Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların etiketlenmesi

Etiketleme hükümleri

Sütun (6)’da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Bölüm 3.2, Tablo A'da sıralanan her birmadde
veya nesne için Sütun (5)’te gösterilen etiketler iliştirilmelidir.

Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

5.2.2.2.1.2’de ön görülenler hariç olmak üzere her etiket:
(a) Ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7’ye ait ambalajlar
içinse uygun sevkiyat adıni gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır;
(b) Ambalajın herhangi bir parçası veya kısmı ya da başka bir etiket veya işaret tarafından
kapanmayacak veya görünümü engellenmeyecek şekilde ambalaja yerleştirilmelidir ve
(c) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır. Ambalajın,
etiketin gerektiği şekilde yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle veya küçük bir boyuta sahip
olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde bir künyeye yapıştırılarak ya da
başka uygun bir yöntemle iliştirilecektir.

450 litreden fazla kapasiteye sahip orta boy hacimli konteynerlerin (IBC) ve büyük
ambalajların karşılıklı iki tarafı da etiketlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Kendiliğinden reaktif maddeler ile organik peroksitlerin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler
(a) Model No. 4.1'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Buna ilave olarak, model No.
1’e uygun bir etiket de kendiliğinden reaktif Tip 1 maddeleri için geçerli olabilir. Buna yetkili
makamın, böyle bir ambalajdaki kendiliğinden reaktif maddenin patlayıcı özellik
göstermediğinin testlerle kanıtlanması üzerine bu etiketin özel bir ambalaj için dağıtılmasına
izin verdiği durumlar dahil değildir.
(b) Model No. 5,2'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki etiketler de
kullanılacaktır:
(i) Organik peroksitler tip B için Model No. 1’e uygun bir etiket. Buna, yetkili makamın,
böyle bir ambalajdaki organik peroksitin patlayıcı özellik göstermediğinin testlerle
kanıtlanması üzerine bu etiketin özel bir ambalaj için dağıtılmasına izin verdiği
durumlar dahil değildir.
(ii) Paketleme grubu I veya II, Sınıf 8’in kriterleri karşılandığında model 8'e uygun etiket
gereklidir.
Adı belirtilen kendiliğinden reaktif maddeler ile organik peroksitler için, yapıştırılacak etiketler
sırasıyla 2.2.41.4 ve 2.2.52.4'te bulunan listede gösterilmektedir.

Bulaşıcı maddelerin ambalajlarının etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

Model No. 6.2'ye uygun etikete ilave olarak bulaşıcı madde ambalajları içindeki maddelerin yapısının
gerektirdiği başka bir etiket daha taşımalıdır.

Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

5.3.1.1.3 uyarınca büyütülmüş etiketlerin kullanılması hariç, radyoaktif malzeme içeren her bir ambalaj,
dış ambalaj ve konteynerlere, 7A,7B yada 7C modellerine uygun etiketler, uygun kategoriye göre
yerleştirecektir. Etiketler ambalajın yada dış ambalajın dış kısmına karşılıklı iki yönde yada bir
konteyner yada tankın dört bir yanına yerleştirilecektir. Buna ilave olarak, 2.2.7.2.3.5 hükümleri
kapsamında muaf kılınan bölünebilen maddeler hariç bölünebilen madde içeren her bir ambalaj, dış
ambalaj ve konteyner, model No.7E' ye uygun etiketler taşımalıdır; uygun olan yerlerde bu
etiketler uygun modeller olan 7A, 7B ve 7C etiketlerinin yanına yerleştirilecektir. Etiketler 5.2.1'de
belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. Ambalajın içindeki malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir
etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır.

Uygulanabilir 7A, 7B veya 7C no.lu modellerine uyan her bir etiket aşağıdaki bilgilerle
tamamlanacaktır:
(a) İçindekiler:
(i) DÖE-I maddeleri hariç Tablo 2.2.7.2.2.1'den alınan radyonüklidlerin ve yine bu
tablodaki belirtilen sembollerle birlikte adı. Radyonüklid karışımları için satır
boşluğunun izin verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklidler sıralanmalıdır. DÖE veya
YKC grubu, radyonüklidin adını takip etmelidir. Bu amaçla "DÖE- II","DÖE-III",
"YKC-I" ve "YKC-II" ibareleri kullanılmalıdır;
(ii) DÖE-I maddeleri için sadece "DÖE-I" terimi gereklidir; radyonüklidin adının
belirtilmesi gerekli değildir;
(b) Etkinlik: Taşıma esnasında uygun SI ön ek sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen
radyoaktif içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için, gram (g)
birimindeki bölünebilir nüklitlerin toplam kütlesi ve bunun katları etkinlik yerine kullanılabilir
(c) Dış ambalajlar ve konteynerler için etiketteki "içindekiler" ve "etkinlik" bilgileri, dış
ambalaj ya da konteynerin içindeki tüm maddeler hesaba katılarak sırasıyla yukarıda (a) ve
(b)'de belirtilen bilgileri içermelidir; farklı radyonüklidler içeren karışık ambalaj yükleri
barındıran dış ambalaj ya da konteyner etiketlerinde "Taşıma Dokümanlarına Bakınız" ibaresi
yer alabilir.
(d) Taşıma indeksi: 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2 uyarınca saptanmış olan rakam (I-WHITE
kategorisi için taşıma indeksi kaydı gerekmez).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018