Karayolunda Tehlikeli Madde

Etiket hükümleri

Etiketler aşağıdaki hükümleri karşılamalı ve renk, semboller ve genel format açısından
5.2.2.2.2'de gösterilen modellere uygunluk göstermelidir. Diğer taşıma modları için istenen ve etiketin
tam anlamını etkilemeyen küçük değişiklikler içeren modeller de kabul edilebilir.
NOT: İlgili durumlarda, 5.2.2.2.2’deki etiketler, 5.2.2.2.1.1’de ön görülen noktalı bir dış sınırla yer
alır. Etiket, kontrast yaratan bir zemine uygulanmışsa buna gerek yoktur.

Etiketler, Şekil 5.2.2.2.1.1’de verildiği üzere düzenlenecektir.
Şekil5.2.2.2.1.1
 
 
Sınıf / Bölüm Etiketi
* 4.1, 4.2 ve 4.3 sınıfı ya da sınıfları için “4” yada 6.1 ve 6.2 sınıfları için “6” alt köşede
gösterilecektir.
** İlave metinler / numaralar / harfler (zorunlu olması halinde) yada (opsiyonel olması
halinde) bu alt yarıda gösterilebilir.
*** Sınıf işareti yada 1.4, 1.5 ve 1.6 için bölüm numaraları ve Model No 7E için
“BÖLÜNEBİLEN” kelimesi üst yarıda gösterilecektir.

 

Etiketler kontrast bir arka plan üzerinde ya da dış kenar çizgisi kenarında noktalı ya sürekli çizgi
olarak verilecektir.

Etiket, 450 açı ile kare şeklinde olacaktır (baklava biçimli). Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve
baklava şeklini oluşturan köşe içerisindeki minimum çizgi boyutu 2 mm olacaktır. Köşe içerisindeki
çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin köşesine 5 mm kadar olacaktır. Etiketin üst
yarısındaki köşenin içindeki çizgi sembolün rengi ile aynı renkte olacaktır ve etiketin alt yarısındaki
köşenin içindeki çizgi alt köşede yer alan sınıf ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır.
Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır.

Etiketteki sembollerin ve diğer elemanların görünür kalması koşuluyla, ambalaj boyutlarının
gerektirmesi halinde, boyutlar azaltılabilir. Kenar içindeki çizgi, etiketin kenarından 5 mm içeride
kalacaktır. Kenar içinde çizginin minimum genişliği 2 mm olarak kalacaktır. Silindirler için boyutlar,
5.2.2.2.1.2 ile uygunluk gösterecektir”.

Sınıf 2 silindirleri, taşımaya yönelik şekil, yerleşme ve sabitleme mekanizmaları açısından, silindirik
olmayan (omuz) kısımlarda yer alacak biçimde ISO 7225:2005 "Gaz silindirleri - Önlem etiketleri”nde
belirtilen boyutlara uygun olacak şekilde bu bölümde belirtilenlere uygunluk gösterecek boyutları
küçültülmüş etiketler, ve uygun olduğu yerde çevreye zararlı madde işaretini, taşımalıdır.
5.2.2.1.6 hükümlerine bakılmaksızın, etiketler ve çevreye zararlı madde işareti (bknz.5.2.1.8.3), ISO
7225:2005'in müsaade ettiği ölçüde üst üste gelebilir. Bununla birlikte öncelikli risk etiketi ve etikette
görülen şekiller her koşulda açıkça görülebilir, semboller ise tamamen tanınabilir olmalıdır.
Sınıf 2’ye ait gazlara yönelik boş, temizlenmemiş basınçlı kaplar, durumun gerektirdiği şekilde
yeniden doldurma ve muayene ile yeni bir etiketin yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde
uygulanması veya basınçlı kabul imhası amaçlarıyla silindi veya hasarlı etiketlerle taşınabilir.

Sınıf 1 kapsamındaki 1.4, 1.5 ve 1.6 Bölümlerine mahsus etiketler hariç olmak üzere, etiketin üst
yarısı, resimsel bir sembol, alt yarısı ise şunları içerecektir:
(a) 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 Sınıfları için sınıf numarası;
(b) 4.1, 4.2 ve 4.3 Sınıfları için "4" rakamı;
(c) 6.1 ve 6.2 Sınıfları için "6" rakamı.
Etiketlerde, metin kısmının istenen diğer etiket unsurlarını kapatmaması koşuluyla UN numarası veya
5.2.2.2.1.5 uyarınca tehlikeyi (örn. “alevlenir”) tanımlayan kelimeler yer alabilir.

Ayrıca, Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6 hariç olmak üzere, Sınıf 1 etiketlerinin alt yarısında ve sınıf
numarasının üzerinde, bölüm numarası ve madde veya nesne için uyumluluk grubu harfi yer alır.
Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6’ya yönelik etiketlerin üst kısmında bölüm numarası, alt kısmında ise
sınıf numarası ve uyumluluk grubu harfi bulunmalıdır.

Sınıf 7 kapsamındaki maddeye yönelik etiketler hariç olmak üzere, etiketlerin üzerinde
sembolün altındaki boşluğa tercihen eklenen herhangi bir metin (sınıf numarası dahil değildir),
riskin özelliğini ve elleçleme sırasında alınması gereken önlemleri açıklayan bilgilerle sınırlı olacaktır.

Semboller, metin ve numaralar açıkça okunabilir ve silinmez olmalı ve aşağıda belirtilenler hariç
tüm etiketlerde siyah renkte olmalıdır:
(a) Sınıf 8 etiketinde; burada metin (varsa) ve sınıf numarası beyaz renkte olmalıdır;
(b) Tamamen yeşil, kırmızı veya mavi zeminli etiketler; yukarıda sıralananlar bu tür
etiketlerde beyaz renkle gösterilebilir;
(c) Sınıf 5.2 etiketi; burada sembol beyaz renkte gösterilebilir ve
(d) UN No. 1011, 1075, 1965 and 1978 için silindir ve gaz kartuşlarındaki model No. 2.1'e uygun
etiketler; burada yeterli kontrast sağlanmışsa kabın zemin rengiyle aynı olabilir.

Tüm etiketler, etkinliklerinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Örnek etiketler

 

5.3

KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU’LARA, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere, tankkonteynerlere
ve portatif tanklara levha takılması ve işaretleme için ayrıca bkz. 1.1.4.2.1.
1.1.4.2.1 (c) hükümleri geçerliyse, bu bölümdeki yalnızca 5.3.1.3 ve 5.3.2.1.1 kısımları geçerli
olacaktır.

Levha takma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018