Karayolunda Tehlikeli Madde

IBC’lerin kullanımı için ilave genel hükümler

Parlama noktası 60 °C (kapalı kap) veya daha düşük olan sıvıların veya toz patlamasına meyilli tozların taşınması için IBC’lerin kullanılması halinde, tehlikeli elektrostatik boşaltımı önleyecek önlemler alınacaktır.

Her metal, sert plastik ve kompozit IBC, 6.5.4.4 veya 6.5.4.5 uyarınca gerektiği şekilde muayene ve test edilecektir:
- Hizmete alınmadan önce;
- Ardından iki buçuk yılı aşmayan aralıklarla;
- Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra.
Bir IBC, son periyodik muayene test veya muayenenin son geçerlilik tarihinin ardından doldurulmayacak ve taşımaya sunulmayacaktır. Bununla birlikte, son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden önce doldurulan bir IBC, son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinin ardından üç ayı geçmeyecek bir sür boyunca taşınabilir. Buna ilave olarak IBC'ler aşağıdaki durumlarda son periyodik test veya muayeneden sonra kullanılabilir:
(a) Tekrar doldurma işleminden önce gerekli testin veya muayenenin yürütülmesi amacıyla, boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;
(b) Yetkili Kurum tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların veya atıkların düzgün şekilde imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için geri gönderilmesine olanak tanımak amacıyla, son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı ay boyunca
NOT: Taşıma belgesindeki bilgiler için, bkz. 5.4.1.1.11.

31HZ2 tipindeki IBC'ler dış muhafazanın hacminin en az %80'i kadar doldurulmalıdır.

Devleti ve adı veya yetkili sembolü dayanıklı bir şekilde üzerine işaretlenmiş olan metal, sert plastik veya kompozit ve esnek IBC'lerin sahipleri tarafından yürütülen rutin bakımları dışında, rutin bakımı gerçekleştiren taraf aşağıda belirtilenleri gösterecek şekilde üreticinin UN tasarım tipi işaretinin yanında IBC'ye işaret koymalıdır:
(a) Rutin bakımın gerçekleştiği Devletin adı; ve
(b) Rutin bakımı gerçekleştiren tarafın adı veya yetkili sembolü

Ambalajlama talimatlarına ilişkin genel hükümler

1. ila 9. Sınıflarda yer alan tehlikeli mallar için geçerli ambalajlama talimatları Kısım 4.1.1'de verilmiştir. Talimatlar, geçerli oldukları ambalajlama tipine bağlı olarak üç alt kısma ayrılmıştır:
Alt bölüm 4.1.4.1 IBC’ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için; bu ambalajlama talimatları RID ve ADR'ye özel ambalajlar için "P" veya "R" harfi ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir;
Alt bölüm 4.1.4.2 IBC'ler için; bunlar "IBC’ler" şeklinde ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir;
Alt bölüm 4.1.4.3 büyük ambalajlar için; bunlar "LP" harfleri ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir.
Genel olarak ambalajlama talimatları 4.1.1, 4.1.2 veya 4.1.3’te yer alan genel hükümlerin karşılanmakta olduğunu gösterir. Ambalaj talimatları, gerekli durumlarda Bölüm 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 veya 4.1.9’un özel hükümleriyle uygunluk gösterilmesini gerektirebilir. Özel ambalajlama hükümleri, münferit maddelere veya malzemelere ilişkin ambalajlama talimatında da belirtilebilir. Aynı zamanda aşağıda belirtilen harfleri içeren alfanümerik kodlarla da gösterilebilirler:
"PP" IBC’ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için, yada "RR", RID ve ADR'ye özgü özel hükümler için;
"B" IBC’ler için, veya "BB", RID ve ADR’ye özgü özel ambalajlama hükümleri için;
"L" büyük ambalajlar için, yada “LL”, ADR’ye özgü özel ambalajlama hükümleri için
Aksi belirtilmedikçe, her bir ambalajlama Kısım 6'nın ilgili hükümlerine uygunluk gösterecektir. Genel olarak ambalajlama talimatları uyumlulukla ilgili bir rehberlik sunmamakta olup kullanıcı, ilgili maddenin seçilen ambalaj malzemesiyle uyumlu olup olmadığını (örneğin, cam kaplar pek çok florür için uygun değildir) kontrol etmeden bir ambalaj seçmeyecektir. Ambalajlama talimatlarında cam kaplara izin verildiği hallerde, porselen, çömlek veya seramik ambalajlara da müsaade edilir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8) her bir madde veya nesne için başvurulması gereken ambalajlama talimatlarını göstermektedir. Sütun (9a) ve (9b), spesifik maddeler veya nesneler için geçerli olan özel ambalajlama hükümleriyle karışık ambalajlama hükümlerini (bkz. 4.1.10) göstermektedir.

Her bir ambalajlama talimatı uygun durumlarda kabul edilebilir tekli veya kombine ambalajlamaları göstermektedir. Kombine ambalajlar için kabul edilebilir dış paketler, iç ambalajlar ve geçerli olduğunda her bir iç veya dış paketin içermesi için müsaade edilen azami miktar gösterilmektedir. Azami net kütle ve azami kapasite 1.2.1'de belirtilmektedir.

Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda belirtilen ambalajlar kullanılmayacaktır:
Ambalajlar
Variller: 1D ve 1G
Kutular: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve 4H2
Torbalar: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2
Kompozit ambalajlar: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD 1, 6PC, 6PD 1, 6PD2, 6PG1, 6PG2
Büyük ambalajlar
Esnek plastik: 51H (dış paket)
IBC’ler
Paketleme grubu I maddeleri için: IBC’nin tüm tipleri
Paketleme grubu II ve III maddeleri için:
Ahşap: 11C, 11D ve 11F
Mukavva: 11G.
Esnek: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4,
13M1 ve 13M2
Kompozit: 11HZ2 ve 21HZ2
Bu paragrafın amaçları bakımından, 45 °C'ye eşit veya daha düşük bir erime noktasına sahip maddeler ve madde karışımları taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek katılar olarak değerlendirilmelidir.

 

Bu Bölümdeki ambalajlama talimatlarının, belirli bir ambalaj tipinin kullanımına (örn. 4G; 1A2) yetki verdiği hallerde, Kısım 6 şartlarına uygun şekilde işaretlenmiş olan “V”,"U veya "W" harflerinin ardından geldiği aynı ambalaj tanımlama kodunu taşıyan ambalajlar (örn. 4GV, 4GU yada 4GW; 1A2V, 1A2U yada 1A2W) ilgili ambalajlama talimatı uyarınca söz konusu ambalaj tipinin kullanımı için geçerli olan aynı koşullar ve sınırlamalar altında kullanılabilir. Örneğin, ambalaj kodu “4GV” ile işaretlenmiş kombinasyon paketi, “4G” ile işaretli herhangi bir kombinasyon paketinin kullanımına yetki verildiği her durumda kullanılabilir; bunun için iç ambalaj tipleri ve miktar sınırlamaları konusundaki ilgili ambalajlama talimatında yer alan şartların gözetilmesi gerekir.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR’de aksi belirtilmedikçe, şunlara uyan basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2’nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı, tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar; ve metalik silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve kurtarma basınçlı kaplar için minimum patlama oranının (patlama basıncı bölü test basıncı) şu şekillerde olabileceği bir yapım:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Yeniden doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
Patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden reaktif maddeler, kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler (4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için yetkilendirilmiştir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3’te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, minimum test basıncı 0.6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018