Karayolunda Tehlikeli Madde

(a) Dış ambalaj şu özellikleri taşıyacaktır: (i) “OVERPACK” (DIŞ AMBALAJ) kelimesiyle işaretlenecek ve (ii) “UN” (UN) harflerinin ardından gelen bir UN Numarasıyla işaretlenecek ve dış ambalajda bulunan her bir tehlikeli mal için,5.2.1.1 ve 5.2.1.2 ambalajlarından istendiği şekilde ve 5.2.1.8 de ambalajlar için gerekli ise çevreye zararlı madde işareti ile etiketlenecektir. Aksi halde, dış ambalajda bulunan tüm tehlikeli malları temsil eden UN numaraları, etiketler ve çevreye zararlı madde işaretleri 5.2.2.1.11’de ön görülen durumlar hariç olmak üzere açıkça görünür olacaktır. Farklı ambalajlar için aynı UN numarasının veya aynı etiketin kullanılması gerekiyorsa, yalnızca bir kere uygulanması gerekir. “OVERPACK” sembolünün işaretlemesi en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır “DIŞ AMBALAJ” kelimesi, açıkça görünür ve okunaklı olacak ve menşe ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır. (b) İşaretlemenin gözükmemesi durumunda, 5.2.1.9’de verilen yön okları, 5.2.1.9.1’e uygun olarak işaretlenmesi gereken ambalajları içeren dış ambalajların karşılıklı iki yanında yer alacaktır.

Dış ambalajların içinde yer alan her bir tehlikeli maddel ambalajı, ADR'nin ilgili hükümlerine uygunluk gösterecektir. Ambalajların amaçlanan işlevine, dış ambalaj nedeniyle zarar verilmemelidir.

Ambalaj düzenlemesine ilişkin 5.2.1.9’daki işaretlemeleri taşıyan ve dış ambalajın içine veya büyük bir ambalajın içine yerleştirilmiş her bir ambalaj, bu işaretlemelere uygun şekilde düzenlenecektir.

Karma yüklemelere ilişkin yasaklar dış ambalajlar için de geçerlidir.

Dökme yük taşımada kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar, MEMU’lar, araçlar ve konteynerler

Sınıf 7 dışındaki sınıflarda yer alan tehlikeli malları içermiş olan dökme yük taşımasında kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar (tankerler, tüplü gaz tankerleri, sökülebilir tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerleri, MEGC'ler), MEMU’lar, araçlar ve konteynerler doluymuş gibi işaretlenmeli ve etiketlenmelidir. NOT: Dokümantasyon için bkz. Bölüm 5.4.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasında kullanılan, konteynerler, tanklar, IBC’ ler, ayrıca ambalajlar ve dış amblajlar, beta ve gama ışımaları ile düşük zehirliliğe sahip alfa ışımaları için 0,4 Bq/cm2 seviyesinin altında ve diğer tüm alfa ışımaları için 0,04 Bq/cm2'nin altında kontaminasyona maruz kalmamaları halinde, diğer maddelerin depolanmasında veya taşınmasında kullanılmamalıdır.

Karışık ambalajlama

İki veya daha fazla tehlikeli mal, aynı dış paket içine konulduğunda, ambalaj her bir madde veya
nesne için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı mallar için aynı etiket
gerekliyse, sadece bir defa uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Sınıf 7 için genel hükümler

Sevkiyat onayı ve bildirim

Genel

Bölüm 6.4'te belirtilen ambalaj tasarımlarının onaylarına ilave olarak bazı durumlarda (5.1.5.1.2 ve
5.1.5.1.3) çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir. Bazı durumlarda yetkili makamların sevkiyat hakkında
bilgilendirilmesi (5.1.5.1.4) gereklidir.

Sevkiyat onayları

Çok taraflı sevkiyat onayı aşağıdaki şartlarda gereklidir:
(a) 6.4.7.5 gereksinimlerine uygun olmayan veya kontrollü olarak aralıklı havalandırılacak şekilde
tasarlanan Tip B(M) ambalajların sevkiyatında;
(b) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı durumlarda 1000
TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(M) ambalajların
sevkiyatında;
(c) Tek bir araç veya konteynerdeki ambalaj kritiklik güvenlik indeksi toplamının 50'yi aştığı
durumlarda, bölünebilen malzeme içeren ambalajların sevkiyatında;
Yukarıdakilere, yetkili makamın tasarım onayındaki özel bir hüküm ile (bkz. 5.1.5.2.1) sevkiyat onayı
olmaksızın ülkesine ya da ülkesinde taşımayı onayladığı durumlar dahil değildir.

Özel düzenleme ile sevkiyat onayı

ADR'nin ilgili tüm hükümlerini karşılamayan bir sevkiyatın, özel bir düzenleme (bkz. 1.7.4)
kapsamında taşınmasına yönelik hükümler yetkili makam tarafından onaylanabilir.

Bildirimler

Yetkili makamlara yapılan bildirimlerde aşağıda belirtilen hususlar gereklidir:
(a) Yetkili makam onayını gerektiren herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından önce malı
gönderen, ilgili ambalaj tasarımı için geçerli olan her bir ilgili yetkili makam belgesinin bir
nüshasını sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamına veya sevkiyatın ülkesinde taşınacağı
veya ülkesine ulaşacağı yetkili makama temin etmelidir. Malı gönderen yetkili makamdan
herhangi bir teyit beklemekle, yetkili makam ise belgeyi teslim aldığına ilişkin bir teyit
vermekle yükümlü değildir.
(b) Aşağıdaki sevkiyat tiplerinin her biri için:
(i) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı
durumlarda 1000 TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip C
ambalajları;
(ii) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3.000 A2 veya bazı
durumlarda 1000 TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(U)
ambalajları;
(iii) Tip B(M) ambalajları;
(iv) Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar;
Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamı ile sevkiyatın içinden
geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili makamını bilgilendirecektir. Bu bildirim sevkiyatın yapılmasından önce, tercihen en az 7 gün öncesinden her bir ilgili yetkili makama ibraz edilmiş olmalıdır. (c) Gönderici, gerekli bilgilerin sevkiyat onayı başvurusuna daha önceden iliştirilmiş olması halinde ayrı bir bildirim göndermekle yükümlü değildir; (bakınız6.4.23.2)” (d) Sevkiyat bildirimi şunları içermelidir: (i) İlgili tüm belge numaralarını ve tanımlama işaretleri de dahil olmak üzere ambalaj veya ambalajların tanımlanmasını mümkün kılacak şekilde yeterli bilgi; (ii) Sevkiyat tarihi, muhtemel varış tarihi ve teklif edilen güzergaha ilişkin bilgiler; (iii) Radyoaktif malzemenin (malzemelerin) veya nüklidin (nüklidlerin) adı; (iv) Radyoaktif malzemenin fiziksel veya kimyasal hallerinin açıklaması ya da özel bir radyoaktif malzeme veya düşük yayılıma sahip radyoaktif malzeme olup olmadığının açıklaması ve (v) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilen nüklidin) gram (gr) veya katları cinsinden bölünebilen malzemenin kütlesi, etkinlik yerine kullanılabilir.

Yetkili makam tarafından düzenlenen belgeler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018