Karayolunda Tehlikeli Madde

Tüm sınıflar için geçerli hükümler

Kullanım

ADR'ye tabi bir madde, sadece Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’deki 4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1
maddeleri uyarınca tank koduyla ilgili bir hüküm getirilmişse sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir
tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'lerde taşınabilir.

Gerekli tank, tüplü gaz tankeri ve MEGC tipi, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de kod şeklinde
verilmiştir. Burada görülen tanım kodları, belli bir sıraya göre harflerden yada rakamlardan
oluşmaktadır. Kodun dört parçasının okunmasına ilişkin açıklamalar 4.3.3.1.1 (taşınacak maddenin 2.
Sınıfa ait olduğu hallerde) ile 4.3.4.1.1’de (taşınacak maddenin Sınıf 1 ve Sınıf 3'ten 9'a kadar olduğu
hallerde)1 verilmiştir.
 
1 Sınıf 1,5.2 veya 7 kapsamındaki maddelerin taşınmasına yönelik tanklar için istisna yapılmıştır (bkz.4.3.4.1.3).

4.3.2.1.2 uyarınca gerekli olan tip, bu Bölümde yada Bölüm 6.8’de aksi öngörülmediği sürece, söz konusu tehlikeli madde için kabul edilebilir olan en az katı imalat zorunluluklarına karşılık gelmektedir. Daha yüksek asgari bir hesaplama basıncı yada dolum ve boşaltım ağızlarına veya emniyet vanalarına ilişkin daha katı zorunluluklar ön gören kodlara karşılık gelen tanklar da kullanılabilir.(bkz. Sınıf 2 için 4.3.3.1.1 ve Sınıf 3 ila 9 için bkz. 4.3.4.1.1).

Bazı maddeler için tanklar, tüplü gaz tankerleri yada MEGC'ler, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun
(13)’te öngörülen özel hükümler arasında yer alan ilave hükümlere tabidir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC’ler, 6.8.2.3.1 uyarınca taşınması onaylananlar haricindeki ve tank gövdesinin, sızdırmaz contaların, servis teçhizatının ve koruyucu kaplamaların imal edilmesinde kullanılan maddelerle temas halinde, tehlikeli ürünler yaratacak yada bu maddeleri belirgin ölçüde zayıflatacak şekilde tehlikeli bir reaksiyona (bkz. “tehlikeli reaksiyon”, 1.2.1) girebilecek maddelerle yüklenemez2.

Kamu sağlığının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmadığı sürece, tehlikeli malların taşınmasında kullanılan tanklar, gıda maddelerinin taşınması için kullanılamaz.

Tank kaydı, tank sahibi veya operatörü tarafından saklanacak; bu kişi bu belgeleri yetkili makamın talebi üzerine ibraz edecektir. Tank kaydı, tankın kullanım ömrü boyunca ve tankın hizmetten alınmasından itibaren 15 ay boyunca saklanacaktır.
Tank sahibinin veya operatörün tankın kullanım ömrü sırasında değişmesi durumunda, tank kaydı yeni tank sahibine veya operatöre teslim edilecektir.
Tank kaydının veya tüm gerekli belgelerin nüshaları, periyodik muayeneler ve istisnai kontroller halinde 6.8.2.4.5 veya 6.8.3.4.16 uyarınca tanklar üzerinde yürütülmesi gereken testler, muayeneler ve denetimler için uzmana sunulacaktır.

Doldurma derecesi

Ortam sıcaklıklarındaki sıvıların taşınmasına yönelilk tanklarda aşağıdaki dolum dereceleri aşılamaz:
(a) yanıcı maddeler, çevreye zararlı maddeler ve yanıcı çevreye zararlı maddeler için, başka riskler olmaksızın (örn. zehirlilik yada aşındırıcılık), havalandırma cihazı yada güvenlik valfleri bulunan tanklarda, (önünde bir patlama diski bulunduğu hallerde bile):
 
2 Tankın, tüplü gaz tankerinin yada MEGC’nin malzemeleriyle maddenin uyumluluğu konusunda bilgi almak üzere maddenin imalatçısı ve yetkili kuruma danışmak gerekli olabilir.
 
d) yüksek derecede zehirli, zehirli, yüksek derecede aşındırıcı yada aşındırıcı maddeleriçin (yanıcı veya çevreye zararlı olup olmadığına bakılmaksızın) sızdırmaz olarak kapalı, emniyet teçhizatı bulunmayan tanklarda;

Bu formüllerde α, 15 °C ila 50 °C arasındaki, yani 35 °C sıcaklıktaki azami değişme için, sıvının ortalama kübik genleşme katsayısıdır.
α şu formülle hesaplanır:
Bu denklemde d15 ve d50, sıvının sırasıyla 15 °C'deki ve 50 °C'deki relatif yoğunluklarıdır. tF
ise sıvının dolum sırasındaki ortalama sıcaklığıdır.

 

Yukarıdaki 4.3.2.2.1’in (a)'dan (d)'ye kadar olan hükümleri, muhteviyatı bir ısıtma tertibatı yoluyla taşıma sırasındaki sıcaklığı 50 °C'nin üstünde tutulan tanklar için geçerli olmayacaktır. Bu durumda başlangıçtaki dolum derecesi, tank kapasitesinin % 95'inden daha fazla dolu olmayacak ve taşıma sırasında dolum sıcaklığı aşılmayacak şekilde olacaktır. Sıcaklık buna göre düzenlenmelidir.

Sıvı haldeki maddelerin, sıvılaştırılmış gazların veya SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazların taşınmasına yönelik tank gövdelerinin bölmeler veya taşma plakaları vasıtasıyla en fazla 7500 litre kapasitede bölümlere ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin %80'inden az yada %20'sinden fazla doldurulamaz.
Bu hüküm şunlar için geçerli değildir:
- 20 °C’de kinematik viskozitesi, en az 2 680 mm2/s olan sıvılar;
- Doldurma derecesinde en az 2 680 mm2/s kinematik viskoziteye sahip erimiş maddeler;
- UN 1963, HELYUM, SOĞUTULMUŞ, SIVI ve UN No. 1966 HİDROJEN,
SOĞUTULMUŞ, SIVI.

Çalıştırma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018