Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 2’ye ait özel ambalajlama hükümleri ile ambalajlama talimatı P200’e tahsis edilmiş diğer sınıflara ait maddelere ilişkin özel ambalajlama hükümleri

Bu bölüm, Sınıf 2'ye ait maddeler ile paketleme grubu P200’e tahsis edilmiş diğer sınıflara ait malların
taşınmasına yönelik basınçlı kapların ve açık kryojenik kapların kullanımı için geçerli olan genel
zorunlulukları sunmaktadır (örn. UN 1051 hidrojen siyanür, kararlılaştırılmış). Basınçlı kaplar,
taşıma sırasındaki normal koşullar altında ve titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin
rakımdan kaynaklanan) de neden olabileceği içerik kaybını önleyecek şekilde kapatılacaktır.

Basınçlı kapların ve açık kryojenik kapların tehlikeli mallarla doğrudan temas halindeki kısımları, söz
konusu tehlikeli mallardan etkilenmeyecek ve tehlikeli bir etki (bir tepkimeyi başlatma veya tehlikeli
mallarla tepkimeye girme gibi) yaratmayacaktır (ayrıca bkz. bu bölümün sonundaki standartlar
tablosu).

Kapakları da dahil olmak üzere basınçlı kaplar ve açık kryojenik kaplar, 6.2.1.2’nin gereklilikleri ve
4.1.4'ün ilgili ambalajlama talimatları uyarınca bir gazı veya gaz karışımlarını taşımak için
kullanılabilir. Bu alt bölüm, yalnızca MEGC’lerin ve tüplü gaz tankerlerinin elemanları olan basınçlı
kaplar için geçerlidir.

Yeniden doldurulabilir bir basınçlı kabın kullanımındaki herhangi bir değişiklik, emniyetli çalışma
için gerekli olan boşaltma, temizleme ve tehlikeli mallardan arındırma işlemlerini içermelidir (bu
bölümün sonundaki standartlar tablosuna da bakın). Buna ek olarak, daha önceden Sınıf 8’e ait bir
aşındırıcı madde veya aşındırma yan riski teşkil eden başka bir sınıf maddesi içermiş olan basınçlı bir
kap, 6.2.1.6 ve 6.2.3.5’te sırasıyla belirtilen gerekli muayene ve test işlemleri yürütülmediyse Sınıf
2’ye ait bir maddenin taşınması için kullanılamaz.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan taraf basınçlı kap veya açık kryojenik kap üzerinde bir
muayene yürütecek olup, basınçlı kabın veya açık kryojenik kabın ve,basınç altındaki bir kimyasalın
olması halinde itici için, taşınacak maddenin onaylı olduğundan ve zorunlulukların karşılandığından
emin olacaktır. Kapatma valfları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır.
Sevkiyatçı, kapakların ve teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.
NOT: Demetler içindeki münferit silindirlere donatılmış kapatma valfları, taşınan maddenin
ambalajlama hükmü P200’deki özel ambalajlama hükmü ‘k’ veya ‘q’ya tabi olmaması halinde taşıma
sırasında açık olabilir.

Basınçlı kaplar ve açık kryojenik kaplar doldurulan spesifik maddeye ilişkin ilgili ambalajlama
talimatında belirtilen çalışma basınçları, doldurma oranları ve hükümlerine uygun şekilde
doldurulacaktır. Reaktif gazlar ve gaz karışımları, gazın komple dekompozisyonu sırasında basınçlı
kabın çalışma basıncının aşılmayacağı bir basınca kadar doldurulacaktır. Silindir demetleri, demetteki
hiçbir silindirin en düşük çalışma basıncını aşacak şekilde doldurulmayacaktır.

Kapaklarıyla birlikte basınçlı kaplar, Bölüm 6.2'de belirtilen tasarım, yapım, muayene ve test
hükümlerini karşılamalıdır. Dış paketlerin ön görüldüğü durumlarda basınçlı kaplar ve açık kryojenik
kaplar belirtilen dış paketlerin içine sağlam bir şekilde emniyete alınarak konmalıdır. Ayrıntılı
ambalajlama talimatlarında aksi belirtilmedikçe, bir veya daha fazla iç ambalaj bir dış paket içerisine
yerleştirilebilir.

Valflar, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek özellikte olacak şekilde tasarlanacak ve
yapılacak veya aşağıdaki yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden salınımına
neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır (ayrıca bkz. bu bölüm sonundaki standartlar tablosu):
(a) Valflar kapların boyun kısmı içine yerleştirilmelidir ve dişli tapalar ile korunmalıdır;
(b) Valflar kapakçıklar ile korunmalıdır. Kapakçıklar, valflarda sızıntı oluşursa, gazları boşaltmak için
yeterli kesit alanı olan havalandırma deliklerine sahip olur.
(c) Valflar örtüler veya muhafaza kapakları ile korunmalıdır;
(d ) Basınçlı kaplar çerçevelerde taşınır (örn. demetlerdeki silindirler); veya
(e) Basınçlı kaplar koruyucu kutularda taşınır. UN basınçlı kapları için, taşımaya hazırlanan ambalaj,
6.1.5.3’te belirtilen düşme testini paketleme grubu I performans seviyesine göre geçebilecek özellikte
olmalıdır.

Yeniden doldurulamayan basınçlı kaplar:
(a) Kutu veya sandık gibi dış paketlerde veya sıkıca örtülü tablalar veya gergin örtülü tablalar gibi
dış ambalajlarda taşınabilir.
(b) Yanıcı veya Zehirli gazlar ile doldurulduğunda, 1.25 litre veya daha az bir su kapasitesine
sahip olmalıdır;
(c) 200 ml/m3’e (ppm) eşit veya daha düşük bir LC50'ye sahip Zehirli maddeler için kullanılamaz
Ve
(d) Hizmete alındıktan sonra onarıma tabi tutulamaz.

kryojenik kaplar dışındaki yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 hükümlerine, UN olmayan
kaplar 6.2.3.5.1 hükümlerine ve ambalajlama talimatı P200, P205 veya P206’a göre periyodik olarak
muayene edilecektir. Kapalı kriyogenic kapların başınç tahliye vanaları, 6.2.1.6.3 deki hükümlere ve
P203 ambalajlama talimatlarına göre, periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaklardır. Basınçlı
kaplar, periyodik muayene zamanı geldikten sonra doldurulmayacak olup, muayene ve imha
işlemlerinin ve ara taşıma operasyonlarının yürütülmesi amaçlarıyla zaman sınırının sona ermesinden
sonra taşınabilir.

Onarımlar, ilgili tasarım ve yapım standartlarının imalat ve test zorunluluklarıyla tutarlı olacak olup,
bölüm 6.2’de belirtilen periyodik muayene standartlarında belirtildiği şekilde yürütülecektir. Kapalı
kryojenik kapların ceketi hariç olmak üzere basınçlı kaplar, aşağıdakilerden hiçbirinin onarımına tabi
tutulmayacaktır:
(a) Kaynak çatlakları veya diğer kaynak kusurları;
(b) Cidarlardaki çatlaklar;
(c) Cidar, başlık veya alt tarafın malzemesindeki sızıntılar veya kusurlar.

Kapların doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Kabın veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar gördüğünde;
(b) Basınçlı kap ve servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Doldurulmuş kapların taşımada kullanımına aşağıdaki hallerde izin verilmez:
(a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Kabın veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar gördüğünde;
(c) Basınçlı kap ve servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu belirlenmediyse
ve
(d) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Kap sahipleri, yetkili makamın makul bir talebi üzerine, basınçlı kabın uygunluğunu göstermek için
gerekli tüm bilgileri, yetkili makamın kolaylıkla anlayacağı bir dilde ibraz edecektir. Talep üzerine söz
konusu kurumla sahip oldukları basınçlı kapların uygunsuzluğunu ortadan kaldırmak için yürütülen
her türlü eylem konusunda işbirliği de yapacaklardır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018