Karayolunda Tehlikeli Madde

4.2.1.17.1 Sınıf 8’de yer alan maddelerin taşınması amacıyla kullanılan portatif tankların basınç tahliye
tertibatları, bir yılı geçmeyen aralıklarla muayene edilecektir.

Sınıf 9’da yer alan maddelerin portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

(Rezerve Edilmiş)

Erime noktalarının üzerinde taşınan katı maddelerin taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

Erime noktalarının üzerinde taşınmak üzere taşımaya verilen veya taşınan ve Bölüm 3.2, Tablo A,
Sütun (10)'daki bir portatif tank talimatına tahsis edilmemiş olan veya tahsis edilmiş portatif tank
talimatının erime noktaları üzerindeki sıcaklıklarla taşıma için geçerli olmaması durumunda bu katı
maddeler, bu katı maddelerin Sınıf 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 veya 9 altında sınıflandırılmış olması, Sınıf
6.1 veya Sınıf 8’inkiler dışında ikincil risk teşkil etmemesi ve paketleme grubu II’ye veya III’e ait
olması kaydıyla portatif tanklarda taşınabilir.

Bölüm 3.2, Tablo A’da aksi gösterilmiyorsa, bu katı maddelerin erime noktaları üzerinde taşınması
için kullanılan portatif tanklar, paketleme grubu III’e ait katı maddeler için portatif tank talimatı T4’ün
veya paketleme grubu II’ye ait katı maddeler için T7’nin hükümlerine uygunluk gösterecektir. Aynı
veya daha yüksek bir güvenlik seviyesi temin eden bir portatif tank, 4.2.5.2.5 kapsamında seçilebilir.
Azami doldurma derecesi (% cinsinden), 4.2.1.9.5 (TP3) uyarınca belirlenecektir.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların ve basınç altındaki kimyasalların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanımın ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların ve basınç altındaki kimyasalların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanılmasına ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

Portatif tanklar, 6.7.3’te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk
gösterecektir. Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar, 4.2.5.2.6’da
tanımlanan T50 portatif tank talimatına ve Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de belirli soğutulmadan
sıvılaştırılmış gazlar için öngörülen özel portatif tank hükümlerine uygun portatif tanklarla taşınır.

Taşıma sırasında portatif tanklar, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu tank
gövdesinde ve servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı gereğince korunmalıdır. Tank
gövdesi (haznesi) ve servis teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu
şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.3.13.5’te yer almaktadır.

Bazı soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar kimyasal olarak kararsızdır. Bu tür maddelerin taşınmasına,
yalnızca taşıma sırasında tehlikeli bir şekilde çözünmelerini, dönüşmelerini yada polimerizasyonu
önlemeye yönelik gerekli önlemler alınmış ise izin verilir. Bu amaçla, portatif tankların, bu türden
reaksiyonları kolaylaştıracak veya tetikleyecek soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar içermemesine
azami dikkat gösterilir.

Taşınmakta olan maddelerin adı (adları) 6.7.3.16.2’de tarif edildiği şekilde bir metal levha üzerine yazılı olmadığı sürece, 6.7.3.14.1’de öngörülen sertifikanın bir nüshası, yetkili makamın veya yetkili makamın talebi üzerine ibraz edilecek ve her koşulda gönderen, alıcı veya temsilci tarafından sunulacaktır.

 

Temizlenmeyen ve gazsız olmayan boş portatif tanklar, daha önce içlerinde soğutulmadan
sıvılaştırılmış gazla dolu portatif tanklarla aynı hükümlere tabidir.

Doldurma

Dolumdan önce portatif tank muayene edilerek taşınacak soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz veya basınç
altındaki kimyasalların sevki için için uygunluğu, söz konusu portatif tankın tank gövdesinin,
sızdırmaz contaların, servis teçhizatının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan
maddelerle temas halinde tehlikeli ürünler yaratacak yada bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak
şekilde tehlikeli bir reaksiyona girebilecek soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar veya basınç altındaki
kimyasallar ile dolu olmadığı kanıtlanmalıdır. Dolum sırasında soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın
veya basınç altındaki kimyasalların sevkinin sıcaklığı, tasarım sıcaklığı sınırları içerisinde yer
almalıdır.

Beher litre tank gövdesi başına konacak azami soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz kütlesi (kg/l),
soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın 50 °C'deki yoğunluğunun 0.95 ile çarpılması sonucu elde edilen
değeri aşamaz. Ayrıca tank gövdesi, 60 °C'de sıvıyla komple dolu olamaz.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018