Karayolunda Tehlikeli Madde

Sevkiyat onayı ve bildirim

Genel

Bölüm 6.4'te belirtilen ambalaj tasarımlarının onaylarına ilave olarak bazı durumlarda (5.1.5.1.2 ve
5.1.5.1.3) çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir. Bazı durumlarda yetkili makamların sevkiyat hakkında
bilgilendirilmesi (5.1.5.1.4) gereklidir.

Sevkiyat onayları

Çok taraflı sevkiyat onayı aşağıdaki şartlarda gereklidir:
(a) 6.4.7.5 gereksinimlerine uygun olmayan veya kontrollü olarak aralıklı havalandırılacak şekilde
tasarlanan Tip B(M) ambalajların sevkiyatında;
(b) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı durumlarda 1000
TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(M) ambalajların
sevkiyatında;
(c) Tek bir araç veya konteynerdeki ambalaj kritiklik güvenlik indeksi toplamının 50'yi aştığı
durumlarda, bölünebilen malzeme içeren ambalajların sevkiyatında;
Yukarıdakilere, yetkili makamın tasarım onayındaki özel bir hüküm ile (bkz. 5.1.5.2.1) sevkiyat onayı
olmaksızın ülkesine ya da ülkesinde taşımayı onayladığı durumlar dahil değildir.

Özel düzenleme ile sevkiyat onayı

ADR'nin ilgili tüm hükümlerini karşılamayan bir sevkiyatın, özel bir düzenleme (bkz. 1.7.4)
kapsamında taşınmasına yönelik hükümler yetkili makam tarafından onaylanabilir.

Bildirimler

Yetkili makamlara yapılan bildirimlerde aşağıda belirtilen hususlar gereklidir:
(a) Yetkili makam onayını gerektiren herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından önce malı
gönderen, ilgili ambalaj tasarımı için geçerli olan her bir ilgili yetkili makam belgesinin bir
nüshasını sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamına veya sevkiyatın ülkesinde taşınacağı
veya ülkesine ulaşacağı yetkili makama temin etmelidir. Malı gönderen yetkili makamdan
herhangi bir teyit beklemekle, yetkili makam ise belgeyi teslim aldığına ilişkin bir teyit
vermekle yükümlü değildir.
(b) Aşağıdaki sevkiyat tiplerinin her biri için:
(i) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı
durumlarda 1000 TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip C
ambalajları;
(ii) Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3.000 A2 veya bazı
durumlarda 1000 TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(U)
ambalajları;
(iii) Tip B(M) ambalajları;
(iv) Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar;
Malı gönderen taraf, sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamı ile sevkiyatın içinden
geçeceği veya ulaşacağı ülkenin yetkili makamını bilgilendirecektir. Bu bildirim sevkiyatın yapılmasından önce, tercihen en az 7 gün öncesinden her bir ilgili yetkili makama ibraz edilmiş olmalıdır. (c) Gönderici, gerekli bilgilerin sevkiyat onayı başvurusuna daha önceden iliştirilmiş olması halinde ayrı bir bildirim göndermekle yükümlü değildir; (bakınız6.4.23.2)” (d) Sevkiyat bildirimi şunları içermelidir: (i) İlgili tüm belge numaralarını ve tanımlama işaretleri de dahil olmak üzere ambalaj veya ambalajların tanımlanmasını mümkün kılacak şekilde yeterli bilgi; (ii) Sevkiyat tarihi, muhtemel varış tarihi ve teklif edilen güzergaha ilişkin bilgiler; (iii) Radyoaktif malzemenin (malzemelerin) veya nüklidin (nüklidlerin) adı; (iv) Radyoaktif malzemenin fiziksel veya kimyasal hallerinin açıklaması ya da özel bir radyoaktif malzeme veya düşük yayılıma sahip radyoaktif malzeme olup olmadığının açıklaması ve (v) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilen nüklidin) gram (gr) veya katları cinsinden bölünebilen malzemenin kütlesi, etkinlik yerine kullanılabilir.

Yetkili makam tarafından düzenlenen belgeler

Yetkili makam tarafından düzenlenen belgeler aşağıdakiler için gerekmektedir: (a) Aşağıdakilere yönelik tasarımlar:

(i) Özel biçimde ambalajlanmış sahip radyoaktif malzemeler;

(ii) Düşük yayılıma sahip radyoaktif malzemeler;

(iii) 2.2.7.2.3.5’te hariç tutulmuş bölünebilir malzeme (f);

(iv) 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar;

(v) 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 veya 6.4.11.3'de muaf tutulmadıkça bölünebilen malzeme içeren ambalajlar;

(vi) Tip B(U) ambalajlar ve Tip B(M) ambalajlar;

(vii) Tip C ambalajlar; (b) Özel düzenlemeler; (c) Bazı özel sevkiyatlar (bkz. 5.1.5.2.2); (d) Tablo 2.2.7.2.2.1’de listelenmemiş tek radyonüklitler için 2.2.7.2.2.1'de verilmiş temel radyonüklit değerlerinin belirlenmesi(bakınız2.2.7.2.2.2(a)); (e) Araç gereç yada nesnelerin muaf nakliyesi için alternatif aktivite sınırları (bakınız 2.2.7.2.2.2 (b)).”. Belgeler ilgili gereksinimlerin karşılandığını teyit etmeli ve tasarım onayları için tasarıma bir tanımlama işareti tahsis etmelidir. Ambalaj tasarımı ve nakliyesi için onay belgeleri tek bir belge birleştirilebilir belgeler ve bu belgelere yönelik başvurular, 6.4.23 zorunluluklarına uygun olmalıdır.

Malı gönderen, ilgili her belgenin bir nüshasını bulundurmalıdır.

Ambalaj tasarımları için onay gerekmediği durumlarda yetkili merci bir onay belgesi hazırlar ve gönderen, yetkili makam muayenesi için ambalaj tasarımının ilgili tüm gereksinimlere uygunluk gösterdiğini belgeleyen dokümanları talep üzerine ibraz etmelidir.

Taşıma indeksinin (TI) ve kritiklik güvenlik indeksinin (CSI) saptanması

Bir ambalaj, dış paket veya konteyner ya da ambalajlanmamış DÖE-I veya YKC-I için taşıma indeksi

(TI), aşağıdaki yöntemle türetilen numara olacaktır.

 

 1. Ambalajın, dış ambalajın, konteynerin veya ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I’in dış yüzeylerinden 1 m mesafede, saatte milisievert birimi üzerinden (mSv/h) azami radyasyon seviyesini belirlenir. Saptanan değer, 100 ile çarpılır ve elde edilen rakam taşıma indeksi olur. Uranyum ve toryum cevherleri ile konsantrasyonları için, yükün dış yüzeyinden herhangi bir noktadan 1 m mesafedeki azami radyasyon seviyesi şu şekilde belirlenebilir:

   

  0,4 mSv/sa Uranyum ve toryum cevherleri ve fiziksel konsantrasyonları için; 0,3 mSv/sa Kimyasal toryum konsantrasyonları için;

  0,02 mSv/sa Uranyum hekzaflorür haricindeki kimyasal uranyum konsantrasyonları için;

   

 2. Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I için, yukarıdaki (a) adımında saptanan değer, Tablo 5.1.5.3.1’deki uygun faktörle çarpılacaktır.

   

 3. (a) ve (b) adımlarında elde edilen değer, ilk ondalık basamakta yer alan rakama yuvarlanacaktır (örn. 1.13, 1.2 olmalıdır). Bununla birlikte 0,05 veya daha düşük bir değer sıfır olarak kabul edilecektir.

Tablo 5.1.5.3.1: Tanklar, konteynerler ve ambalajlanmamış DÖE-I ve YKC-I için çarpım katsayıları

 

Yükün boyutu a

Çarpım katsayısı

Yükün boyutu ≤ 1 m2

1

1 m< yük boyutu ≤ 5 m2

2

5 m< yük boyutu ≤ 20 m2

3

20 m< yük boyutu

10

 

Ölçülen yükün en büyük kesit alanı.

Her bir dış ambalaj, konteyner veya araç için taşıma indeksi, içerilen tüm ambalajların TI’lerinin toplamı olarak veya radyasyon seviyesinin doğrudan ölçülmesiyle belirlenecektir. Buna, taşıma indeksinin yalnızca tüm ambalajların TI’ilerinin toplamı olarak belirleneceği sert olmayan dış ambalajlar dahil değildir.

Dış ambalajların veya konteynerlerin kritiklik güvenlik indeksi, içerdikleri tüm ambalajların CSI’sinin toplamı olarak saptanacaktır. Bir sevkiyata veya araç üzerinde taşımaya yönelik toplam CSI toplamının belirlenmesinde de aynı prosedür izlenecektir.

Ambalajlar, dış ambalajlar ve konteynerler, Tablo 5.1.5.3.4’te belirtilen koşullara ve aşağıdaki zorunluluklara uygun olarak I-WHITE, II-YELLOW veya III-YELLOW (I-BEYAZ, II-SARI veya III- SARI) kategorilerine tahsis edilecektir. (a) Ambalaj veya dış ambalaj için uygun kategorinin belirlenmesinde hem taşıma indeksi hem de yüzey radyasyon seviyesi koşulları dikkate alınacaktır. Taşıma indeksinin bir kategorinin koşulunu karşılaması; fakat yüzey radrasyon seviyesinin farklı bir kategorinin koşulunu karşılaması durumunda, ambalaj dış ambalaj veya konteyner daha yüksek değere sahip kategoriye tahsis edilecektir. Bu amaçla, I-WHITE (I-BEYAZ) kategorisi, en düşük kategori olarak kabul edilecektir;

(b) Taşıma indeksi, 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2’de belirtilen prosedürlerin ardından saptanacaktır;

(c) Yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/sa’dan yüksekse, ambalaj veya dış ambalaj münhasır kullanım kapsamında ve 7.5.11, CV33 (1.3) ve (3.5) (a) hükümlerine tabi olarak taşınacaktır.

(d) Özel düzenleme kapsamında taşınan bir ambalaj, 5.1.5.3.5 koşullarının geçerli olduğu haller
hariç olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine tahsis edilecektir.
(e) Özel düzenleme kapsamında taşınan ambalajlar içeren bir dış paket, 5.1.5.3.5
koşullarının geçerli olduğu haller hariç olmak üzere III-YELLOW (III-SARI) kategorisine
tahsis edilecektir.
Tablo 5.1.5.3.4: Ambalaj, dış ambalaj ve konteyner kategorileri
 

Koşullar

Taşıma indeksi

Dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon seviyesi

Kategori

0a

0,005 mSv/sa’dan fazla değil

I-BEYAZ

En az 0, en fazla 1a

0,005 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 0,5mSv/sa

II-SARI

En az 1, en fazla 10

0,5 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 2 mSv/sa

III-SARI

10’dan fazla

2 mSv/sa’dan yüksek fakat en fazla 10 mSv/sa

III-SARI b

 

Ölçülen TI, 0,05’ten yüksek değilse, anılan değer 5.1.5.3.1 (c) uyarınca sıfır olmalıdır.

Münhasır kullanım kapsamında da taşınacaktır. Konteynerler dışında(bakınız: 7.5.1 1CV33 (3.3) içindeki Tablo D)

 

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası
taşımacılığa ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli
olup, sınıflandırma tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018