Karayolunda Tehlikeli Madde

Doldurma

Dolumdan önce, MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili
ADR hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.

MEGC bileşenleri, her bir elemana doldurulacak olan belli gaz için 4.1.4.1, P200 sayılı ambalaj
talimatında belirtilen çalışma basınçlarına, dolum oranlarına ve dolum hükümlerine uygun olarak
doldurulacaktır. Hiçbir durumda bir MEGC veya bileşenler grubu bir ünite olarak, herhangi bir
elemanın en düşük çalışma basıncının üstünde doldurulmaz.

MEGC’ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulmaz.

İzolasyon vanaları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Zehirli gazlar (T,
TF, TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar), sadece her bir elemanın bir izolasyon vanasıyla donatılmış
olduğu MEGC'lerde taşınabilir.

Dolum ağzı veya ağızları, kapaklarla veya tıkaçlarla kapatılır. Dolum sonrasında, kapakların ve
teçhizatın sızdırmazlığı, dolumu yapan tarafından kontrol edilir.

MEGC’lerin doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Basınçlı kapların yada yapısal veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(b) Basınçlı kap veya yapısal yada servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunabilir değilse.

Aşağıdaki hallerde dolu MEGC’ler taşımaya sunulamaz: (a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Basınçlı kapların yada yapısal veya servis teçhizatının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(c) Basınçlı kap veya yapısal yada servis teçhizatı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(d) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunabilir değilse.

Temizlenmeyen ve yıkanmayan boş çok elemanlı gaz kapları, daha önce içlerinde bulunan
maddeyle dolu çok elemanlı gaz kaplarla aynı hükümlere tabi olacaktır.

Portatif tank talimatları ve özel hükümler

Genel

Bu bölümde, portatif tanklarda taşınma yetkisi verilen tehlikeli mallarla ilgili portatif tank talimatları
ve özel hükümleri yer almaktadır. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır
(örneğin T1). Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)’da, portatif bir tankta taşınmasına izin verilen her bir
madde için başvurulacak portatif tank talimatı gösterilmektedir. Belli bir tehlikeli mal girişi için Sütun
(10)’da herhangi bir portatif tank talimatının yer almaması halinde, 6.7.1.3’te ayrıntıları verildiği
şekilde yetkili bir makamdan onay alınmadığı sürece, söz konusu maddenin portatif tanklarla
taşınmasına izin verilmez. Portatif tank özel hükümleri, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de yer alan
belirli tehlikeli mallara tahsis edilmiştir. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla
tanımlanmıştır (örneğin TP1). Portatif tank özel hükümlerinin bir listesi 4.2.5.3’te verilmiştir.
NOT: MEGC’lerde taşınmalarına izin verilen gazlar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)’da “(M)”
harfiyle gösterilmiştir.

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, Sınıf 1 ila Sınıf 9’da yer alan tehlikeli mallar için geçerlidir. Portatif tank
talimatları, belli maddeler için geçerli olan portatif tank hükümleriyle ilgili özel bilgiler vermektedir
Bu hükümler, bu Bölümdeki genel hükümler ile Bölüm 6.7’de yer alan genel zorunluluklara ek olarak
yerine getirilecektir.

Sınıf 1 ve 3 ila 9'da yer alan mallar için portatif tank talimatları, geçerli asgari test basıncını, asgari
kabuk (gövde) kalınlığını (referans çelik üzerinden), alt ağız zorunlulukları ile basınç tahliye
zorunluluklarını göstermektedir. T23 sayılı portatif tank talimatında, portatif tanklarda taşınmasına
izin verilen Sınıf 4.1 kendiliğinden reaktif maddeler ile Sınıf 5.2 organik peroksitler, geçerli kontrol ve
acil tahliye sıcaklıklarıyla birlikte verilmiştir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018