Karayolunda Tehlikeli Madde

Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

5.3.1.1.3 uyarınca büyütülmüş etiketlerin kullanılması hariç, radyoaktif malzeme içeren her bir ambalaj,
dış ambalaj ve konteynerlere, 7A,7B yada 7C modellerine uygun etiketler, uygun kategoriye göre
yerleştirecektir. Etiketler ambalajın yada dış ambalajın dış kısmına karşılıklı iki yönde yada bir
konteyner yada tankın dört bir yanına yerleştirilecektir. Buna ilave olarak, 2.2.7.2.3.5 hükümleri
kapsamında muaf kılınan bölünebilen maddeler hariç bölünebilen madde içeren her bir ambalaj, dış
ambalaj ve konteyner, model No.7E' ye uygun etiketler taşımalıdır; uygun olan yerlerde bu
etiketler uygun modeller olan 7A, 7B ve 7C etiketlerinin yanına yerleştirilecektir. Etiketler 5.2.1'de
belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. Ambalajın içindeki malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir
etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır.

Uygulanabilir 7A, 7B veya 7C no.lu modellerine uyan her bir etiket aşağıdaki bilgilerle
tamamlanacaktır:
(a) İçindekiler:
(i) DÖE-I maddeleri hariç Tablo 2.2.7.2.2.1'den alınan radyonüklidlerin ve yine bu
tablodaki belirtilen sembollerle birlikte adı. Radyonüklid karışımları için satır
boşluğunun izin verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklidler sıralanmalıdır. DÖE veya
YKC grubu, radyonüklidin adını takip etmelidir. Bu amaçla "DÖE- II","DÖE-III",
"YKC-I" ve "YKC-II" ibareleri kullanılmalıdır;
(ii) DÖE-I maddeleri için sadece "DÖE-I" terimi gereklidir; radyonüklidin adının
belirtilmesi gerekli değildir;
(b) Etkinlik: Taşıma esnasında uygun SI ön ek sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen
radyoaktif içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için, gram (g)
birimindeki bölünebilir nüklitlerin toplam kütlesi ve bunun katları etkinlik yerine kullanılabilir
(c) Dış ambalajlar ve konteynerler için etiketteki "içindekiler" ve "etkinlik" bilgileri, dış
ambalaj ya da konteynerin içindeki tüm maddeler hesaba katılarak sırasıyla yukarıda (a) ve
(b)'de belirtilen bilgileri içermelidir; farklı radyonüklidler içeren karışık ambalaj yükleri
barındıran dış ambalaj ya da konteyner etiketlerinde "Taşıma Dokümanlarına Bakınız" ibaresi
yer alabilir.
(d) Taşıma indeksi: 5.1.5.3.1 ve 5.1.5.3.2 uyarınca saptanmış olan rakam (I-WHITE
kategorisi için taşıma indeksi kaydı gerekmez).

Model No.7E’ye uygun her bir etiket, nakliyenin geçtiği veya götürüldüğü ülkede uygulanabilir olan ve
yetkili otorite tarafından verilen onay sertifikasında belirtildiği gibi veya 6.4.11.2 ya da 6.4.11.3’te
belirtilen şekilde kritik güvenlik endeksi (CSI) ile tamamlanacaktır.

Dış ambalajlar ve konteynerler için, Model No.7E’ye uygun etiket, dış ambalajlar ve konteynerler
içindeki bütün ambalajların tamamının kritik güvenlik endekslerinin toplamını üzerinde bulundurur.

Yetkili otoritenin tasarım veya taşıma onayını gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına
ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, etiketleme
işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Etiket hükümleri

Etiketler aşağıdaki hükümleri karşılamalı ve renk, semboller ve genel format açısından
5.2.2.2.2'de gösterilen modellere uygunluk göstermelidir. Diğer taşıma modları için istenen ve etiketin
tam anlamını etkilemeyen küçük değişiklikler içeren modeller de kabul edilebilir.
NOT: İlgili durumlarda, 5.2.2.2.2’deki etiketler, 5.2.2.2.1.1’de ön görülen noktalı bir dış sınırla yer
alır. Etiket, kontrast yaratan bir zemine uygulanmışsa buna gerek yoktur.

Etiketler, Şekil 5.2.2.2.1.1’de verildiği üzere düzenlenecektir.
Şekil5.2.2.2.1.1
 
 
Sınıf / Bölüm Etiketi
* 4.1, 4.2 ve 4.3 sınıfı ya da sınıfları için “4” yada 6.1 ve 6.2 sınıfları için “6” alt köşede
gösterilecektir.
** İlave metinler / numaralar / harfler (zorunlu olması halinde) yada (opsiyonel olması
halinde) bu alt yarıda gösterilebilir.
*** Sınıf işareti yada 1.4, 1.5 ve 1.6 için bölüm numaraları ve Model No 7E için
“BÖLÜNEBİLEN” kelimesi üst yarıda gösterilecektir.

 

Etiketler kontrast bir arka plan üzerinde ya da dış kenar çizgisi kenarında noktalı ya sürekli çizgi
olarak verilecektir.

Etiket, 450 açı ile kare şeklinde olacaktır (baklava biçimli). Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve
baklava şeklini oluşturan köşe içerisindeki minimum çizgi boyutu 2 mm olacaktır. Köşe içerisindeki
çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin köşesine 5 mm kadar olacaktır. Etiketin üst
yarısındaki köşenin içindeki çizgi sembolün rengi ile aynı renkte olacaktır ve etiketin alt yarısındaki
köşenin içindeki çizgi alt köşede yer alan sınıf ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır.
Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır.

Etiketteki sembollerin ve diğer elemanların görünür kalması koşuluyla, ambalaj boyutlarının
gerektirmesi halinde, boyutlar azaltılabilir. Kenar içindeki çizgi, etiketin kenarından 5 mm içeride
kalacaktır. Kenar içinde çizginin minimum genişliği 2 mm olarak kalacaktır. Silindirler için boyutlar,
5.2.2.2.1.2 ile uygunluk gösterecektir”.

Sınıf 2 silindirleri, taşımaya yönelik şekil, yerleşme ve sabitleme mekanizmaları açısından, silindirik
olmayan (omuz) kısımlarda yer alacak biçimde ISO 7225:2005 "Gaz silindirleri - Önlem etiketleri”nde
belirtilen boyutlara uygun olacak şekilde bu bölümde belirtilenlere uygunluk gösterecek boyutları
küçültülmüş etiketler, ve uygun olduğu yerde çevreye zararlı madde işaretini, taşımalıdır.
5.2.2.1.6 hükümlerine bakılmaksızın, etiketler ve çevreye zararlı madde işareti (bknz.5.2.1.8.3), ISO
7225:2005'in müsaade ettiği ölçüde üst üste gelebilir. Bununla birlikte öncelikli risk etiketi ve etikette
görülen şekiller her koşulda açıkça görülebilir, semboller ise tamamen tanınabilir olmalıdır.
Sınıf 2’ye ait gazlara yönelik boş, temizlenmemiş basınçlı kaplar, durumun gerektirdiği şekilde
yeniden doldurma ve muayene ile yeni bir etiketin yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde
uygulanması veya basınçlı kabul imhası amaçlarıyla silindi veya hasarlı etiketlerle taşınabilir.

Sınıf 1 kapsamındaki 1.4, 1.5 ve 1.6 Bölümlerine mahsus etiketler hariç olmak üzere, etiketin üst
yarısı, resimsel bir sembol, alt yarısı ise şunları içerecektir:
(a) 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 Sınıfları için sınıf numarası;
(b) 4.1, 4.2 ve 4.3 Sınıfları için "4" rakamı;
(c) 6.1 ve 6.2 Sınıfları için "6" rakamı.
Etiketlerde, metin kısmının istenen diğer etiket unsurlarını kapatmaması koşuluyla UN numarası veya
5.2.2.2.1.5 uyarınca tehlikeyi (örn. “alevlenir”) tanımlayan kelimeler yer alabilir.

Ayrıca, Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6 hariç olmak üzere, Sınıf 1 etiketlerinin alt yarısında ve sınıf
numarasının üzerinde, bölüm numarası ve madde veya nesne için uyumluluk grubu harfi yer alır.
Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6’ya yönelik etiketlerin üst kısmında bölüm numarası, alt kısmında ise
sınıf numarası ve uyumluluk grubu harfi bulunmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018