Karayolunda Tehlikeli Madde

Radyoaktif malzemeler için özel ambalajlama hükümleri

Genel

Radyoaktif maddeler için kullanılan ambalajlama ve ambalajlar, Bölüm 6.4'te belirtilen zorunluluklara
uymalıdır. Bir ambalaj içindeki radyoaktif malzeme miktarı 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4,
2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, Bölüm 3.3teki özel hüküm 336 ve 4.1.9.3’te belirtilen sınırları aşmayacaktır.
 
 
2 Menşe ülke ADR'ye taraf ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı.
 
ADR kapsamındaki radyoaktif maddeler için ambalaj tipleri şöyledir:
(a) İstisnai ambalaj (bkz. 1.7.1.5);
(b) Endüstriyel ambalaj Tip 1 (Tip IP-1 ambalajı);
(c) Endüstriyel ambalaj Tip 2 (Tip IP-2 ambalajı);
(d) Endüstriyel ambalaj Tip 3 (Tip IP-3 ambalajı);
(e) Tip A ambalajı;
(f) Tip B(U) ambalajı;
(g) Tip B(M) ambalajı;
(h) Tip C ambalajı
Bölünebilen malzeme veya uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.

 

Herhangi bir ambalajın dış yüzeyinde kısa süreli olarak tutunan kontaminasyon, mümkün olduğu
kadar az tutulmalı ve normal taşıma şartları altında, aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:
(a) Beta ve gama ışımaları ile düşük zehirliliğe sahip alfa ışımaları için 4 Bq/cm2 ve
(b) Diğer tüm alfa ışımaları için 0,4 Bq/cm2
Bu sınır değerleri, yüzeyin herhangi bir kısmındaki 300 cm2'lik bir alan üzerindeki ortalama değer için
geçerlidir.

Bir ambalaj, radyoaktif malzemelerin kullanımı için gerekli olanlar dışında hiçbir madde
içermeyecektir. Tasarımdan kaynaklanan taşıma koşulları altında bu maddeler ile ambalaj arasındaki
etkileşim, ambalajın emniyetini azaltmayacaktır.

7.5.11, CV33'te belirtilenler hariç olmak üzere, bu dış paketlerin, konteynerlerin, tankların ve
IBC’lerin iç ve dış yüzeyindeki kısa süreli tutunan kontaminasyon seviyesi, 4.1.9.1.2'de belirtilen
sınırları aşamaz.

Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif malzemeler için ambalaj tasarımı sırasında bu özellikler
dikkate alınmalıdır. İkincil bir risk teşkil eden radyoaktif malzemeler, Kısım 6'nın ilgili
bölümlerindeki zorunluluklar ile söz konusu ikincil riske yönelik Bölüm 4.1, 4.2 veya 4.3'teki ilgili
zorunlulukları tam olarak karşılayan ambalajlar, IBC'ler, tanklar veya yığın konteynerler içinde taşınır.

Bir ambalaj radyo aktif malzeme taşınması için kullanılmadan önce, gerekli ADR hükümleri ile
uygunluğu sağlamak adına tasarım koşullarına uygun şekilde üretildiği doğrulanacaktır. Aşağıdaki
gereklilikler de uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) Muhafaza sisteminin tasarım basıncı 35 kPa’ı (gösterge) aşarsa, her bir ambalajma muhafaza
sisteminin bu basınç altında bütünlüğünü idame ettirebilme yeteneğine ilişkin onaylanmış
tasarım gereksinimlerine uygun olması temin edilmelidir.
(b) TipB(U),TipB(M) yadaTipCambalaj olarak kullanılacak olan her bir ambalajlama için ve
parçalanabilir malzeme içerecek olan her bir ambalajlama için, korumalık ile muhafazanın
etkinliğinin ve gerektiğinde ısı transferi özellikleri ile depolama sisteminin etkinliğinin,
onaylanan tasarım için belirlenen veya geçerli sınırlar içerisinde olduğu temin edilmelidir;
(c) Parçalanabilir malzeme içermesi mümkün her bir ambalaj için, kritiklik güvenlik özelliklerinin
etkililiğinin tasarım için uygun olan ve belirlenmiş sınırlar içinde olduğuna ilişkin özellikle
6.4.11.1 nötron zehri gerekliliklerinin karşılanmasına ilişkin kontroller yapılacaktır vebu nötron
zehrinin varlığını ve dağılımını doğrulayacak kontroller yapılacaktır.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ambalajın aşağıdakilerden hiçbirini içermediği kontrol
edilir:
(a) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı radyonüklitler; yada
(b) Ambalaj tasarımı için belirtilenlerden farklı formda yada fiziksel ve kimyasal durumdaki
içerikler.

Herhangi bir ambalajın nakliyesinden önce, ADR’nin ilgili hükümlerinde belirtilen ve onay belgesinde
belirtilen ilgili tüm hükümlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Aşağıdaki
gereklilikler de uygun olmaları halinde yerine getirilecektir:
(a) 6.4.2.2 gerekliliklerini karşılamayan kaldırma malzemelerinin ortadan kaldırıldığından yada
6.4.2.3 uyarınca ambalajı kaldırmak için yetersiz olarak değerlendirildiğinden emin olunuz
(b) Her bir TipB(U), TipB(M) ve TipC ambalaj, gerekliklerden herhangi bir çıkarım tek taraflı
onay almadığı sürece sıcaklık ve basınç gerekliliklerine yeterli uyum sağlanana kadar
bekletilecektir;
(c) Her bir Tip B(U), Tip B(M) ve Tip C ambalaj, muayene ve/veya uygun testlerle muhafaza
sisteminin radyoaktif içeriklerin kaçabileceği bütün kapakların, valfların ve diğer açıklıklarının
uygun bir şekilde kapandığından ve uygun olduğu durumlarda 6.4.8.8 ve 6.4.10.3 hükümlerine
uygun şekilde olduğunu gösterir şekilde mühürlendiğinden emin olunmalıdır.
(d) Bölünebilir parçalar içeren ambalajlar için, 6.4.11.5(b) dâhilinde verilen ölçümler ve 6.4.11.8
dâhilinde verilen her bir ambalajın kapağını gösteren testler yapılır.

Malı gönderen ayrıca sertifika koşulları altında ambalajın düzgün kapatılması ve sevkiyat öncesi
hazırlıklarla ilgili talimatların bir nüshasını da bulundurmalıdır.

Münhasır kullanım kapsamındaki sevkiyatlar haricinde, herhangi bir ambalajın veya dış paketin
taşıma indeksi 10’u, kritiklik güvenlik indeksi ise 50’yi aşmayacaktır.

7.5.11, CV33 (3.5)(a)’da belirtilen koşullar altında münhasır kullanım kapsamında taşınan ambalajlar
veya dış paketler haricinde, bir ambalajın veya dış paketin dış yüzeyindeki azami radyasyon düzeyi,
hiçbir koşulda 2 mSv/sa’yı aşmayacaktır.

Münhasır kullanım kapsamındaki bir ambalajın veya dış paketin azami radyasyon düzeyi, hiçbir
koşulda 10 mSv/sa’yı aşmayacaktır.

DÖE maddelerinin ve YKC'nin taşınmasına ilişkin zorunluluklar ve kontroller

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018