Karayolunda Tehlikeli Madde

Doldurma derecesi

Dolumdan önce gönderici, uygun portatif tankın kullanıldığından ve söz konusu portatif tankın, tank
gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis teçhizatının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde
kullanılan maddelerle dolumu yapılacak maddelerin temasının, tehlikeli ürünler yaratacak yada bu
maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak şekilde tehlikeli bir reaksiyona girmeyeceğinden emin olur.
Göndericinin, madde ile portatif tankın üretiminde kullanılan maddelerin uygunluğu konusunda bilgi
almak amacıyla yetkili kurumla ilgili madde imalatçısıyla istişarede bulunması gerekebilir.

Portatif tanklar, 4.2.1.9.2 ila 4.2.1.9.6 arası maddelerde öngörülen derecenin üstünde dolduramaz.
4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 veya 4.2.1.9.5.1'in münferit maddeler için geçerliliği, 4.2.5.2.6 yada 4.2.5.3 ve
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10) veya (11)’de yer alan ilgili portatif tank talimatında yada özel
hükümlerinde açıklanmıştır.

Genel kullanımda azami doldurma derecesi (% olarak) şu formülle saptanır:

 

Dolum derecesi 
 

 

Sınıf 6.1 ile Sınıf 8’de yer alan ve ambalajlama grupları I ve II'ye ait sıvılar ile mutlak buhar basıncı
65 °C'de 175 kPa'dan (1.75 bar) fazla olan sıvıların azami doldurma derecesi aşağıdaki formülle
hesaplanır:
 

Bu formüllerde α, sıvının doldurma sırasındaki ortalama sıcaklığı (tf) ile taşıma sırasındaki azami
ortalama dökme yük sıcaklığı (tr) arasındaki ortalama kübik genleşme katsayısıdır (ikisi de °C
üzerinden olmak üzere). Ortam sıcaklığı koşullarında taşınan sıvılar için, α aşağıdaki formülle
hesaplanabilir:
 
 
Bu formülde d15 ve d50, sırasıyla 15 °C'deki ve 50 °C'deki sıvı yoğunluklarıdır.
 

Azami ortalama dökme yük sıcaklığı (tr) 50 °C olarak alınacaktır; ancak sıcak veya ekstrem iklim
koşullarındaki yolculuklar için ilgili yetkili kurum, duruma göre bu sıcaklığı düşürebilir veya daha
yüksek bir sıcaklığı gerekli görebilir.

Taşıma sırasında 50 °C'nin üstünde bir sıcaklıkta tutulan (örneğin bir ısıtıcı cihaz kullanılarak)
maddeler içeren portatif tanklar için 4.2.1.9.2 ila 4.2.1.9.4.1 arası hükümler geçerli değildir. Isıtıcı
cihazlarla teçhiz edilmiş olan portatif tanklarda, taşıma sırasında herhangi bir anda azami dolum
derecesinin, üst limitin % 95'inden daha fazla olmamasını sağlamak amacıyla bir sıcaklık düzenleyici
kullanılır.

Erime noktalarının üzerinde taşınan katılar ve yüksek sıcaklıktaki sıvılar için azami doldurma derecesi
(% cinsinden) şu formülle hesaplanabilir:
 
 
Burada df ve dr, sıvının doldurma sırasındaki ortalama sıcaklığı ile taşıma sırasındaki azami ortalama
dökme yük sıcaklığındaki yoğunluklarıdır.
 

Aşağıdaki hallerde portatif tanklarla taşıma önerilmez:
(a) Portatif tankların gövdeleri bölmeler yada taşma levhalarıyla en fazla 7500 litre kapasiteli
bölümlere ayrılmış olmadığı sürece, 20 °C'de 2 680 mm2/s’den daha az bir viskoziteye sahip
olan sıvılar yada ısıtılan maddeler halinde taşıma sırasında azami madde sıcaklığında % 20'den
fazla, ancak % 80'den az bir dolum derecesinde;
(b) Daha önce taşınan maddelerin kalıntılarının tank gövdesinin dışına yada servis teçhizatına
yapışmış olması.
(c) Portatif tankın yada tankı kaldırma veya sabitleme tertibatlarının bütünlüğünü etkileyecek
derecede sızıntı yada hasar bulunması halinde; ve
(d) Servis teçhizatının muayene edilip, iyi ve çalışır durumda olduğu tespit edilmediği sürece.

 

Tankın dolu olduğu hallerde portatif tankların forklift cepleri kapatılır. Bu hüküm, 6.7.2.17.4 uyarınca
forklift ceplerinin kapanmasına yönelik bir tertibatla teçhiz edilmesi gerekmeyen portatif tanklar için
geçerli değildir.

Sınıf 3’te yer alan maddelerin portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

Yanıcı sıvıların taşımasında kullanılması amaçlanan tüm portatif tanklar, 6.7.2.8 ila 6.7.2.15 arası
maddeler uyarınca kapalı olacak ve tahliye tertibatlarıyla donatılacaktır.

Sadece karada kullanımı amaçlanan portatif tanklar için, Bölüm 4.3 uyarınca izin verilmesi halinde,
açık havalandırma sistemleri kullanılabilir.

Sınıf 4.1, 4.2 yada 4.3’te yer alan maddelerin (Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddeler hariç) portatif tanklarda taşınmasıyla ilgili ilave hükümler

(Rezerve Edilmiş)

 

NOT: Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddeler için bkz. 4.2.1.13.1.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018