Karayolunda Tehlikeli Madde

Bir taşıma ünitesinin bağımsız, ancak birbiriyle bağlantılı tankları arasındaki bağlantı boruları taşıma
sırasında boş olmalıdır. Gövdelere sabit bir şekilde bağlanmış olmayan esnek doldurma ve boşaltma
boruları, taşıma sırasında boş olmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Özel hükümler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
TU1 Tanklar, içindeki madde tamamen katılaştırılıp üzeri bir etkisiz (inert) bir gazla kaplanıncaya
kadar taşımaya sunulmayacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş boş
tanklar, etkisiz (inert) bir gazla doldurulacaktır.
TU2 Madde, etkisiz (inert) bir gazla kaplanacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmışolan
temizlenmemiş boş tanklar, etkisiz (inert) bir gazla doldurulacaktır.
TU3 Gövdenin içi ve madde ile temas edebilecek tüm parçalar temiz tutulacaktır.
Pompalarda, vanalarda veya diğer aksamlarda, madde ile tehlikeli bir şekilde
birleşebilecek hiçbir yağlama maddesi kullanılamaz.
TU4 Taşıma sırasında bu maddeler gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gaz tabakası
altında yer almalıdır. Daha önce içinde bu maddeleri içermiş olan temizlenmemiş boş tanklar,
taşımaya sunulmadan önce, gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gazla
doldurulmalıdır.
TU5 (Rezerve edilmiş)
TU6 200 ppm'den daha düşük bir LC50'ye sahip olmaları halinde tanklarda, tüplü gaztankerlerinde ve
MEGC'lerde taşınmasına izin verilmez.
TU7 Bağlantı yerlerinde sızıntı geçirmezliği sağlama amacıyla yada kapakların bakımı için kullanılan
malzemeler tank içindeki maddelerle uyumlu olmalıdır.
TU8 Tank, sadece bu tür bir taşıma için tahsis edilmediği ve asetaldehit asitsiz olmadığı sürece,
alüminyum alaşımlı bir tank taşıma için kullanılamaz.
TU9 6.8.2.1.14 (a) uyarınca tasarımı yapılan ve 6.8.2.2.6'ya uygun teçhizatla donatılmış olan tanklarda
50°C'de 110 kPa'nın (1,1 bar) üstünde, ancak 150 kPa'nın (1,5 bar) altında buhar basıncına sahip
UN No. 1203 petrol (gazolin) de taşınabilir.
TU10 (Rezerve edilmiş)
TU11 Dolum sırasında maddenin sıcaklığı 60°C'yi geçmeyecektir. Alevsiz yanma noktalarının
önlenmesi ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi koşuluyla, azami 80°C'lik bir dolum
sıcaklığına izin verilebilir. Dolumdan sonra tanklara, sıkılık kontrolü için basınç
verilecektir (örneğin sıkıştırılmış havayla). Taşıma sırasında basınç kaybının olmamasına
dikkat edilir. Boşaltımdan önce, tankların içindeki basıncın atmosferik basıncın hala üzerinde
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi geçerliyse, boşaltımdan önce tanka asal gaz verilir.
TU12 Kullanım değişikliği halinde, bu maddenin taşınmasından önce ve sonra, tank gövdesi ve tüm
teçhizat, her türlü kalıntıdan iyice temizlenmelidir.
TU13 Tanklar, dolum sırasında kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Vanalar ve
harici borular gibi servis teçhizatı, doldurma veya boşaltma işlemlerinden sonra boşaltılır.
TU14 Taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenir.
TU15 Tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin yada hayvan yemlerinin taşınması
için kullanılamaz.
TU16 Temizlenmemiş boş tanklar, taşıma için teslim edildiğinde ya
- azotla doldurulacak yada
- kapasitelerinin en az % 96'sı, en fazla % 98'i oranında suyla doldurulacaktır; 1
Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında bu suyun taşıma sırasında donmasını
önlemek için bu suya yeterli miktarda antifriz madde eklenecek; bu antifriz
maddesi, aşındırıcı faaliyetten ari olacak ve fosforla tepkimeye girme eğilimi
göstermeyecektir.
TU17 Sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan
MEGC'lerde taşınacaktır.
TU18 Doldurma derecesi; muhteviyat buhar basıncı tahliye valfının açılma basıncına eşit
olduğu “sıcaklığa yükseldiğinde, hacmin bu sıcaklıkta kapasitenin %95'ine ulaşacağı
sınırın altında kalmalıdır. 4.3.2.3.4’te verilen hüküm geçerli değildir.
TU19 Tanklar, dolum sıcaklığında ve basıncında % 98'e kadar doldurulabilir. 4.3.2.3.4’te
verilen hüküm geçerli değildir.
TU20 (Rezerve edilmiş)
TU21 Koruyucu madde olarak su kullanılması halinde taşınacak madde, dolum sırasında en az 12
cm derinliğinde suyla kaplanacaktır. 60 °C sıcaklıktaki dolum derecesi % 98'i
geçmeyecektir. Koruyucu madde olarak azot kullanılması halinde, 60°C sıcaklıktaki dolum
/derecesi % 96'yı geçmeyecektir. Kalan boşluk, soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir
zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank,
hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.
TU22 Tanklar kapasitelerinin %90'ından daha fazla doldurulmamalıdır; bununla birlikte,
sıvı ortalama 50 °C sıcaklıktayken sıvılar için en az %5'lik bir alan boş
bırakılmalıdır.
TU23 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 0.93 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum
halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU24 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 0,95 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum
halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU25 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 1,14 kg'yi geçmeyecektir.
Hacimce dolum halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU26 Doldurma derecesi % 80'i geçemez.
TU27 Tanklar, kapasitelerinin %98'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU28 Tanklar 15°C referans sıcaklığında kapasitelerinin en fazla % 95'i kadar doldurulur.
TU29 Tanklar kapasitelerinin en fazla % 97'si kadar doldurulacak olup dolum sonrasındaki azami
sıcaklık 140°C'yi geçemez.
TU30 Tanklar, tankın tip onayı için düzenlenen test raporunda öngörüldüğü şekilde
doldurulacaktır; ancak kapasitelerinin en fazla % 90'ı kadar doldurulacaktır.
TU31 Tanklar, litre başına en fazla 1 kg doldurulacaktır.
TU32 Tanklar, kapasitelerinin %88'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU33 Tanklar kapasitelerinin en az % 88'i ve en fazla % 92'i kadar, yada litre başına 2,86
kg kadar doldurulur.
TU34 Tanklar, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.
TU35 İçlerinde daha önce bu maddeleri barındırmış olan ve temizlenmemiş boş sabit tanklar
(tankerler), boş sökülebilir tanklar ile boş tank konteynerleri, tehlikeleri bertaraf etmeye
yönelik yeterli önlemlerin alınmış olması halinde ADR şartlarına tabi değildir.
TU36 4.3.2.2 uyarınca 15°C referans sıcaklığında dolum derecesi, kapasitenin % 93'ünü
şamaz.
TU37 Tanklarda taşıma, ciddi bir tehlike teşkil etmesi muhtemel olmayan ve maruziyet
halindeciddi enfeksiyona neden olabilmelerine karşın etkili tedavi ve
önleyici tedbirler olanaklarının bulunduğu ve enfeksiyonun yayılma riskinin sınırlı
olduğu (yani hafif kişisel risk veya topluma karşı düşük risk) patojenler içeren
maddelerle sınırlıdır.
TU38 (Rezerve edilmiş)
TU39 Maddenin tanklara taşımaya uygunluğu kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu
değerlendirme yöntemi yetkili kurum tarafından onaylanacaktır. Yöntemlerden biri,
Test Serisi 8’deki test 8 (d)’dir (bkz. Testler ve kriterler elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm
18.7).Maddelerin, kekleşmeyle sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına
izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için
uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TU40 Sadece kaynaksız kapları olan, tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri
taşıyan araçlarda taşınabilinirler.
TU41 Tanklarda taşınacak maddenin uygunluğu, taşımanın yapılacağı her ülkenin yetkili
otoritesi tarafından yeterli bulunulmalıdır.
Bu yeterliliği değerlendirme yöntemi, ADR’ye Taraf Ülke olmayan bir ülkenin yetkili otoritesi
tarafından, ADR,RID, ADN veya IMDG Kod’a uygun prosedürlere göre verilen onayı da
tanıyabilecek, herhangi bir ADR Taraf Ülke’nin yetkili otoritesi tarafından onaylanacaktır.
Maddeler, tank içinde olası topaklaşmanın olabileceği bir süre bulundurulamazlar. Tankta, birikimin
ve istiflenmenin önlenmesi için gerekli önlemler (örn. Temizlemek,vs.) alınacaktır.

4.4

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK-KONTEYNERLERİ VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı
gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 4.3; vakumla çalışan atık konteynerleri için bkz.
Bölüm 4.5.

Genel

Tehlikeli maddelerin fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarda taşınmasına, sadece aşağıdaki şartların
yerine getirilmesi halinde izin verilir:
(a) Maddenin Sınıf 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 veya 9 kapsamında sınıflandırılması;
(b) Maddenin 50°C'deki azami buhar basıncının (mutlak basıncı) 110 kPa'yı (1,1 bar)
aşmaması;
(c) Maddenin metalik tanklarda taşınmasına 4.3.2.1.1 uyarınca izin verilmesi;
(d) Söz konusu madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de verilen tank kodu, kısım 2’de
öngörülen hesaplama basıncının, 4 barı geçmemesi (ayrıca bkz. 4.3.4.1.1) ve
(e) Tankın, söz konusu maddenin taşınmasıyla ilgili Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk
göstermesi.

Çalıştırma

4.3.2.1.5 ila 4.3.2.2.4; 4.3.2.3.3 ila 4.3.2.3.6; 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 ve 4.3.4.2 hükümleri geçerlidir.

Taşınan maddenin sıcaklığı, dolum sırasında 6.9.6'da anılan tank levhasında gösterilen azami servis
sıcaklığını geçemez.

Metalik tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te belirtildiği üzere, 4.3.5'in
özel hükümleri (TU) de geçerlidir.

4.5

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı
gaz kapları (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4.

Kullanım

Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9’a giren maddelerden oluşan atıklar Bölüm 4.3 uyarınca sabit
tanklarda, sökülebilir tanklarda, tank-konteynerlerinde yada tank takas gövdelerinde taşınmalarına izin
verilmiş olması halinde, Bölüm 6.10'a uygun vakumla çalışan atık tanklarında taşınabilir. Bölüm 3.2,
Tablo A’da Sütun (12)’de verilen Tank Kod L4BH için yada 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi altında izin
verilmiş başka bir tank koduna ait maddeleri içeren atıklar; 9.1.3.5'e uygun araç onay belgesı No.
9.5'te gösterildiği üzere, tank kodunun 3. kısmındaki "A" veya "B" harfini taşıyan vakumla çalışan
atık tanklarla taşınabilir.

Atık olmayan maddeler, 4.5.1.1 altında verilmiş olan koşullarla aynı durumda vakumlu atık tanklarında
taşınabilir.

Çalıştırma

Vakumla çalışan atık tankları için 4.3.2.2.4 ve 4.3.2.3.3 hükümleri hariç, Bölüm 4.3
hükümleri ile aşağıda ilave 4.5.2.2 ila 4.5.2.6 hükümleri uygulanmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018