Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların kullanımı (IBC’ler dışında)

Organik peroksitlere ve kendiliğinden reaktif maddelere yönelik ambalajlar Madde 6.1
zorunluluklarına uygunluk gösterecek ve paketleme grubu II’nin test zorunluluklarını yerine
getirecektir.

Organik peroksitler ve kendiliğinden reaktif maddelere yönelik ambalajlama yöntemleri, ambalajlama
talimatı 520'de sıralanmış olup OP1 ila OP8 arası numaralandırılmıştır. Her ambalajlama yöntemi için
belirtilen miktarlar, ambalaj başına izin verilen azami miktarlardır.

Halihazırda münferit şekilde numaralandırılmış olan organik peroksitler ve kendiliğinden reaktif
maddeler için uygun ambalajlama yöntemleri 2.2.41.4 ve 2.2.52.4’te sıralanmıştır.

Yeni organik peroksitler, yeni kendiliğinden reaktif maddeler veya halihazırda
numaralandırılmış olan organik peroksitler ile kendiliğinden reaktif maddelerin yeni
formülleri için uygun ambalajlama yönteminin belirlenmesi için prosedür izlenecektir:
(a) ORGANİK PEROKSİT, TİP B veya KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDE, TİP B:
Organik peroksitlerin (veya kendiliğinden reaktif maddelerin) Testler ve kriterler elkitabı’ndaki
20.4.3 (b) (ilgili, 20.4.2 (b)) kriterlerini karşılaması durumunda, ambalajlama yöntemi OP5’e
tabi olacaklardır. Organik peroksit (veya kendiliğinden reaktif madde), bu kriterleri yalnızca
ambalajlama yöntemi OP5 ile izin verilenden daha küçük bir ambalaj ile sağlıyorsa (yani,
OP1'den OP4'e kadar listelenen ambalajlardan biri), bu durumda daha düşük OP numaralı
uygun bir ambalajlama yöntemi tahsis edilir.
(b) ORGANİK PEROKSİT, TİP C veya KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDE, TİP C:
Organik peroksitlerin (veya kendiliğinden reaktif maddelerin) Testler ve kriterler elkitabı’ndaki
20.4.3 (c) (ilgili, 20.4.2 (c)) kriterlerini karşılaması durumunda, ambalajlama yöntemi OP6’ya
tabi olacaklardır. Organik peroksit (veya kendiliğinden reaktif madde), bu kriterleri yalnızca
ambalajlama yöntemi OP6 ile izin verilenden daha küçük bir ambalaj ile sağlıyorsa, bu
durumda daha düşük OP numaralı uygun bir ambalajlama yöntemi tahsis edilir.
(c) ORGANİK PEROKSİT, TİP D veya KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDE, TİP D:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden reaktif madde için ambalajlama yöntemi OP7 tahsis
edilir;
(d) ORGANİK PEROKSİT, TİP E veya KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDE, TİP E:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden reaktif madde için ambalajlama yöntemi OP8 tahsis
edilir;
(e) ORGANİK PEROKSİT, TİP F veya KENDİLİĞİNDEN REAKTİF MADDE, TİP F:
Bu tip organik peroksit veya kendiliğinden reaktif madde için ambalajlama yöntemi OP8 tahsis
edilir.

Orta hacimli dökme konteynerlerin kullanımı

Ambalajlama talimatı IBC520’de özel olarak sıralanmış olan halihazırda atanmış organik peroksitler,
bu ambalajlama talimatı uyarınca IBC’lerde taşınabilir. IBC’ler Bölüm 6.5’in zorunluluklarına
uygunluk gösterecek ve paketleme grubu II’nin test zorunluluklarına uyacaktır.

Diğer tip F organik peroksitler veya kendiliğinden reaktif maddeler, yetkili makamın bu tür bir
taşımanın emniyetli bir şekilde yapılacağını onayladığı uygun testler temelinde, menşe ülkenin yetkili
kurum tarafından öngörülen şartlar altında IBC'ler içinde taşınabilir. Yapılan bu testlerin şunları
içermesi gerekir:
(a) Organik peroksitin (veya kendiliğinden reaktif maddenin) Testler ve kriterler elkitabı’ndaki
20.4.3 (f) (ilgili, 20.4.2 (f)) maddesinde, El Kitabı Şekil 20.1 (b), çıkış kutusu F'de verilen
sınıflandırma prensiplerine uygunluk gösterdiğinin doğrulanması;
(b) Taşıma esnasında normalde temas halindeki tüm maddelerin uyumluluğunun doğrulanması;
(c) Uygulanabilir olduğunda, SADT türevi olarak düşünülen, IBC içinde taşınan maddeler ile ilgili
kontrol ve acil durum sıcaklıklarının saptanması;
(d) Uygulanabilir olduğunda, basınç ve acil durum tahliye cihazlarının tasarlanması; ve
(e) Maddelerin güvenle taşınması için gerekliyse özel hükümlerin belirlenmesi.
Menşei ülke ADR'ye taraf ülke değilse, sınıflandırma ve taşıma koşulları sevkiyatın ulaşacağı ilk
ADR’ye taraf ülkenin yetkili makamı tarafından tanınmalıdır.

Dikkate alınması gereken acil durumlar, kendiliğinden hızlanan dekompozisyon ve yangın girdabıdır.
Komple metal muhafazalı metal veya kompozit IBC'lerin patlayarak parçalanmasını önlemek için, acil
durum tahliye cihazları dekompozisyon ürünlerini ve kendiliğinden hızlanan dekompozisyon sırasında
veya 4.2.1.13.8’de formüllerle hesaplanan en az bir saatlik bir yangın girdabı sırasında ortaya çıkan
buharları tahliye edecek şekilde tasarlanmalıdır.

Bulaşıcı maddeler (Sınıf 6.2) için özel ambalajlama hükümleri

Bulaşıcı maddeleri gönderen taraflar, ambalajların varış yerine iyi bir durumda ulaşmasını sağlayacak
şekilde hazırlanmasını ve taşıma esnasında insanlar veya hayvanlar için tehlike teşkil etmemesini
sağlamalıdır.

4.1.1.3, 4.1.1.9 ila 4.1.1.12 ve 4.1.1.15 hariç olmak üzere, 1.2.1’deki tanımlar ve 4.1.1.1'den
4.1.1.17'ya kadar olan genel ambalajlama hükümleri bulaşıcı madde ambalajları için geçerlidir.
Bununla birlikte sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence
sahip ambalajlara doldurulmalıdır.

İçeriklerin maddeler halindeki bir listesi, ikincil ambalajla dış ambalaj arasına iliştirilecektir. Taşınan
bulaşıcı maddelerin bilinmemesi fakat Kategori A’ya dahil edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe
duyulması halinde “şüpheli Kategori A bulaşıcı madde” ibaresi parantez içerisinde, dış paketin
içindeki dokümandaki tam sevkiyat adının ardından gelecektir.

Boş bir ambalaj, gönderen kişiye veya başka bir yere geri gönderilmeden önce, ambalaj dezenfekte
veya sterilize edilmeli ve böylece her türlü tehlike etkisiz hale getirilmeli ve ambalajın bulaşıcı bir
madde içermiş olduğunu belirten herhangi bir işaret veya etiket kaldırılmalı veya silinmelidir.

Eşdeğer performans seviyesi sağlanmak koşuluyla ikincil ambalaj içine yerleştirilmiş olan ana
kaplardaki şu değişikliklere komple ambalajın daha fazla test edilmesine ihtiyaç duymaksızın müsaade
edilmiştir:
 
(a) Test edilen birincil kaplara eşit veya bundan daha küçük boyuttaki ana kapların kullanımına şu
koşullarda izin verilebilir:
(i) Ana kapların test edilen ana kapla benzer tasarımda olması (örneğin, şekil: yuvarlak,
dikdörtgen, vs.);
(ii) Ana kapların yapım malzemesinin (örn. cam, plastik, metal), darbe ve yığma
kuvvetlerine orijinal olarak test edilen iç ambalajlarla eşit veya daha fazla seviyede
dayanıklılık sunması;
(iii) Ana kabın aynı veya daha küçük deliklere sahip ve benzer tasarımda kapaklı olması
(örneğin vidalı kapak, sürtünme kapakçığı, vb.);
(iv) Boş alanları doldurmak ve ana kapların önemli ölçüde hareket etmesini önlemek için
yeterli ilave dolgu malzemesi kullanılması; ve
(v) Ana kapların ikincil ambalaj içerisine, test edilen ambalajdaki gibi yerleştirilmiş
olması.
(b) Daha az sayıdaki test edilmiş ana kaplar veya yukarıda (a) maddesinde belirtilen alternatif
türdeki ana kaplar, boş alanları doldurmak ve ana kabın önemli ölçüde hareket etmesini
önlemek için dolgu maddelerin kullanılması koşuluyla kullanılabilir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018