Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların işaretlenmesi

NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve
onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım 6'ya bakın.

ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir
ambalaj üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir.
“UN” numarası ve “UN” harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brüt kütlesi 30 kg
olan ambalajlar hariç olmak üzere en az 12 mm yükseklikte, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan
silindirler için 6 mm yükseklikte, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun ebatta
olmalıdırlar. Ambalajlanmamış nesneler için işaret söz konusu nesne üzerinde, kafesinde veya tutma,
depolama veya açma mekanizmasının üzerinde yer almalıdır.

İşbu Bölümde zorunlu olduğu belirtilen tüm ambalaj işaretleri:
(a) kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır;
(b) etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kapları ilave olarak "SALVAGE" (KURTARMA)
kelimesi ile işaretlenmelidir. “KURTARMA” işaretinin harfleri en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır

450 litre kapasiteden fazla orta hacimli konteynerlerin (IBC) ve büyük ambalajların karşılıklı iki
tarafı da işaretlenmelidir.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca 3.1.2 uyarınca belirlenmiş olan uygun
sevkiyat adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna
ilave olarak resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler
arasında imzalanmış olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca
dillerinde de yazılmalıdır.

Sınıf 2 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Yeniden doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri
taşımalıdır:
(a) Gaz veya gaz karışımının 3.1.2'de belirlendiği üzere UN numarası ve uygun taşıma adı.
B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı 1 UN
numarasına ilave olarak belirtilmelidir.
Karışımlarda, tehlikelere en baskın şekilde katkıda bulunan en fazla iki bileşik
Belirtilmelidir;
 
1
Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve propadin karışımları, stabilize için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A veya bütan, karışım
A0l veya bütan, karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2,
karışım B, karışım C veya propan;
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.
 
(b) Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle; (c) Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı). Bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir.Bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir. NOT 1: Ayrıca bkz. 6.2.2.7. NOT 2: Yeniden doldurulamayan kaplar için bkz. 6.2.2.8.
 

 

Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri

Her bir ambalaj, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir dış ambalaj, içindeki tüm ambalajların işaretlemelerinin görünür olmadığı durumda, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla dış ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Muaf ambalajlar hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Muaf ambalajlar, 5.1.5.4.1’de öngörülen şekilde işaretlenecektir.

Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

Her bir ambalaj: (a) Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dış kısmında "TİP IP-1" (TYPE IP-1), "TİP IP-2" (TYPE IP-2) veya "TİP IP-3" (TYPE IP-3) ibareleri okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir. (b) Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında "TİP A" (TYPE A) ibaresi okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir; (c) Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dışına tasarımı gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası araç kayıt kodu (VRI Kodu)2, üreticilerin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.

5.1.5.2.1,6.4.22.1 den 6.4.22.4’e ,6.4.23.4 ten 6.4.23.7’ ye ve 6.4.24.2 dâhilindeki bir ya da daha fazla paragraf altında tasarım onayına uygun olan her bir ambalaj okunaklı ve dayanıklı şekilde aşağıdaki bilgileri de içerecek şekilde ambalajın dış kısmından işaretlenecektir: (a) yetkili makam tarafından söz konusu tasarıma tahsis edilen tanımlama işareti; (b) bu tasarıma uygun olan her bir ambalajı özel olarak tanımlayan bir seri numarası; (c) “TipB(U)”, “TipB(M)” yada “Tip C”, bir TipB(U), TipB(M) yada TipC durumunda ambalaj tasarımı.”.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalajın yangın ve suyun etkilerine dirençli dış veya en dıştaki kabına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka bir yöntemle aşağıdaki şekilde gösterilen yonca sembolü sade biçimde işaretlenmelidir.

2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

X yarıçapına sahip merkezi bir daireyi esas alan oranlara sahip basit bir yonca sembolü. İzin verilen asgari X boyutu 4 mm’dir.

DÖE-I veya YKC-I malzemesinin kaplar veya sarma malzemeleri içerisinde bulunması ve 4.1.9.2.4' te müsaade edilen şekilde münhasır kullanım koşulları altında taşınması halinde, bu kapların ve sarma malzemelerinin dış yüzeyinde "RADYOAKTİF DÖE-I" (RADIOACTIVE DÖE-I) veya "RADYOAKTİF YKC-I" (RADIOACTIVE YKC-I) işareti bulunmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018