Karayolunda Tehlikeli Madde

Doldurma derecesi

Ortam sıcaklıklarındaki sıvıların taşınmasına yönelilk tanklarda aşağıdaki dolum dereceleri aşılamaz:
(a) yanıcı maddeler, çevreye zararlı maddeler ve yanıcı çevreye zararlı maddeler için, başka riskler olmaksızın (örn. zehirlilik yada aşındırıcılık), havalandırma cihazı yada güvenlik valfleri bulunan tanklarda, (önünde bir patlama diski bulunduğu hallerde bile):
 
2 Tankın, tüplü gaz tankerinin yada MEGC’nin malzemeleriyle maddenin uyumluluğu konusunda bilgi almak üzere maddenin imalatçısı ve yetkili kuruma danışmak gerekli olabilir.
 
d) yüksek derecede zehirli, zehirli, yüksek derecede aşındırıcı yada aşındırıcı maddeleriçin (yanıcı veya çevreye zararlı olup olmadığına bakılmaksızın) sızdırmaz olarak kapalı, emniyet teçhizatı bulunmayan tanklarda;

Bu formüllerde α, 15 °C ila 50 °C arasındaki, yani 35 °C sıcaklıktaki azami değişme için, sıvının ortalama kübik genleşme katsayısıdır.
α şu formülle hesaplanır:
Bu denklemde d15 ve d50, sıvının sırasıyla 15 °C'deki ve 50 °C'deki relatif yoğunluklarıdır. tF
ise sıvının dolum sırasındaki ortalama sıcaklığıdır.

 

Yukarıdaki 4.3.2.2.1’in (a)'dan (d)'ye kadar olan hükümleri, muhteviyatı bir ısıtma tertibatı yoluyla taşıma sırasındaki sıcaklığı 50 °C'nin üstünde tutulan tanklar için geçerli olmayacaktır. Bu durumda başlangıçtaki dolum derecesi, tank kapasitesinin % 95'inden daha fazla dolu olmayacak ve taşıma sırasında dolum sıcaklığı aşılmayacak şekilde olacaktır. Sıcaklık buna göre düzenlenmelidir.

Sıvı haldeki maddelerin, sıvılaştırılmış gazların veya SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazların taşınmasına yönelik tank gövdelerinin bölmeler veya taşma plakaları vasıtasıyla en fazla 7500 litre kapasitede bölümlere ayrılmadığı hallerde, bunlar kapasitelerinin %80'inden az yada %20'sinden fazla doldurulamaz.
Bu hüküm şunlar için geçerli değildir:
- 20 °C’de kinematik viskozitesi, en az 2 680 mm2/s olan sıvılar;
- Doldurma derecesinde en az 2 680 mm2/s kinematik viskoziteye sahip erimiş maddeler;
- UN 1963, HELYUM, SOĞUTULMUŞ, SIVI ve UN No. 1966 HİDROJEN,
SOĞUTULMUŞ, SIVI.

Çalıştırma

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, aşağıdaki şekilde öngörülen asgari rakamın altına inemez:
 
6.8.2.1.17 den 6.8.2.1.21’ e kadar                    |                        6.8.2.1.17 den 6.8.1.20’ ye kadar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Taşıma sırasında tank konteynerleri/MEGC’ler, taşıyıcı araç üzerine, taşıyıcı aracın yada tank konteynerinin/MEGC'nin kendi sabitleme tertibatıyla yanlamasına ve boylamasına darbelere karşı ve devrilmeye karşı yeterince korunacak şekilde yüklenir.3 Servis teçhizatı da dahil olmak üzere tank konteynerleri/MEGC'LER darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak imal edilmiş ise, bu şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur.

 

3 Gövdelerin korunmasıyla ilgili örnekler:
- Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan boylamasına çubuklardan oluşabilir;
- Devrilmeye karşı koruma örneğin kasayla ilişki içinde enlemesine sabitlenen takviye halkalarından yada çubuklarından oluşabilir;
- Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon yada bir kasadan oluşabilir

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin doldurulması ve boşaltılması sırasında,
tehlikeli miktarlarda gaz ve buharın açığa çıkmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır.
Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler, içindeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde saçılmasını
önleyecek şekilde kapatılacaktır. Alttan boşaltmalı tankların ağızları vida dişli tıpalarla, boş flanşlarla
yada bunlar kadar etkili diğer teçhizatla kapatılır. Dolum sonrasında, doldurucu, tankların, tüplü gaz
tankerlerinin, çoklu gaz silindirlerin taşıma konteynerlerinin kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin
olmalıdır. Bu husus aynı zamanda, daldırma tüpünün üst kısmı için de geçerlidir.

Birden fazla kapama sistemi seri olarak entegre edildiyse taşınan maddeye en yakın olan önce
kapatılmalıdır.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek olan maddeler, tankların bitişik bölümlerinde
taşınmaz.
Söz konusu bölmelerin, tankın kendisinin kalınlığına eşit veya daha büyük bir duvar kalınlığına sahip
bir bölmeyle birbirinden ayrılması halinde, birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek maddeler
tankların bitişik bölmelerinde taşınabilir. Bu tür maddeler, dolu bölmeler arasında boş bir aralık
yada boş bir bölme bırakılmak suretiyle birbirinden ayrılarak da taşınabilir.

Temizlenmeyen boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler

NOT: Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için, 4.3.5’teki TU1,TU2,
TU4, TU16 ve TU35 özel hükümleri geçerli olabilir.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018