Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma sırasında portatif tanklar, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu tank
gövdesinde ve servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı gereğince korunmalıdır. Tank
gövdesi (haznesi) ve servis teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu
şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.3.13.5’te yer almaktadır.

Bazı soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar kimyasal olarak kararsızdır. Bu tür maddelerin taşınmasına,
yalnızca taşıma sırasında tehlikeli bir şekilde çözünmelerini, dönüşmelerini yada polimerizasyonu
önlemeye yönelik gerekli önlemler alınmış ise izin verilir. Bu amaçla, portatif tankların, bu türden
reaksiyonları kolaylaştıracak veya tetikleyecek soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar içermemesine
azami dikkat gösterilir.

Taşınmakta olan maddelerin adı (adları) 6.7.3.16.2’de tarif edildiği şekilde bir metal levha üzerine yazılı olmadığı sürece, 6.7.3.14.1’de öngörülen sertifikanın bir nüshası, yetkili makamın veya yetkili makamın talebi üzerine ibraz edilecek ve her koşulda gönderen, alıcı veya temsilci tarafından sunulacaktır.

 

Temizlenmeyen ve gazsız olmayan boş portatif tanklar, daha önce içlerinde soğutulmadan
sıvılaştırılmış gazla dolu portatif tanklarla aynı hükümlere tabidir.

Doldurma

Dolumdan önce portatif tank muayene edilerek taşınacak soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz veya basınç
altındaki kimyasalların sevki için için uygunluğu, söz konusu portatif tankın tank gövdesinin,
sızdırmaz contaların, servis teçhizatının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan
maddelerle temas halinde tehlikeli ürünler yaratacak yada bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak
şekilde tehlikeli bir reaksiyona girebilecek soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar veya basınç altındaki
kimyasallar ile dolu olmadığı kanıtlanmalıdır. Dolum sırasında soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın
veya basınç altındaki kimyasalların sevkinin sıcaklığı, tasarım sıcaklığı sınırları içerisinde yer
almalıdır.

Beher litre tank gövdesi başına konacak azami soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz kütlesi (kg/l),
soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın 50 °C'deki yoğunluğunun 0.95 ile çarpılması sonucu elde edilen
değeri aşamaz. Ayrıca tank gövdesi, 60 °C'de sıvıyla komple dolu olamaz.

Portatif tanklar, taşınacak her bir gaz için öngörülen azami kabul edilebilir brüt kütlenin ve kabul
edilebilir azami yük kütlesinin üstünde doldurulamaz.

Aşağıdaki hallerde portatif tanklarla taşıma önerilmez:
(a) Tank gövdesi içindeki çalkantıdan ötürü kabul edilemez bir hidrolik kuvvet üretebilecek bir
hava boşluğu durumunda;
(b) Sızıntı yapıyorsa;
(c) Portatif tankın yada tankı kaldırma veya sabitleme tertibatlarının bütünlüğünü etkileyecek
derecede hasar bulunması halinde ve
(d) Servis teçhizatının muayene edilip, iyi ve çalışır durumda olduğu tespit edilmediği sürece.

Tankın dolu olduğu hallerde portatif tankların forklift cepleri kapatılır. Bu hüküm, 6.7.3.13.4 uyarınca
forklift ceplerinin kapanmasına yönelik bir tertibatla teçhiz edilmesi gerekmeyen portatif tanklar için
geçerli değildir.

SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların kullanılmasına
ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

Portatif tanklar, 6.7.4’te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk
gösterecektir. Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, 4.2.5.2.6’da tanımlanan T75 portatif tank talimatına
ve Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de belirli soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için öngörülen ve
4.2.5.3’te açıklanan özel portatif tank hükümlerine uygun portatif tanklarla taşınır.

Taşıma sırasında portatif tanklar, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu tank
gövdesinde ve servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı gereğince korunmalıdır. Eğer
tank gövdesi (haznesi) ve servis teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış
ise, bu şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.4.12.5’te yer almaktadır.

Taşınmakta olan maddelerin adı (adları) 6.7.4.15.2’de tarif edildiği şekilde bir metal levha üzerine
yazılı olmadığı sürece, 6.7.4.13.1’de öngörülen sertifikanın bir nüshası, yetkili makamın veya
yetkilendirdiği merciin talebi üzerine ibraz edilecek ve her koşulda gönderen, alıcı veya temsilci
tarafından sunulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018