Karayolunda Tehlikeli Madde

Kurtarma ambalajlarının ve büyük kurtarma ambalajlarının kullanımı

Hasarlı, kusurlu, sızdıran veya uygunluk göstermeyen ambalajlar veya akıtma veya sızdırma yapmış tehlikeli mallar 6.1.5.1.1.11'de belirtilen kurtarma ambalajlarında ve 6.6.5.1.9'da sözü edilen büyük kurtarma ambalajlarında taşınabilir. Bu, 4.1.1.19.2 ve 4.1.1.19.3 koşullarına uygun tip ve performans düzeyindeki orta boy dökme konteynerı (IBC) ve büyük ambalaj dahil olmak üzere daha büyük boyutta bir ambalajlamanın, kullanılmasını engellemez.

Kurtarma ambalajı yada büyük kurtarma ambalajı içerisinde hasarlı veya sızdıran ambalajların aşırı ölçüde hareketini önlemek üzere gerekli önlemler alınmalıdır. Kurtarma ambalajı yada büyük kurtarma ambalajları sıvı içeriyorsa, serbest sıvının varlığını ortadan kaldırmak için yeterli miktarda inert emici madde eklenmelidir.

Tehlikeli basınç oluşumunun meydana gelmemesini sağlamak amacıyla ilgili önlemler alınacaktır.

Kurtarma Basınçlı Kapların Kullanımı

Basınçlı kapların zarar görmesi, hasar görmesi, sızdırması veya uygun olmaması halinde, 6.2.3.11’e göre kurtarma basınçlı kaplar kullanılabilir.
NOT: Bir kurtarma basınçlı kap, 5.1.2’ye uyumlu şekilde, dış paket olarak kullanılabilir. Dış paket olarak kullanıldığında, işaretlemeler, 5.2.1.3 yerine 5.1.2.1’e uygun şekilde yapılacaktır.

Basınçlı kaplar, uygun boyutlardaki kurtarma basınçlı kaplara yerleştirilecektir. Taşınan maddenin içeriğinin bilinmesi ve diğeriyle tehlikeli şekilde tepkime vermemesi kaydıyla, aynı kurtarma basınçlı kapta birden fazla basınçlı kap yerleştirilebilir. (Bkz. 4.1.1.6) Bölümlere ayırma, bağlama yada yastıklama ile kurtarma basınçlı kapların içinde basınçlı kapların kaymasını önlemek için uygun ölçüler alınacaktır.

Bir basınçlı kap, sadece kurtarma basınçlı kaba şu durumlarda konulabilir:
(a) 6.2.3.11’e uygun olarak kurtarma basınçlı kap ve onay belgesinin bir kopyasının uygun olması;
(b) Tehlikeli maddelerle direkt temas halinde olan kurtarma basınçlı kabın parçaları, tehlikeli maddelerden etkilenmeyecek veya zayıflamayacak ve tehlikeli bir etkiye neden olmayacak olması; (Örn. Katalizör etkisi veya tehlikeli madde ile tepkimeye girmesi); ve
(c) Bu kapsamdaki basınçlı kapların içeriği, basınç ve hacim olarak sınırlıdır, böylece eğer tamamen kurtarma basınçlı kabın içine boşalırsa, 65 derece sıcaklıktaki kurtarma basınçlı kabın basıncı, kurtarma basınçlı kabın test basıncını geçmeyecektir. (Gazlar için, bkz. 4.1.4.1’deki paketleme talimatı P200 (3)) Kurtarma basınçlı kabın kullanılabilir su kapasitesindeki düşme, örn. herhangi bir muhafaza edilmiş teçhizat ve yastıklama ile, dikkate alınacaktır.

Uygun sevkiyat adı, UN harfleri ve etiket(ler)le belirtilen UN numaraları, Bölüm 5.2’deki ambalajlar için istenmektedir, muhafaza edilen basınçlı kap(lar)daki tehlikeli maddelere uygulanabilir ve taşımak için kurtarma basınçlı kaplara uygulanacaktır.

Kurtarma basınçlı kaplar, her kullanımdan önce temizlenmeli, arıtılmalı ve içten ve dıştan görsel olarak denetlenmelidir. En azından her beş yılda bir 6.2.3.5’e uygun şekilde periyodik olarak denetlenmeli ve test edilmelidir.

Doldurma maddelerinin standart sıvılara özümlenmesi yoluyla IBC’ler de dahil olmak üzere plastik ambalajların kimyasal uyumluluğunun doğrulanması

Kapsam

6.1.5.2.6’da belirtilen polietilen ambalajlar ile 6.5.6.3.5’te belirtilen polietilen IBC’ler için, doldurma maddeleriyle kimyasal uyumluluk, 4.1.1.21.3 ila 4.1.1.21.5’te belirlenen prosedürlerin ardından ve 4.1.1.21.6’daki tablo kullanılarak standart sıvılara indirgenme yoluyla doğrulanabilir. Bunun için 6.1.6 göz önünde bulundurularak ve 4.1.1.21.2 koşulları karşılanmak kaydıyla özel tasarım tiplerinin, 6.1.5 veya 6.5.6’daki standart sıvılarla test edilmesi gerekmektedir. Bu alt başlık kapsamındaki özümleme işleminin mümkün olmadığı hallerde, kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.5 kapsamındaki tasarım tipi testi yoluyla veya sırasıyla ambalajlar için 6.1.5.2.7 kapsamındaki laboratuar testleri yoluyla ve IBC’ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 kapsamındaki testler yoluyla doğrulanabilir.
NOT: Bu alt başlığın hükümlerinden bağımsız olarak, IBC’ler de dahil olmak üzere ambalajların spesifik bir doldurma maddesi için kullanımı, Bölüm 3.2, Tablo A’daki sınırlamalar ile Bölüm 4.1’deki ambalajlama talimatlarına tabidir.

Koşullar

Doldurma maddelerinin nispi yoğunlukları, sırasıyla 6.1.5.3.5 veya 6.5.6.9.4 kapsamındaki başarıyla yürütülen düşürme testinin yüksekliğini belirlemek için kullanılan değeri ve 6.1.5.6 kapsamında başarıyla yürütülen istifleme testinin kütlesini veya gerekli hallerde 6.5.6.6 uyarınca özümlenmiş standart sıvılarla yürütülen testin kütlesini aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin 50 °C veya 55 °C’deki buhar basınçları, 6.1.5.5.4 veya 6.5.6.8.4.2 kapsamında, özümlenmiş standart sıvılarla başarıyla yürütülen iç basınç (hidrolik) testinin basıncını belirlemek için kullanılan değeri aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin, standart sıvılardan oluşan bir kombinasyona özümlenmesi durumunda, doldurma maddelerinin karşılık gelen değerleri, uygulanan düşürme yüksekliklerinden, istifleme kütlelerinden ve iç basınç testlerinden elde edilen minimum değerleri aşmayacaktır.
Örneğin: UN 1736 Benzoil klorür, “Hidrokarbonlar ve ıslatıcı çözelti karışımı” adındaki standart sıvılar kombinasyonuna özümlenmiştir. 50 °C’de buhar basıncı 0.34 kPa, nispi yoğunluğu ise yaklaşık 1.2’dir. Plastik veriler ve bidonlar için tasarım tipi testleri, minimum olarak istenen test seviyelerinde yürütülmüştür. Uygulamada bu, istifleme testinin genel olarak istifleme yükleriyle “Hidrokarbon karışımı” için 1.0 değerinde nispi yoğunluğun, “Islatıcı çözelti” içinse 1.2 değerinde bir nispi yoğunluğun düşünülerek yürütüldüğü anlamına gelir (standart sıvıların tanımı için bkz. 6.1.6). Sonuç olarak, test edilen tasarım tiplerinin kimyasal uyumluluğu, “hidrokarbon karışımı” adlı standart sıvı ile tasarım tipinin yetersiz test seviyesi nedeniyle benzoil klorür için doğrulanamaz. (Çoğu durumda uygulanan iç hidrolik test basıncının 100 kPa’dan az olmaması nedeniyle, benzoil klorürün buhar basıncı, 4.1.1.10 uyarınca bu test seviyesi tarafından karşılanacaktır).
Bir çözelti de olabilecek doldurma maddesinin tüm bileşenleri, deterjanlardaki veya dezenfektanlardaki ıslatıcı ajanlar gibi müstahzar karışımı, tehlikeli olup olmadıkları önemli olmaksızın, özümleme prosedürüne dahil edilecektir.

Özümleme prosedürü

Doldurma maddelerinin, tablo 4.1.1.21.6’da sıralı maddeler veya madde gruplarına tahsis edilmesi için aşağıdaki adımlar atılacaktır (ayrıca bkz. Şekil 4.1.1.21.1):
(a) Doldurma maddesinin Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca sınıflandırılması (UN numarası ile paketleme grubunun belirlenmesi);
(b) Burada yer alıyorsa, tablo 4.1.1.21.6, sütun (1)’deki UN numarasına gidilmesi;
(c) Bu UN numarası için birden fazla kayıt varsa, paketleme grubu, konsantrasyon, parlama noktası, tehlikeli olmayan bileşenlerin varlığı gibi unsurlar bakımından, sütun (2a), (2b) ve (4)’te verilen bilgiler yoluyla karşılık gelen çizginin seçilmesi.
Bu mümkün değilse, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca ve IBC’ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca doğrulanacaktır (bununla birlikte, sulu çözeltiler için bkz. 4.1.1.21.4);
(d) UN numarası ve doldurma maddesinin (a) kapsamında belirlenen paketleme grubu, özümleme listesinde yer almıyorsa, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca, IBC’ler içinse 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca kanıtlanacaktır;
(e) Seçilen çizginin sütun (5)’inde yer alıyorsa 4.1.1.21.5’te açıklanan “Toplu kayıtlar kuralı”nın uygulanması;
(f) Standart sıvının veya standart sıvı kombinasyonunun sütun (5)’te özümlenmiş olması ve tasarım tipinin söz konusu standart sıvı(lar) için onaylanmış olması halinde doldurma maddesinin kimyasal uyumluluğunun, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı düşünülebilir.
Şekil 4.1.1.21.1: Doldurma maddelerinin standart sıvılara özümlenmesine dair şema

Sulu çözeltiler

4.1.1.21.3 kapsamındaki spesifik standart sıvılara özümlenmiş maddelerin veya madde gruplarının sulu çözeltileri, aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla söz konusu standart sıvılara özümlenebilir:
(a) Sulu çözelti, 2.1.3.3 kriterleri uyarınca listelenmiş bir madde olarak aynı UN numarasına tahsis edilebilir, ve
(b) Sulu çözelti, 4.1.1.21.6 kapsamındaki özümleme listesinde ismen özel olarak anılmamaktadır, ve
(c) Tehlikeli madde ve çözücü su arasında kimyasal tepkime gerçekleşmemektedir.
Örneğin: UN 1120 tert-Butanol sulu çözeltileri:
- Saf tert-Butanolün kendisi, özümleme listesinde “asetik asit” adlı standart sıvıya tahsis edilmiştir.
- Test-Butanol sulu çözeltileri, 2.1.3.3 kapsamında UN 1120 BUTANOLLER kaydı altında sınıflandırılabilir; çünkü test-Butanol sulu çözeltisi, sınıf, paketleme grubu ve fiziksel hali bakımından saf madde kayıtlarından farklı değildir. Ayrıca, “1120 BUTANOLLER” kaydı, açıkça saf maddeler ile sınırlandırılmamıştır; bu maddelerin sulu çözeltileri de Bölüm 3.2, Tablo A’da ve özümleme listesinde ismen başka bir şekilde özel olarak belirtilmemektedir.
- UN 1120 BUTANOLLER, normal taşıma koşulları altında suyla tepkimeye girmemektedir.
Sonuç olarak, UN 1120 tert-Butanol sulu çözeltileri, standart sıvı “asetik asit”e tahsis edilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018