Karayolunda Tehlikeli Madde

Kodlama ve tankların hiyerarşisi

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin kodlanması
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de verilen kodların (tank kodlarının) dört kısmı aşağıdaki anlamları
taşımaktadır:
 

Kısı

Açıklama

Tank Kodu

 
 

Tank tipi, tüplü gaz

a MEGC;

müş gazlar için tank, tüplü gaz

tankeri veya MEGC;

R = SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazlar için tank.

 

2

Hesaplama basıncı

X = 4.3.3.2.5’teki tablo uyarınca ilgili asgari test basıncının değeri; yada

22 = asgari hesaplama basıncı (bar olarak).

3

Ağızlar (bkz. 6.8.2.2

ve 6.8.3.2)

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı yada boşaltmalı tank; yada

sıvı yüzeyinin altında ağzı bulunan veya sıkıştırılmış gazlar i çin tüplü gaz tankeri yada MEGC

C = 3 kapaklı üstten doldurmalı yada boşaltmalı, sıvı üzeyinin altında sadece temizlik ağzı bulunan tank;

D = 3 kapaklı üstten doldurmalı yada boşaltmalı tank; yada sıvı yüzeyinin altında ağzı olmayan tüplü gaz tankeri yada MEGC.

4

Emniyet vanaları/tertibatları

N = 6.8.3.2.9 veya 6.8.3.2.10 uyarınca emniyet vanası bulunan, ancak hava geçirmez (sızdırmaz) olarak kapatılmayan tank, tüplü gaz tankeri yada MEGC;

H = hava geçirmez (sızdırmaz) tüplü gaz tankeri yada MEGC (bkz. 1.2.1.);

NOT 1: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 13’te yer alan ve bazı gazlara özel TU17 sayılı özel
hüküm, söz konusu gazın sadece tüplü gaz tankeriyle yada MEGC ile taşınabileceği anlamına gelir.
NOT 2: Bazı gazlar için Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (13) de belirtilen TU40 özel hükmü,gazın sadece,
elemanları kaynaksız kaplardan oluşan, tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri taşıma
konteynerlerinde taşınabileceğini belirtir.
NOT 3: Tankın kendi üzerinde yada panel üzerinde gösterilen basınç, "X" değerinden
yadahesaplanan asgari basınçtan daha az olmayacaktır.

Tankların hiyerarşisi

 

Tank

Kodu

Bu kod kapsamındaki maddeler için izin verilen diğer tank kodu (kodları)

C*BN C*BH C*CN C*CH C*DN C*DH P*BN P*BH P*CN P*CH P*DN P*DH R*BN R*CN R*DN

C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH C#BH, C#CH, C#DH

C#CN, C#DN, C#CH, C#DH C#CH, C#DH

C#DN, C#DH C#DH

P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH P#BH, P#CH, P#DH

P#CN, P#DN, P#CH, P#DH P#CH, P#DH

P#DN, P#DH P#DH

R#BN, R#CN, R#DN R#CN, R#DN

R#DN

 

"#" ile gösterilen figür, "*" ile gösterilen figüre eşit yada ondan daha büyük olur.
NOT: Bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve
6.8.4).

 

Dolum şartları ve test basınçları

Sıkıştırılmış gazların taşınması için kullanılan tanklardaki tank basıncı, basınçlı kaplar için 1.2.1’de
tanımlanan çalışma basıncının en az 1.5 katı olur.

Şunların taşınmasına yönelik tanklar için test basıncı:
- yüksek basınca sahip sıvılaştırılmış gazlar ve
- çözünmüş gazlar
tank gövdesi azami dolum oranında doldurulduğu zaman, maddenin sıcaklık yalıtımlı
tanklarda 55°C'de gövde içinde yarattığı basınç yada sıcaklık yalıtımı bulunmayan tanklarda 65 °C'de
yarattığı basınç, test basıncını geçmemelidir.

Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan tankların test basıncı şu şekilde
olacaktır:
(a) Tank ısı yalıtımıyla donatılmışsa, en az buhar basıncına eşit; sıvının 60 °C'deki buhar
basıncının 0,1 Mpa (1 bar) altındaki değerde, ancak 1 Mpa'dan (10 bar) düşük değil;
(b) Tank ısı yalıtımıyla donatılmamışsa, en az buhar basıncına eşit; sıvının 65 °C'deki buhar
basıncının 0,1 Mpa (1 bar) altındaki değerde, ancak 1 Mpa'dan (10 bar) düşük değil;
Litre başına, en yüksek kabul edilebilir içerik kütlesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Litre başına en yüksek kabul edilebilir içerik kütlesi = 0,95 x sıvı fazda 50 °C'deki yoğunluk (kg/l
olarak)
Ayrıca, buhar fazı 60 °C'nin altında ortadan kalkmayacaktır.
Gövde çapının 1,5 metreden fazla olmaması halinde, 4.1.4.1’deki P200 ambalaj talimatına uygun test
basıncı ve en yüksek dolum oranı geçerli olur.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması amacıyla kullanılan tanklardaki test basıncı, kabul
edilebilir en yüksek çalışma basıncının 1,3 katından daha az olmayacak ve tank üzerinde
gösterilecektir; ancak bu basınç, 300 kPa'nın ( 3 bar) altında olamaz; vakum izolasyonlu tanklarda test
basıncı ise kabul edilebilir azami çalışma basıncına 100 kPa (1 bar) ilave edilerek bulunan değerden
daha az olmayacaktır.

 

Sabit tanklarla (tankerlerle), tüplü gaz tankeriyle, sökülebilir tanklarla, tank konteynerleriyle yada
çok elemanlı gaz kaplarıyla taşınabilecek olan gazların ve gaz karışımlarının, tanklar için asgari test
basınçlarını ve mümkün olduğu ölçüde dolum oranını gösteren tablosu
n.o.s/b.b.b kayıtları kapsamında sınıflandırılan gazlar veya gaz karışımları halinde, test basıncı
ve dolum oranı değerleri, ilgili makamca onaylanan uzman tarafından belirlenir.
Sıkıştırılmış yada yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan tankların, tabloda gösterilenden
daha düşük bir test basıncına tabi tutulması ve tankların, ısı yalıtımıyla donatılmış olması halinde,
maddenin 55°C'de tank içinde yarattığı basıncın, tank üzerine işaretlenen test basıncını geçmemesi
koşuluyla, yetkili kurum tarafından onaylanan uzman tarafından daha düşük bir azami yük
öngörülebilir.
 
 

UN

No.

Adı

Sınıflandır ma kod

u

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1001

Asetilen, çözünmüş

4

F

sadece haznelerden oluşan MEGC'lerde ve tüplü gaz tankerlerinde

1002

Hava, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1003

Hava, soğutulmuş sıvı

3

bkz. 4.3.3.2.4

1005

Amonyak, anhidrit

2

2.6

26

2.9

29

0.53

1006

Argon, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1008

Boron triflorür

2

TC

22.5

225

22.5

225

0.715

30

300

30

300

0.86

1009

Bromotriflorometan (Soğutucu Gaz R13B1)

2

A

12

120

   

1.50

   

4.2

42

1.13

   

12

120

1.44

   

25

250

1.60

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE

(1,2- butadien) veya

2

F

1

10

1

10

0.59

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE

(1,3- butadien) veya

2

F

1

10

1

10

0.55

1010

BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARŞIMI, STABİLİZE

 

2

F

 

1

 

10

 

1

 

10

 

0.50

1011

Butan

2

1

10

1

10

0.51

1012

1-BUTİLEN veya

2

1

10

1

10

0.53

1012

trans-2-butilen veya

2

1

10

1

10

0.54

1012

cis-2-butilen veya

2

1

10

1

10

0.55

1012

butilen karışımı

2

1

10

1

10

0.50

1013

Karbon dioksit

2

A

19

190

   

0.73

22.5

225

   

0.78

   

19

190

0.66

   

25

250

0.75

1016

Karbonmonoksit, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1017

Klor

2 TOC

1.7

17

1.9

19

1.25

1018

Klorodiflorometan (Soğutucu gaz R22)

2

A

2.4

24

2.6

26

1.03

1020

Dikloropentafloroetan (Soğutucu gaz R115)

2

A

2

20

2.3

23

1.08

1021

1-kloro-1,2,2,2-tetrafloroetan (Soğutucu gaz R124)

2

A

1

10

1.1

11

1.2

1022

Klorotriflorometan (Soğutucu gaz R13)

2

A

12

120

   

0.96

22.5

225

   

1.12

   

10

100

0.83

   

12

120

0.90

   

19

190

1.04

   

25

250

1.10

UN

No.

Adı

Sınıflandır ma kod

u

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1023

Kömür gazı, sıkıştırılmış

T

bkz. 4.3.3.2.1

1026

Siyanür

2

10

100

10

100

0.70

1027

Siklopropan

2

1.6

16

1.8

18

0.53

1028

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz R12)

2

A

1.5

15

1.6

16

1.15

1029

Dikloroflorometan (Soğutucu gaz R21)

2

A

1

10

1

10

1.23

1030

1,1-difluoroetan (Soğutucu gaz R152a)

2

F

1.4

14

1.6

16

0.79

1032

Dimetilamin, anhidrit

2

1

10

1

10

0.59

1033

Dimetil eter

2

1.4

14

1.6

16

0.58

1035

Etan

2

F

12

120

   

0.32

   

9.5

95

0.25

   

12

120

0.29

   

30

300

0.39

1036

Etilamin

2

1

10

1

10

0.61

1037

Etil klorür

2

1

10

1

10

0.8

1038

Etilen, soğutulmuş sıvı

3

bkz. 4.3.3.2.4

1039

Etil metil eter

2

1

10

1

10

0.64

1040

Etilen oksit veya azot ile beraber etilen 50 °C’de toplam 1MPa (10 bar) basınca

2

TF

1.5

15

1.5

15

0.78

1041

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, %9’dan fazla, %87’den az etilen oksit ile beraber

2

F

2.4

24

2.6

26

0.73

1046

Helyum, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1048

Hidrojen bromür, anhidrit

2

5

50

5.5

55

1.54

1049

Hidrojen, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1050

Hidrojen klorür, anhidrit

2

TC

12

120

   

0.69

   

10

100

0.30

   

12

120

0.56

   

15

150

0.67

   

20

200

0.74

1053

Hidrojen sülfür

2

4.5

45

5

50

0.67

1055

İzobutilen

2

1

10

1

10

0.52

1056

Kripton, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1058

Sıvılaştırılmış gazlar, alevlenmez; azot, karbondioksit veya hava ile yüklenmiş

2

A

1.5 x dolum basıncı bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1060

Metilasetilen ve propadien karışımı, kararlılaştırılmış:

2

F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

Karışım P1

2

2.5

25

2.8

28

0.49

Karışım P2

2

2.2

22

2.3

23

0.47

%1 ila %4 metilasetilen içeren propadien

2

2.2

22

2.2

22

0.50

1061

Metilamin, anhidrit

2

1

10

1.1

11

0.58

1062

Metil bromür, %2’den daha az kloropikrin içerir

2

T

1

10

1

10

1.51

1063

Metil klorür (Soğutucu gaz R40)

2

F

1.3

13

1.5

15

0.81

1064

Metil merkaptan

2

1

10

1

10

0.78

1065

Neon, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1066

Nitrojen, sıkıştırılmış

1

bkz. 4.3.3.2.1

1067

Diazot tetraoksit (azot dioksit)

2 TOC

sadece haznelerden oluşan MEGC'lerde ve tüplü gaz tankerinde

1070

Azot oksit

2

O

22.5

225

   

0.78

   

18

180

0.68

   

22.5

225

0.74

   

25

250

0.75

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı

yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1071

Petrol gazı, sıkıştırılmış

1 TF

bkz. 4.3.3.2.1

1072

Oksijen, sıkıştırılmış

1 O

bkz. 4.3.3.2.1

1073

Oksijen, soğutulmuş sıvı

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

1075

Petrol gazları,sıvı

2F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1076

Fosgen

2 TC

sadece haznelerden oluşan MEGC'lerde tüplü gaz tankerinde

1077

Propilen

2 F

2.5

25

2.7

27

0.43

1078

Soğutucu gazlar, b.b.b., örneğin:

2 A

         

Karışım F1

2 A

1

10

1.1

11

1.23

Karışım F2

2 A

1.5

15

1.6

16

1.15

Karışım F3

2 A

2.4

24

2.7

27

1.03

diğer karışımlar

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1079

Sülfür dioksit

2 TC

1

10

1.2

12

1.23

1080

Kükürt hekzaflorür

2 A

12

120

   

1.34

   

7

70

1.04

   

14

140

1.33

   

16

160

1.37

1081

Tetrafloroetilen, kararlaştırılmış

2F

Sadece kaynaksız kapları olan olan tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri taşıma konteynerlerinde

1082

Triflorokloroetilen, kararlılaştırılmış (Soğutucu gazR1113)

2 TF

1.5

15

1.7

17

1.13

1083

Trimetilamin, anhidrit

2 F

1

10

1

10

0.56

1085

Vinil bromür, kararlılaştırılmış

2 F

1

10

1

10

1.37

1086

Vinil klorür, kararlılaştırılmış

2 F

1

10

1.1

11

0.81

1087

inil metil eter, kararlılaştırılmış

2 F

1

10

1

10

0.67

1581

Kloropikrin ve metil bromür karışımı %2’den fazla kloropikrin içerir

2 T

1

10

1

10

1.51

1582

Kloropikrin ve metil klorür karışımı

2 T

1.3

13

1.5

15

0.81

1612

Hekzaetil tetrafosfat ve sıkıştırılmış gaz karışımı

1 T

bkz. 4.3.3.2.1

1749

Klor triflorür

2 TOC

3

30

3

30

1.40

1858

Heksafloropropilen (Soğutucu gaz R 1216)

2A

1.7

17

1.9

19

1.11

1859

Silikon tetraflorür

2 TC

20

30

200

300

20

30

200

300

0.74

1.10

1860

Vinil florür, kararlılaştırılmış

2 F

12

120

   

0.58

22.5

225

   

0.65

   

25

250

0.64

1912

Metil klorür ve metilen klorür karışımı

2 F

1.3

13

1.5

15

0.81

1913

Neon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1951

Argon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1952

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı en fazla %9 etilen oksit içerir

2 A

19

190

19

190

0.66

25

250

25

250

0.75

1953

Sıkıştırılmış gaz, Zehirli, yanıcı, b.b.b.a

1 TF

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1954

Sıvılaştırılmış gaz, yanıcı, b.b.b.

1 F

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1955

Sıkıştırılmış gaz, Zehirli, b.b.b.a

1 T

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1956

Sıkıştırılmış gaz, b.b.b.

1 A

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1957

Döteryum, sıkıştırılmış

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

 

C50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir.

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

1958

1,2-dikloro-1,1,2,2- tetrafloroetan (soğutucu gaz R114)

2 A

1

10

1

10

1.3

1959

1,1-difluoroetilen (Soğutucu gaz R1132a)

2 F

12

120

   

0.66

22.5

225

   

0.78

   

25

250

0.77

1961

Etan, soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1962

Etilen

2 F

12

120

   

0.25

22.5

225

   

0.36

   

22.5

225

0.34

   

30

300

0.37

1963

Helyum, soğutulmuş sıvı

3 A

Bkz. 4.3.3.2.4

1964

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

1 F

Bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

1965

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

2 F

 

Karışım A

2 F

1

10

1

10

0.50

Karışım A01

2 F

1.2

12

1.4

14

0.49

Karışım A02

2 F

1.2

12

1.4

14

0.48

Karışım A0

2 F

1.2

12

1.4

14

0.47

Karışım A1

2 F

1.6

16

1.8

18

0.46

Karışım B1

2 F

2

20

2.3

23

0.45

Karışım B2

2 F

2

20

2.3

23

0.44

Karışım B

2 F

2

20

2.3

23

0.43

Karışım C

2 F

2.5

25

2.7

27

0.42

Diğer karışımlar

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1966

Hidrojen, soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1967

Ensektisit gaz, Zehirli, b.b.b.a

2 T

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1968

Ensektisit gaz, b.b.b.

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

1969

İzobutan

2 F

1

10

1

10

0.49

1970

Kripton, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1971

Metan, sıkıştırılmış veya doğal gaz, sıkıştırılmış yüksek seviyede metal

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

1972

Metan, sıkıştırılmış sıvı veya doğal gaz, yüksek metan içeren soğutulmuş sıvı

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

1973

Klorodiflorometan ve kloropentafloroetan karışımı sabitlenmiş kaynama noktası, yaklaşık %49 klorodiflorometan içerir (Soğutucu gaz R 502)

2 A

2.5

25

2.8

28

1.05

1974

Klorodiflorobromometan (Soğutucu gaz R12B1)

2 A

1

10

1

10

1.61

1976

Oktaflorosiklobutan (Soğutucu gaz RC3 18)

2 A

1

10

1

10

1.34

1977

Azot, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

1978

Propan

2 F

2.1

21

2.3

23

0.42

1982

Tetraflorometan (Soğutucu gaz R14)

2 A

20

200

20

200

0.62

30

300

30

300

0.94

1983

1-kloro-2,2,2,- trifluoroetan (soğutucu gaz R 133a)

2 A

1

10

1

10

1.18

1984

Triflorometan (Soğutucu gaz R23)

2 A

19

190

   

0.92

25

250

   

0.99

   

19

190

0.87

   

25

250

0.95

2034

Hidrojen ve metan karışımı, sıkıştırılmış

1 F

bkz. 4.3.3.2.1

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

2035

1,1,1-trifloroetan (Soğutucu gaz R143a)

2 F

2.8

28

3.2

32

0.79

2036

Ksenon

2 A

12

120

   

1.30

   

13

130

1.24

2044

2,2-dimetilpropan

2 F

1

10

1

10

0.53

2073

AMONYAK ÇÖZELTİ, suda 15 °C’de

relatif yoğunluğu 0,880’den az,

4 A

 

%35’ten fazla ama %40’tan az amonyak ile

4 A

1

10

1

10

0.80

%40’tan fazla ama %50’den az amonyak ile

4 A

1.2

12

1.2

12

0.77

2187

Karbon dioksit, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

2189

Diklorosilan

2 TFC

1

10

1

10

0.90

2191

Sülfüril florür

2 T

5

50

5

50

1.1

2193

Hekzaflorometan (Soğutucu gaz R116)

2 A

16

160

   

1.28

20

200

   

1.34

   

20

200

1.10

2197

Hidrojen iyodür, anhidrit

2 TC

1.9

19

2.1

21

2.25

2200

Propadien, kararlılaştırılmış

2 F

1.8

18

2.0

20

0.50

2201

Azot oksit, soğutulmuş sıvı

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

2203

Silan b

2 F

22.5

225

22.5

225

0.32

25

250

25

250

0.36

2204

Karbonil sülfür

2 TF

2.7

27

3.0

30

0.84

2417

Karbonil florür

2 TC

20

200

20

200

0.47

30

300

30

300

0.70

2419

Bromotrifloroetilen

2 F

1

10

1

10

1.19

2420

Hekzafloroaseton

2 TC

1.6

16

1.8

18

1.08

2422

Oktaflorobut-2-ene (Soğutucu gaz R1318)

2 A

1

10

1

10

1.34

2424

Oktafloropropan (Soğutucu gaz R218)

2 A

2.1

21

2.3

23

1.07

2451

Azot triflorür

2 O

20

200

20

200

0.50

30

300

30

300

0.75

2452

Etilasetilen, kararlılaştırılmış

2 F

1

10

1

10

0.57

2453

Etil florür (Soğutucu gaz R 161)

2 F

2.1

21

2.5

25

0.57

2454

Metil florür (Soğutucu gaz R41)

2 F

30

300

30

300

0.36

2517

1-kloro-1,1-difloroetan (Soğutucu gaz R 142b)

2 F

1

10

1

10

0.99

2591

Ksenon, soğutulmuş sıvı

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

2599

Klorotriflorometan ve triflorometan azeotropik karışımı, yaklaşık %60 kloroflorometan içerir (Soğutucu gaz R503)

2 A

3.1

31

3.1

31

0.11

4.2

42

   

0.21

10

100

   

0.76

   

4.2

42

0.20

   

10

100

0.66

2601

Siklobutan

2 F

1

10

1

10

0.63

2602

Diklorodiflorometan ve difloro-1,1 etan, azeotropik karışımı yaklaşık %74 diklorodiflorometan içerir (soğutucu gaz R 500)

2 A

1.8

18

2

20

1.01

2901

Brom klorür

2 TOC

1

10

1

10

1.50

3057

Trifloroasetil klorür

2 TC

1.3

13

1.5

15

1.17

 

Piroforik (çabuk yanıcı) olarak kabul edilir.

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

3070

Etilen oksit ve diklorodiflorometan karışımı, %12,5’ten etilen oksit

2 A

1.5

15

1.6

16

1.09

3083

Perkloril florür

2 TO

2.7

27

3.0

30

1.21

3136

Triflorometan, soğutulmuş sıvı

3 A

Bkz. 4.3.3.2.4

3138

Etilen, asetilen ve propilen karışımı, soğutulmuş sıvı, en az %71,5

etilen, %22,5'tan az asetilen ve %6'dan az olmayan propilen

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

3153

Perfloro(metil vinil eter)

2 F

1.4

14

1.5

15

1.14

3154

Perfloro(etil vinil eter)

2 F

1

10

1

10

0.98

3156

Sıkıştırılmış gaz, yükseltgen, b.b.b.

1 O

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3157

Sıvılaştırılmış gaz, yükseltgen, b.b.b.

2 O

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3158

Gaz, soğutulmuş sıvı, b.b.b.

3 A

bkz. 4.3.3.2.4

3159

1,1,1,2-tetrafloroetan (Soğutucu gaz R134a)

2 A

1.6

16

1.8

18

1.04

3160

Sıvılaştırılmış gaz, Zehirli, yanıcı, b.b.b.a

2 TF

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3161

Sıvılaştırılmış gaz, yanıcı, b.b.b.

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3162

Sıvılaştırılmış gaz, Zehirli, b.b.b.a

2 T

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3163

Sıvılaştırılmış gaz, b.b.b.

2 A

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3220

Pentafloroetan (Soğutucu gaz R125)

2 A

4.1

41

4.9

49

0.95

3252

Diflorometan (Soğutucu gaz R32)

2 F

3.9

39

4.3

43

0.78

3296

Heptafloropropan (Soğutucu gaz R227)

2 A

1.4

14

1.6

16

1.20

3297

Etilen oksit ve klorotetraflorometan karışımı, en fazla %8,8 etilen oksit

2 A

1

10

1

10

1.16

3298

Etilen oksit ve pentafloroetan karışımı, en fazla %7,9 etilen oksit

2 A

2.4

24

2.6

26

1.02

3299

Etilen oksit ve tetrafloroetan karışımı, en fazla %5,6 etilen oksit

2 A

1.5

15

1.7

17

1.03

3300

Etilen oksit ve karbondioksit

karışımı, %87’den fazla etilen oksit içerir

2 TF

2.8

28

2.8

28

0.73

3303

Sıkıştırılmış gaz, Zehirli, yükseltgen,

1 TO

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3304

Sıkıştırılmış gaz, Zehirliaşındırıcı,

1 TC

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3305

Sıkıştırılmış gaz, Zehirli, yanıcı,

a

1 TFC

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

 

3306

Sıkıştırılmış gaz, ZehirliYükseltgenaşındırıcı, b.b.b. a

 

1 TOC

 

bkz. 4.3.3.2.1 veya 4.3.3.2.2

3307

Sıvılaştırılmış gaz, ZehirliYükseltgen,

2 TO

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3308

Sıvılaştırılmış gaz, Zehirliaşındırıcı,

2 TC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3309

Sıvılaştırılmış gaz, Zehirli,

a

2 TFC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3310

Sıvılaştırılmış gaz, ZehirliYükseltgenaşındırıcı, b.b.b.

2 TOC

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3311

Gaz, soğutulmuş sıvı, yükseltgen, b.b.b.

3 O

bkz. 4.3.3.2.4

3312

Gaz, soğutulmuş sıvı, yanıcı, b.b.b.

3 F

bkz. 4.3.3.2.4

C50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir

 

UN

No.

Adı

Sınıflandırma kodu

Tanklar için asgari test basıncı

Litre başına izin verilen azami

içerik kütlesi

Isı yalıtımlı

Isı yalıtımsız

MPa

bar

MPa

bar

kg

3318

Amonyak çözelti, suda 15°C’de bağıl yoğunluğu 0,880’den az, %50’den fazla amonyak

4 TC

bkz. 4.3.3.2.2

3337

Soğutucu gaz R404A

2 A

2.9

29

3.2

32

0.84

3338

Soğutucu gaz R407A

2 A

2.8

28

3.2

32

0.95

3339

Soğutucu gaz R407B

2 A

3.0

30

3.3

33

0.95

3340

Soğutucu gaz R407C

2 A

2.7

27

3.0

30

0.95

3354

İnsektisid gaz, yanıcı, b.b.b.

2 F

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

3355

İnsektisid gaz, Zehirli, yanıcı, b.b.b.a

2 TF

bkz. 4.3.3.2.2 veya 4.3.3.2.3

C50 200 ppm’ye eşit veya daha yüksekse izin verilir

Çalıştırma

Tanklar, tüplü gaz tankerleri yada MEGC'lerin kullanımına farklı gazlar için izin verildiği takdirde
kullanım değişikliği, emniyetli çalıştırma için gerekli olduğu ölçüde boşaltma, temizleme ve tahliye
etme işlemlerini içerir.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri yada MEGC'ler taşımaya sunulduğunda, yalnızca 6.8.3.5.6’da
belirtilen ve yüklenen veya boşaltılan gaz için geçerli olan bilgiler görünür olmalı; diğer gazlarla ilgili
bilgiler kapalı olmalıdır.

Tüplü gaz tankerleriın veya MEGC'lerin tüm elemanları (bölmeleri) sadece tek ve aynı gazı
içermelidir.

Dış aşırı basıncın, tankın dış basınca olan direncinden fazla olabileceği durumlarda (örn. Düşük çevre
sıcaklıklarından dolayı), düşük basınçta sıvılaştırılımış gaz taşıyan tankları deformasyon riskine karşı
korumak amacıyla gerekli önlemlerin, örn. Tank içinde yeterli basıncı sağlamak amacıyla,tankları azot
veya diğer inert bir gazla doldurmak, alınması gerekmektedir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018