli bir sıvının 10 ml’den az bir oranını içeren nesneler, 10 gramdan az çevreye tehlikeli bir katı içeren nesneler, ADR zorunluluklarına tabi değildir.
336 Tutuşmayan katı DÖE-II veya DÖE-III malzemesi içerek tek bir ambalaj, havayoluyla taşınıyorsa, 3 000 A2’ten yüksek bir etkinlik içermeyecektir.
337 B(U) Tipi ve B(M) Tipi ambalajları havayoluyla taşınıyorsa, aşağıdakilerden yüksek etkinliğe sahip olamaz:
(a) Düşük yayılıma sahip radyoaktif malzemeler için: onay belgesinde belirtilen ambalaj tasarımı için izin verilen değer;
(b) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler: 3 000 A1 veya 100 000 A2, düşük olan geçerli olacak şekilde; veya
(c) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için: 3.000 A2
338 Bu kayıt altında taşınan ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içermek üzere tasarlanmış her yakıt hücresi kartuşu:
(a) Sızıntı veya patlama yapmaksızın, 55 ºC’de içeriklerin denge basıncının en az iki katı bir basınca dayabilecek özellikte olacaktır;
(b) Buhar basıncı 55 °C’de en fazla 1000 kPa olan sıvılaştırılmış alevlenir gazın 200 ml’sinden fazlasını içermeyecektir ve
(c) 6.2.6.3.1’de öngörülen sıcak su banyosu testini geçecektir.
339 Metal hidrit içinde hidrojen içeren ve bu kayıt altında taşınan yakıt hücresi kartuşları, 120 ml’den az veya buna eşit bir su kapasitesine sahip olacaktır.
Yakıt hücresi kartuşundaki basınç 55 °C’de 5MPa’yı aşmayacaktır. Tasarım tipi ise, sızıntı veya patlama yapmaksızın, kartuşun 55 °C’deki tasarım basıncının iki katı veya kartuşun 55°C’deki tasarım basıncından 200 kPa yüksek bir basınca (hangisi yüksekse) dayanabilecek özellikte olacaktır. Testin yürütüldüğü basınç, düşürme testinde ve hidrojen çevrimi testinde “minimum gövde patlama basıncı” olarak anılmaktadır.
Yakıt hücresi kartuşları, Üreticinin sunduğu prosedürlere uygun şekilde doldurulacaktır. Üretici, her yakıt hücresi kartuşu ile aşağıdaki bilgileri verecektir:
(a) Yakıt hücresi kartuşunun ilk dolumundan veya yeniden dolumundan önce yürütülecek muayene prosedürleri;
(b) Dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ve olası tehlikeler;
(b) Nominal kapasiteye ne zaman ulaşıldığını saptama yöntemi;
(c) Minimum ve maksimum basınç aralığı;
(e) Minimum ve maksimum sıcaklık aralığı ve
(f) İlk dolum ve yeniden dolum için karşılanacak zorunluluklar ile ilk dolum ve yeniden dolum için kullanılacak teçhizat tipi.
Yakıt hücresi kartuşları, normal taşıma koşulları altında yakıt sızıntısını önleyecek şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır. Yakıt hücresinin bir parçası olan kartuşlar da dahil olmak üzere her kartuş tasarım tipi, şu testlere tabi tutulacak ve bunları geçecektir:
Düşürme testi
Dört farklı yön düzleminde, sert bir yüzeye 1,8 metreden düşürme testi:
(a) Dikey olarak, kapatma valfi düzeneğini barındıran uç üzerine;
(b) Dikey olarak, kapatma valfi düzeneğinin karşısındaki uç üzerine;
(c) Yatay olarak, çapı 38 mm olan çelik bir tepe üzerine, çelik tepenin yukarı bakacağışekilde ve
(d) 45° açıda, kapatma valfı düzeneğini barındıran uç üzerine.
Kartuş, nominal dolum basıncına kadar doldurulmuşa, tüm olası sızıntı noktalarında sabun köpüğü çözeltisi veya eşdeğer bir yöntem kullanılarak saptanmak üzere hiçbir sızıntı görülmeyecektir. Yakıt hücresi kartuşa, ardından tahribata kadar hidrostatik olarak basınç verilecektir. Kaydedilen baltama basıncı, minimum gövde patlama basıncının %85’ini aşacaktır.
Yangın testi
Nominal kapasitesine kadar hidrojenle doldurulmuş bir yakıt hücresi kartuşu, yangın girdabı testine tabi tutulacaktır. Kendisine bağlı bir kapakçık özelliği de içerebilen kartuş tasarımının, şu hallerde yangın testini geçtiği kabul edilir:
(a) İç basıncın, kartuş kırılmaksızın, sıfır gösterge basıncına kadar tahliye edilmesi; veya
(b) Kartuşun, en az 20 dakika boyunca bozulmaksızın yangına dayanabilecek özellikte olması.
Hidrojen çevrimi testi
Bu testin amacı, yakıt hücresi kartuşunun tasarlanan gerilme sınırlarının kullanım sırasında aşılmadığını kanıtlamaktır.
Yakıt hücresi kartuşu, en fazla %5 nominal hidrojen kapasitesinden en az %95 nominal hidrojen kapasitesine ve ardından yine en fazla %5 nominal hidrojen kapasitesine çevrilecektir. Dolum için nominal dolum basıncı kullanılacak ve sıcaklıklar işletim sıcaklığı aralığında kalacaktır. Çevrim, en az 100 çevrim boyunca devam ettirilecektir.
Çevrim testinin ardından, yakıt hücresi kartuşu doldurulacak ve kartuşun yerini aldığı su hacmi ölçülecektir. Çevrilmiş kartuşun yerini aldığı su hacmi, %95 nominal kapasiteye kadar doldurulmuş ve minimum gövde patlama basıncının %75’i kadar basınç verilmiş olan çevrilmemiş bir kartuşun yerini aldığı su hacmini geçmemesi halinde, kartuş tasarımının hidrojen çevrim testini geçtiği kabul edilir.
Üretim sızıntı testi
Her bir yakıt hücresi kartuşu, nominal dolum basıncına kadar basınç verilmiş haliyle 15 °C ± 5 °C’de sızıntılara karşı test edilecektir. Hiçbir sızıntı görülmeyecek olup, sızıntılar olası tüm sızıntı noktalarında sabun köpüğü çözeltisi veya eşdeğer bir yöntem kullanılarak saptanacaktır.
Her yakıt hücresi kartuşu, aşağıdakilerle kalıcı olarak işaretlenecektir:
(a) MPa cinsinden nominal dolum basıncı;
(b) Üreticinin, yakıt hücresi kartuşları üzerindeki seri numarası veya tanımlama
numarası ve
(c) Azami hizmet ömrünü temel alan son geçerlilik tarihi (yıl dört basamak halinde, ay
ise iki basamak halinde yazılacaktır).
340 Bölüm 3,2, Tablo A, Sütun (7b)’de belirtilen münferit maddeler için geçerli istisnai miktarlara yönelik miktar sınırlarını aşmayan iç ambalajlardaki tehlikeli maddeleri içeren kimyasal setler, ilk yardım setleri ve polyester reçine setleri Bölüm 3.5’e uygun şekilde taşınabilir. Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)’de istisnai miktarlar olarak münferit şekilde onaylanmamış olsalar dahi Sınıf 5.1 maddelerinin söz konusu setlerde taşınmasına izin verilmiş olup, Kod E2’ye tahsis edilmiştir (bkz. 3.5.1.2).
341 (Rezerve edilmiş)
342 Yalnızca sterilizasyon cihazlarında kullanımı amaçlanan cam iç kaplar (örneğin lambalar veya kapsüller), dış paket başına en fazla 300 ml iç ambalajlar başına en az 30 ml etilen oksit içermeleri halinde, aşağıdakiler kaydıyla Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (7b)’deki “E0" ibaresi dikkate alınmaksızın Bölüm 3.5’in hükümleri kapsamında taşınacaktır:
(a) Dolumdan sonra, her bir cam iç kabın sızdırmaz olduğu saptanmıştır; bunun için cam iç kap, etilen oksidin 55 °C’deki buhar basıncına eşit bir iç basınca ulaşılmasını sağlamaya yetecek bir sıcaklıkta ve sure boyunca sıcak su banyosunda bekletilir. Bu test sırasında sızıntı, bozulma veya başka bir kusur gösteren cam iç kaplar, bu özel hüküm kapsamında taşınmayacaktır;
(a) 3.5.2'de istenen ambalaja ek olarak, her bir cam iç kap etilen oksitle uyumlu olan ve
cam iç kabın kırılması veya sızdırması halinde dahi içerikleri taşıyabilecek özellikteki mühürlü bir plastik torbaya yerleştirilmiştir; ve
(b) Her bir cam iç kap, ambalajın hasar görmesi (örneğin kırılması) halinde plastik
torbanın yırtılmasını önleyecek bir yöntemle (kılıflar veya dolgu malzemeleri) korunmaktadır.
343 Bu kayıt, ham petrolün meydana getirdiği buharların, soluma tehlikesi teşkil edebileceği bir konsantrasyonda hidrojen sülfür içeren ham petrol için geçerlidir. Tahsis edilen paketleme grubu, teşkil edilen tehlike derecesi uyarınca yanıcılık tehlikesi ile soluma tehlikesi yoluyla saptanacaktır.
344 6.2.6’nın hükümleri karşılanacaktır.
345 İç ve dış duvar arasında boşluk bulunan çift cam duvardan mamul olan ve maksimum kapasitesi 1 litre olan açık dondurucu haznelerdeki bu gaz, her bir kabın darbe kaynaklı hasarlara karşı koruma sağlamak amacıyla uygun dolgu veya emici malzemelere sahip bir dış paket içinde taşınması kaydıyla ADR’ye tabi değildir.
346 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203’ün zorunluluklarını karşılayan ve tamamen gözenekli bir malzemeye emdirilmiş UN No. 1977, hidrojen, soğutulmuş sıvı dışında hiçbir tehlikeli mal içermeyen açık dondurucu kaplar ADR zorunluluklarına tabi değildir.
347 Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Test serisi 6 (d) sonuçlarının, işleyişten kaynaklanan tehlikeli etkilerin yalnızca ambalaj içerisinde yer aldığını göstermesi durumunda bu kayda başvurulacaktır.
348 31 Aralık 2011’den sonra üretilen bataryalar, dış muhafazada Watt-saat oranı ile işaretlenecektir.
349 Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımları taşıma için kabul edilmez.
UN No. 1791 hipoklorit çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
350 Amonyum bromat ve amonyum tuzu ile bromatın sulu çözeltileri ve karışımları taşıma için kabul edilemez.
351 Amonyum klorat ve amonyum tuzu ile kloratın sulu çözeltileri ve karışımları taşıma için kabul edilemez.
352 Amonyum klorür ve amonyum tuzu ile klorürün sulu çözeltileri ve karışımları taşıma için kabul edilemez.
353 Amonyum permanganat ve amonyum tuzu ile permanganatın sulu çözeltileri ve karışımları taşıma için kabul edilemez.
354 Bu madde, soluma soluyla zehirlidir.
355 Bu kayıt altında taşınan acil kullanıma yönelik oksijen tüpleri, Sınıf 2’deki sınıflandırmada herhangi bir değişiklik olmaksızın kendilerine monte aktive edici kartuşlar (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu C veya S kapsamındaki güç cihazı şeklindeki kartuşlar) içerebilir. Bunun için tutuşabilir (itici) patlayıcıların oksijen tüpü başına 3.2 gramı aşmaması gerekir. Taşıma için hazırlanan, kendilerine monte aktive edici kartuşlara sahip tüplerde, istenmeyen aktivasyonları önleyici bir mekanizma bulunacaktır.
356 Araçlara, vagonlara, gemilere veya uçaklara veya komple araç bileşenlerine monte haldeki veya araçlara, vagonlara, gemilere veya uçaklara monte edilmesi amaçlanan metal hidrit saklama sistemleri, taşımaya kabul edilmeden önce üretim ülkesinin yetkili makamı1 tarafından onaylanacaktır.
 
1 Üretim ülkesi ADR’ye taraf ülke değilse, onay, ADR’ye taraf ülkenin yetkili makamı tarafından tanınacaktır.
 
Taşıma belgesinde, ambalajın üretim ülkesinin yetkili makamınca1 onaylandığını gösterir bir beyan bulunacak yada imalat üretim ülkesinin yetkili makamının1 onayının bir nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır.
357 Ham petrolün meydana getirdiği buharların, soluma tehlikesi teşkil edebileceği bir konsantrasyonda hidrojen sülfür içeren ham gaz yağları, UN 3494 KÜKÜRT ORANI YÜKSEK HAM PETROL, ALEVLENİR, ZEHİRLİ kaydı kapsamında sevk edilecektir.
358 %1’den fazla, ama %5’ten az olan alkolün içindeki nitrogliserin çözeltisi, Sınıf 3 olarak sınıflandırılabilir ve 4.1.4.1’de tüm şartları sağlanan ambalajlama bilgileri P300 ile uyumlu şekilde UN No. 3064’e atanmıştır.
359 %1’den fazla, ama %5’ten az olan alkolün içindeki nitrogliserin çözeltisi, eğer 4.1.4.1’deki ambalajlama bilgileri P300’ün tüm şartlarını sağlamazsa Sınıf 1 olarak sınıflandırılacaktır ve UN No. 0144’e atanacaktır.
360 Sadece lityum metal pillerle veya lityum iyon pilleriyle çalıştırılan araçlar, UN 3171 pille çalışan araçlar maddesi altında sınıflandırılacaktır.
361 Bu madde, enerji depolama kapasitesi 0.3 Wh’dan büyük çift kablolu elektrikli kapasitörler için uygulanır. 0.3 Wh veyadaha az enerji depolama kapasitesine sahip kapasitörler, ADR’ye tabidir. Enerji depolama kapasitesi, nominal voltaj ve elektrik kapasitesi kullanarak hesaplanan, kapasitör tarafından tutulan enerji anlamına gelir. Tehlikeli maddelerin herhangi bir sınıfının kriterlerini karşılamayan, elektrolit içeren kapasitörler dahil bu maddenin uygulandığı tüm kapasitörler, aşağıdaki koşullara uyacaktır:
(a) Ekipmanda kurulmamış kapasitörler, şarj olmamış şekilde taşınacaktır. Ekipmanda kurulmuş kapasitörler, ya şarj olmamış şekilde taşınacaktır, yada kısadevreye karşı korunacaktır.
(b) Kısadevre tehlikesine karşı her kapasitör, aşağıda belirtilen şekilde taşınacaktır:
(i) Kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10 Wh veyadaha az olduğunda veya bir modüldeki her kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10 Wh veyadaha az olduğunda, kapasitör veya modül kısadevreye karşı korunacaktır veya kutuplara metal kayışla tutturulacaktır; ve
(ii) Kapasitörün veya modüldeki kapasitörün enerji depolama kapasitesi, 10 Wh’dan büyükse, kapasitör veya modül, kutuplara metal kayışla tutturulacaktır;
(c) Tehlikeli madde içeren kapasitörler, 95 kPa basınç farkına dayanacak şekilde tasarlanacaktır;
Kapasitörler, çalışma esnasında yükselebilecek basıncı hava deliği veya kapasitör haznesindeki zayıf nokta vasıtasıyla, güvenli şekilde tahliye edecek şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Hava deliğinden sızacak herhangi bir sıvı, ambalaj veya kapasitörün kurulduğu teçhizat tarafından muhafaza edilecektir.
(e) Kapasitörler, enerji depolama kapasitesi ile Wh olarak işaretlenmelidir.
Elektrolit içeren, teçhizat içine kurulduğunda dahil tehlikeli madde sınıflarının hiçbir sınıflandırma kriterine uymayan kapasitörler, ADR’nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Tehlikeli maddelerin herhangi bir sınıflandırma kriterine uyan elektrolit içeren, 10 Wh veyadaha az enerji depolama kapasitesine sahip kapasitörler, hasar olmadan 1.2 metre yükseklikten ambalajsız düşme testini geçerse, ADR’nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Tehlikeli maddelerin herhangi bir sınıflandırma kriterine uyan elektrolit içeren, teçhizatın içine kurulmuş ve enerji depolama kapasitesi 10Wh’dan fazla olan kapasitörler, ADR’ye tabidir.
 
Teçhizatın uygun malzemeden yapılmış dayanıklı dış paket içinde ambalajlanması ve yeterli güçte olması ve ambalajın kullanılmasına yönelik, öyle ki taşıma anında kapasitörlerin kazara çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanması. Bu şartları sağlaması halinde, herhangi bir tehlikeli madde sınıflandırma kriterlerini sağlayan, elektrolit içeren ve teçhizat içine yerleştirilmiş kapasitörler, ADR hükümlerine tabi değildir. Kapasitör içeren büyük, güçlü teçhizatlar, içerisinde bulundukları kapasitöre eşdeğer bir koruma sağlıyor ise, teçhizat tarafından eşdeğer bir korumaya maruz kaldıkları durumlarda, ambalajlanmamış olarak veya paletler üzerinde taşınabilir.
NOT: Tasarım olarak uç gerilim sağlayan kapasitörler, (örn. asimetrik kapasitörler) bu maddeye dahil değildir.
362 (Rezerve edilmiş)
363 Bu madde, orijinal tasarım tipinin bir parçası olarak, teçhizata veya makinelere (örn. jeneratörler, kompresörler, ısıtma birimleri vs.) muhafaza edici bütünleşik araç olarak Bölüm 3.2 Tablo A sütun (7a)’daki belirtilen miktarların üstündeki 1.1.3.3 ‘ün paragraflarına göre muaf tutulmuş olanlar dışındaki sıvı yakıtlara da uygulanır. Aşağıdakileri sağlaması durumunda ADR’nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(a) Muhafaza araçları imalat ülkesinin yetkili makamının imalat şartlarıyla uyumludur.2
(b) Tehlikeli maddeleri muhafaza aracı olan herhangi valf veya kapak (örn. havalandırma araçları) taşıma esnasında kapatılır;
(c) Tehlikeli maddelerin dikkatsizlikten dolayı sızmasını önlemek ve makine veya teçhizatı sabitleyerek taşıma esnasında hareket ederek yönünün değişmesini veya zarar görmesini önlemek amacıyla makine veya teçhizat yönlendirilir.
(d) Muhafaza aracının kapasitesi, 60 litreden çok, ama 450 litreden az olduğunda, makine veya teçhizat, 5.2.2 ile uyumlu olarak dış yüzünden etiketlenir ve kapasitesi 450 litreden çok, ama 1500 litreden az olduğunda, makine veya teçhizat, 5.2.2’ye uyumlu olarak dört dış yüzünden etiketlenir; ve
(e) Muhafaza aracının kapasitesi, 1500 litreden fazla olduğunda, makine veya teçhizat, 5.3.1.1.1’e uygun olarak dört yüzünden afişlenir, 5.4.1.4’ün şartları uygulanır ve taşıma belgesi şu ek durumu içerir: “363 Özel Hükümlerle uyumlu taşımacılık”.
364 Bu madde sadece Bölüm 3.4 hükümlerince yerine getirilebilir, taşıma için sunulduğu şeklince, ambalaj, yetkili makam tarafından belirlenen Testler ve Kriterler El Kitabı’nın Test Serileri 6(d) 1. Kısımıyla uyumlu testleri geçecek yeterliktedir.
365 Civa içeren alet veya parçalar için bkz. UN No. 3506.
366 1 kg.’dan fazla olmayan civa içeren alet ve parçalar, ADR’ye tabi değildir.
367 Dokümantasyon amaçları doğrultusunda:
Aynı pakette “Boya” ve “Boyayla ilgili malzeme” içeren paketlerin sevkiyatı için “Boyayla ilgili malzeme” uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
Aynı pakette “Boya, aşındırıcı, yanıcı” ve “Boyayla ilgili malzeme, aşındırıcı, yanıcı” içeren paketlerin sevkiyatı için “Boyayla ilgili malzeme, aşındırıcı, yanıcı” uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
 
2 Örneğin, Avrupa Parlamentosu 2006/42/EC Direktifi ve makineler üzerine 17 Mayıs 2006 Konseyi’nin ilgili hükümleri ve 95/16/EC Direktifi düzeltmesi. (9 Haziran 2006 L 157 sayılı Resmi Avrupa Birliği Günlüğü, pp. 0024-0086).
 
Aynı pakette “Boya, yanıcı, aşındırıcı” ve “Boyayla ilgili malzeme, yanıcı, aşındırıcı” içeren paketlerin sevkiyatı için “Boyayla ilgili malzeme, yanıcı, aşındırıcı” uygun sevkiyat adı kullanılabilir; ve
Aynı pakette “Baskı mürekkebi” ve “Baskı mürekkebiyle ilgili malzeme” içeren paketlerin sevkiyatı için “Baskı mürekkebiyle ilgili malzeme” uygun sevkiyat adı kullanılabilir;
368 Bölünebilen olmayan yada istismai-bölünebilen uranyum heksaflorür durumunda, malzeme UN No. 3507 yada UN No. 2978 kapsamında sınıflandırılacaktır.
369 2.1.3.5.3 (a) uyarınca, aşındırıcı özelliklere sahip istisni ambalaj içerisindeki bu radyoaktif malzeme, radyoaktif malzeme ilave riskiyle birlikte Sınıf 8'de sınıflandırılır.
Sadece 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 ve istisnai-bölünebilen malzeme için 2.2.7.2.3.6 koşullarının karşılanması durumunda uranyum heksaflorür bu girdi kapsamında
sınıflandırılabilir.
Sınıf 8 maddelerin taşınması için geçerli olan hükümlere ek olarak, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) ila (5.4) ve (6) hükümleri de geçerlidir.
Sınıf 7 etiketin gösterilmesi gerekmemektedir.
370 Bu girdi şunlar için geçerlidir:
- eklenen herhangi bir madde hariç tutularak, karbon olarak hesaplanan herhangi bir organik madde dahil olmak üzere, %0.2'den fazla tutuşabilir madde bulunan amonyum nitrat; ve
- Test Serisi 2 (Bkz. Testler ve Kriterler Kılavuzu, Kısım I) uyarınca Sınıf 1'e kabul edilmek için çok hassas olmayan eklenen herhangi bir madde hariç tutularak, karbon olarak hesaplanan herhangi bir organik madde dahil olmak üzere, %0.2'den fazla tutuşabilir madde bulunmayan amonyum nitrat. Ayrıca bkz. UN No. 1942.
371 (1) Bu girdi ayrıca tahliye cihazı bulunan küçük bir basınçlı kap içeren nesneler için de geçerlidir. Bu nesneler aşağıdaki hükümlere uymalıdır:
(a) Basınçlı kabın su kapasitesi 0.5 litreyi aşmayacak ve çalışma basıncı 15 °C'de 25 barı aşmayacaktır.
(b) Basınçlı kabın minimum patlama basıncı 15 °C'de gazın basıncının en az dört katı olacaktır.
(c) Her bir eşya, normal elleçleme, paketleme, taşıma ve kullanım koşulları altında kazayla alev almayı yada sızıntıyı önleyecek şekilde imal edilecektir. Bu gereklilik, aktivatöre bağlanan ek bir kilitleme cihazı ile karşılanabilir;
(d) Her bir nesne, basınçlı kabın yada basınçlı kap parçalarının tehlikeli fırlamalarını önleyecek şekilde imal edilecektir;
(e) Her bir basınçlı kap, kopmadan sonra parçalanmayan malzemeden imal edilecektir;
(f) Nesnenin tasarım tipi bir yangın testine tabi tutulacaktır. Bu test için, Testler ve Kriterler Elkitabının g harfi hariç 16.6.1.2, 16.6.1.3.1 ila 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) ve 16.6.1.3.8 paragraflarının hükümleri geçerli olacaktır. Nesne basıncının, basınçlı kap parçalanmayacak ve nesne yada nesne kırıkları 10 metreden daha ileriye fırlamayacak şekilde ateşte bozunan bir conta yada basınç tahliye cihazı vasıtasıyla tahliye olduğu gösterilecektir;
(g) Nesnenin tasarım tipi şu teste tabi tutulacaktır. Ambalajın ortasındaki bir nesneyi başlatmak için bir stimülasyon mekanizması kullanılacaktır. Paketin dış tarafında paket parçalanması, metal kırıkları yada ambalajın içinden geçen bir kap gibi tehlikeli etkiler olmayacaktır.
 
(2) İmalatçı, tasarım tipi, imalat ve yanı sıra testler ve sonuçlarına ilişkin teknik dokümantasyon oluşturacaktır. İmalatçı, seri halde üretilen nesnelerin iyi kalitede üretilmesi, tasarım tipine uyması ve gereklilikleri karşılayabilmesini sağlamak için prosedürler uygulayacaktır (1). İmalatçı, söz konusu bilgileri talep üzerine yetkili makama sunacaktır.
372 Bu girdi, 0.3Wh'den büyük bir enerji depolama kapasitesine sahip asimetrik kapasitörler için geçerlidir. Enerji depolama kapasitesi 0.3Wh yada daha az olan kapasitörler ADR'ye tabideğildir.Enerji depolama kapasitesi, aşağıdaki denkleme göre hesaplandığı üzere bir kapasitör içerisinde depolanan enerji anlamına gelir:
Wh = 1/2CN(UR2-UL2) × (1/3600),
Bu denklemde nominal kapasitans (CN), nominal voltaj (UR) ve nominal alt sınır voltajı (UL) kullanılır.
Bu girdinin geçerli olduğu tüm asimetrik kapasitörler aşağıdaki koşulları karşılayacaktır:
(a) Kapasitörler yada modüller kısa devreye karşı korunacaktır;
(b) Kapasitörler, kullanım sırasında birikebilecek basıncı kapasitör kasasındaki bir havalandırma deliği yada zayıf nokta yoluyla güvenli bir şekilde tahliye edilecek şekilde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Havalandırma sonrasında tahliye olan herhangi bir sıvı, bir ambalaj yada kapasitörün içine takılmış olduğu ekipman tarafından tutulacaktır;
(b) Kapasitörler Wh cinsinden bir enerji depolama kapasitesi ile işaretlenecektir; ve
(c) Herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir elektrolit içeren kapasitörler, 95 kPa basınç değişimine karşı koyacak şekilde tasarlanacaktır;
Bir modül içerisinde yapılandırılması yada ekipman içerisine takılması dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bir elektrolit içeren
kapasitörler, ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Bir modül içerisinde yapılandırılması dahil olmak üzere herhangi bir tehlikeli mal sınıfının
sınıflandırma kriterlerini karşılamayan bir elektrolit içeren ve enerji depolama kapasitesi 20 Wh yada daha az olan kapasitörler, kapasitörler paketlenmemiş halde sert bir yüzey üzerinde içerik kaybı olmadan 1.2 metrelik düşürme testine karşı koyabildiklerine ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
Ekipman içerisine takılmayan, 20 Wh'den fazla bir enerji depolama kapasitesine sahip olan ve herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir elektrolit içeren kapasitörler, ADR'ye tabidir.
Ekipman içerisine takılan ve herhangi bir tehlikeli mal sınıfının sınıflandırma kriterlerini karşılayan bir elektrolit içeren kapasitörler, ekipmanın, ambalajın taşıma sırasında kapasitörlerin kazara işlev kazanmasını önlemesi açısından uygun malzemeden yapılmış ve yeterli mukavemet ve tasarıma sahip dayanıklı bir dış paket içerisinde ambalajlanması koşuluyla ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir. Kapasitörlere içinde bulundukları ekipman tarafından eşdeğer koruma sağlanması durumunda, kapasitörleri içeren büyük dayanıklı ekipmanlar paketlenmeden veya paletler üzerinde taşınabilir.
NOT: Bu özel hükme rağmen, Sınıf 8 alkali elektrolitler içeren nikel-karbon asimetrik kapasitörler UN 2795 BATARYALAR, ISLAK, ALKALİ DOLDURULMUŞ, elektrikli depolama olarak taşınacaktır.
373 Basınçlı olmayan bor triflorür gazı içeren nötron radyasyon detektörleri, aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde bu girdi kapsamında taşınabilir:
(a) Her bir radyasyon detektörü şu koşulları karşılayacaktır:
(i) Her bir detektör içerisindeki basınç, 20 °C'de 105 kPa mutlak basıncı
aşmayacaktır;
(ii) Gaz miktarı detektör başına 13 gr'ı aşmayacaktır;
(iii) Her bir detektör, tescilli bir kalite güvence programı kapsamında imal edilecektir;
NOT: ISO 9001:2008 bu amaçla kullanılabilir.
(iv) Her bir nötron radyasyon detektörü, tertibatlar boyunca metali seramik beslemeye lehimlenmiş kaynaklı metal yapıda olacaktır. Bu detektörler, tasarım tipi yeterlilik testinde gösterilen şekilde minimum 1800 kPa patlama basıncına sahip olacaktır; ve
(v) Her bir detektör dolum öncesinde 1 x 10-10 cm3/s sızdırmazlık standardına göre test edilecektir.
(b) Tekil bileşenler olarak taşınan radyasyon detektörleri şu şekilde taşınacaktır:
(i) Detektörler, tüm gaz içeriklerini emmeye yetecek emici malzemeye sahip
izole bir ara plastik astar içerisinde paketlenecektir;
(ii) Dayanıklı bir dış paket içerisinde ambalajlanactır. Komple paket, detektörlerden gaz içeriğinde sızıntı olmadan 1.8 m düşme testine karşı koyabilecektir;
(iii) Tüm detektörlerden gelen toplam gaz miktarı dış paket başına 52 gr'ı aşmayacaktır.
(c) Paragraf (a) koşullarını karşılayan detektörler içeren komple nötron radyasyonu saptama sistemleri aşağıdaki şekilde taşınacaktır:
(i) Detektörler güçlü bir izole dış kasa içerisinde tutulacaktır;
(ii) Kasa, tüm gaz içeriklerini emmeye yetecek emici malzeme içerecektir;
(iii) Komple sistemler, bir sistemin dış kasası eşdeğer koruma sağlamadığı takdirde, detektörlerden gaz içeriğinde sızıntı olmadan 1.8 m düşme testine karşı koyabilen güçlü dış paketler içerisinde ambalajlanacaktır.
4.1.4.1'in ambalaj talimatı P200 geçerli değildir.
Nakliye belgesi şu ibareyi içerecektir: “Özel hüküm 373 uyarınca taşıma”.
Lehim camlı ek yerleri olanlar dahil olmak üzere, 1gr'dan fazla olmayan bor triflorür içeren nötron radyasyon detektörleri, paragraf (a)'da yer alan gereklilikleri karşıladığı takdirde ADR'ye tabi değildir ve paragraf (b) uyarınca paketlenir. Bu gibi detektörleri içeren radyasyon saptama sistemleri, paragraf (c) uyarınca paketlendikleri takdirde ADR'ye tabi değildir.
374 (Rezerve edilmiş)
375 Sıvılar için tekli yada iç ambalaj başına 5 l yada daha az bir net miktar içeren yada katılar için tekli yada iç ambalaj başına 5 kg yada daha az net kütleye sahip olan tekli yada kombinasyon ambalajlar içerisinde taşındıklarında bu maddeler, ambalajların 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8'in genel hükümlerini karşılamaları koşuluyla ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir.
376 Testler ve Kriterler Kılavuzunun geçerli hükümlerine göre test edilen tipe uygun olmaması nedeniyle hasarlı yada kusurlu olarak tanımlanan lityum iyon piller yada bataryalar veya lityum metal piller yada bataryalar bu özel hükmün gerekliliklerine uygun olacaktır.
 
Bu özel hükmün amaçları doğrultusunda bunlar aşağıdakileri içerebilir, fakat bunlarla sınırlı değildir:
- Güvenlik nedenleri açısından kusurlu olarak tanımlanmış piller yada bataryalar;
- Sızdırmış yada hava almış piller yada bataryalar;
- Taşıma öncesinde tanılanamayan piller yada bataryalar; yada
- Fiziksel yada mekanik hasara uğramış piller yada bataryalar.
NOT: Bir bataryayı hasarlı yada kusurlu olarak değerlendirirken, bataryanın tipi ve önceki kullanımı ile yanlış kullanımı hesaba katılacaktır.
Özel hüküm 230 ve bu özel hükümde aksi belirtilmesi hariç olmak üzere, piller ve bataryalar UN No. 3090, UN No. 3091, UN No. 3480 ve No. UN 3481 için geçerli olan hükümlere göre taşınacaktır.
Paketler uygun olduğu üzere “HASARLI/KUSURLU LİTYUM İYON BATARYALAR” yada “HASARLI/KUSURLU LİTYUM METAL BATARYALAR” şeklinde işaretlenecektir.
Piller ve bataryalar uygun olduğu üzere 4.1.4.1'in P908 yada 4.1.4.3'ün LP904 ambalaj talimatlarına uygun olarak paketlenecektir.
Normal taşıma koşulları altında hızla parçalara ayrılma, tehlikeli reaksiyona girme, alev çıkarma yada tehlikeli şekilde ısı oluşturma veya tehlikeli şekilde toksik, aşındırıcı yada yanıcı gaz veya buhar emisyonu yapmaya eğilimli piller ve bataryalar, yetkili makam tarafından belirlenen koşullar altına olması haricinde taşınmayacaktır.
377 Bertaraf yada geri dönüşüm için taşınan, lityum olmayan bataryalar ile birlikte yada bunlar olmadan paketlenen lityum iyon ve lityum metal piller ve bataryalar ile söz konusu piller ve bataryaları içeren ekipman, 4.1.4.1'in ambalaj talimatı P909 uyarınca paketlenebilir.
Bu piller ve bataryalar 2.2.9.1.7 (a) ila (e) gerekliliklerine tabi değildir.
Ambalajlar “BERTARAF EDİLECEK LİTYUM BATARYALAR” yada “GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK LİTYUM BATARYALAR” şeklinde işaretlenecektir.
Belirlenen hasarlı yada kusurlu bataryalar, özel hüküm 376 uyarınca taşınacak ve uygun olduğu üzere 4.1.4.1'in P908 yada 4.1.4.3'ün LP904 talimatı uyarınca paketlenecektir.
378-499 (Rezerve edilmiş)
500 (Silindi)
501 Erimiş naftalin için bkz. UN No. 2304.
502 Nitroselüloz esaslı, kendiliğinden ısınan UN No. 2006 plastikler, b.b.b. ve 2002 selüloit artıkları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
503 Beyaz veya sarı, erimiş fosfor için bkz. UN No. 2447.
504 En az %30 oranında kristal suyu ile sulu UN No. 1847 potasyum sülfür, en az %30 oranında kristal suyu ile sulu UN No. 1849 sodyum sülfür ve en az %25 oranında kristal suyu ile sulu UN No. 2949 sodyum hidrosülfür, Sınıf 8 maddeleridir.
505 UN No. 2004 magnezyum diamit, Sınıf 4.2 maddesidir.
506 Toprak alkalileri ve piroforik (çabuk yanıcı) şekildeki toprak alkali alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
Küçük topak, burgulu veya şerit şeklinde %50'den fazla magnezyum içeren UN No. 1869 magnezyum veya magnezyum alaşımları Sınıf 4.1 maddeleridir.
507 Zehirli alevlenir gaz salınımını engelleyen katkı maddelerine sahip UN No. 3048 alüminyum fosfitpestisitler, Sınıf 6.1 maddeleridir.
508 UN No. 1871 titanyum hidrit ve UN No. 1437 zirkonyum hidrit, Sınıf 4.1 maddeleridir. UN No. 2870 alüminyum borohidrit, Sınıf 4.2 maddesidir.
509 UN No. 1908 klorit çözeltisi, Sınıf 8 maddesidir.
510 UN No. 1755 kromik asit çözeltisi, Sınıf 8 maddesidir.
511 UN No. 1625 cıva nitrat, UN No. 1627 civa iki nitrat ve UN No. 2727 talyum nitrat, Sınıf 6.1 maddeleridir. Katı toryum nitrat, üranil nitrat heksahidrat çözeltisi ve katı üranil nitrat, Sınıf 7 maddeleridir.
512 UN No. 1730 sıvı antimon pentaklorür, UN No. 1731 antimon pentaklorir çözeltisi, UN No. 1732 antimon pentaflorür ve UN No. 1733 antimon triklorür Sınıf 8 maddeleridir.
513 Kuru veya kütlece %50'den az su ıslatılmış UN No. 0224 baryum azid Sınıf 1 maddesidir. Kütlece %50’den az su ile ıslatılmış UN No. 1571 baryum azid Sınıf 4.1 maddesidir. Piroforik UN No. 1854 baryum alaşımları Sınıf 4.2 maddeleridir. UN No. 1445 baryum klorat, UN No. 1446 baryum nitrat, UN No. 1447 baryum perklorat, katı, UN No. 1448 baryum permanganat, UN No. 1449 baryum peroksit, UN No. 2719 baryum bromat ve %22'den fazla aktif klor içeren UN No. 2741 baryum hipoklorit, Sınıf 5.1 maddeleridir. UN No. 1565 baryum siyanür ve UN No. 1884 baryum oksit Sınıf 6.1 maddeleridir.
514 UN No. 2464 berilyum nitrat Sınıf 5.1 maddesidir.
515 UN No. 1581 kloropikrin ve metil bromür karışımı ile UN No. 1582 kloropikrin ve metil klorür karışımı Sınıf 2 maddeleridir.
516 UN No. 1912 metil klorür ve metilen klorür karışımı Sınıf 2 maddeleridir.
517 UN No. 1690 sodyum florür, katı, UN No. 1812 potasyum florür, katı, UN No. 2505 amonyum florür, UN No. 2674 sodyum florosilikat ve UN No. 2856 florosilikatlar, b.b.b., UN No. 3415 sodyum florür, çözelti ve UN No. 3422 potasyum florür, çözelti, Sınıf 6.1 maddeleridir.
518 UN No. 1463 krom trioksit, susuz (kromik asit, katı), Sınıf 5.1 maddesidir.
519 UN No. 1048 hidrojen bromür, susuz, Sınıf 2 maddesidir.
520 UN No. 1050 hidrojen klorür, susuz, Sınıf 2 maddesidir.
521 Katı kloritler ve hipokloritler Sınıf 5.1 maddeleridir.
522 Kütlece %50'den fazla fakat %72'den az saf asit içeren UN No. 1873 perklorik asit sulu çözeltisi Sınıf 5.1 maddesidir. Kütlece %72'den fazla saf asit içeren perklorik asit çözeltileri veya su haricindeki sıvıların herhangi biriyle oluşan perklorik karışımları taşımaya kabul edilmez.
523 UN No. 1382 susuz potasyum sülfür ve UN No. 1385 susuz sodyum sülfür ile %30'dan az kristal suyu içeren hidratları ile %25'ten kristal suyu içeren UN No. 2318 sodyum hidrosülfür Sınıf 4.2 maddeleridir.
 
524 18 μm veyadaha fazla kalınlığa sahip UN No. 2858 bitmiş zirkonyum ürünleri Sınıf 4.1 maddeleridir.
525 Toplam siyanür iyon içeriği %30'dan fazla olan inorganik siyanürün çözeltileri, paketleme grubu I olarak sınıflandırılmalı; toplam siyanür iyon içeriği %3'ten fazla fakat %30’dan az çözeltiler paketleme grubu II olarak sınıflandırılmalı; toplam siyanür iyon içeriği, %0,3'ten fazla fakat %3'ten az olan çözeltiler ise paketleme grubu III olarak sınıflandırılmalıdır.
526 UN No. 2000 selüloit, Sınıf 4.1.’e atanmıştır.
528 Kendiliğinden ısınmayan, UN No. 1353 hafifçe nitratlanmış selüloza emdirilmiş lifler veya kumaşlar, Sınıf 4.1 maddeleridir.
529 Kütlece en az %20 oranında suyla veya alkol ve su karışımıyla ıslatılmış olan UN No. 0135 civa fülminat Sınıf 1 maddesidir. Cıva klorür (kalomel) Sınıf 6.1 maddesidir (UN No. 2025).
530 Kütlece en fazla %37 oranında hidrazin içeren UN No. 3293 hidrazin, sulu çözelti, Sınıf 6.1 maddesidir.
531 23°C'nin altında tutuşma noktasına sahip ve nitrojen içeriği ne olursa olsun %55'ten daha fazla nitroselüloz içeren veya %12,6'nın (kuru kütlenin) üzerinde nitrojen içerikli %55'ten az nitroselüloz içeren karışımlar Sınıf 1 (bkz. UN No. 0340 veya 0342) veya Sınıf 4.1 maddeleridir.
532 En az %10, en fazla %35 amonyak içeren UN No. 2672 amonyak çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
533 UN No. 1198 alevlenir formaldehit çözeltileri Sınıf 3 maddeleridir.
%25’ten az formaldehit içeren ve alevlenmeyen formaldehit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
534 Bazı iklim koşullarında petrol (gazolin), 50°C'de 110 kPa’dan (1,10 bar) fazla 150 kPa’dan (1,50 bar) az buhar basıncına sahip olabilse de, buhar basıncı 50°C'de en fazla 110 kPa (1,10 bar) olan bir madde olarak düşünülmeye devam edilecektir.
535 UN No. 1469 kurşun nitrat, UN Nı. 1470 kurşun perklorat, katı, ve UN No. 3408 kurşun perklorat, çözelti, Sınıf 5.1 maddeleridir.
536 Katı naftalin için bkz. UN No. 1334.
537 Pirofrik olmayan UN No. 2869 titanyum triklorür karışımı Sınıf 8 maddesidir.
538 Sülfür için (katı haldeki), bkz. UN No. 1350.
539 Parlama noktası en az 23°C olan izosiyanat çözeltileri Sınıf 6.1 maddeleridir.
540 UN No. 1326 hafniyum tozu, ıslatılmış, UN No. 1352 titanyum tozu, ıslatılmış, veya en az %25 oranında su ile ıslatılmış UN No. 1358 zirkonyum tozu, Sınıf 4.1 maddeleridir.
541 Belirlenen sınır değerlerinden daha az su içeriği, alkol içeriği veya plastikleştirici içeriğine sahip nitroselüloz karışımları, Sınıf 1 maddeleridir.
542 Tremolit ve/veya aktinolit içeren talk taşları bu kayıt kapsamındadır.
543 Su içermeyen UN No. 1005 amonyak, %50'den fazla amonyak içeren UN No. 3318 amonyak çözeltisi ve %35'ten fazla fakat %50'den az amonyak içeren UN No. 2073 amonyak çözeltisi Sınıf 2 maddeleridir. En fazla %10 oranında amonyak içeren amonyak çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
544 Su içermeyen UN No. 1032 dimetilamin, UN No. 1036 etilamin, su içermeyen UN No. 1061 metilamin ve su içermeyen UN No. 1083 trimetilamin Sınıf 2 maddeleridir.
545 Kütlece %10'dan az suyla ıslatılmış UN No. 0401 dipikril sülfit Sınıf 1 maddesidir.
546 Bitmiş levha, şerit veya kangal tel halindeki, 18μm'den az kalınlıktaki UN No. 2009 kuru zirkonyum Sınıf 4.2 maddesidir. Bitmiş levha, şerit veya kangal tel halindeki, 254μm veyadaha fazla kalınlıktaki kuru zirkonyum ADR zorunluluklarına tabi değildir.
547 Kendiliğinden ısınan haldeki UN No. 2210 maneb veya UN No. 2210 maneb müstahzarları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
548 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran klorosilanlar Sınıf 4.3 maddeleridir.
549 Parlama noktası 23°C’den düşük olan ve su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkarmayan klorosilanlar Sınıf 3 maddeleridir. Parlama noktası 23°C'ye eşit veyadaha yüksek olan ve su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkarmayan klorosilanlar Sınıf 8 maddeleridir.
550 Kütük, çubuk veya külçe halindeki UN No. 1333 seryum Sınıf 4.1 maddesidir.
551 Parlama noktası 23°C'den düşük olan izosiyanatların çözeltileri Sınıf 3 maddeleridir.
552 Toz veya diğer alevlenir şekillerdeki, aniden tutuşabilen metaller ve metal alaşımları Sınıf 4.2 maddeleridir. Toz veya diğer alevlenir şekillerdeki su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran metaller ve metal alaşımları Sınıf 4.3 maddeleridir.
553 Hidrojen peroksit ve peroksiasetik asidin bu karışımı, laboratuar testinde (bkz. Testler ve Kriterler ElKitabı, kısım II, başlık 20) hem kavite durumda infilak etmemeli hem de hiç ateş alıp parlamamalıdır ve kapalı olarak ısıtıldığında tepki göstermemeli ve patlayıcı etki yapmamalıdır. Formülasyon, termik olarak kararlı (50 kg paket için 60 °C veyadaha büyük kendinden hızlanan dekompozisyon sıcaklığı) ve peroksiasetik asit ile uyumlu sıvı duyarlılığının azaltılması için kullanılmalıdır. Bu kriterleri karşılamayan formülasyonlar, Sınıf 5.2 maddeleri olarak kabul edilecektir (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3(g)).
554 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran metal hidritler Sınıf 4.3 maddeleridir. UN No. 2870 alüminyum borohidrit veya cihazlardaki UN No. 2870 alüminyum borohidrit Sınıf 4.2 maddeleridir.
555 Kendiliğinden tutuşmayan haldeki fakat su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkaran, zehirli olmayan yapıdaki metal talaşları ve tozları Sınıf 4.3 maddeleridir.
556 Kendiliğinden ateşlenen organometalik bileşikler ve çözeltileri Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile temas ettiğinde tehlikeli miktarlarda alevlenir gazlar çıkarmayan veya kendiliğinden ateşlenmeyen konsantrasyonlardaki organometalik bileşiklerin alevlenir çözeltileri Sınıf 3 maddeleridir.
557 Piroforik haldeki metal talaşları ve tozları Sınıf 4.2 maddeleridir.
558 Piroforik haldeki metal ve metal alaşımları Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkarmayan ve piroforik olmayan veya kendiliğinden ısınmayan fakat fakat kolayca ateş alabilen metal ve metal alaşımları Sınıf 4.1 maddeleridir.
559 (Silindi)
560 Yüksek sıcaklıktaki sıvılar, b.b.b. 100 °C’de veyadaha yüksek bir sıcaklıkta (erimiş metaller ve erimiş tuzlar da dahil olmak üzere) ve parlama noktası kendi parlama noktasının altında olan bir maddeler, Sınıf 9 maddeleridir. (UN No. 3257).
561 Önemli ölçüde aşındırıcı özelliklere sahip kloroformatlar Sınıf 8 maddeleridir.
562 Kendiliğinden yanabilen organometalik bileşikler Sınıf 4.2 maddeleridir. Su ile reaksiyona giren alevlenir organometalik bileşikler Sınıf 4.3 maddeleridir.
563 UN No. 1905 selenik asit, Sınıf 8 maddesidir.
564 UN No. 2443 vanadyum oksitriklorür, UN No. 2444 vanadyum tetraklorür ve UN No. 2475 vanadyum triklorür Sınıf 8 maddeleridir.
565 Hayvanların/insanların tıbbi/veteriner tedavisinden veya biyolojik araştırmalardan kalan ve Sınıf 6.2 maddelerini içermesi muhtemel olmayan atıklar bu kayda ayrılacaktır. Kontaminasyonu giderilmiş olan klinik atıklar veyadaha önceden bulaşıcı maddeler içermiş olan biyolojik araştırmalardan kalan atıklar, Sınıf 6.2 zorunluluklarına tabi değildir.
566 Kütlece %37'den fazla hidrazin içeren UN No. 2030 hidrazin sulu çözeltisi Sınıf 8 maddesidir.
567 (Silindi)
568 Belirlenen sınır değerinden daha düşük su içeriği bulunan baryum asit, UN No. 0224 ile Sınıf 1 maddesi kapsamındadır.
569-579 (Rezerve edilmiş)
580 (Silindi)
581 Bu kayıt, metilasetilen ve hidrokarbonlu propadien karışımlarını ve aşağıda belirtilen karışımları kapsamaktadır. Bu karışımların özellikleri şöyledir:
Hacimce, en fazla %63 oranında metilasetilen ve propadien içeren ve hacimce en fazla %24 oranında propan ve propilen içeren, C4 ile doymuş hidrokarbon yüzdesi, hacimce en az %14 olan P1 Karışımı; ve
Hacimce, en fazla %48 oranında metilasetilen ve propadien içeren ve yine hacimce en fazla% 50 oranında propan ve propilen içeren, C4 ile doymuş hidrokarbon yüzdesi hacimce %5’ten az olmayan P2 Karışımı,
ve %1 ila %4 oranında metilasetilen içeren propadien karışımları.
Taşıma belgesi (5.4.1.1) şartlarını karşılamak amacıyla gerekli olduğunda "P1 Karışımı" veya "P2 Karışımı" teknik isim olarak kullanılabilir.
582 Bu girdi, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki özelliklere sahip R ... harfiyle belirtilmiş gaz karışımlarını kapsar:

 

Karışım

70 °C'de maksimum buhar basıncı (MPa)

50 °C'de minimum yoğunluk

(kg/l)

5.4.1.1 doğrultusunda izin verilen

teknik ad

F1

1.3

1.30

“Karışım F1”

F2

1.9

1.21

“Karışım F2”

F3

3.0

1.09

“Karışım F3”

NOT 1: Trikloroflorometan (soğutucu R 11), 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (soğutucu R 113), 1,1,1-trikloro-2,2,2-trifloroetan (soğutucu R 113a), 1-kloro-1,2,2- trifloroetan (soğutucu R 133) ve 1-kloro-1,1,2-trifloroetan (soğutucu R 133b) Sınıf 2 maddeler değildir. Fakat bunlar F1 ila F3 karışımlarının bileşimine girebilir.
NOT 2: Referans yoğunluklar, dikloroflorometan(1.30 kg/l), diklorodiflorometan (1.21 kg/l) ve klorodiflorometan (1.09 kg/l) yoğunluklarına karşılık gelir.

583 Bu girdi, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki özelliklere sahip gaz karışımlarını kapsar:

 

Karışım

70 °C'de maksimum buhar basıncı (MPa)

50 °C'de minimum yoğunluk (kg/l)

5.4.1.1 doğrultusunda izin verilen teknik ad a

A

1.1

0.525

“Karışım A” yada “Bütan”

A01

1.6

0.516

“KarışımA01”yada “Bütan”

A02

1.6

0.505

“Karışım A02” yada “Bütan”

A0

1.6

0.495

“Karışım A0” yada “Bütan”

A1

2.1

0.485

“Karışım A1”

B1

2.6

0.474

“Karışım B1”

B2

2.6

0.463

“Karışım B2”

B

2.6

0.450

“Karışım B”

C

3.1

0.440

“Karışım C” yada “Propan”

a Tanklarda taşıma için “Bütan” yada “Propan” ticari adları sadece bütünleyici olarak kullanılabilir.”
584 Bu gaz aşağıda belirtilen durumlarda ADR zorunluluklarına tabi değildir:
- gaz halindeyken;
- En fazla %0,5 oranında hava içerdiğinde;
- Mukavemetini zayıflatabilecek kusurları bulunmayan metal kapsüllerde (sodor,
sparklet) tutulduğunda;
- Kapsül kapağının sızdırmazlığı sağlandığında;
- Bir kapsül bu gazdan en fazla 25 gr içerdiğinde;
- Bir kapsül cm3 kapasite başına bu gazdan en fazla 0,75 gr içerdiğinde.
585 (Silindi)
586 Hafniyum, titanyum ve zirkonyum tozları görülebilir miktarda su fazlası içermelidir. Islatılmış, partikül ebadı 53μm veya fazla olan, mekanik şekilde üretilmiş olan veya ıslatılmış, partikül ebadı 840μm veyadaha fazla olan, kimyasal şekilde üretilmiş olan hafniyum, titanyum ve zirkonyum tozları ADR zorunluluklarına tabi değildir.
587 Baryum stearat ve baryum titanat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
588 Alüminyum bromür ve alüminyum klorürün katı haldeki hidratlı hallerii ADR zorunluluklarına tabi değildir.
589 (Silindi)
590 Demir klorür hekzahidrat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
591 En fazla %3 oranında serbest asit içeren kurşun sülfat ADR zorunluluklarına tabi değildir.
592 Bu maddeleri taşımış olan temizlenmemiş boş ambalajlar (boş IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil), boş tankerler, boş sökülebilir tanklar, boş portatif tanklar, boş tank konteynerleri ve boş küçük konteynerler ADR zorunluluklarına tabi değildir.
593 Tıbbi veya biyolojik numuneleri soğutması amaçlanan bu gaz, açık dondurucu haznelere yönelik 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203 (6) hükümlerine uygun çift cidarlı haznelerde tutuluyorsa ADR zorunluluklarına tabi değildir. (5.5.3’de belirtilen durum hariç).
594 İmalat ülkesinde geçerli olan hükümlere göre imal edilen ve doldurulan aşağıdaki nesneler ADR gerekliliklerine tabi değildir:
(a) Aşağıdaki durumlarda, UN No. 1044 istemsiz tahliyeye karşı koruma sağlanmış yangın söndürücüler:
- güçlü bir dış paket içerisinde ambalajlandıklarında; yada
- 4.1.4.1'de ambalaj talimatı P003'ün özel ambalaj hükmü PP91'in gerekliliklerini karşılayan büyük yangın söndürücüler olduklarında;
(b) UN No. 3164 nesneler, pnömatik yada hidrolik, güçlü bir dış paket içerisinde ambalajlandıklarında kuvvet aktarımı, öz mukavemet yada üretim sonucu olan iç gaz basıncından daha fazla streslere karşı koymak üzere tasarlanmış.
NOT: "İmalat ülkesinde geçerli olan hükümler" ibaresi, imalat ülkesinde geçerli olan yada kullanım ülkesinde geçerli olan hükümler anlamına gelir.
596 Kadmiyum sülfür, kadmiyum sülfoselenit ve daha yüksek yağ asitlerinin (örneğin kadmiyum stearat) kadmiyum tuzları gibi kadmiyum pigmentleri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
597 Kütlece en fazla %10 oranında saf asit içeren asetik asit çözeltileri ADR zorunluluklarına tabi değildir.
598 Aşağıda belirtilenler ADR zorunluluklarına tabi değildir:
(a) Yeni depolama bataryaları aşağıdaki durumlarda:
- kaymayacak, düşmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- örneğin paletler üzerinde uygun şekilde istiflenmedilerse taşıma cihazları
ile temin edilmişlerse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmuyorsa;
- kısa devreye karşı korunmaları kaydıyla;
(b) Kullanılmış depolama bataryaları aşağıdaki durumlarda:
- muhafazaları hasar görmemişse;
- örneğin paletler üzerine istiflenme yoluyla sızmayacak, kaymayacak,
düşmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde sabitlenmişse;
- dış taraflarında tehlikeli alkali veya asit izleri bulunmadıkça;
- kısa devreye karşı korunmaları kaydıyla.
“Kullanılmış depolama bataryaları”, normal hizmet ömrü sonunda geri dönüşüm için taşınmış olan depolama bataryaları anlamına gelir.
599 (Silindi).
600 Kaynaşık ve katılaştırılmış vanadyum pentoksit ADR zorunluluklarına tabi değildir.
601 Perakende satış veya kişisel veya hane tüketimi amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar), ADR zorunluluklarına tabi değildir.
602 Sarı ve beyaz fosfordan ari olmayan fosforlu sülfürlerin taşınması yasaktır.
603 UN No. 1051’e veya UN No. 1614'e yönelik açıklamayı karşılamayan susuz hidrojen siyanürün taşınması yasaktır. %3'ten daha az su içeren hidrojen hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit), pH değeri 2,5 ± 0,5 ve sıvı berrak ve renksiz ise kararlıdır.
604-606 (Silindi)
607 Potasyum nitrat karışımları ve amonyum tuzlu sodyum nitritin taşınması yasaktır.
608 (Silindi)
609 Tutuşabilir katışkılardan ari olmayan tatranitrometanın taşınması yasaktır.
610 %45'ten daha fazla hidrojen siyanür içeriyorsa bu maddenin taşınması yasaktır.
611 %0,2'den daha fazla tutuşabilir madde (karbon olarak hesaplanan herhangi bir organik madde dahil) içeren amonyum nitrat, Sınıf 1’e ait bir maddenin veya nesnenin bileşeni olmadığı takdirde taşıma için kabul edilemez.
612 (Rezerve edilmiş)
613 %10'dan fazla klorik asit içeren klorik asit çözeltisi ve sudan farklı herhangi bir sıvı ile klorik asit karışımları taşıma için kabul edilemez.
614 2.2.61.1 kriterleri uyarınca oldukça zehirli olduğu kabul edilen konsantrasyonlardaki 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD), taşıma için kabul edilemez.
615 (Rezerve edilmiş)
616 %40'tan fazla sıvı nitrik esterleri içeren maddeler 2.3.1'de belirtilen yüzeye sızma testini geçecektir.
617 Patlayıcının tipine ilave olarak, söz konusu patlayıcının ticari adı da ambalaja işaretlenecektir.
618 1,2-bütadien içeren haznelerde gaz halindeki oksijen konsantrasyonu 50 ml/m3 değerini aşmamalıdır.
619-622 (Rezerve edilmiş)
623 UN No. 1829 kükürt trioksit inhibe edilecektir. %99,95 veyadaha yüksek saflıktaki kükürt trioksit, sıcaklığın 32,5 °C veya üzerinde idame ettirilmesi kaydıyla inhibitör olmaksızın taşınabilir. Bu maddenin tanklarda inhibitör olmaksızın minimum 32,5 °C'de taşınması için, "Transport under minium temperature of the product of 32,5 °C (Minimum 32,5 °C ürün sıcaklığında taşıyın)" ibaresi taşıma belgesinde yer alacaktır.
625 Bu nesneleri içeren ambalajlar aşağıdaki şekilde açık olarak işaretlenmelidir: "UN 1950 AEROSOLLER"
626-627 (Rezerve edilmiş)
632 Kendiliğinden alevlenir (piroforik) maddeler olarak düşünülmektedir.
633 Bu maddeyi içeren ambalajlar ve küçük kaplar şu ifadeyi taşımalıdır: "Keep away from any source of ignition (Herhangi bir ateş kaynağından uzak durun)". Bu işaret sevkiyatta bulunan ülkenin resmi dilinde olmalı ve ayrıca bu lisan İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işleminin gerçekleştiği ülkeler arasındaki sözleşmeler aksini belirtmedikçe İngilizce, Fransızca veya Almanca olmalıdır.
634 (Silindi)
635 Nesnenin ambalaj, sandıklar veya nesnenin dışarıdan tanınmasını önleyecek herhangi bir yöntemle kuşatılmış olmaması halinde, bu nesneleri içeren ambalajların model no. 9’a uygun bir etiket taşımasına gerek yoktur.
636 (a) Teçhizatta yer alan piller, taşıma sırasında açık devre voltajının 2 voltun altına veya boşaltılmamış pilin voltajının üçte ikisinin altına (hangisi düşükse, o dikkate alınacak şekilde) düşebileceği şekilde boşaltılabilecek özellikte olmamalıdır.
(b) Diğer lityum içermeyen piller veya bataryalarla birlikte olarak yada olmadan bertaraf yada geri dönüşüm amacıyla taşınmak üzere toplanan ve teslim edilen, ekipman içerisinde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın her birinin brüt kütlesi 500 gr'dan fazla olmayan lityum piller yada bataryalar veya Watt-saat derecesi 20 Wh'den fazla olmayan lityum iyon piller, Watt-saat derecesi 100 Wh'den fazla olmayan lityum iyon bataryalar, lityum içeriği 1 gr'dan fazla olmayan lityum metal piller ve yekun lityum içeriği 2 gr'dan fazla olmayan lityum metal bataryalar aşağıdaki koşulları karşılıyorsa, özel hüküm 376 ve paragraf 2.2.9.1.7 dahil olmak üzere ADR'nin diğer hükümlerine tabi değildir:
(i) Ek gereklilikler 1 ve 2 haricinde 4.1.4.1'in ambalaj talimatı P909'un hükümleri geçerli olacaktır;
(ii) Nakliye birimi başına lityum pil yada bataryaların toplam miktarının 333 kg'yi geçmemesini sağlamak için yerinde bir kalite güvence sistemi vardır;
NOT: Karışım içerisindeki toplam lityum pil ve batarya miktarı, kalite güvence sistemine dahil edilen bir istatistiksel yöntem ile değerlendirilebilir. Kalite güvence kayıtlarının bir kopyası talep üzerine yetkili makama sunulacaktır.
(iii) Ambalajların şu ibareyi taşıması: "USED LITHIUM CELLS
(KULLANILMIŞ LİTYUM PİLLER)".
637 Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ile genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar, insanlar ve hayvanlar için tehlikeli olmayan fakat hayvanları, bitkileri, mikrobiyolojik maddeleri ve ekosistemleri doğal olarak meydana gelemeyecek şekilde değiştirebilen maddelerdir. Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar, menşeii ülkenin, geçiş ülkesinin ve varış ülkesinin yetkili makamları tarafından kullanımına izin verilmiş olmaları halinde ADR zorunluluklarına tabi değildir.3
Canlı omurgalı veya omurgasız hayvanlar, madde başka bir şekilde taşınabiliyorsa, bu UN numarası kapsamında sınıflandırılmış olan maddeleri taşımak için kullanılamaz.
Bu UN numarası kapsamında kolayca yok olabilen maddelerin taşınması için gerekli bilgiler sağlanmalıdır; örneğin: "Cool at +2°/+4°C (+2°/+4°C'de soğutun)" veya "Carry in frozen state (Donmuş halde taşıyın)" veya "Do not freeze (Dondurmayın)”.
638 Kendiliğinden reaktif maddelerle ilgili maddelerdir (bkz. 2.2.41.1.19).
639 Bkz. 2.2.2.3, sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 2.
640 Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (2)’de bahsedilen fiziksel ve teknik özellikler, aynı paketleme grubundaki maddelerin ADR tanklarında taşınmasına yönelik farklı tank kodlarını belirlemektedir.
Tankta taşınan ürünün söz konusu fiziksel ve teknik özelliklerinin tanımlanması için, yalnızca ADR tanklarının taşınması halinde, taşıma belgesinde istenen bilgilerin yanı sıra şunlar da eklenecektir:
"Özel hüküm 640X” (Özel hüküm 640X)". Burada X, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (6)’daki özel hüküm 640'a yapılan referansın ardından gelen ilgili büyük harftir.
Spesifik bir UN numarasına ait spesifik bir paketleme grubunun maddeleri için, en azından en sıkı şartları karşılayan tank tipindeki taşıma işlemleri halinde bu bilgilerden feragat edilebilir.
 
3 Ayrıca bkz. Avrupa Topluluğu için yetkilendirme usullerini ortaya koyan, genetik yapısı değiştirilmi organizmaların çevreye kasıtlı salımına ilişkin, 90/220/AET sayılı Konsey Direktifini ilga edici 2001/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin C kısmına (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 106, 17 Nisan 2001, s. 8-14).
 
642 1.1.4.2 kapsamında yetki verildiği durumlar hariç olmak üzere, UN Model Düzenlemeleri’nin bu kaydı, serbest amonyak içeren gübre amonyaklayıcı çözeltilerin taşınması için kullanılamaz.
643 Taş veya agrega asfalt karışımı, Sınıf 9 zorunluluklarına tabi değildir.
644 Bu madde, aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla taşımaya verilebilir:
- Taşınan maddenin %10'luk bir sulu çözeltide ölçülen pH değerinin 5 ve 7 arasında
olması;
- Çözeltinin, klorin seviyesinin %0.02’yi aşabileceği miktarlarda klorin bileşiği
veya %0.2'den fazla tutuşabilir malzeme içermemesi;
645 Bölüm 3.2, Tablo A2, sütun (3b)’de anılan sınıflandırma kodu, sadece taşıma işleminden önce ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamının onayı üzerine kullanılabilir. Onay, sınıflandırma onayı belgesi şeklinde yazılı olarak verilmeli (bkz. 5.4.1.2.1(g)) ve kendine özgü bir referansı olmalıdır. 2.2.1.1.7.2'deki prosedür kapsamında tehlike bölümüne atama yapıldıysa, yetkili makam, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I, Başlık 16, Test Serisi 6’dan elde edilen test verileri temel alınarak doğrulanacak olan varsayılan sınıflandırmayı talep edebilir.
646 Buhar aktivasyon süreci ile yapılan karbon ADR zorunluluklarına tabi değildir.
647 Kütlece en fazla %25 oranında saf asit içeren gıda saflığında sirke veya asetik asit maddelerinin taşınması sadece aşağıdaki şartlara tabidir:
(a) IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar ve tanklar, gıda saflığında sirke/asetik asitin aşındırmasına kalıcı olarak dirençli paslanmaz çelikten veya plastik maddelerden mamul olacaktır;
(b) IBC'leri ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar ve tanklar en azından yılda bir defa gözle muayeneye tabi tutulacaktır. Muayenenin sonucu kayıt edilecek ve kayıtlar en azından bir yıl süre ile saklanacaktır. IBC’ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere hasarlı ambalajlar ve tanklar doldurulmayacaktır;
(c) IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak ambalajlar ve tanklar, ürünün dışarı taşmayacağı veya dış yüzeylere yapışmayacağı şekilde doldurulacaktır;
(d) Contalar ve kapaklar gıda saflığında sirke/asetik aside dirençli olacaktır. IBC’ler ve
büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajların ve tankların, normal taşıma koşullarında sızıntı olmayacak şekilde paketleyici veya doldurucu tarafından hermetik sızdırmazlığı sağlanacaktır;
(e) 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 ve 4.1.1.8'deki genel ambalajlama şartlarını karşılayan, cam veya plastikten mamul iç ambalajlara sahip kombine paketler (bkz. 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P001) kullanılabilir;
ADR'nin diğer hükümleri geçerli değildir.
648 Hermetik olarak kapatılmış ambalajlardaki fiber levha tabaklar, kağıt şeritler, pamuk-yün toplar, plastik malzemeden mamul örtüler gibi bu pestisit ile aşılanmış nesneler, ADR hükümlerine tabi değildir.
649 (Silindi)
650 Ambalaj kalıntılarından, katılaşmış ve sıvı boya kalıntılardan oluşan atıklar, paketleme grubu II’nin koşulları kapsamında taşınacaktır. UN No. 1263, paketleme grubu II’nin hükümlerine ek olarak, atık ayrıca aşağıdaki gibi paketlenebilir ve taşınabilir:
(a) Atıklar, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P002 veya 4.1.4.2, ambalajlama talimatı
IBC06 uyarınca paketlenebilir;
(b) Atık, komple duvarlara sahip dış ambalajlarda tip 13H3, 13H4 ve 13H5 esnek
IBC’ler içine paketlenebilir;
 
(c) (a) veya (b) kapsamında belirtilen ambalajlar ve IBC’ler üzerindeki testler, katılar bakımından ilgili olan geçerli olmak üzere Bölüm 6.1 veya 6.5'in şartlarına uygun olarak, paketleme grubu II performans seviyesinde yürütülebilir.
Testler, taşımaya hazırlanan atığın temsili numunesiyle doldurulmuş şekildeki ambalajlarda ve IBC’lerde yürütülebilir.
(d) Komple duvarlara sahip örtülü araçlarda, kapalı konteynerlerde veya örtülü büyük konteynerlerde, dökme halinde yük taşımacılığına izin verilmiştir. Araçların ve konteynerlerin gövdesi, örneğin uygun ve yeterince sağlam bir iç astar kullanılarak sızdırmaz olacak veya sızdırmaz hale getirilecektir.
(e) Atık, bu özel hükmün koşulları kapsamında taşınıyorsa, mallar taşıma belgesinde 5.4.1.1.3 uyarınca aşağıdaki şekilde beyan edilecektir:
"UN 1263 ATIK BOYA, 3, II, (D/E)", veya
"UN 1263 ATIK BOYA, 3, PG II, (D/E)".
651 Özel hüküm V2 (1), araç başına net patlayıcı kütlesinin 3000 kilogramı aşmaması kaydıyla taşıma ünitesi başına net patlayıcı kütlesi 4000 kilogramı aşmaması halinde geçerli değildir.
652 Bölüm 6.2’nin şartlarını karşılamayan fakat sıcak hava balonu veya sıcak hava zeplin yakıtı kapları olarak kullanım için ulusal havacılık hükümleri uyarınca yapılmış ve onaylanmış olan östenit paslanmaz çelik, ferritli ve östenit çelik (Duplex çelik) ve kaynaklı titanyum hazneler, hizmete (ilk muayene tarihi) 1 Temmuz 2004 tarihinden önce alındılarsa, şu koşulları karşılamaları kaydıyla karayolunda taşınabilir:
(a) 6.2.1’in genel koşullarına uygunluk gösterilmesi;
(b) Kapların tasarımının veya üretiminin, ulusal bir hava taşımacılığı makamı tarafından
havacılıkta kullanım için onaylanmış olması;
(c) 6.2.3.1’den farklı olmak üzere, hesaplama basıncı maksimum +40° C ortam sıcaklığının azaltılmış halinden elde edilmelidir; bu durumda:
(i) 6.2.5.1'den farklı olarak, silindirler minimum Rm > 450 MPa, εA > 20% (εA = kırılmadaki uzama) şartlarını karşılayan, haddelenmiş ve tavlanmış ticari saflıktaki titanyumdan imal edilecektir;
(ii) Östenit paslanmaz çelik ve ferritli ve östenit çelik (Duplex çelik) silindirler, of maksimum azaltılmış +40° C ortam sıcaklığından elde edilen bir hesaplama basıncında, minimum garanti edilen akma mukavemetinin (Re) %85'ine kadar gerilme düzeyi ile kullanılabilir;
(iii) Hazneler, nominal basıncı 26 bar olan bir basınç tahliye cihazıyla donatılacak ve bu haznelerin test basıncı en az 30 bar olacaktır;
(d) (c)’nin muafiyetleri uygulanmıyorsa, hazneler 65° C referans sıcaklığa göre tasarlanacak ve kullanım ülkesinin yetkili makamı tarafından belirtilen nominal bir basınca sahip basınç tahliye cihazlarıyla donatılacaktır;
(e) Haznelerin ana gövdesi, yapısal hücreli bir köpük veya benzer bir malzemeden mamul en az 25 mm kalınlıkta dış, suya dirençli ve koruyucu bir tabakayla kaplanacaktır;
(f) Taşıma sırasında, hazne bir sandığa veya ek bir güvenlik cihazına sıkı bir şekilde oturtulacaktır;
(g) Hazneler, haznelerin yalnızca sıcak hava balonları veya sıcak hava zeplinlerinde kullanıma yönelik olduğunu beyan eden net, görülebilir bir etiketle işaretlenecektir;
(h) Hizmet süresi (ilk muayene tarihinden itibaren) 25 yılı geçmeyecektir.
653 Bu gazın, maksimum 15,2 MPa.litre (152 bar.litre) değerinde test basıncı kapasitesine sahip tüplerde taşınması, aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla diğer ADR hükümlerine tabi değildir:
- Tüplere ilişkin yapım ve test hükümlerinin gözetilmesi;
- Tüpler, kombinasyon paketleri için Kısım 4’ün şartlarını karşılayan dış paketlere
yerleştirilmiştir. 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 ila 4.1.1.7’nin genel ambalaj hükümleri
gözetilmektedir;
- Tüpler, diğer tehlikeli mallarla birlikte paketlenmemiştir;
- Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmamaktadır ve
- Her bir ambalaj, sıkıştırılmış argon için “UN 1006”, karbon dioksit için “UN 1013",
sıkıştırılmış helyum için “UN 1046”, sıkıştırılmış azot için “UN 1066” ile açıkça ve
dayanıklı şekilde işaretlenmiştir. Bu işaret, en az 100 mm’ye 100 mm ebadındaki bir
çizgi ile çevrelenmiş bir elmas şeklindeki alan içerisinde yer alır.
654 5.4.1.1.3 kapsamında ayrı ayrı toplanan ve sevk edilen atık çakmaklar, imha amaçlarıyla bu kayıt altında taşınabilir. Bunların, basıncın ve tehlikeli atmosferlerin birikimini önlemeye yönelik tedbirler alınmışsa, kazara boşaltıma karşı korunmasına gerek yoktur.
Sızdırma yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş çakmaklar dışındaki atık çakmaklar, ambalajlama talimatı P003 kapsamında paketlenecektir. Ayrıca aşağıdaki hükümler de geçerlidir:
- Yalnızca maksimum kapasitesi 60 litre olan sert ambalajlar kullanılacaktır;
- Ambalajlar, suyla veya herhangi bir tutuşmayı önleyecek uygun koruyucu
malzemelerle doldurulacaktır;
- Normal taşıma koşullarında, çakmakların tüm yanma mekanizmaları, koruyucu
malzeme tarafından tamamen kuşatılmış olacaktır;
- Ambalajlar, alevlenir hava oluşumunu ve basınç birikimini önlemek amacıyla yeterli
ölçüde havalandırılacaktır;
- Ambalajlar yalnızca havalandırmalı veya açık araçlarda veya konteynerlerde
taşınacaktır.
Sızıntı yapan veya ciddi ölçüde deforme olmuş çakmaklar, tehlikeli basınç birikiminin gerçekleşmemesini sağlamak üzere uygun önlemler alınması kaydıyla hurda ambalajlarında taşınacaktır.
NOT: Özel hüküm 201 ile 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P002, özel ambalaj hükümleri PP84 ve RR5, atık çakmaklar için geçerli değildir.
655 97/23/EC4 sayılı Direktif kapsamında tasarlanmış, yapılmış, onaylanmış ve işaretlenmiş olan ve nefes alma aparatları için kullanılan tüpler ile kapakları, Bölüm 6.2’ye uygunluk göstermeksizin taşınabilir. Bunun için, bunların 6.2.1.6.1’de belirtilen muayenelere ve testlere tabi tutulmaları ve 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200'de belirtilen testler arasındaki sure aralığının aşılmaması gerekmektedir. Hidrolik basınç testi için kullanılan basınç, 97/23/EC4 sayılı Direktif uyarınca tüp üzerinde işaretlenir.
656 (Silindi)
657 Bu madde, sadece teknik olarak saf maddeler için kullanılır; LPG karışımları için, bkz. UN No. 1965 veya bkz. 2.2.2.3 NOT 2 ile bağlantılı olarak UN No. 1075.
 

4 Basınçlı ekipmanlarla ilgili Üye Ülkelerin yasalarının yaklaştırılması konusunda 29 Mayıs 1997 tarihli 97/23/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi (Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, No. L 181, 9 Temmuz 1997, s. 1-55).

 

658 EN ISO 9994:2006 + A1:2008 ile uyumlu UN No. 1057 ÇAKMAKLAR. “Çakmaklar – Güvenlik Özelleştirmesi” ve ÇAKMAK DOLDURUCULARI, aşağıdaki şartları sağlaması halinde, sadece 3.4.1’in a’dan h’ye kadar olan hükümleri, 3.4.2 (toplam brüt kütlesi 30 kg. olanlar hariç), 3.4.3 (toplam brüt kütlesi 20 kg. olanlar hariç), 3.4.11 ve 3.4.12, hükümleriyle taşınabilir:
(a) Her ambalajın toplam brüt kütlesi, 10 kg.’dan fazla olmayan;
(b) 6.2.1’in genel koşullarına uygunluk gösterilmesi;Kütlesi 100 kg.’dan fazla olmayan
böyle ambalajlar bir araçla taşınır; ve
(c) Her dış paket, açıkça ve dayanıklı şekilde uygun olarak “UN 1057
ÇAKMAKLAR” veya “UN 1057 ÇAKMAK DOLDURUCULARI” şeklinde işaretlenecektir.
659 PP87 veya TP7 için olan maddeler, Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (9a) ve Sütun (11)’de atanmıştır ve bu yüzden buhar boşluğundan çıkartılmak için havaya gereksinim duyarlar, bu UN numarasıyla taşımada kullanılmayacaktır, ama Bölüm 3.2 Tablo A’da listelenen ilgili UN numaralarıyla taşınacaktır.
NOT: Bkz. 2.2.2.1.7
660 Yakıt gazı içeren motorlu araçlara uymak için tasarlanmış yakıt gaz muhafaza sistemlerinin taşınmasında aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ADR’nin alt başlıkları 4.1.4.1, Bölüm 5.2, Bölüm 5.4 ve Bölüm 6.2’ün uygulanmasına gerek yoktur:
(a) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, uygun şekilde, Mevzuat (EU) No. 406/20109 ile
kombinasyon halindeki ECE Mevzuatı No. 67 Düzeltme 25, ECE Mevzuatı No. 110 Düzeltme 16 veya ECE Mevzuatı No. 1157 veya Mevzuat (EC) No. 79/20098 ‘in şartlarını sağlayacaktır.
(b) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, sızdırmaz olmalıdır ve emniyeti etkileyebilecek herhangi bir dış hasar belirtisi göstermemelidir.
NOT 1: Kriter, ISO 11623:2002 standardında bulunabilir Taşınabilir gaz silindirleri – Periyodik muayene ve kompozit gaz silindirlerinin testi (Veya ISO DIS 19078 Gaz silindirleri – Silindir kurulumu muayenesi ve yüksek basınçlı silindirlerin otomotiv araçları için yakıt olarak kullanılan doğalgazın yüklü depolanması amacıyla yeniden kalifiye edilmesi).
NOT 2: Eğer yakıt gaz muhafaza sistemleri, sızdırmaz değilse veya aşırı yüklenmişse veya emniyetini etkileyecek bir hasar görülürse, sadece ADR’ye uyumlu hurda basınçlı kaplarla taşıma yapılacaktır.
(c) Eğer gaz muhafaza sistemi, iki vanaya veya hat üzerinde daha fazlası varsa, taşımanın normal şartları altında, iki vana gaz sızdırmayacak şekilde çok sıkı şekilde kapatılmış olmalıdır. Eğer tek vana varsa veya tek vana çalışır vaziyetteyse, basınç tahliye cihazı haricindeki tüm açıklıklar, normal taşıma koşulları altında gaz sızdırmayacak şekilde çok sıkı şekilde kapatılacaktır.
 
5 ECE Mevzuat No. 67 (İlgili tek tip hükümler: I. Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullananmotorlu
araçların özel teçhizatlarının onayı; II. Teçhizatın kurulumuna bağlı olarak, yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımı için özel teçhizat ile uygun araçların onayı).
6 110 sayılı ECE Yönetmeliği (Şunların onayına ilişkini tektip hükümler: I. Tahrik sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanılan motorlu taşıtların özel bileşenleri;II. Tahrik
sisteminde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ve/veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanımına yönelik onaylı bir tipin özel bileşenlerinin kurulumu açısından taşıtlar.)".
7 ECE Mevzuat No. 115 (İlgili tek tip hükümler:I. LPG kullanımı için motorlu taşıtlarda özel LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) güçlendirme sistemleri); II. CNG kullanımı için motorlu taşıtlarda özel CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) güçlendirme sistemleri);
8 79/2009 sayılı (AT) Mevzuatı ve hidrojenle çalışan motorlu araçların tip onayıyla ilgili 14 Ocak 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 2007/46/EC Direktifini değiştiriyor
9 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin hidrojenle çalışan motorlu araçların tip onayıyla ilgili 79/2009 sayılı Mevzuatınıı uygulayan 26 Nisan 2010 tarihli 406/2010 sayılı Komisyon Mevzuatı (AT).
 
(d) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, basınç tahliye cihazının tıkanmasını veya vanalara herhangi bir hasarı ve yakıt gaz sistemlerinin herhangi başka basınçlı parçası ve normal taşıma koşulları altında sehven gazın dışarı çıkmasını önleyecek şekilde taşınmalıdır. Yakıt gaz muhafaza sistemleri, kaymayı, yuvarlanmayı veya dikey hareketi önleyecek şekilde emniyetli hale getirilmelidir.
(e) Yakıt gaz muhafaza sistemleri, 4.1.6.8 (a), (b), (c), (d) veya (e) hükümlerini sağlamalıdır.
(f) Eğer yakıt gaz muhafaza sistemleri ambalajlama cihazında tahsis edilmezse, Bölüm 5.2’nin işaretleme ve etiketleme hükümleri karşılanacaktır. Öyleyse, işaretleme ve tehlike etiketleri, ambalajlama cihazına sabitlenmelidir.
(g) Belgeleme
Bu özel hükümle uyumlu olarak taşınan her sevkiyat, en azından aşağıdaki bilgilere sahip bir taşıma belgesiyle taşınacaktır:
(i) Yakıt gaz muhafaza sistemlerindeki gazın UN numarası, UN harflerinden
sonra gelir;
(ii) Gazın uygun sevkiyat ismi;
(iii) Etiket model numarası;
(iv) Yakıt gaz muhafaza sistemlerinin numarası;
(v) Sıvılaştırılmış gazlarda, her yakıt gaz muhafaza sistemindeki gazın kg. cinsinden net kütlesi ve sıkıştırılmış gazlarda, nominal çalışma basıncı tarafından takip edilen her yakıt gaz muhafaza sisteminin litre cinsinden su kapasitesi;
(vi) Sevkiyatçının ve alıcının isimleri ve adresleri.
(i)’den (v)’e kadar olan kısım, aşağıdaki örneklerden birine göre olacaktır:
Örnek 1: UN 1971 doğalgaz, sıkıştırılmış 2.1, yakıt gaz muhafaza sistemlerinin 50’de 1’itoplamda 1, 200 bar
Örnek 2: UN 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b., 2.1.3 yakıt gaz muhafaza sistemleri, gazın net kütlesinin 15 kg.’da biri.
NOT: ADR’nin tüm diğer hükümleri uygulanacaktır.
661 (Silindi)
662 Sadece bir gemi yada hava aracında güvertede kullanılan ve Bölüm 6.2'nin hükümlerine uygun olmayan silindirler, silindirlerin onay veren ülkenin yetkili makamı tarafından tanınan bir standarda uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olması ve aşağıdakiler dahil olmak üzere ADR'nin ilgili tüm diğer gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla dolum yada inceleme ve ardından geri dönüş amacıyla taşınabilir:
(a) Silindirler, 4.1.6.8'e uygun valf koruması ile taşınacaktır;
(b) Silindirler, 5.2.1 ve 5.2.2'ye uygun olarak işaretlenecek ve etiketlenecektir;
(c) 4.1.4.1'in ambalaj talimatı P200'ün ilgili tüm dolum gerekliliklerine uyulacaktır.
Taşıma evrakı şu ibareyi içerecektir: “Özel hüküm 662 uyarınca taşıma”.
663 Bu girdi sadece yenileme, onarım, rutin bakım, yeniden imal etme yada yeniden kullanım haricinde malzemesinin bertarafı, geri dönüşümü yada geri kazanımı için taşınmış tehlikeli mallar içermiş olan ve taşımaya teslim edildiklerinde sadece ambalaj parçalarına yapışan tehlikeli mal kalıntılarının var olacağı ölçüde boşaltılmış olan ambalajlar, büyük ambalajlar yada IBCler veya bunların parçaları için kullanılabilir.
Kapsam:
Eski, boş, temizlenmemiş ambalajlar içerisinde var olan kalıntılar sadece 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 yada 9 sınıfı tehlikeli mallara ait olacaktır. Ayrıca bunlar aşağıdaki gibi olmayacaktır:
- Paketleme grubu I'e atanan yada Bölüm 3.2 Tablo A'da yer alan Sütun (7a)'da “0” atanan maddeler; veya
- Sınıf 3 yada Sınıf 4.1 duyarlılığı azaltılmış patlayıcı maddeler olarak sınıflandırılan maddeler; veya
- Sınıf 4.1 kendiliğinden reaktif maddeler olarak sınıflandırılan maddeler; veya
- Radyoaktif malzemeler; veya
- Asbest (UN 2212 ve UN 2590), poliklorlanmış bifeniller (UN 2315 ve UN 3432) ve polihalojenli bifeniller veya polihalojenli terfeniller (UN 3151 ve UN 3152).
Genel hükümler:
Sınıf 5.1’e ait bir risk yada ilave risk oluşturan kalıntılar bulunan eski, boş, temizlenmemiş ambalajlar, diğer eski, boş, temizlenmemiş ambalajlar ile birlikte paketlenmeyecek yada diğer atılmış, boş, temizlenmemiş ambalajlar ile birlikte aynı konteyner, taşıt yada dökme yük konteynerine yüklenmeyecektir.
Bu girdi için geçerli olan hükümlere uygunluğu sağlamak için yükleme sahasında belgelenen bir gruplara ayırma prosedürü uygulanacaktır.
NOT: ADR'nin tüm diğer hükümleri geçerli olacaktır.
664 Bu girdi kapsamındaki maddeler sabit tanklarda (tank araçlar) yada sökülebilir tanklarda taşındığında, bu tanklar ek cihazlarla donatılabilir.
Ek cihazlar:
- tankın boşaltılması sırasında UN 1202, UN 1993 paketleme grubu III, UN 3082 eklerin yada tehlikeli olmayan maddelerin dağıtılmasına yönelik hizmet ekipmanının parçasıdır;
- tankın hizmet ekipmanının tahliye cihazına kalıcı olarak bağlanmış bağlantı boruları ve hortumlar, kapatma cihazları, pompalar ve dozaj cihazları gibi elemanlardan
oluşur;
- gövdenin entegre bir parçası olan, tank yada tank taşıtın dış cephesine kalıcı olarak sabitlenen muhafaza araçlarını içerir.
Alternatif olarak, ek cihazlar ambalajlarda bağlantı sağlamak için konektörlere sahip olabilir. Bu durumda, ambalajın kendisi ek cihazın bir parçası olarak görülmez.
Yapılandırmaya bağlı olarak aşağıdaki gereklilikler geçerli olacaktır:
(a) Muhafaza aracının yapısı:
(i) Gövdenin entegre bir parçası (örneğin; tank bölmesi) olarak bunlar Bölüm
6.8'in ilgili hükümlerini karşılayacaktır.
(ii) Tank yada tank aracın dış cephesine kalıcı olarak sabitlendiğinde, aşağıdaki
hükümlere uygun olmaları koşuluyla bunlar ADR'nin yapı hükümlerine tabi değildir:
 
Bunlar metal malzemeden mamul olacak ve aşağıdaki minimum duvar kalınlığı gerekliliklerine uygun olacaktır:
 
 

Malzeme

Minimum duvar kalınlığı a

Ostenitli paslanmaz çelik

2.5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99.80 saf alüminyum

6 mm

 

a Çift duvarla yapılmış olan muhafaza araçları için, dış metal duvar ve iç
metal duvarın toplam kalınlığı, öngörülen duvar kalınlığına karşılık gelecektir.
Kaynaklama, 6.8.2.1.23 uyarınca gerçekleştirilecektir.
(iii) Ek cihaza bağlanabilen ambalajlar metal ambalaj olacak ve söz konusu ek için geçerli olan şekilde Bölüm 6.1'in ilgili yapı gerekliliklerini karşılayacaktır.
(b) Tank onayı
Ek cihazın, tankın orijinal tip onayına dahil edilmemesi durumunda, ek cihazlarla donatılan yada bunlarla donatılması amaçlanan tanklar için 6.8.2.3.4 hükümleri geçerli olacaktır.
(c) Muhafaza aracı ve ek cihazların kullanımı
(i) Yukarıda (a) (i) olması durumunda, ilave gereklilik yoktur.
(ii) Yukarıda (a) (ii) olması durumunda, muhafaza aracının toplam kapasitesi taşıt başına 400 litreyi aşmayacaktır.
(iii) Yukarıda (a) (iii) olması durumunda, 7.5.7.5 ve 8.3.3 geçerli değildir. Ambalajlar, sadece tankın boşaltılması sırasında ek cihaza bağlanabilir. Taşıma sırasında, sızdırmaz olması için kapaklar ve konektörler kapalı olacaktır.
(d) Ek cihazlara yönelik test
Ek cihaz için 6.8.2.4 hükümleri geçerli olacaktır. Fakat yukarıda (a) (ii) olması durumunda, tankın ilk, ara yada periyodik incelemesi anında, ek cihazın muhafaza aracı sadece dış bir görsel inceleme ve sızdırmazlık testine tabi olacaktır. Sızdırmazlık testi en az 0.2 bar test basıncında gerçekleştirilecektir.
NOT: Yukarıda (a) (iii)de açıklanan ambalajlar için ADR'nin ilgili hükümleri geçerli olacaktır.
(e) Taşıma evrağı
Söz konusu ek için, sadece 5.4.1.1.1 (a) ila (d) uyarınca gereken bilgilerin taşıma evrağına belgesine eklenmesi gerekir. Taşıma evrağına ayrıca şu ibare girilecektir: “Özel hüküm 664 uyarınca taşıma”.
(f) Sürücülerin eğitimi
Bu maddenin tanklar içerisinde taşınmasına yönelik olarak 8.2.1 uyarınca eğitilmiş olan sürücülerin, eklerin taşınması için ilave eğitime ihtiyacı yoktur;
(g) Plakalama ya da işaretleme
Sabit tankın (tank-araç) ya da sökülebilir tankın Bölüm 5.3 uyarınca bu girdi kapsamında taşınması için plakalanması yada işaretlenmesi, ek bir cihazın yada bunun içinde taşınan eklerin varlığından etkilenmez.

 

3.4

SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MALLAR

Bu Bölüm, sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıfların tehlikeli mallarının taşınmasına ilişkin hükümleri sunmaktadır. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (7a)’da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölüm uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt için bu sütunda “0” miktarı gösterilmektedir.
Bu Bölümün hükümlerini karşılayan ve bu şekilde sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malların sınırlı miktarları, aşağıdaki bölüm ve kısımların ilgili hükümleri dışında başka ADR hükmüne tabi değildir:
(a) Kısım 1, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) Kısım 2;
(c) Kısım 3, Bölüm 3.1, 3.2, 3.3 (özel hüküm 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç);
(d) Kısım 4, paragraf 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 ila 4.1.1.8;
(e) Kısım 5, 5.1.2.1(a) (i) ve (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9, 5.4.2;
(f) Kısım 6, 6.1.4 üretim şartları ile paragraf 6.2.5.1 ve 6.2.6.1 ila 6.2.6.3;
(g) Kısım 7, Bölüm 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (7.5.1.4 hariç), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 ve 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 ve 8.6.4.

Tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış paketlere yerleştirilmiş iç ambalajlar içine olacaktır.. Ara ambalajlar kullanılabilir. Bununla birlikte, Bölüm 1.4’teki maddelerdeki gibi, Uyumluluk Grubu S, 4.1.5’in hükümleri tam uyumlu olacaktır. İç ambalajların kullanımı aerosoller veya "receptacles, small, containing gas (gaz içeren küçük hazneler)" gibi nesnelerin taşınması için gerekli değildir. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır.

Bölüm 1.4’teki maddeler hariç, Uyumluluk Grubu S, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 şartlarını karşılayan gergin örtülmüş veya sıkıca örtülmüş tablalar, bu Bölüm uyarınca taşınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar veya nesneler için dış paket olarak kabul edilebilir. Cam, porselen, seramik veya belirli plastiklerden mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8 hükümlerini karşılayan uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, 6.1.4’teki yapım şartlarını karşılayacak bir tasarımla üretilecektir. Ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kg’yi aşmayacaktır.

Cam, porselen veya seramik iç ambalajlardaki Sınıf 8, paketleme grubu II kapsamındaki sıvı maddeler, uyumlu ve sert bir ara ambalaj içerisinde kuşatılacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Sınırlı miktarlar içeren ambalajları işaretleme

Hava nakliyesi hariç olmak üzere, sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren paketler, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen işaretlemeyi taşıyacaktır.

 

Şekil 3.4.7.1

Sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik işaretleme
 
İşaretleme kolay görünür, okunaklı ve etkililiğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaretleme, 45° açıda ayarlanmış (elmas biçimli) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımlarıyla çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Orta alan beyaz yada uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilene yaklaşık oranlı olacaktır.

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen minimum dış boyutlar, işaretlemenin açıkça görünür kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir.

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan paketlere yönelik işaretleme

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018