Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 4.1, 4.2 yada 4.3’te yer alan maddelerin (Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddeler hariç) portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

(Rezerve Edilmiş)

 

NOT: Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddeler için bkz. 4.2.1.13.1.

Sınıf 5.1’de yer alan maddelerin portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

(Rezerve Edilmiş)

Sınıf 5.2’de yer alan maddeler ile Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddelerin portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

Her bir madde test edilmiş olacak ve menşe ülkenin yetkili makamına onay için bir rapor ibraz
edilecektir. Buna ilişkin bir bildirim, varış ülkesindeki yetkili makama gönderilir. Bu bildirimde, ilgili
taşıma bilgileri ile test sonuçlarının iliştirildiği bir rapor yer alır. Yapılan bu testlerin şunları içermesi
gerekir:
(a) Taşıma esnasında normalde temas halindeki tüm maddelerin uyumluluğunun doğrulanması;
(b) Portatif tankın tasarım özellikleri dikkate alınarak, basınç ve acil tahliye tertibatlarına ilişkin
verilerin kanıtlanması.
Maddenin emniyetli bir şekilde taşınması için gerekli ilave hükümler, raporda açık olarak tarif edilir.

Aşağıdaki hükümler, 55 °C veya daha yüksek bir Kendiliğinden Hızlanan Çözülme Sıcaklığına sahip
F Tipi organik peroksitler veya F Tipi kendiliğinden reaktif maddeler için geçerlidir. İhtilaf halinde bu
hükümler, Bölüm 6.7.2’de öngörülen hükümlerin yerini alır. Dikkate alınması gereken acil durumlar,
maddenin kendiliğinden hızlanan çözülmesi (dekompozisyon) ve 4.2.1.13.8’de tanımlanan yangının
girdabıdır.

SADT’si 55 °C veya daha az olan organik peroksitlerin veya kendiliğinden reaktif maddelerin portatif
tanklarda taşınmasına ilişkin ilave hükümler, menşe ülkenin yetkili makamlarınca belirlenir. Buna
ilişkin bir bildirim, varış ülkesindeki yetkili makama gönderilir.

Portatif tank tasarımı, en az 0,4 MPa (4 bar) test basıncına uygun olur.

Portatif tanklar sıcaklık sezici cihazlarla donatılacaktır.

Portatif tanklar basınç tahliye teçhizatlarıyla ve acil durum tahliye tertibatlarıyla donatılacaktır.
Vakum boşaltma (tahliye) tertibatları da kullanılabilir. Basınç tahliye cihazları gerek maddenin
özellikleri, gerekse portatif tankın imalat özelliklerine uygun olarak belirlenecek basınçlarda
çalışacaktır. Tank gövdesinde eriyebilir elemanların kullanılmasına izin verilmez.

Basınç tahliye cihazları, kimyasal çözülmeye uğrayan ürünlerin ve 50 °C sıcaklıkta salınan buharların
portatif tank içinde ciddi ölçüde birikimini önleyecek şekilde monte edilen yay kurmalı vanalardan
oluşacaktır. Tahliye vanalarının kapasitesi ve tahliyeye başlama basıncı, yukarıda 4.2.1.13.1’de
öngörülen testlerin sonuçlarını temel alacaktır. Bununla birlikte, tahliyeye başlama basıncı, portatif
tankın devrilmesi durumunda vanadan veya vanalardan sıvı kaçağına hiçbir durumda meydan
vermeyecek şekilde olacaktır.

Acil durum tahliye tertibatları, aşağıdaki formülle hesaplanan en az bir saatlik komple yangın girdabı
boyunca oluşan tüm dekompozisyon (kimyasal çözülme) ürünleri ile buharları boşaltmak üzere
tasarlanmış yay kurmalı yada kırmalı türden, yada her ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir:
 
Acil durum tahliye tertibatlarının tahliyeye başlama basıncı, yukarıda 4.2.1.13.7’de öngörülenden daha
yüksek olacak ve 4.2.1.13.1’de anılan testlerin sonuçlarını temel alacaktır. Acil durum tahliye
tertibatları, portatif tank içindeki azami basıncın, tankın test basıncını hiçbir şekilde geçmeyeceği
boyutlarda olacaktır.
NOT: Acil durum tahliye tertibatlarının ebadını belirlemeye yönelik örnek bir yöntem, Testler ve
kriterler elkitabı, Ek 5’te verilmiştir.

 

İzole portatif tanklarda acil durum tahliye tertibatının veya tertibatlarının kapasitesi ve ayarı, yüzey
alanının % 1 yalıtım kaybına uğradığı varsayılarak belirlenecektir.

Vakum tahliye tertibatları ve yay kurmalı vanalar, alev kesicilerle donatılacaktır. Boşaltma
kapasitesinde alev kesicilerin neden olduğu azalmaya gerekli dikkat gösterilecektir.

Vanalar ve harici borular gibi servis teçhizatı, portatif tankın doldurulmasından sonra içlerinde hiç
madde kalmayacak şekilde düzenlenecektir.

Portatif tanklar izole edilebileceği gibi, güneş siperliği vasıtasıyla da korunabilir. Portatif tank içindeki
maddenin SADT’sinin 55°C yada daha az olması yada portatif tankın alüminyumdan imal edilmiş
olması halinde, portatif tank tamamen izole edilecektir. Tankın dış yüzeyi beyaz veya parlak metalle
kaplanır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018