Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlikeli basınç oluşumunun meydana gelmemesini sağlamak amacıyla ilgili önlemler alınacaktır.

Kurtarma Basınçlı Kapların Kullanımı

Basınçlı kapların zarar görmesi, hasar görmesi, sızdırması veya uygun olmaması halinde, 6.2.3.11’e göre kurtarma basınçlı kaplar kullanılabilir.
NOT: Bir kurtarma basınçlı kap, 5.1.2’ye uyumlu şekilde, dış paket olarak kullanılabilir. Dış paket olarak kullanıldığında, işaretlemeler, 5.2.1.3 yerine 5.1.2.1’e uygun şekilde yapılacaktır.

Basınçlı kaplar, uygun boyutlardaki kurtarma basınçlı kaplara yerleştirilecektir. Taşınan maddenin içeriğinin bilinmesi ve diğeriyle tehlikeli şekilde tepkime vermemesi kaydıyla, aynı kurtarma basınçlı kapta birden fazla basınçlı kap yerleştirilebilir. (Bkz. 4.1.1.6) Bölümlere ayırma, bağlama yada yastıklama ile kurtarma basınçlı kapların içinde basınçlı kapların kaymasını önlemek için uygun ölçüler alınacaktır.

Bir basınçlı kap, sadece kurtarma basınçlı kaba şu durumlarda konulabilir:
(a) 6.2.3.11’e uygun olarak kurtarma basınçlı kap ve onay belgesinin bir kopyasının uygun olması;
(b) Tehlikeli maddelerle direkt temas halinde olan kurtarma basınçlı kabın parçaları, tehlikeli maddelerden etkilenmeyecek veya zayıflamayacak ve tehlikeli bir etkiye neden olmayacak olması; (Örn. Katalizör etkisi veya tehlikeli madde ile tepkimeye girmesi); ve
(c) Bu kapsamdaki basınçlı kapların içeriği, basınç ve hacim olarak sınırlıdır, böylece eğer tamamen kurtarma basınçlı kabın içine boşalırsa, 65 derece sıcaklıktaki kurtarma basınçlı kabın basıncı, kurtarma basınçlı kabın test basıncını geçmeyecektir. (Gazlar için, bkz. 4.1.4.1’deki paketleme talimatı P200 (3)) Kurtarma basınçlı kabın kullanılabilir su kapasitesindeki düşme, örn. herhangi bir muhafaza edilmiş teçhizat ve yastıklama ile, dikkate alınacaktır.

Uygun sevkiyat adı, UN harfleri ve etiket(ler)le belirtilen UN numaraları, Bölüm 5.2’deki ambalajlar için istenmektedir, muhafaza edilen basınçlı kap(lar)daki tehlikeli maddelere uygulanabilir ve taşımak için kurtarma basınçlı kaplara uygulanacaktır.

Kurtarma basınçlı kaplar, her kullanımdan önce temizlenmeli, arıtılmalı ve içten ve dıştan görsel olarak denetlenmelidir. En azından her beş yılda bir 6.2.3.5’e uygun şekilde periyodik olarak denetlenmeli ve test edilmelidir.

Doldurma maddelerinin standart sıvılara özümlenmesi yoluyla IBC’ler de dahil olmak üzere plastik ambalajların kimyasal uyumluluğunun doğrulanması

Kapsam

6.1.5.2.6’da belirtilen polietilen ambalajlar ile 6.5.6.3.5’te belirtilen polietilen IBC’ler için, doldurma maddeleriyle kimyasal uyumluluk, 4.1.1.21.3 ila 4.1.1.21.5’te belirlenen prosedürlerin ardından ve 4.1.1.21.6’daki tablo kullanılarak standart sıvılara indirgenme yoluyla doğrulanabilir. Bunun için 6.1.6 göz önünde bulundurularak ve 4.1.1.21.2 koşulları karşılanmak kaydıyla özel tasarım tiplerinin, 6.1.5 veya 6.5.6’daki standart sıvılarla test edilmesi gerekmektedir. Bu alt başlık kapsamındaki özümleme işleminin mümkün olmadığı hallerde, kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.5 kapsamındaki tasarım tipi testi yoluyla veya sırasıyla ambalajlar için 6.1.5.2.7 kapsamındaki laboratuar testleri yoluyla ve IBC’ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 kapsamındaki testler yoluyla doğrulanabilir.
NOT: Bu alt başlığın hükümlerinden bağımsız olarak, IBC’ler de dahil olmak üzere ambalajların spesifik bir doldurma maddesi için kullanımı, Bölüm 3.2, Tablo A’daki sınırlamalar ile Bölüm 4.1’deki ambalajlama talimatlarına tabidir.

Koşullar

Doldurma maddelerinin nispi yoğunlukları, sırasıyla 6.1.5.3.5 veya 6.5.6.9.4 kapsamındaki başarıyla yürütülen düşürme testinin yüksekliğini belirlemek için kullanılan değeri ve 6.1.5.6 kapsamında başarıyla yürütülen istifleme testinin kütlesini veya gerekli hallerde 6.5.6.6 uyarınca özümlenmiş standart sıvılarla yürütülen testin kütlesini aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin 50 °C veya 55 °C’deki buhar basınçları, 6.1.5.5.4 veya 6.5.6.8.4.2 kapsamında, özümlenmiş standart sıvılarla başarıyla yürütülen iç basınç (hidrolik) testinin basıncını belirlemek için kullanılan değeri aşmayacaktır. Doldurma maddelerinin, standart sıvılardan oluşan bir kombinasyona özümlenmesi durumunda, doldurma maddelerinin karşılık gelen değerleri, uygulanan düşürme yüksekliklerinden, istifleme kütlelerinden ve iç basınç testlerinden elde edilen minimum değerleri aşmayacaktır.
Örneğin: UN 1736 Benzoil klorür, “Hidrokarbonlar ve ıslatıcı çözelti karışımı” adındaki standart sıvılar kombinasyonuna özümlenmiştir. 50 °C’de buhar basıncı 0.34 kPa, nispi yoğunluğu ise yaklaşık 1.2’dir. Plastik veriler ve bidonlar için tasarım tipi testleri, minimum olarak istenen test seviyelerinde yürütülmüştür. Uygulamada bu, istifleme testinin genel olarak istifleme yükleriyle “Hidrokarbon karışımı” için 1.0 değerinde nispi yoğunluğun, “Islatıcı çözelti” içinse 1.2 değerinde bir nispi yoğunluğun düşünülerek yürütüldüğü anlamına gelir (standart sıvıların tanımı için bkz. 6.1.6). Sonuç olarak, test edilen tasarım tiplerinin kimyasal uyumluluğu, “hidrokarbon karışımı” adlı standart sıvı ile tasarım tipinin yetersiz test seviyesi nedeniyle benzoil klorür için doğrulanamaz. (Çoğu durumda uygulanan iç hidrolik test basıncının 100 kPa’dan az olmaması nedeniyle, benzoil klorürün buhar basıncı, 4.1.1.10 uyarınca bu test seviyesi tarafından karşılanacaktır).
Bir çözelti de olabilecek doldurma maddesinin tüm bileşenleri, deterjanlardaki veya dezenfektanlardaki ıslatıcı ajanlar gibi müstahzar karışımı, tehlikeli olup olmadıkları önemli olmaksızın, özümleme prosedürüne dahil edilecektir.

Özümleme prosedürü

Doldurma maddelerinin, tablo 4.1.1.21.6’da sıralı maddeler veya madde gruplarına tahsis edilmesi için aşağıdaki adımlar atılacaktır (ayrıca bkz. Şekil 4.1.1.21.1):
(a) Doldurma maddesinin Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca sınıflandırılması (UN numarası ile paketleme grubunun belirlenmesi);
(b) Burada yer alıyorsa, tablo 4.1.1.21.6, sütun (1)’deki UN numarasına gidilmesi;
(c) Bu UN numarası için birden fazla kayıt varsa, paketleme grubu, konsantrasyon, parlama noktası, tehlikeli olmayan bileşenlerin varlığı gibi unsurlar bakımından, sütun (2a), (2b) ve (4)’te verilen bilgiler yoluyla karşılık gelen çizginin seçilmesi.
Bu mümkün değilse, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca ve IBC’ler için 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca doğrulanacaktır (bununla birlikte, sulu çözeltiler için bkz. 4.1.1.21.4);
(d) UN numarası ve doldurma maddesinin (a) kapsamında belirlenen paketleme grubu, özümleme listesinde yer almıyorsa, kimyasal uyumluluk ambalajlar için 6.1.5.2.5 veya 6.1.5.2.7 uyarınca, IBC’ler içinse 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.6 uyarınca kanıtlanacaktır;
(e) Seçilen çizginin sütun (5)’inde yer alıyorsa 4.1.1.21.5’te açıklanan “Toplu kayıtlar kuralı”nın uygulanması;
(f) Standart sıvının veya standart sıvı kombinasyonunun sütun (5)’te özümlenmiş olması ve tasarım tipinin söz konusu standart sıvı(lar) için onaylanmış olması halinde doldurma maddesinin kimyasal uyumluluğunun, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı düşünülebilir.
Şekil 4.1.1.21.1: Doldurma maddelerinin standart sıvılara özümlenmesine dair şema

Sulu çözeltiler

4.1.1.21.3 kapsamındaki spesifik standart sıvılara özümlenmiş maddelerin veya madde gruplarının sulu çözeltileri, aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla söz konusu standart sıvılara özümlenebilir:
(a) Sulu çözelti, 2.1.3.3 kriterleri uyarınca listelenmiş bir madde olarak aynı UN numarasına tahsis edilebilir, ve
(b) Sulu çözelti, 4.1.1.21.6 kapsamındaki özümleme listesinde ismen özel olarak anılmamaktadır, ve
(c) Tehlikeli madde ve çözücü su arasında kimyasal tepkime gerçekleşmemektedir.
Örneğin: UN 1120 tert-Butanol sulu çözeltileri:
- Saf tert-Butanolün kendisi, özümleme listesinde “asetik asit” adlı standart sıvıya tahsis edilmiştir.
- Test-Butanol sulu çözeltileri, 2.1.3.3 kapsamında UN 1120 BUTANOLLER kaydı altında sınıflandırılabilir; çünkü test-Butanol sulu çözeltisi, sınıf, paketleme grubu ve fiziksel hali bakımından saf madde kayıtlarından farklı değildir. Ayrıca, “1120 BUTANOLLER” kaydı, açıkça saf maddeler ile sınırlandırılmamıştır; bu maddelerin sulu çözeltileri de Bölüm 3.2, Tablo A’da ve özümleme listesinde ismen başka bir şekilde özel olarak belirtilmemektedir.
- UN 1120 BUTANOLLER, normal taşıma koşulları altında suyla tepkimeye girmemektedir.
Sonuç olarak, UN 1120 tert-Butanol sulu çözeltileri, standart sıvı “asetik asit”e tahsis edilebilir.

Toplu kayıtlar kuralı

Sütun (5)'te, “Toplu kayıtlar kuralı”nın belirtildiği doldurma maddelerinin özümlenmesi için aşağıdaki adımlar atılacak ve şartlar karşılanacaktır (ayrıca bkz. Şekil 4.1.1.21.2’deki şema):
(a) 4.1.1.21.2’deki koşullar dikkate alınarak çözeltinin, karışımın veya müstahzarın 4.1.1.21.3 uyarınca her bir tehlikeli bileşeni için özümleme prosedürünün yürütülmesi. Jenerik kayıtlar halinde, yüksek yoğunluktaki polietilen üzerinde hasar veriri bir etkisi olmadığı bilinen bileşenler göz ardı edilebilir (UN 1263 BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEMELER);
(b) Bir çözelti, karışım veya müstahzar, şu durumlarda standart bir sıvıya özümlenemez:
(i) Bir veya daha fazla tehlikeli bileşenin UN numarası ve paketleme grubunun özümleme listesinde yer almaması; veya
(ii) “Toplu kayıtlar kuralı”nın bir veya daha fazla bileşen için özümleme listesinin sütun (5)’inde gösteriliyor olması; yada
(iii) (UN 2059 NİTROSELÜLOZ ÇÖZELTİ, ALEVLENİR, hariç olmak üzere) tehlikeli bileşenlerinden birinin veya daha fazlasının sınıflandırma kodunun, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kodundan farklı olması.
(c) Tüm tehlikeli bileşenlerin özümleme listesinde yer alması ve sınıflandırma kodlarının, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kendisinin sınıflandırma koduna uygun olması halinde ve tüm tehlikeli bileşenlerin sütun (5)’te aynı standart sıvıya veya standart sıvı karışımlarına özümlenmiş olması durumunda, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kimyasal uyumluluğunun 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 göz önünde bulundurularak doğrulandığı kabul edilebilir.
 
(d) Tüm tehlikeli bileşenlerin özümleme listesinde sıralanmış olması ve sınıflandırma kodlarının, çözeltinin, karışımın veya müstahzarın kendisinin sınıflandırma koduna uygun olması halinde, fakat sütun (5)'te farklı standart sıvıların gösteriliyor olması durumunda, 4.1.1.21.1 ve 4.1.1.21.2 dikkate alınarak kimyasal uyumluluğun yalnızca aşağıdaki standart kombinasyonlar için doğrulandığı düşünülebilir:
(i) Sınıflandırma kodu C1 olan inorganik asitler hariç olmak üzere, standart sıvı “su”ya tahsis edilmiş %55 oranındaki su/nitrik asit;
(ii) Su/ıslatıcı çözelti;
(iii) Su/asetik asit;
(iv) Su/hidrokarbon karışımı;
(v) su/n-butil asetat – n-butil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti;
(e) Bu kural kapsamında, kimyasal uyumluluğun (d)’de belirtilenlerden ve her durumda (b)’de belirtilenlerden farklı standart sıvı kombinasyonları için doğrulandığı düşünülmez. Bu durumlarda, kimyasal uyumluluk başka yöntemlerle doğrulanacaktır (bkz. 4.1.1.21.3 (d)).
Örnek 1: UN 1940 TİYOGLİKOLİK ASİT (%50) ve UN 2531 METAKRİLİK ASİT, KARARLILAŞTIRILMIŞ (%50); karışımın sınıflandırması: UN 3265 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B..
- Hem bileşenlerin UN numarası hem de karışımın UN numarası özümleme listesine dahil edilir;
- Hem bileşenler hem de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir: C3;
- UN 1940 TİYOGLİKOLİK ASİT, standart sıvı "asetik asit"e özümlenmiş olup, UN 2531 METAKRİLİK ASİT, KARARLILAŞTIRILMIŞ, standart sıvı "n- butil asetat/n-butil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti”ye özümlenmiştir. Paragraf (d) uyarınca, bu kabul edilebilir bir standart sıvı kombinasyonu değildir. Karışımın kimyasal uyumluluğunun başka yöntemlerle doğrulanması gerekir.
Örnek 2: UN 1793 İZOPROPİL ASİT FOSFAT (%50) ve UN 1803 FENOSÜLFONİK ASİT, SIVI (%50); karışımın sınıflandırması: UN 3265 AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B..
- Hem bileşenlerin UN numarası hem de karışımın UN numarası özümleme listesine dahil edilir;
- Hem bileşenler hem de karışım aynı sınıflandırma koduna sahiptir: C3;
- UN 1793 İZOPROPİL ASİT FOSFAT, standar sıvı “ıslatıcı çözelti”ye özümlenmiş olup, UN 1803 FENOSÜLFONİK ASİT, SIVI, standart sıvı “su”ya özümlenmiştir. Paragraf (d) uyarınca, bu kabul edilebilir standart sıvı kombinasyonlarından biridir. Sonuç olarak, ambalaj tasarım tipinin, standart sıvılar olarak “ıslatıcı çözelti” ve “su” için onaylanmış olması kaydıyla kimyasal uyumluluğun bu karışım için doğrulandığı düşünülebilir.

Şekil 4.1.1.21.2: “Toplu kayıtlar kuralı” şeması

Kabul edilebilir standart sıvı kombinasyonları:
- Sınıflandırma kodu C1 olan inorganik asitler hariç olmak üzere, standart sıvı “su”ya tahsis edilmiş su/nitrik asit (%55);
- Su/ıslatıcı çözelti;
- Su/asetik asit;
- Su/hidrokarbon karışımı;
- su/n-butil asetat – n-butil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

 

Özümleme listesi

Aşağıdaki tabloda (özümleme listesi), tehlikeli maddeler, UN numaralarının sayısal sırasıyla listelenmiştir. Kural olarak her bir satır, spesifik bir UN numarasının kapsadığı tehlikeli bir maddeyi, tek kaydı veya toplu kaydı ele almaktadır. Bununla birlikte, aynı UN numarasına ait maddelerin farklı isimleri (örn. bir madde grubunun münferit izomerleri), farklı kimyasal özellikleri, farklı fiziksel özellikleri ve/veya farklı taşıma koşulları olması halinde, aynı UN numarası için birkaç ardışık satır da kullanılabilmektedir. Bu durumlarda, spesifik paketleme grubu içerisindeki tek kayıt veya toplu kayıt, bu ardışık satırların sonuncusudur.
Tablo 4.1.1.21.6, sütun (1) ila (4), Bölüm 3.2, Tablo A’dakine benzer bir yapıyı izlemekte olup, bu alt başlığın amaçları bakımından maddenin tanımlanması için kullanılmaktadır. Son sütun, maddenin özümlenebileceği standart sıvıyı (sıvıları) göstermektedir.
Her bir sütun için açıklayıcı notlar:
Sütun (1) UN No.
UN numarasını içerir:
- Madde, kendi spesifik UN numarasına atanmışsa, tehlikeli maddenin UN numarası anlamındadır; veya
- İsmen listelenmeyen tehlikeli maddenin Kısım 2 kriterleri (“karar ağaçları”) uyarınca tahsis edildiği toplu kaydın UN numarası anlamındadır.
Sütun (2a) Uygun sevkiyat adı veya teknik ad
Çeşitli izomerler içerebilen maddenin adını, tek kaydın adını veya toplu kaydın kendisinin adını içerir.
Gösterilen isim, ilgili uygun sevkiyat adınden farklılıklar gösterebilir.
Sütun (2b) Açıklama
Sınıflandırma, taşıma koşulları ve/veya maddenin kimyasal uyumluluğunun değişkenlik gösterebileceği durumlarda kaydın kapsamının netliğe kavuşturulması amacıyla açıklayıcı bir metin içerir.
Sütun (3a) Sınıf
Başlığı, tehlikeli maddeyi de kapsamak üzere sınıfın numarasını içerir. Bu sınıf numarası, Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca tahsis edilir.
Sütun (3b) Sınıflandırma kodu
Tehlikeli maddenin Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri kapsamındaki sınıflandırma kodunu içerir.
Sütun (4) Paketleme grubu
Kısım 2 prosedürleri ve kriterleri uyarınca tehlikeli maddeye tahsis edilmiş olan paketleme grubu numaralarını (I, II veya III) içerir. Bazı maddeler, ambalajlama gruplarına tahsis edilmez.
Sütun (5) Standart sıvı
Bu sütun, belirleyici bir bilgi olarak, maddenin özümlenebileceği standart sıvıyı veya standart sıvılar kombinasyonunu yada 4.1.1.21.5 kapsamındaki toplu kayıtlar kuralına yapılan bir referansı gösterir.
 
Tablo 4.1.1.21.6: Özümleme listesi
 
 
UN No.
Uygun sevkiyat adı veya teknik ad
3.1.2
Açıklama
3.1.2
Sınıfı
2.2
Sınıflandırma kodu
2.2
Paketleme grubu
2.1.1.3
Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1090

Aseton

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı Dikkat: Yalnızca, maddenin taşımaya yönelik ambalaj dışına geçirgenliğinin kabul edilebilir bir seviyede olduğu durumlarda

1093

Akrilonitril, kararlılaştırılmış

 

3

FT1

I

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1104

Amil asetatlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1105

Pentanoller

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II/III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1106

Amilaminler

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

FC

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1109

Amil formatlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1120

Butanoller

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II/III

Asetik asit

1123

Butil asetatlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II/III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1125

n-Butilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1128

n-Bütil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1129

Bütiraldehid

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1133

Yapışkanlar

Alevlenir sıvı içerir

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1139

Kaplayıcı çözelti

yüzey uygulamaları veya endüstriyel veya araç alt kaplaması, varil veya fıçı iç kaplaması gibi diğer kaplamaları kapsar

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1145

Siklohekzan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1146

Siklopentan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1153

Etilen glikol dietil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

1154

Dietilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1158

Diizopropilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketlem e grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1160

Dimetilamin sulu çözelti

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1165

Dioksan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1169

Özütler, aromatik, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1170

Etanol veya Etanol çözeltisi

sulu çözelti

3

F1

II/III

Asetik asit

1171

Etilen glikol monoetil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

1172

Etilen glikol monoetil eter asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

1173

Etil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1177

2-Etilbütil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1178

2-Etil-bütiraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1180

Etil bütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1188

Etilen glikol monometil eter

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

1189

Etilen glikol monometil eter asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

1190

Etil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1191

Oktil aldehitler

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1192

Etil laktat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1195

Etil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1197

Özütler, tatlandırıcı, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1198

Formaldehit çözeltisi, alevlenir

Sulu çözelti, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

FC

III

Asetik asit

1202

Dizel yakıtı

EN590:2009+A1:2010’a

uygun veya parlama noktası en fazla 100 °C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

 

(1)

 

(2a)

 

(2b)

 

(3a)

 

(3b)

(4)

 

(5)

1202

Gaz yağı

Parlama noktası en fazla 100 °C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1202

Isıtma yağı, hafif

Ekstra hafif

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1202

Isıtma yağı, hafif

EN590:2009+A1:2010’a

uygun veya parlama noktası en fazla 100 °C

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1203

Motor yakıtı veya benzin veya petrol

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1206

Heptanlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1207

Hekzaldehid

n-Hekzaldehid

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1208

Hekzanlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1210

Baskı mürekkebi veya baskı mürekkebiyle ilgili malzemeler

Alevlenir, baskı mürekkebi inceltici veya azaltıcı bileşik dahil

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1212

İzobutanol

 

3

F1

III

Asetik asit

1213

İzobütil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1214

İzobütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1216

İzooktenler

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1219

İzopropanol

 

3

F1

II

Asetik asit

1220

İzopropil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1221

İzopropilamin

 

3

FC

I

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1223

Kerosen

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1224

3,3-Dimetil-2-bütanon

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1224

Ketonlar, sıvı, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1230

Metanol

 

3

FT1

II

Asetik asit

1231

Metil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1233

Metilamil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1235

Metilamin sulu çözelti

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1237

Metil bütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1247

Metil metakrilat monomer, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1248

Metil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1262

Oktanlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1263

Boya veya Boya ile ilgili malzemeler

boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatma sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil veya boya inceltici veya azaltıcı bileşik dahil

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1265

Pentanlar

n-Pentan

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1266

Parfümeri ürünleri

alevlenir çözücüler içeren

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1268

Kömür katranlı nafta

50 °C’de buhar basıncı 110 kPa’dan az

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1268

Petrol damıtıkları, b.b.b.

veya

Petrol ürünleri, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1274

n-Propanol

 

3

F1

II/III

Asetik asit

1275

Propionaldehid

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1276

n-Propil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1277

Propilamin

n-Propilamin

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1281

Propil formatlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1282

Piridin

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

1286

Çamsakızı yağı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1287

Kauçuk çözeltisi

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1296

Trietilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1297

Trimetilamin sulu çözelti

Kütlece en fazla %50, trimetilamin

3

FC

I/II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1301

Vinil asetat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1306

Tahta koruyucular, sıvı

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1547

Anilin

 

6.1

T1

II

Asetik asit

1590

Dikloroanilinler, sıvı

Saf izomerler ve izomerik karışım

6.1

T1

II

Asetik asit

1602

Boya, sıvı, zehirli, b.b.b. Veya Boya ara ürünü, sıvı, zehirli, b.b.b.

 

6.1

T1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1604

Etilendiamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1715

Asetik anhidrit

 

8

CF1

II

Asetik asit

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

 

(1)

 

(2a)

 

(2b)

 

(3a)

 

(3b)

 

(4)

 

(5)

1717

Asetil klorür

 

3

FC

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1718

Bütil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1719

Hidrojen sülfür

sulu çözelti

8

C5

III

Asetik asit

1719

Kostik alkali sıvı, b.b.b.

inorganik

8

C5

II/III

Toplu kayıt kuralı

1730

Antimon pentaklorür, sıvı

saf

8

C1

II

Su

1736

Benzoil klorür

 

8

C3

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1750

Kloroasetik asit çözelti

sulu çözelti

6.1

TC1

II

Asetik asit

1750

Kloroasetik asit çözelti

Mono ve dikloroasetik asit karışımları

6.1

TC1

II

Asetik asit

1752

Kloroasetil klorür

 

6.1

TC1

I

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1755

Kromik asit çözeltisi

En fazla %30 kromik asit içeren sulu çözelti

8

C1

II/III

Nitrik asit

1760

Siyanamid

En fazla %50 siyanamid içeren sulu çözelti

8

C9

II

Su

1760

O,O-Dietil- dityofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

O,O-Diizopropil- dityofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

O,O-Di-n-propil- dityofosforik asit

 

8

C9

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1760

Aşındırıcı sıvı, b.b.b.

Parlama noktası 60 °C’den

8

C9

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1761

Bakıretilendiamin çözeltisi

sulu çözelti

8

CT1

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1764

Dikloroasetik asit

 

8

C3

II

Asetik asit

1775

Floroborik asit

En fazla %50 floroborik asit içeren sulu çözelti

8

C1

II

Su

1778

Florosilikik asit

 

8

C1

II

Su

1779

Formik asit

Kütlece %85’ten fazla asit ile

8

C3

II

Asetik asit

1783

Hekzametilendiamin çözeltisi

sulu çözelti

8

C7

II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

1787

Hidriyodik asit

sulu çözelti

8

C1

II/III

Su

1788

Hidrobromik asit

sulu çözelti

8

C1

II/III

Su

1789

Hidroklorik asit

%38’den fazla sulu çözelti ile

8

C1

II/III

Su

1790

Hidroflorik asit

En fazla %60 hidroflorik asit içeren

8

CT1

II

Su, izin verilen kullanım süresi: En fazla 2 yıl

1791

Hipoklorit çözelti

Ticarette kabul gördüğü şekilde ıslatıcı ajanlar içeren sulu çözelti

8

C9

II/III

Nitrik asit ve ıslatıcı çözelti

*

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1791

Hipoklorit çözelti

sulu çözelti

8

C9

II/III

Nitrik asit *

UN 1791 için: Testler yalnızca bir havalandırma kapağı ile yürütülecektir. Testin, standart sıvı olarak nitrik asit ile yürütülmesi halinde, aside dirençli bir havalandırma kapağı ve conta kullanılacaktır. Testin, hipoklorit çözeltileriyle yürütülmesi halinde, aynı tasarım tipindeki ve hipoklorite dirençli (örn. silikon kauçuk), fakat nitrik aside dirençli olmayan kapaklar ve contaların kullanımına da izin verilmektedir.

1793

İzopropil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1802

Perklorik asit

kütlece en fazla %50 asit içeren sulu çözelti

8

CO1

II

Su

1803

Fenolsülfonik asit, sıvı

izomerik karışım

8

C3

II

Su

1805

Fosforik asit, çözelti

 

8

C1

III

Su

1814

Potasyum hidroksit çözelti

sulu çözelti

8

C5

II/III

Su

1824

Sodyum hidroksit çözelti

sulu çözelti

8

C5

II/III

Su

1830

Sülfürik asit

%51’den fazla saf asit ile

8

C1

II

Su

1832

Sülfürik asit, kullanılmış

Kimyasal olarak kararlı

8

C1

II

Su

1833

Sülfürlü asit

 

8

C1

II

Su

1835

Tetrametilamonyak hidroksit, çözelti

Parlama noktası 60 °C’den fazla olan sulu çözelti

8

C7

II

Su

1840

Çinko klorür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

1848

Propionik asit

Kütlece en az %10, en fazla %90 asit ile

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1862

Etil krotonat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1863

Yakıtı, havacılık, türbin motoru

 

3

F1

I/II/III

Hidrokarbon karışımı

1866

Reçine çözeltisi

Alevlenir

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1902

Diizositil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

1906

Dip asidi

 

8

C1

II

Nitrik asit

1908

Klorit çözeltisi

sulu çözelti

8

C9

II/III

Asetik asit

1914

Bütil propionatlar

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1915

Siklohekzanon

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1917

Etil akrilat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1919

Metil akrilat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

1920

Nonanlar

Saf izomerler ve izomerik karışımlar, parlama noktası 23 °C ila 60 °C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

1935

Siyanür çözeltisi, b.b.b.

inorganik

6.1

T4

I/II/III

Su

1940

Tiyoklikolik asit

 

8

C3

II

Asetik asit

1986

Alkoller, alevlenir, zehirli, b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1987

Siklohekzanol

Teknik saf

3

F1

III

Asetik asit

1987

Alkoller, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

1988

Aldehitler, alevlenir, zehirli, b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

1989

Aldehitler, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1992

2,6-cis-Dimetil- morfolin

 

3

FT1

III

Hidrokarbon karışımı

1992

Alevlenir sıvı, alevlenir, b.b.b.

 

3

FT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

1993

Propionik asit vibil ester

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

1993

(1-Metoksi-2-propil) asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

1993

Alevlenir sıvı, b.b.b.

 

3

F1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2014

Hidrojen peroksit, sulu çözelti

En az %20, en fazla %60 oranında hidrojen peroksitle (gerektiği gibi ararlılaştırılmış)

5.

1

OC1

II

Nitrik asit

2022

Kresilik asit

Kresoller, siklenoller ve metil fenoller içeren sıvı

6.

1

TC1

II

Asetik asit

2030

Hidrazin sulu çözelti

Kütlece en az %37, en fazla %64 hidrazin ile

8

CT1

II

Su

2030

Hidrazin hidrat

%64 oranında hidrazin içeren sulu çözelti

8

CT1

II

Su

2031

Nitrik asit

Kırmızı dumanlı dışında, en fazla %55 oranında saf asit içeren

8

CO1

II

Nitrik asit

2045

İzobütilraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2050

Diizobütilen izomerik bileşikler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2053

Metil izobütil karbinol

 

3

F1

III

Asetik asit

2054

Morfolin

 

8

CF1

I

Hidrokarbon karışımı

2057

Tripropilen

 

3

F1

II/III

Hidrokarbon karışımı

2058

Valeraldehid

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2059

Nitroselüloz çözeltisi, alevlenir

 

3

D

I/II/III

Toplu kayıt kuralı: Genel prosedürden sapmalar

2075

Kloral, susuz, kararlılaştırılmış

 

6.

1

T1

II

Islatıcı çözelti

2076

Kresoller, sıvı

Saf izomerler ve izomerik karışım

6.

1

TC1

II

Asetik asit

2078

Tolüen diizosiyanat

sıvı

6.

1

T1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

2079

Dietilentriamin

 

8

C7

II

Hidrokarbon karışımı

2209

Formaldehid çözeltisi

%37 oranında Form-aldehid, metanol içeriğine sahip sulu çözelti: %8-10

8

C9

III

Asetik asit

2209

Formaldehid çözeltisi

En az % 25 oranında formaldehit içeren sulu çözelti

8

C9

III

Su

2218

Akrilik asit, kararlılaştırılmış

 

8

CF1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2227

n-bütil metakrilat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2235

Klorobenzil klorürler, sıvı

para-Klorobenzin klorür

6.1

T2

III

Hidrokarbon karışımı

2241

Sikloheptan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2242

Siklohepten

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2243

Siklohekzil asetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2244

Siklopentanol

 

3

F1

III

Asetik asit

2245

Siklopentanon

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2247

n-Dekan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2248

Di-n-bütilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı

2258

1,2-Propilendiamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2259

Trietilentetramin

 

8

C7

II

Su

2260

Tripropilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2263

Dimetilsiklohekzanlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II

Mixture of hydrocarbons

2264

N,N-Dimetil- siklohekzilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2265

N,N-Dimetil-formamid

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2266

Dimetil-n-propilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2269

3,3'-İmino-dipropilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2270

Etilamin sulu çözelti

En az %50, en fazla %70 oranında etilamin içeren, parlama noktası 23 °C'nin altında, aşındırıcı veya hafif aşındırıcı

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2275

2-Etilbutanol

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2276

2-Etilhekzilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2277

Etil metakrilat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2278

n-Hepten

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2282

Hekzanoller

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2283

İzobütil metakrilat, kararlılaştırılmış

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2286

Pentametilheptan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2287

İzoheptenler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2288

İzohekzenler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2289

İzoforonediamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2293

4-Metoksi-4-metil- pentan-2-on

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2296

Metilsiklohekzan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2297

Metilsiklohekzanon

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2298

Metilsiklopentan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2302

5-Metilhekzan-2-on

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2308

Nitrosilsülfürik asit, sıvı

 

8

C1

II

Su

2309

Oktadienler

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2313

Pikolinler

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2317

Sodyum bakırsiyanür çözelti

sulu çözelti

6.1

T4

I

Su

2320

Tetraetilenpentamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2324

Triizobütilen

C12-mono- olefinler karışımı, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2326

Trimetil- siklohekzilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2327

Trimetilhekzametilen- diaminler

Saf izomerler ve izomerik karışım

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2330

Undekan

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2336

Alil format

 

3

FT1

I

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2348

Bütil akrilatlar, kararlılaştırılmış

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2357

Siklohekzilamin

Parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2361

Diizobütilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2366

Dietil karbonat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2367

alfa-metil-valeraldehit

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2370

1-Hekzen

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2372

1,2-Di-(dimetilamino)- etan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2379

1,3-Dimetilbütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2383

Dipropilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2385

Etil izobütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2393

İzobütil format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2394

İzobütil propionat

Parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2396

Metakrilaldehit, kararlılaştırılmış

 

3

FT1

II

Hidrokarbon karışımı

2400

Metil izovalerat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2401

Piperidin

 

8

CF1

I

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2403

İzopropenil asetat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2405

İzopropil bütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2406

İzopropil izobütirat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2409

İzopropil propionat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2410

1,2,3,6-Tetrahidro- piridin

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2427

Potasyum klorat, sulu çözelti

 

5.1

O1

II/III

Su

2428

Sodyum klorat, sulu çözelti

 

5.1

O1

II/III

Su

2436

Tiyoasetik asit

 

3

F1

II

Asetik asit

2457

2,3-Dimetilbütan

 

3

F1

II

Hidrokarbon karışımı

2491

Etanolamin

 

8

C7

III

Islatıcı çözelti

2491

Etanolamin çözeltisi

sulu çözelti

8

C7

III

Islatıcı çözelti

2496

Propionik anhidrid

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2524

Etil ortoformat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2526

Furfurilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıflan dırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2527

İzobütil akrilat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2528

İzobütil izobütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2529

İzobütirik asit

 

3

FC

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2531

Metakrilik asit, kararlılaştırılmış

 

8

C3

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2542

Tribütilamin

 

6.

T1

II

Hidrokarbon karışımı

2560

2-Metilpentan-2-ol

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2564

Trikloroasetik asit çözelti

sulu çözelti

8

C3

II/III

Asetik asit

2565

Disiklohekzilamin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2571

Etilsülfürik asit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2571

Alkilsülfürik asitler

 

8

C3

II

Toplu kayıt kuralı

2580

Alüminyum bromür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2581

Alüminyun klorür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2582

Ferik klorür çözelti

sulu çözelti

8

C1

III

Su

2584

Metan sülfonik asit

%5’ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

Su

2584

Alkilsülfonik asitler, sıvı

%5’ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2584

Benzen sülfonik asit

%5’ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

Su

2584

Tolüen sülfonik asitler

%5’ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

Su

2584

Arilsülfonik asitler, sıvı

%5’ten fazla serbest sülfürik asit ile

8

C1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2586

Metan sülfonik asit

En faza %5 serbest sülfürik asit

8

C1

III

Su

2586

Alkilsülfonik asitler, sıvı

En faza %5 serbest sülfürik asit ile

8

C1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2586

Benzen sülfonik asit

En faza %5 serbest sülfürik asit ile

8

C1

III

Su

2586

Tolüen sülfonik asitler

En faza %5 serbest sülfürik asit ile

8

C1

III

Su

2586

Arilsülfonik asitler, sıvı

En faza %5 serbest sülfürik asit ile

8

C1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2610

Trialilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıflandı rma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2614

Metalil alkol

 

3

F1

III

Asetik asit

2617

Metilsiklohekzanoller

Saf izomerler ve izomerik karışım, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

F1

III

Asetik asit

2619

Benzildimetilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2620

Amil bütiratlar

Saf izomerler ve izomerik karışım, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2622

Glisidaldehit

Parlama noktası 23 °C altında

3

FT1

II

Hidrokarbon karışımı

2626

Klorik asit, sulu çözelti

En fazla %10 oranında klorik asit içeren

5.1

O1

II

Nitrik asit

2656

Kinolin

Parlama noktası 60 °C’den

6.1

T1

III

Su

2672

Amonyak çözelti

15 °C’de su içerisinde bağıl yoğunluğu 0,880 ila 0,957 arasında olan ve %10’dan fazla ama %35’ten az amonyak içeren

8

C5

III

Su

2683

Amonyum sülfür çözelti

Sulu çözelti, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CFT

II

Asetik asit

2684

3-Dietilamino- propilamin

 

3

FC

III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2685

N,N-Dietiletilen- diamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2693

Bisülfitler, sulu çözelti, b.b.b.

inorganik

8

C1

III

Su

2707

Dimetildioksanlar

Saf izomerler ve izomerik karışım

3

F1

II/III

Hidrokarbon karışımı

2733

Aminler, alevlenir, aşındırıcı, b.b.b. veya

Polieminler, alevlenir, aşındırıcı, b.b.b.

 

3

FC

I/II/III

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

2734

Di-sek-bütilamin

 

8

CF1

II

Hidrokarbon karışımı

2734

Aminler, sıvı, aşındırıcı, alevlenir, b.b.b. veya Poliaminler, sıvı, aşındırıcı, alevlenir,

 

8

CF1

I/II

Hidrokarbon karışımı

ve ıslatıcı çözelti

2735

Aminler, sıvı, aşındırıcı, alevlenir, b.b.b.

veya Poliaminler, sıvı, aşındırıcı, b.b.b.

 

8

C7

I/II/III

Hidrokarbon karışımı

ve ıslatıcı çözelti

2739

Bütirik anhidrid

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2789

Asetik asit, glasiyal

veya

Asetik asit çözeltisi

Kütlece %80’den fazla asit asit içeren sulu çözelti

8

CF1

II

Asetik asit

2790

Asetik asit çözeltisi

kütlece %10’dan fazla

ancak %80’den az asit içeren sulu çözelti

8

C3

II/III

Asetik asit

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıflandı rma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

2796

Sülfürik asit

En fazla %51 oranında saf asit ile

8

C1

II

Su

2797

Akü sıvısı, alkali

Potasyum/Sodyum hidroksit, sulu çözelti

8

C5

II

Su

2810

2-Kloro-6-florobenzil klorür

kararlılaştırılmış

6.1

T1

III

Hidrokarbon karışımı

2810

2-Feniletanol

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2810

Etilen glikol monohekzil eter

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2810

Zehirli sıvı, organik, b.b.b.

 

6.1

T1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2815

N-Aminoetilpiperazin

 

8

C7

III

Hidrokarbon karışımı ve ıslatıcı çözelti

2818

Amonyum polisülfür çözelti

sulu çözelti

8

CT1

II/III

Asetik asit

2819

Amil asit fosfat

 

8

C3

III

Islatıcı çözelti

2820

Bütirik asit

n-Bütirik asit

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2821

Fenol çözeltisi

sulu çözelti, zehirli, alkali olmayan

6.1

T1

II/III

Asetik asit

2829

Kaprotik asit

n-Kaproik asit

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2837

Bisülfatlar, sulu çözelti

 

8

C1

II/III

Su

2838

Vinil bütirat, kararlılaştırılmış

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

2841

Di-n-Amilamin

 

3

FT1

III

Hidrokarbon karışımı ve ıslatıcı çözelti

2850

Propilen tetramer

C12-monoolefinler karışımı, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2873

Dibütilaminoetanol

N,N-Di-n- bütilaminetanol

6.1

T1

III

Asetik asit

2874

Furfuril alkol

 

6.1

T1

III

Asetik asit

2920

O,O-Dietil- dityofosforik asit

Parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CF1

II

n-Bütilasetat/ n- Bütilsetat ile doydurumuş ıslatıcı

2920

O,O-Dimetil- dityofosforik asit

Parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CF1

II

Islatıcı çözelti

2920

Hidrojen bromür

Glasiyal asetik asitte %33 oranında çözelti

8

CF1

II

Islatıcı çözelti

2920

Tetrametilamonyum hidroksit

Sulu çözelti, parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında

8

CF1

II

Su

2920

Aşındırıcı sıvı, alevlenir, b.b.b.

 

8

CF1

I/II

Toplu kayıt kuralı

2922

Amonyum sülfür

Parlama noktası 60 °C’den fazla olan sulu çözelti

8

CT1

II

Su

2922

Kresoller

Sulu alkali çözeltisi, sodyum ve potasyum kresolat karışımı

8

CT1

II

Asetik asit

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıflandı rma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

 

(1)

 

(2a)

 

(2b)

 

(3a)

 

(3b)

 

(4)

 

(5)

2922

Fenol

Sulu alkali çözeltisi, sodyum ve potasyum fenolat karışımı

8

CT1

II

Asetik asit

2922

Sodyum hidrojen diflorür

sulu çözelti

8

CT1

III

Su

2922

Aşındırıcı sıvı, zehirli, b.b.b.

 

8

CT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2924

Alvlenir sıvı, aşındırıcı, b.b.b.

Hafif aşındırıcı

3

FC

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

2927

Zehirli sıvı, aşındırıcı, organik, b.b.b.

 

6.1

TC1

I/II

Toplu kayıt kuralı

2933

Metil 2-kloro-propionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

2934

İzopropil 2-kloro- propionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

2935

Etil 2-kloropropionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

2936

Tiyolaktik asit

 

6.1

T1

II

Asetik asit

2941

Floroanilinler

Saf izomerler ve izomerik karışım

6.1

T1

III

Asetik asit

2943

Tetrahidrofurfurilamin

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

2945

N-Metilbütilamin

 

3

FC

II

Hidrokarbon karışımı ve ıslatıcı çözelti

2946

2-Amino-5-dietil- aminopentan

 

6.1

T1

III

Hidrokarbon karışımı ve ıslatıcı çözelti

2947

İzopropil kloroasetat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

2984

Hidrojen peroksit, sulu çözelti

En az %8, en fazla %20 oranında hidrojen peroksitle, gerektiği gibi kararlılaştırılmış

5.1

O1

III

Nitrik asit

3056

n-Heptaldehit

 

3

F1

III

Hidrokarbon karışımı

3065

Alkollü içecekler

hacimce %24’ten fazla alkol ile

3

F1

II/III

Asetik asit

3066

Boya veya Boya ile ilgili malzemeler

boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatma sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil veya boya inceltici veya azaltıcı bileşeni dahil

8

C9

II/III

Toplu kayıt kuralı

3079

Methakrilonitril, kararlılaştırılmış

 

6.1

TF1

I

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş

3082

sek-Alkol C6-C17 poli (3-

6) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

 

(1)

 

(2a)

 

(2b)

 

(3a)

 

(3b)

 

(4)

 

(5)

3082

Alkol C12-C15 poli (1-3) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve

hidrokarbon karışımları

 

3082

Alkol C13-C15 poli (1-6) etoksilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve

hidrokarbon karışımları

 

3082

Uçak türbin yakıtı JP-5

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Uçak türbin yakıtı JP-7

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Katran

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Kömür katranlı nafta

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Katrandan üretilmiş kreozot

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Odun katrandan üretilmiş kreozot

Parlama noktası 60 °C’den fazla

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Kresil difenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Desil akrilat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

3082

Diizobütil ftalat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

3082

Di-n-bütil ftalat

 

9

M6

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti ve hidrokarbon karışımları

3082

Hidrokarbonlar

Sıvı, parlama noktası 60°C’den fazla, çevre için tehlikeli

9

M6

III

Toplu kayıt kuralı

3082

İzodesil difenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Metilnaftalalenler

isomeric mixture, liquid

9

M6

III

Hidrokarbon karışımı

3082

Triaril fosfatlar

b.b.b.

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Trikresil fosfat

with not more than 3% ortho-isomer

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Triksilenil fosfat

 

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çinko alkil dityofosfat

C3-C14

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çinko aril dityofosfat

C7-C16

9

M6

III

Islatıcı çözelti

3082

Çevre için tehlikeli madde, sıvı, b.b.b.

 

9

M6

III

Toplu kayıt kuralı

3099

Zehirli, b.b.b.

 

5.1

OT1

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

3101

3103

3105

3107

3109

3111

3113

3115

3117

3119

Organik Peroksit, Tip B,

C, D, E veya F, sıvı

veya

Organik Peroksit, Tip B, C, D, E veya F, sıvı, sıcaklık kontrollü

 

5.2

P1

 

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

ve

hidrokarbon karışımları

ve

nitrik asit**

** UN Numarası 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 için (%40 peroksit içeriğine sahip tert-bütil hidroperoksit ve peroksiasetik asitler hariçtir): Teknik olarak saf haldeki veya uyumlulukları bakımından bu listede standart sıvı olarak “hidrokarbon karışımı” kapsamındaki çözücüler içerisindeki bir çözeltide bulunan tüm organik peroksitler. Havalandırma kapaklarının ve contaların organik peroksitlerle uyumluluğu, tasarım tipi testinden bağımsız olarak, nitrik asitle yürütülen laboratuar testleri yoluyla doğrulanacaktır.

3145

Bütilfenoller

sıvı, b.b.b.

8

C3

I/II/III

Asetik asit

3145

Alkilfenoller, sıvı, b.b.b.

C2 ila C12 homologları dahil

8

C3

I/II/III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3149

Hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit karışımı, kararlılaştırılmış

UN 2790 asetik asit, UN 2796 sülfürik asit ve/veya UN 1805 fosforik asit, su ve en fazla %5 peroksiasetik asit ile

5.1

OC1

II

Islatıcı çözelti ve nitrik asit

3210

Kloratlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3211

Perkloratlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3213

Bromatlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3214

Permanganatlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II

Su

3216

Persülfatlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

III

Islatıcı çözelti

3218

Nitratlar, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3219

Nitritler, inorganik, sulu çözelti, b.b.b.

 

5.1

O1

II/III

Su

3264

Bakırlı klorür

sulu çözelti, hafif aşındırıcı

8

C1

III

Su

3264

Hidroksilamin sülfat

%25 sulu çözelti

8

C1

III

Su

3264

Fosforlu asit

sulu çözelti

8

C1

III

Su

3264

Aşındırıcı sıvı, asidik, inorganik, b.b.b.

Parlama noktası 60 °C’den fazla

8

C1

I/II/III

Toplu kayıtlar kuralı; UN No. 1830, 1832,

1906 ve 2308

bileşenlerine sahip karışımlar için geçerli

3265

Metoksiasetik asit

 

8

C3

I

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Alil süksinik asit anhidrit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Ditiyoglikolik asit

 

8

C3

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

3265

Bütil fosfat

Mono ve dibütil fosfat karışımı

8

C3

III

Islatıcı çözelti

3265

Kaprilik asit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

İzovelarik asit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Pelargonik asit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Pirüvik asit

 

8

C3

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3265

Valerik asit

 

8

C3

III

Asetik asit

3265

Aşındırıcı sıvı, asidik, organik, b.b.b.

Parlama noktası 60 °C’den fazla

8

C3

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

3266

Sodyum hidrosülfür

sulu çözelti

8

C5

II

Asetik asit

3266

Sodyum sülfür

sulu çözelti, hafif, aşındırıcı

8

C5

III

Asetik asit

3266

Aşındırıcı sıvı, bazik, inorganik, b.b.b.

Parlama noktası 60 °C’den fazla

8

C5

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

3267

2,2'-(Bütilimino)- bisetanol

 

8

C7

II

Hidrokarbon karışımı ve

ıslatıcı çözelti

3267

Aşındırıcı sıvı, bazik, organik, b.b.b.

Parlama noktası 60 °C’den fazla

8

C7

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

3271

Etilen glikol monobütil eter

Parlama noktası 60 °C

3

F1

III

Asetik asit

3271

Eter, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

3272

Akrilik asit tert-bütil ester

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

İzobütil propionat

Parlama noktası 23 °C altında

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

Metil valerat

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

Trimetil orto-format

 

3

F1

II

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

Etil valerat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

İzobütil izovalerat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

n-Amil propionat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

n-Bütilbütirat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

Metil laktat

 

3

F1

III

n-Bütil asetat/ n-bütil asetat ile doydurulmuş ıslatıcı çözelti

3272

Ester, b.b.b.

 

3

F1

II/III

Toplu kayıt kuralı

UN

No.

Uygun sevkiyat adı veya teknik ad

 

3.1.2

Açıklama

 

3.1.2

Sınıfı

 

2.2

Sınıfla ndırma kodu

 

2.2

Paketle me grubu

 

2.1.1.3

Standart sıvı

(1)

(2a)

(2b)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

3287

Sodyum nitrit

%40 sulu çözelti

6.1

T4

III

Su

3287

Zehirli sıvı, inorganik, b.b.b.

 

6.1

T4

I/II/III

Toplu kayıt kuralı

3291

Klinik atık, tanımlanmamış,

Sıvı

6.2

I3

II

Su

3293

Hidrazin sulu çözelti

Kütlece en fazla %37 oranında

6.1

T4

III

Su

 

IBC’lerin kullanımı için ilave genel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler